திங்கள், 31 டிசம்பர், 2018

அன்றாடக் கலைச்சொல் அகராதி - தொகுதி 4                            அன்றாடக் கலைச்சொல் அகராதி
 
                                          தொகுதி 4
பிறமொழிச்சொல்
கலைச்சொல்
மேல்விளக்கம் / பயன்படுமுறை
கெ`ல்த் / கெ`ல்த்தினச்`
நலம்
அவர் இப்போது நலமாக உள்ளார்.
கெ`ல்த்தி
நலந்தகு / நலமாக
எப்போதும் நலந்தகு உணவே உண்ணுங்கள்.
அன்-கெ`ல்த்தி / கெ`ல்த்லெச்`
நலந்தகா / நலமிலா
நலந்தகா உணவுகளைத் தவிர்க்கவேண்டும்.
அன்-கெ`ல்த்தினச்`
நலமின்மை
Doing Exercise will be Healthful.
கெ`ல்த்ஃபுல்
நலமிகு
உடற்பயிற்சி செய்தல் நலமிகச் செய்யும்.
அன்-கெ`ல்த்ஃபுல்
நலமிகா

கெ`ல்த்ஃபுல்னச்`
நலமிகை
எப்போதும் நலமிகையாக இருப்பது சாத்தியமே.
கெ`ல்த்தியச்`ட்
நலங்கூர்
குழந்தைகளுக்கான பத்து நலங்கூர் உணவுகள்
அன்-கெ`ல்த்தியச்`ட்
நலங்கழி

கெ`ல்த்திஃபை
நலம்புனை

கெ`ல்த்திஃபிகேசன்
நலப்புனைவு

கை`சீ^ன்
நன்னர்
நன்னர் = நன்மை தருவது
அன்-கை`சீ^ன்
இன்னர்
இன்னர் = இன்னல் / கேடு தருவது
கை`சீ^னிக்
நன்னர்சால்

அன்-கை`சீ^னிக்
இன்னர்சால்
இன்னர்சால் உணவுகளைத் தவிர்க்கவேண்டும்.
க்ளீன்
கவின்

க்ளீனிஃபை
கவிற்றை / கவிற்று
வீட்டை நன்றாகக் கவிற்றவும்.
க்ளீனிஃபைடு
கவிற்றிய
தூய்மை செய்யப்பட்ட
அன்-க்ளீனிஃபைடு
கவிற்றாத
தூய்மை செய்யப்படாத
க்ளீன்னச்`
கவினி

க்ளீன்ஃபுல்
கவின்மிகு
தூய்மை நிறைந்த
க்ளீன்ஃபுல்னச்`
கவின்மிகை

அன்-க்ளீன் / க்ளீன்லச்`
கவினற்ற / கவினற்று
இந்த இடம் ரொம்ப கவினற்று இருக்கு.
க்ளீனிங் / க்ளீனிஃபிகேசன்
கவிற்றல் / கவிற்றயம்

க்ளீனர் / க்ளீனிஃபையர்
கவிற்றி / கவிற்றயர்
இந்த கவிற்றி சரியா வேலை செய்யறதில்ல.
க்ளீனிங் மெசி~ன்
கவிற்றுப் பொறி

க்ளீனிங் எய்ட்ச்`
கவிற்றிணை
சந்தையில் பலவகை கவிற்றிணைகள் உள்ளன.
க்ளீனபிள்
கவிற்றகு

அன்-க்ளீனபிள்
கவிற்றகா
இந்தக் கறை கவிற்றகாதது ஆகும்.
க்ளீனபிளிட்டி
கவிற்றகைமை

அன்-க்ளீனபிளிட்டி
கவிற்றகாமை

க்ளீனச்`ட்
கவின்கூர்
சிங்கப்பூர் ஒரு கவின்கூர் நகரமாகும்.
அன்-க்ளீனச்`ட்
கவின்கழி
கவின்கழி நகரங்களில் கொல்கத்தாவும் ஒன்று.
ப்யூட்டி
அழகு / வனப்பு

ப்யூட்டிஃபுல்
அழகான / வனப்புறு

ப்யூட்டியச்`ட்
அழகூர் / வனப்புகூர்

ப்யூட்டிஃபை
வனை

ப்யூட்டிஃபையிங்
வனைதல்

ப்யூட்டிஃபையர்
வனைவர்

ப்யூட்டிஃபையிங் எய்ட்ச்`
வனைவி
சில வனைவிகளுக்குப் பின்விளைவுகள் உண்டு.
ப்யூட்டிஃபைடு
வனிது

அன்-ப்யூட்டிஃபைடு
வனையா

ப்யூட்டிஃபைடு மேன்
வனிதன்

ப்யூட்டிஃபைடு உமன்
வனிதை / வனிதா

ப்யூட்டிஃபைடு `வுச்`
வனிதில்
தைப்பொங்கலுக்கு எங்கள் வனிதில் வாருங்கள்.
க்ளாமர் / க்ளாமர்னச்`
காமர்
காமர் =   கவர்ச்சி
க்ளாமரச்`
காமரு
சில நடிகைகள் காமருவாகத் தோன்றுவார்கள்.
க்ளாமர்ஃபுல்
காமர்சால்

க்ளாமர்லச்`
காமரில்

க்ளாமரைச்`
காமருவு

க்ளாமரைசி`ங் எய்ட்ச்`
காமருவி

க்ளாமரைசி`ங்
காமருவல்

க்ளாமரிச்`ட்
காமருவர்

க்ளாமரச்`ட்
காமர்கூர்

லாக் - இன் / சைன் - இன்
புலஞ்சேர்

லாக் - அவுட் / சைன் - அவுட்
புலந்தீர்

யூசர் நேம்
பயனர் பெயர்

யூசர் .டி.
பயனர் ஒப்பு

பாச்`வேர்டு
கடவுச்சொல்

ப்ளாக்
புலக்கு
புலக்கு = விளக்கு, தெரிவி, அறிவுறுத்து.
ப்ளாக்கிங்
புலக்கம்

ப்ளாக்கர்
புலக்கர்

மைக்ரோ ப்ளாக்
நுட்புலக்கு

மைக்ரோ ப்ளாக்கிங்
நுட்புலக்கம்

வீடியோ ப்ளாக்
நுதுப்புலக்கு

வீலாக்
நுலக்கு

வீலாக்கிங்
நுலக்கம்

வீலாக்கர்
நுலக்கர்

போட்டோ ப்ளாக்
படப்புலக்கு

எசு^ப்ளாக்
கல்புலக்கு
கல் = கல்வி
வெப்ளாக்
இபுலக்கு
இணரிப் புலக்கு
ப்ளாகோச்`பியர்
புலக்கோளம்

போச்`ட் (வினை)
பன்னு

போச்`ட் (பெயர்)
பனுவல் / பனு

போச்`டிங்
பன்னல்

போச்`டர்
பன்னர்

போச்`டபிள்
பனுசால்

அன்-போச்`டபிள்
பனுசாலா

போச்`டபிளிட்டி
பனுசான்மை

அன்-போச்`டபிளிட்டி
பனுசாலாமை

போச்`டிஃபை
பனுத்தை

போச்`டிஃபிகேசன்
பனுத்தயம்

போச்`டிஃபையர்
பனுத்தயர்

போச்`ட்மேன்
பனுவாள்

போச்`ட் உமன்
பனுத்தி

போச்`ட் மாச்`டர் (ஆண்)
பனுமாணர்

போச்`ட் மாச்`டர் (பெண்)
பனுமாணி

போச்`ட் ஆபீச்`
பனுவகம்

ப்ளாக் போச்`ட்
புலப்பனு

மாச்`டர் (ஆண் / பெண்)
மாணர் / மாணி

மாச்`டர் கார்டு
மாண்முறி

மாச்`டர் பெட்ரூம்
மாண்துச்சில்

மாச்`டர் பீச்`
மாண்போழ்

கெ`ட்மாச்`டர்
தலைமாணர்
உங்கள தமா (கெ`ச்.எம்) கூப்பிட்டார்.
கெ`ட்மிச்`ட்ரெச்`
தலைமாணி

மாச்`ட்ரோ
மாணூஉ

பாச்` (வினை)
கட / கடத்து
இத்தாளினை அவருக்குக் கடத்துங்கள்.
பாச்` (பெயர்)
கடம்
செல்லும் வழி
பாசி`ங்
கடப்பு

பாச`ர்
கடவர்

`ர்பாச்` (வினை)
மீக்கட
அந்த இயக்குநர் தன்னைத்தானே மீக்கடந்தார்.
`ர்பாசி`ங்
மீக்கடப்பு

`ர்பாச`ர்
மீக்கடவர்

பை-பாச்` (வினை)
புறங்கட

பை-பாச்` (பெயர்)
புறக்கடம் / புறவழி
இது மதுரைக்குப் போகும் புறக்கடம் ஆகும்.
பை-பாசி`ங்
புறக்கடப்பு

பை-பாச`ர்
புறக்கடவர்

ட்ரெச்`பாச் (வினை)
வரைகட
வரை (= எல்லை) மீறிச் செல்
ட்ரெச்`பாசிங்
வரைகடப்பு

ட்ரெச்`பாசர்
வரைகடவர்
வரைகடவர் தண்டிக்கப் படுவர்.
அவுட்பாச்`
வலங்கட
பிறர் வெற்றி(வலம்)யைத் தாண்டிச் செல்லுதல்
அவுட்பாசி`ங்
வலங்கடப்பு
அவர் ஒரு வலங்கடப்பு மாணவர்.
அவுட்பாச`ர்
வலங்கடவர்

பாச்`-அவுட்
கடவலம் / கடாலம்
ஆத்தா நான் கடால மாய்ட்டேன்.
பாச்`டு - அவுட்
கடவலந்த
அவன் அத்தேர்வில் கடவலந்து விட்டான்
ஐடென்டிடி
ஒப்பு

ஐடென்டிஃபை
ஒப்பறி
ஒப்பு + அறி
ஐடென்டிஃபிகேசன்
ஒப்பறிவு

ஐடென்டிஃபையர்
ஒப்பறிவர்

ஐடென்டிஃபையபிள்
ஒப்பறிசால்

ஐடென்டிஃபையபிளிட்டி
ஒப்பறிசான்மை
This Dead Body is un-identifiable.
அன்-ஐடென்டிஃபையபிள்
ஒப்பறிசாலா
இப் பிணம் ஒப்பறிசாலாது.
அன்-ஐடென்டிஃபையபிளிட்டி
ஒப்பறிசாலாமை

ஐடென்டிடி கார்டு
ஒப்பேடு
உங்களுக்கு எதாச்சும் ஒரு ஒப்பேடு இருக்கா?
ஐடென்டிடி சர்டிஃபிகேட்
ஒப்பிதழ்

ஐடென்டிகல்
ஒப்புறு

அன்-ஐடென்டிகல்
ஒப்பிலா

`ர்ட்டிஃபை
சான்றளி

`ர்ட்டிஃபையிங்
சான்றளிப்பு

`ர்ட்டிஃபிகேட்
சான்றிதழ்

`ர்ட்டிஃபையர்
சான்றளியர்

`ர்ட்டிஃபையபிள்
சான்றளிசால்

அன்-`ர்ட்டிஃபையபிள்
சான்றளிசாலா

எண்டோர்ச்`
ஒப்பளி

எண்டோர்ச்`மென்ட்
ஒப்பளிப்பு
இதன் பின்னால் ஒப்பளிப்பு இல்லை.
எண்டோர்ச`ர்
ஒப்பளியர்

எண்டோர்ச`பிள்
ஒப்பளிசால்

நான்-எண்டோர்ச`பிள்
ஒப்பளிசாலா

கம்பேர்
ஒப்பிடு

கம்பேரிசன்
ஒப்பீடு

கம்பேரபிள்
ஒப்பிடுசால்

அன்-கம்பேரபிள்
ஒப்பிடுசாலா
அவரது உழைப்பு ஒப்பிடு சாலாது.
பாசி`பிள்
ஒல்லும்
It is Possible to complete this today.
இம்பாசி`பிள்
ஒல்லா
இன்று இதை முடிக்க ஒல்லும்.
பாசி`பிளிட்டி
ஒன்மை
இன்று அதை அனுப்ப ஒல்லாது.
இம்பாசி`பிளிட்டி
ஒல்லாமை
Make it Possible.  அதை ஒல்லுவ தாக்கு.
கம்ப்ளீட்
முற்று
Complete your work today itself.
கம்ப்ளீசன்
முற்றுமை
உங்கள் பணியை இன்றே முற்றுக.
கம்ப்ளீட்டட்
முற்றிய

இன்கம்ப்ளீட்
முற்றா
வீட்டுப்பாடம் ஏன் முற்றாம இருக்கு.
இன்கம்ப்ளீசன்
முற்றாமை

ஏபிள்
சாலும்/ஏலும்/
ஒண்ணும்

ஏபிளிட்டி
சான்மை/ஏன்மை/ஒண்மை

ஏபிள்டு
சான்ற/ஏன்ற/
ஒண்ணிய
He Is Unable to Read it.
அனேபிள்
சாலா
அவன் அதைப் படிக்கச் சாலான்.
அனேபிலிட்டி
சாலாமை

அனேபிள்டு
சாலாத / சாலார்

இனபிள்
ஏலா

இனபிளிட்டி
ஏலாமை
ஏலாமை என்பது மாற்ற முடியாதது அல்ல.
இனபிள்டு
ஏலாத / ஏலார்

டிசபிள்
ஒண்ணா

டிசபிளிட்டி
ஒண்ணாமை
Password changing is now Disabled.
டிசபிள்டு
ஒண்ணாத
கடவுச்சொல் மாற்றம் இப்போது ஒண்ணாதது.
டிசபிள்டு பெர்சன்
ஒண்ணார்
ஒண்ணாருக்கு அரசு சலுகைகள் உண்டு.
எனபிள்
சாற்று / சாட்டு
Password changing is now Enabled.
எனபிள்டு
சாட்டுள / சாட்டுளர்
கடவுச்சொல் மாற்றம் இப்போது சாட்டுள்ளது.
ஃபிட்
மருவு / மரும்பு
இச்சட்டை எனக்கு மருவி இருக்கிறதா?
ஃபிட்டிங்
மருவை
இந்த வண்டிக்கான மருவைகள் எங்கே?
ஃபிட்டர்
மரும்பர்
மரும்பர் படிப்புக்கு இப்போதும் மதிப்பு உண்டு.
ஃபிட்டபிள்
மருசால்

ஃபிட்டபிளிட்டி
மருசான்மை

அன்ஃபிட்
மருவா
He is Unfit for this Job.
அன்ஃபிட்டபிள்
மருசாலா
இப்பணிக்கு அவர் மருவாதவர்.
அன்ஃபிட்டபிளிட்டி
மருசாலாமை

எலிசி^பிள்
தகு / தகைசால்

எலிசி^பிளிட்டி
தகை / தகைமை / தகுதி
இப்பணிக்கான தகுதி இல்லை.
இன்-எலிசி^பிள்
தகா / தகைசாலா

இன்-எலிசி^பிளிட்டி
தகாமை

எலிசி^பிளைச்`
தகைப்புனை
புனைதல் = செய்தல்
எலிசி^பிளைசேசன்
தகைப்புனைவு

எலிசி^பிளிட்டி க்ரிட்டெரியா
தகைமரபு

க்ரிட்டெரியா
மரபு

அப்ளை
முன்னு
இம்மருந்தைக் காயத்தின்மேல் முன்னுக.
அப்ளிகேசன்
முன்னம்

அப்ளிகன்ட்
முன்னர்

கேண்டிடேட்
முன்னர்
Your Candidature is Accepted.
கேண்டிடேச்சர்
முன்னை
உங்கள் முன்னை ஏற்கப்பட்டது.
டைரக்ட்
மருக்கு
மருங்கு = திசை. மருக்குதல் = திசைப்படுத்தல்
டைரக்ட்லி
மருக்காக
எங்கயும் போகாம மருக்கா வீட்டுக்குப் போகணும்.
டைரக்சன்
மருக்கம்
அந்த இனுதோட மருக்கம் ரொம்ப அருமை.
டைரக்டர்
மருக்கர்
அவர் அந்நிறுவனத்தின் மருக்கர் ஆவார்.
டைரக்டிவ்ச்`
மருக்கீடு
அரசின் மருக்கீடுகளை நாம் பின்பற்ற வேண்டும்.
டைரக்டிவ்னச்`
மருக்கிடுமை

டைரக்டபிள்
மருக்குசால்

டைரக்டபிளிட்டி
மருக்குசான்மை

இன்டைரக்ட்
மருக்கிலா
அவங்களுக்குள்ள மருக்கிலா தொடர்பிருக்கு.
இன்டைரக்ட்லி
மருக்கின்றி
மருக்கிலாம குத்திக் காட்டாதே.
இன்டைரக்டிவ்
மருக்கிடா

இன்டைரக்டிவ்னச்`
மருக்கிடாமை

ஈகுவல்
நிகர்
இறைவன் முன்னே யாவரும் நிகராவர்.
ஈகுவல்லி
நிகராக
இப்பணத்தை மூவருக்கும் நிகராகப் பிரி.
ஈகுவாலிட்டி
நிகர்ச்சி

இச்` ஈகுவல் டூ
நிகரும்
நன்னர் நிகரும் நலம்.
அன்-ஈகுவல்
நிகராத
You are Unequal to me.  நீ எனக்கு நிகராதவன்.
அன்-ஈகுவாலிட்டி
நிகராமை
நீதியில் நிகராமை கூடாது.
இச்` அன்-ஈகுவல் டூ
நிகராவாம்
மூன்று நிகராவாம் நான்கு
அன்-ஈகுவல்லி
நிகரின்றி

ஈக்குவலைச்`
நிகர்த்தை

ஈக்குவலைச`ர்
நிகர்த்தயர்

ஈக்குவலைசேசன்
நிகர்த்தயம்

ஈக்குய்ட்டி
நிகரி
அந்த நிறுவனத்தின் நிகரிமதிப்பு கூடிவிட்டது.
அன்-ஈக்குவலைச்`
நிகராத்தை

அன்-ஈக்குவலைச`ர்
நிகராத்தயர்

அன்-ஈக்குவலைசேசன்
நிகராத்தயம்

ஈக்குவலைசபிள்
நிகர்த்தைசால்

அன்-ஈக்குவலைசபிள்
நிகர்த்தைசாலா

சிமிலி
உவமை

சிமிலாரிட்டி
மான்மை
மான = ஒரு உவம உருபு.
சிமிலர்
மானும்

சிமிலர்லி
மான
நாமும் அதைமானச் செய்யவேண்டும்.
டிசிமிலர்
மானாத

சிமிலரைச்`
மான்தை / மான்றை
தைத்தல் = செய்தல்
சிமிலரைசேசன்
மான்றயம்

டிச்`சிமிலரைச்`
மானாத்தை
தைத்தல் = செய்தல்
டிச்`சிமிலரைசேசன்
மானாத்தயம்

சிமிலரைசபிள்
மான்றைசால்

அன்-சிமிலரைசபிள்
மான்றைசாலா

சிமிலரைசபிளிட்டி
மான்றைசான்மை

சிமிலரைசர்
மான்றயர்

டிச்`சிமிலாரிட்டி
மானாமை

கண்டக்ட்
இகவு / இகத்து

கண்டக்டர்
இகர் / இகத்தர்
இப்பேரியின் இகத்தர் எங்கே?
கண்டக்சன்
இகப்பு

கண்டக்டிங் / கண்டக்டிவ்
இகவும் / இகத்தும்

கண்டக்டிவிட்டி
இகம்

கண்டக்டிபிள்
இகஞ்சால்

கண்டக்டன்ச்`
இகமை

நான்-கண்டக்டிங்
இகவா / இகத்தா

நான்-கண்டக்டர்
இகவார் / இகத்தார்

கண்டக்டிபிளிட்டி
இகஞ்சான்மை

லோ
கீ
ஒலி கீயாக இருக்கிறது.
லோயர்
கீழ்
நேற்றைவிட இன்று விலை கீழே இருக்கிறது.
லோயச்`ட்
கீக்கூர்
அவனுடையது கீக்கூர் மதிப்பெண்ணாகும்.
கை`
மீ
கடல் அலை மீயாக இருக்கிறது.
கை`யர்
மேல்
நேற்றைவிட இன்று விலை மேலே இருக்கிறது.
கை`யச்`ட்
மீக்கூர்
இதுதான் இன்றைய மீக்கூர் விலையாகும்.
மீடியம்
அதர்

மீடியா
அதரி

மீடியேட்
அதரு

மீடியேட்டர்
அதர்வர்

மீடியேசன்

அதர்வு