ஞாயிறு, 29 ஆகஸ்ட், 2021

85 - (காண்டிகை -> காவதம்) - சமக்கிருதத்தில் உள்ள நேரடி & மூலத் தமிழ்ச்சொற்களின் தோற்றம்

 

சொல்

பொருள்

தமிழ்ச் சொல்

மூலச்சொல்லும்

தோன்றும் முறையும்

காண்டிகை, KAANTIKAI

விளக்க உரை, BRIEF LECTURE

காட்டிகை

காட்டு (=அறிவி, விளக்கு) + இகு (=ஒலி, உரை) + ஐ = காட்டிகை >>> காண்டிகை = விளக்க உரை.

காண்டீபம், KAANTEEPAM

வில், BOW

காட்டேவம்

கடுமை (=விரைவு) + ஏவு (=செலுத்து) + அம் (=அம்பு) = காட்டேவம் >>> காண்டீவம், காண்டீபம், காண்டிபம், காண்டிவம் = அம்பை விரைவாகச் செலுத்துவது = வில்.

காண்டு, KAANTU

கோபம், ANGER

கடுமை

கடுமை (=சினம்) + உ = காட்டு >>> காண்டு

காண்டு, KAANTU

கடினம், DIFFICULTY

கடுமை

கடுமை (=கடினம்) + உ = காட்டு >>> காண்டு

காண்டை, KAANTAI

மலைக்குகை, ROCK CAVE

காண்டை

காண்டம் (=மலை, பிரிவு, பிளவு) + ஐ = காண்டை = மலைப்பிளவு

காணம், KAANHAM

செக்கு, OIL PRESS

காநம்

காழ் (=முற்று, கொட்டை, வட்டம், மரம், ஒளி, சாறு) + நை (=நசுக்கு, பிழி) + அம் = காநம் >>> காணம் = முற்றிய கொட்டையை நசுக்கி ஒளிரும் சாறு பிழியும் வட்டமான மரம்.

காணி, KAANHI

நிலம், LAND

கண்

கண் (=இடம்) + இ = காணி = இடம், நிலம்.

காணி, KAANHI

உரிமை, RIGHTS

காணி

கண் (=பொருந்து, பற்று) + இ = காணி = பற்று, உரிமை

காணிக்கை, KAANHIKKAI

சமர்ப்பணம், OFFERING

காணிக்கை

காண் + இகு (=தாழ், பணி, கொடு) + ஐ = காணிக்கை = காணும்போது பணிந்து கொடுக்கப்படுவது.

காத்தாலை, KAATHTHAALAI

விடிகாலை, DAWN

காற்றலை

கால் (=பொழுது) + தலை (=முதல்) = காற்றலை >>> காத்தாலை = முதல் பொழுது = விடிகாலை.

காத்தியம், KAATHTHIYAM

கடித்துண்பவை, MUNCHABLES

காற்றியம்

கறி (=கடித்துண்ணு) + இயம் = காற்றியம் >>> காத்தியம் = கடித்து உண்ணப்படுவது.

காத்திரம், காத்திரி, KAATHTHIRAM

கீரி, MANGOOSE

காத்திறம்

கதம் (=பாம்பு, சினம்) + இறு (=கொல்லு) + அம் = காத்திறம் >>> காத்திரம் = பாம்பைச் சினந்து கொல்வது = கீரி.

காத்திரம், காத்திரி, KAATHTHIRAM

கடுங்கோபம், WRATH

காத்திரம்

கதம் (=கோபம்) + இருமை (=பெருமை, மிகுதி) + அம் = காத்திரம் = பெருங்கோபம்

காத்திரம், KAATHTHIRAM

உடல், BODY

காற்றிறம்

கால் (=காற்று, உயிர், தண்டு) + திறம் (=நிலைபேறு) = காற்றிறம் >>> காத்திரம் = உயிர் நிலைபெற்றுள்ள தண்டு = உடல்.

காத்திரம், KAATHTHIRAM

உடல் உறுப்பு, BODY PART

காற்றிறம்

கால் (=பிரிவு) + திறம் (=உடல்) = காற்றிறம் >>> காத்திரம் = உடலில் உள்ள பிரிவுகள் = உடல் உறுப்புக்கள்

காத்திரம், KAATHTHIRAM

யானைமுன்கால், FRONTLEG OF ELEPHANT

காற்றிரம்

கால் (=உறுப்பு, தூண், கருமை) + திரம் (=மலை, வலிமை) = காற்றிரம் >>> காத்திரம் = கரிய மலையின் தூண்போன்ற வலுவான கால் = யானையின் முன்கால்

காத்திரம், KAATHTHIRAM

பாம்பு, SNAKE

காற்றிறம்

கறை (=சினம், நஞ்சு) + இறு (=குத்து, கொத்து, கொல்) + அம் = காற்றிறம் >>> காத்திரம் = சினந்து கொத்தி நஞ்சால் கொல்வது.

காத்திரம், KAATHTHIRAM

பருமன், THICKNESS

கயத்திறம்

கயம் (=பெருமை) + திறம் (=தன்மை) = கயத்திறம் >>> கைத்திரம் >>> காத்திரம் = பெரிதான தன்மை = பருமன்

காத்திரம், KAATHTHIRAM

உடல் பருமன், CORPULENCE

கயத்திறம்

கயம் (=பெருமை) + திறம் (=உடல், தன்மை) = கயத்திறம் >>> கைத்திரம் >>> காத்திரம் = உடலின் பெரிதான தன்மை.

காத்திரம், KAATHTHIRAM

முக்கியம், IMPORTANCE

காத்திறம்

கதி (=நிலை) + இறை (=தலைமை, முதன்மை) + அம் = காத்திறம் >>> காத்திரம் = முதன்மை நிலை

காத்திரவேயம், KAATHTHIRAVEYAM

பாம்பு, SNAKE

காழ்த்திறவேயம்

காழ் (=கயிறு) + திறம் (=உடல்) + ஏய் (=ஒப்பு) + அம் = காழ்த்திறவேயம் >>> காத்திரவேயம் = கயிறு போன்ற உடலினது

காத்திரி, KAATHTHIRI, காத்திரை

ஆயுதம், WEAPON

காத்திறி

கதம் (=அழிவு, கொலை) + இறை (=பொருள்) + இ = காத்திறி >>> காத்திரி = கொல்லும் பொருள் = ஆயுதம்

காதகம், KAATHAKAM

கொலை, MURDER

காறகம்

கறி (=ஊன், உடல், கடி, வெட்டு, பிரி) + அகம் (=உயிர்) = காறகம் >>> காதகம் = உடலில் இருந்து உயிரைப் பிரித்தல் = கொலை

காதகன், KAATHAKAN

கொலைகாரன், MURDERER

காறகன்

காறகம் (=கொலை) + அன் = காறகன் >>> காதகன் = கொலைகாரன்.

காதம், KAATHAM

தூரம், DISTANCE

காதம்

கதி (=நடை, பயணம்) + அம் (=நீளம்) = காதம் = பயண நீளம்

காதம், KAATHAM, காதை, KAATHAI

கொலை, MURDER

கறம்

கறி (=ஊன், உடல், கடி, வெட்டு) + அம் = கறம் >>> கதம் >>> காதம் = உடலை வெட்டுதல் = கொலை.

காதர், KAATHAR

கடவுள், GOD

கந்தார்

கந்து (=ஆதாரம்) + ஆர் (=பூமி, உலகம்) = கந்தார் >>> காதர் = உலகத்தின் ஆதாரம் = கடவுள்.

காதரம், KAATHARAM

பயம், FEAR

கந்தறம்

கந்து (=வலிமை, துணிவு) + அறம் (=அறிவு, எண்ணம், இன்மை) = கந்தறம் >>> காதரம் = துணிவில்லா எண்ணம் = பயம்.

காதல், KAATHAL, காது, KAATHU

கொலை, MURDER

காறல்

கறி (=ஊன், உடல், கடி, வெட்டு) + அல் = காறல் >>> காதல் = உடலை வெட்டுகை = கொலை.

காதல், KAATHAL, காது, KAATHU

வெட்டுகை, CUTTING

காறல்

கறி (=கடி, வெட்டு) + அல் = காறல் >>> காதல் = வெட்டுகை

காதல், KAATHAL

இரவுநேர ஒலி, NIGHT CHIRP

கத்தல்

கத்து (=ஒலி) + அல் (=இரவு) = கத்தல் = இரவில் ஒலித்தல்.

காதவம், KAATHAVAM

ஆலமரம், BANYAN TREE

காழ்தாவம்

காழ் (=தண்டு, மரம், வலிமை, கயிறு) + தா (=பரவு, படை) + அம் (=நீளம்) = காழ்தாவம் >>> காதவம் = தண்டில் இருந்து வலுவான நீண்ட கயிறுகளைப் படைத்துப் பரந்துள்ள மரம்.

காதா, KAATHAA

தனிக் கணக்கு, LEDGER

காதாய்

கதி (=பிரிவு, தனி) + ஆய் (=கணி) = காதாய் >>> காதா = தனிக் கணக்கு.

காதி, KAATHI

நூலாடை, CLOTH

காழ்தி

காழ் (=தறி, நூல்) + தை (=பின்னு, உருவாக்கு) + இ = காழ்தி >>> காதி = தறியில் நூலைப் பின்னி உருவாக்கியது.

காது, KAATHU

கொல்லு, KILL

காறு

கறி (=ஊன், உடல், கடி, வெட்டு) + உ = காறு >>> காது = உடலை வெட்டு = கொல்லு

காது, KAATHU

வெட்டு, CUT

காறு

கறி (=கடி, வெட்டு) + உ = காறு >>> காது = வெட்டு

காதுகம், KAATHUKAM

கொலை, MURDER

காறுகம்

கால் (=காற்று, உயிர்) + துகை (=உழக்கு, அழி) + அம் = காறுகம் >>> காதுகம் = உயிரை அழித்தல் = கொலை.

காதுகன், KAATHUKAN

கொலைகாரன், MURDERER

காறுகன்

கால் (=காற்று, உயிர்) + துகை (=உழக்கு, அழி) + அன் = காறுகன் >>> காதுகன் = உயிரை அழிப்பவன் = கொலைகாரன்.

காதை, KAATHAI

சொல், WORD, வரலாறு, EPIC,

பாட்டு, POEM

கத்தை

கத்து (=ஒலி, பாடு, சொல்) + ஐ = கத்தை >>> காதை = சொல், பாட்டு, சொல்லப்பட்டது, புராணம், வரலாறு.

காதை, KAATHAI

பகுதி, SECTION

காறை

கறி (=வெட்டு, பிரி) + ஐ = காறை >>> காதை = பிரிவு, பகுதி

காந்தம், KAANTHAM

இரும்பீர்ப்பது, MAGNET

கத்தயம்

கதுவு / கது (=துண்டு, இழு, பற்று) + அயம் (=இரும்பு) = கத்தயம் >>> கந்தாம் >>> காந்தம் = இரும்புத் துண்டை இழுத்துப் பற்றுவது.

காந்தம், KAANTHAM

கவர்ச்சி, ATTRACTION

காந்தம்

காந்து (=எரி, ஒளிர்) + அம் (=அழகு) = காந்தம் = ஒளிரும் அழகு, கவர்ச்சி.

காந்தருவம், KAANTHARUVAM

கூடல் வகை, FORM OF UNION

கத்தாருவம்

கதுவு / கது (=பற்று) + ஆர் (=கல) + உவ (=மகிழ்) + அம் = கத்தாருவம் >>> காந்தருவம் = பற்றுடையோர் கலந்து மகிழ்தல்.

காந்தன், KAANTHAN

கணவன், HUSBAND

காத்தன்

கதுவு / கது (=பற்று, அன்புகொள்) + அன் = காத்தன் >>> காந்தன் = அன்பு கொண்டவன் = கணவன்.

காந்தாரம், KAANTHAARAM

காடு, JUNGLE

காந்தாரம்

கந்து (=தண்டு, மரம்) + ஆர் (=நிறை, இடம்) + அம் = காந்தாரம் = மரங்கள் நிறைந்த இடம்.

காந்தாரம், KAANTHAARAM

போர், WAR

காந்தாரம்

காந்து (=சின) + ஆர் (=கூடு, தாக்கு) + அம் = காந்தாரம் = சினந்து கூடித் தாக்குதல் = போர்.

காந்தி, KAANTHI

ஒளி, LIGHT, அழகு, BEAUTY

காந்தி

காந்து (=ஒளிர்) + இ = காந்தி = ஒளிர்வது = ஒளி, அழகு

 

வெப்பம், HEAT, காரம், BASE

காந்தி

காந்து (=எரி) + இ = காந்தி = எரிவது = எரிச்சல், வெப்பம், காரம்

காந்தை, KAANTHAN

மனைவி, WIFE

காத்தை

கதுவு / கது (=பற்று, அன்புகொள்) + ஐ = காத்தை >>> காந்தை = அன்பு கொண்டவள் = மனைவி.

காப்பி, COFFEE

பான வகை, A DRINK

காய்ப்பி

காய் (=வற்று, வறு, வெறு, கச, கொட்டை, காய்ச்சு) + பை (=நிறம், நீர்) + இ = காய்ப்பி >>> காப்பி = வறுக்கப்பட்ட கசப்பான கொட்டைகளைக் காய்ச்சிய வண்ண நீர்.

காப்பியம், KAAPPIYAM

நூல் வகை, TYPE OF TREATISE

காழ்ப்பீயம்

காழ்ப்பு (=உறுதி, சாரம், பொருள்) + ஈ (=வழங்கு) + அம் (=சொல்) = காழ்ப்பீயம் >>> காப்பியம் = உறுதிப் பொருட்களைச் சொல்லால் வழங்குவது.

காப்பில், KAAPPIL

மீன்பிடிவேல், BABRBED FISHING SPEAR

கவ்வயில்

கவ்வு (=பிடி) + அயில் (= மீன், இரும்பு, கூர்மை, வேல்) = கவ்வயில் >>> கப்பைல் >>> காப்பில் = மீன் பிடிப்பதற்கான கூரிய இரும்பு வேல்.

காபட்டியம், KAAPATTIYAM

வஞ்சனை, FRAUD

கவட்டியம்

கவடு (=வஞ்சனை) + இயம் = கவட்டியம் >>> காபட்டியம்

காபணம், KAAPANHAM

ஒத்தடம், FOMENTATION

கப்பணம்

கப்பு (=எரி, வெப்பமாக்கு) + அணை (=பொருத்து, ஒற்று) + அம் = கப்பணம் >>> காபணம் = வெப்பமாக்கி ஒற்றுதல்.

காபந்து, KAAPANTHU, காவந்து, KAAVANTHU

காவல், PROTECTION

காப்பாற்று

காப்பு (=காவல்) + ஆற்று (=செய்) = காப்பாற்று >>> காப்பாத்து >>> காபந்து >>> காவந்து = காவல் செய்தல் = காவல்.

காபரா, KAAPARAA

குழப்பம், CONFUSION

காழ்ப்பறா

காழ்ப்பு (=உறுதி, பொருள்) + அறு (=இல்லாகு) + ஆ = காழ்ப்பறா >>> காபரா = உறுதியான பொருள் இல்லாமை = குழப்பம்.

காபில், KAAPIL

தகுதி, FITNESS

காப்பியல்

காப்பு (=கட்டியது, பொருத்தியது) + இயல் (=தன்மை) = காப்பியல் >>> காபில் = பொருந்தும் தன்மை = தகுதி.

காமதம், KAAMATHAM

பசுஞ்சாணம், COW DUNG

கழிபெற்றம்

கழி + பெற்று (=பசு) + அம் (=பசுமை) = கழிபெற்றம் >>> கயிமெத்தம் >>> காமதம் = பசுவின் பசுமையான கழிவு

காமம், KAAMAM

புணர்ச்சி, UNION

காவம்

கவை (=அகத்திடு, அணை) + அம் = காவம் >>> காமம் = அகத்திடுதல், அணைப்பு = புணர்ச்சி.

காமம், KAAMAM

விருப்பம், DESIRE

காவம்

(1) கவவு / கவா (=விரும்பு) + அம் = காவம் >>> காமம் = விருப்பம். (2) காவு (=விரும்பு) + அம் = காவம் >>> காமம்

காமரம், KAAMARAM

இசை, MUSIC

காமாரம்

காமம் (=விருப்பம்) + ஆர் (=மிகு, ஒலி) + அம் (=இனிமை) = காமாரம் >>> காமரம் = விருப்பம் மிக்க இனிய ஒலி = இசை.

காமனை, KAAMANAI

புணருமாசை, SEX DESIRE

காமணை

காமம் (=விருப்பம்) + அணை (=புணர்ச்சி) = காமணை >>> காமனை = புணர்ச்சி விருப்பம்.

காமாட்டி, KAAMAATTI

மூடன், IDIOT

காவற்றி

கவி (=மூடு) + அறி + இ = காவற்றி >>> காமாட்டி = அறிவு மூடப்பட்டவன் = முட்டாள்.

காமாலை, KAAMAALAI

நோய் வகை, JAUNDICE

கழிமாலை

கழி (=மிகுதி, கழிவு) + மால் (=கருமை, வெப்பம்) + ஐ = கழிமாலை >>> கயிமாலை >>> காமாலை = மிகுதியான வெப்பமும் கருமையான கழிவும் உண்டாக்குவது. 

காமி, KAAMI

விரும்பு,, LIKE

காமி

காமம் (=விருப்பம்) >>> காமி = விரும்பு

காமியம், KAAMIYAM

விருப்பமானது, FAVOURITE

காமியம்

காமம் (=விருப்பம்) + இயை (=பொருந்து) + அம் = காமியம் = விருப்பம் பொருந்தியது.

காமினி, KAAMINI

அழகி, PRETTY WOMAN

காமினி

காமம் (=அழகு) + இனி = காமினி = அழகுடையவள் = அழகி

காயகம், KAAYAKAM

பாட்டு, இசை, MUSIC, POEM

கயாக்கம்

கை (=நீளு, நீட்டு) + ஆக்கம் (=சொல், ஒலி) = கயாக்கம் >>> காயகம் = நீட்டி ஒலிக்கப்படுவது = பாட்டு.

காயகம், KAAYAKAM

வியாபாரம், BUSINESS

கயாக்கம்

கை (=ஊட்டு, கொடு) + ஆக்கம் (=பொருள், இலாபம், பேறு, செயல்) = கயாக்கம் >>> காயகம் = பொருளைக் கொடுத்து இலாபம் பெறுகின்ற செயல் = வியாபாரம்.

காயகன், KAAYAKAN

மயக்குவோன், FASCINATOR, பாடகன்,SINGER

காயகன்

காயகம் (=மயக்கம், பாட்டு) + அன் = காயகன் = மயக்குபவன், பாடகன்

காயம், KAAYAM

உடல், BODY

கழி

கழி (=ஊன்) + அம் = காழம் >>> காயம் = ஊனுடையது = உடல்.

காயம், KAAYAM

ஆகாயம், SKY

காழம்

காழ் (=கருமை, இருள், ஒளி, நிறை) + அம் = காழம் >>> காயம் = இருளும் ஒளியும் நிறைந்திருப்பது.

காயம், KAAYAM

உறுதி, CONFIRM

காழ்

காழ் (=உறுதி) + அம் = காழம் >>> காயம் = உறுதி, நிலைபேறு

காயலா, KAAYALAA

காய்ச்சல், FEVER

காயல்

காயல் (=காய்ச்சல்) + ஆ = காயலா

காயிகம், KAAYIKAM

உடல் செயல், PHYSICAL ACTIVITY

காயிகம்

காயம் (=உடல்) + இகு (=ஓட்டு, இயக்கு) + அம் = காயிகம் = உடல் இயக்கம்.

காயிதா, KAAYITHAA, காய்தா, KAAYTHAA

வழக்கம், CUSTOM

கயிறா

கை (=ஒழுங்கு) + இறு (=செய்) + ஆ = கயிறா >>> காயிதா, காய்தா = செயலுக்கான ஒழுங்கு = வழக்கம், முறை.

கார்ப்பணியம், KAARPPANHIYAM

பொறாமை, ENVY

கரமனியம்

கரம் (=வெப்பம்) + மனம் + இயம் = கரமனியம் >>> கரப்பணியம் >>> கார்ப்பணியம் = மனதிற்குள் வெம்புதல் = பொறாமை.

கார்ப்பணியம், KAARPPANHIYAM

கஞ்சத்தனம், MISERLINESS

கரப்பணியம்

கர (=தயங்கு) + பணி (=குறை, கொடு) + அம் = கரப்பணியம் >>> கார்ப்பணியம் = தயங்கிக் குறைவாகக் கொடுத்தல்.

கார்ப்பாசம், KAARPPACAM

பருத்தி, COTTON

கருப்பஞ்சம்

கரு (=நடு, விதை) + பஞ்சு + அம் (=வெண்மை) = கருப்பஞ்சம் >>> கார்ப்பாசம் = விதையை நடுவில் கொண்ட வெண்பஞ்சு.

கார்பார், KAARPAAR, கார்வார், KAARVAAR

மேலாண்மை, MANAGEMENT

கற்பார்

கற்பு (=வேலை) + ஆர் (=கட்டுப்படுத்து, நிறை, பெறு) = கற்பார் >>> கார்பார் = வேலையைக் கட்டுப்படுத்தி நிறைவாக்கிப் பெறுகை.

கார்பாரி, KAARPAARI, கார்வாரி, KAARVAARI

மேலாளர், MANAGER

கற்பாரி

கற்பு (=வேலை) + ஆர் (=கட்டுப்படுத்து, நிறை, பெறு) + இ = கற்பாரி >>> கார்பாரி = வேலையைக் கட்டுப்படுத்தி நிறைவாக்கிப் பெறுபவர் = மேலாளர்.

கார்முகம், KAARMUKAM

வில், BOW

கருமுக்கம்

கரு (=மரம், தண்டு, நடு) + முக்கு (=முயலு, வளைவு) + அம் (=அம்பு) = கருமுக்கம் >>> கார்முகம் = நடுவில் வளைவுடைய அம்பு முயலும் மரத்தண்டு = வில்.

கார்முகம், KAARMUKAM

மூங்கில், BAMBOO

கார்முக்கம்

கார் (=மேகம், பசுமை) + முக்கு (=மூழ்கு, புகு) + அம் (=நீளம்) = கார்முக்கம் >>> கார்முகம் = மேகங்களில் புகுந்திருக்கும் நீண்ட பசும்பொருள் = மூங்கில்.

காரகம், KAARAKAM

சிறைச்சாலை, PRISON

காரகம்

(1) கர (=ஒடுக்கு, அடை) + அகம் (=உள், வீடு) = காரகம் = உள்ளே ஒடுக்கி அடைக்கப்படும் வீடு = சிறைச்சாலை. (2) கருமை (=குற்றம்) + அகை (=வருத்து, தண்டி, பிரிவு, அறை) + அம் = காரகம் = குற்றத்திற்காகத் தண்டிக்கும் அறை.

காரகம், KAARAKAM

செயல், WORK

காரகம்

கரை (=வருத்து) + அகம் (=உடல்) = காரகம் = உடலை வருத்துதல் = உழைப்பு, செயல், ஆக்கம்.

காரகன், KAARAKAN

படைப்பவன், CREATOR

காரகன்

காரகம் (=செயல், படைப்பு) + அன் = காரகன் = செய்பவன், படைப்பவன்.

காரடம், KAARATAM, காருடம், KAARUTAM

மாயசாலம், JUGGLING

கராடம்

கர (=மறை, ஏமாற்று) + ஆட்டம் = கராட்டம் >>> காரடம் = ஏமாற்றி மறைத்து ஆடுவது.

கரடி, KARATI

மாயசாலம், JUGGLING

கராடி

கர (=மறை, ஏமாற்று) + ஆடு + இ = கராடி >>> கரடி = ஏமாற்றி மறைத்து ஆடுவது = சாலவித்தை.

காரணம், KAARANHAM

மூலம், ORIGIN

காரணம்

கரு (=மூலம்) + அணை (=உண்டாக்கு, செய்) + அம் = காரணம் = செயலுக்கான மூலம்.

காரணம், KAARANHAM

நோக்கம், MOTIVE

காரணம்

கரு (=அறிவு, எண்ணம்) + அணை (=உண்டாக்கு, செய்) + அம் = காரணம் = செயலுக்கான எண்ணம் = நோக்கம்

காரணம், KAARANHAM

விதி, METHOD

காரணம்

கரை (=எல்லை, விதி) + அணை (=உண்டாக்கு, செய்) + அம் = காரணம் = செயலுக்கான விதி.

காரணிக்கம், KAARANHIKKAM

வரலாறு, HISTORY

காரணிக்கம்

கார் (=காலம்) + அணை (=உண்டாகு, நிகழ்) + இகு (=தொகு) + அம் = காரணிக்கம் = காலந்தோறும் நிகழ்பவற்றின் தொகுப்பு.

காரணிகன், KAARANHIKAN

நடுவர், JUDGE

காரணிகன்

கரு (=நடு) + அணி + இகு (=ஒலி, பேசு) + அன் = காரணிகன் = அணிகளுக்கு நடுவில் இருந்து பேசுபவர்

காரம், KAARAM

எரிச்சல், PUNGENCY

காறம்

கறு (=சின, எரி) + அம் = காறம் >>> காரம் = எரிச்சல்.

காரம், KAARAM

அழிவு, RUIN

காரம்

கரை (=தேய், அழி) + அம் = காரம் = அழிவு

காரம், KAARAM

திருநீறு, SACRED ASH

காரம்

கரு (=பொடி, நிறம்) + அம் (=ஒளி, வெண்மை) = காரம் = ஒளிவீசும் வெண்ணிறப் பொடி = திருநீறு

காரம், KAARAM

சினம், ANGER

காறம்

கறு (=சின) + அம் = காறம் >>> காரம் = சினம்

காரம், KAARAM

மரவைரம், TIMBER CORE

காரம்

கரு (=மரம், தண்டு, நடு) + அம் = காரம் = மரத்தண்டின் நடு.

காரம், KAARAM

தங்கம், GOLD

காரம்

கரை (=உருக்கு, மெலி) + அம் (=நீளம், அழகு, ஒளி) = காரம் = உருக்கி மெலித்து நீட்டப்படும் அழகிய ஒளிரும் பொருள்.

காரம், KAARAM

ஆக்கம், ACTION

காரம்

கரு (=பிறப்பு, ஆக்கம்) + அம் = காரம் = ஆக்கம், செயல்.

காரி, KAARI

செய்வோன், DOER

காரி

காரம் (=ஆக்கம், செயல்) + இ = காரி = ஆக்குவோன், செய்வோன்

காரிக்கம், KAARIKKAM, காரிக்கன், KAARIKKAN

தார்ப்பாய், CLOTH TYPE

காரிக்கம்

காரை (=உடை, துணி, கறை, வலிமை) + இகு (=தாழ்த்து, விரி) + அம் (=நீளம்) = காரிக்கம் = தாழ்த்தி விரிக்கப்படும் கறையுடைய நீண்ட வலுவான துணி = தார்ப்பாய்.

காரிகம், KAARIKAM

காவிக்கல், RED OCHRE

காரிகம்

கருமை (=செம்மை, வலிமை) + இகு (=திரள்) + அம் = காரிகம் = செந்நிறத்தில் திரண்டிருக்கும் வலுவான பொருள்.

காரிகை, KAARIKAI

அழகு, BEAUTY, CLEANNESS

காரிகை

கருமை (=கறை, அழுக்கு) + இக (=நீங்கு) + ஐ = காரிகை = கறை / அழுக்கு நீங்கிய தன்மை = தூய்மை, அழகு.

காரிகை, KAARIKAI

அழகி, PRETTY LADY

காரிகை

கார் (=அழகு) + இகு (=மிகு) + ஐ = காரிகை = அழகு மிக்கவள்

காரிகை, KAARIKAI

அழகுப்பொருள், ORNAMENT

காரிகை

கார் (=அழகு) + இகம் (=பொருள்) + ஐ = காரிகை = அழகுப்பொருள்

காரியம், KAARIYAM

ஆக்கம்,செயல், EFFECT, ACTION

காரியம்

கரு (=பிறப்பு, ஆக்கம்) + இயம் = காரியம் = ஆக்கம், செயல்

காரியம், KAARIYAM

நோக்கம், MOTIVE

காரியம்

கரு (=பிறப்பு, ஆக்கம், அறிவு, எண்ணம்) + இயம் = காரியம் = ஆக்குவதற்கான எண்ணம் = நோக்கம்.

காரியம், KAARIYAM

இறுதிச்செயல், LAST CEREMONY

காரியம்

காரம் (=செயல்) + இயை (=நிறை) + அம் = காரியம் = நிறைவு செய்யும் செயல்.

காரு, KAARU

வண்ணான், WASHERMAN

காருய்

காரை (=ஆடை, கறை) + உய் (=நீக்கு) = காருய் >>> காரு = ஆடையின் கறையை நீக்குபவன் = வண்ணான்.

காருகத்தம், KAARUKATHTHAM, காருகத்தியம், KAARUKATHTHIYAM

இல்லறம், HOUSEHOLD

காருகாற்றம், காருகாற்றியம்

காருகம் (=வீடு, இல்லம்) + ஆற்று (=வாழ்) + அம் / இயம் = காருகாற்றம் / காருகாற்றியம் >>> காருகத்தம் / காருகத்தியம் = இல்ல வாழ்க்கை..

காருகம், KAARUKAM

வீடு,இல்லறம், HOUSE,LIFEHOLD

காரிங்கம்

கர (=மறை) + இங்கு (=தங்கு) + அம் = காரிங்கம் >>> காருகம் = தங்குவதற்கான மறைவிடம் = வீடு, இல்லம் >>> இல்லறம்.

காருகம், KAARUKAM

நெசவுத்தொழில், WEAVING

காரீகம்

காரை (=ஆடை) + ஈ (=படை) + கம் (=தொழில்) = காரீகம் >>>  காருகம் = ஆடைகளைப் படைக்கும் தொழில்.

காருகம், KAARUKAM

சலவை, WASHING

காருகம்

காரை (=ஆடை, கறை) + உகு (=நீக்கு) + அம் = காருகம் = ஆடையின் கறையை நீக்குதல் = துவைத்தல், சலவை.

காருகம், KAARUKAM

உடலுழைப்பு, LABOUR

காருகம்

கரு (=உடல்) + உகு (=தேய், வருத்து) + அம் = காருகம் = உடலை வருத்துதல் = உடல் உழைப்பு.

காருகம், KAARUKAM

ஓவியம், PAINTING

காரிழுகம்

கரு (=நிறம், உருவம், ஆக்கம்) + இழுகு (=பூசு) + அம் = காரிழுகம் >>> காரிகம் >>> காருகம் = நிறங்களைப் பூசி ஆக்கிய உருவம்.

காருகம், KAARUKAM

கொலை, MURDER

காருகம்

கரு (=உடல், உயிர்) + உகு (=நீக்கு) + அம் = காருகம் = உடலில் இருந்து உயிரை நீக்குதல் = கொலை.

காருடம், KAARUTAM

நஞ்சழித்தல், DETOXICATION

காருடம்

காரி (=நஞ்சு) + உடை (=முறி, வெளிப்படுத்து) + அம் = காருடம் = நஞ்சை முறித்து வெளிப்படுத்துதல்

காருடம், KAARUTAM

புடலங்காய், SNAKE GOURD

காருடம்

கறி (=காய், மாமிசம், உடல்) + ஊன்றி (=பாம்பு) + அம் (=ஒப்பு) = காறூன்றம் >>> காரூடம் = பாம்பின் உடல் ஒத்த காய்.

காருண்யம்,

அன்பு, LOVE

கருணை

கருணை (=அன்பு) + இயம் = காருணியம் >>> காருண்யம்

காருராசி, KAARURAACI

புடலங்காய், SNAKE GOURD

காறிலஞ்சி

கறி (=காய், மாமிசம், உடல்) + இலஞ்சி (=பாம்பு, தன்மை) = காறிலஞ்சி >>> காறுரச்சி >>> காருராசி = பாம்பின் உடல் தன்மை கொண்ட காய் = புடலங்காய்.

காருவாகன், KAARUVAAKAN

வண்ணான், WASHERMAN

காருவகன்

காரை (=ஆடை, கறை) + உவி (=அழி) + அகை (=நீக்கு) + அன் = காருவகன் >>> காருவாகன் = ஆடையின் கறைகளை அழித்து நீக்குபவன் = வண்ணான்.

காருவன், KAARUVAN

வண்ணான், WASHERMAN

காருவன்

காரை (=ஆடை, கறை) + உவி (=அழி) + அன் = காருவன் = ஆடையின் கறைகளை அழிப்பவன் = வண்ணான்.

காலம், KAALAM

பொழுது, TIME

காலம்

கலி (=தோன்று, விரை, நழுவு) + அம் = காலம் = தோன்றியதும் விரைந்து நழுவுவது = பொழுது.

காலாட்சேபம், KAALAATCHAEPAM

பொழுதுபோக்கு, வாழ்க்கை, PASSTIME, LIFE

காலாயேமம்

கால் (=பொழுது) + ஆய் (=நீக்கு, கழி) + ஏமம் (=இன்பம்) = காலாயேமம் >>> காலாசேபம் >>> காலாச்சேபம் >>> காலாட்சேபம் = பொழுதை இன்பமாய்க் கழித்தல், வாழ்தல்.

காலாட்சேபம், KAALAATCHAEPAM

இசைப்பாட்டுடன் கூடிய விளக்கவுரை, SACRED MUSICAL EXPOSITION

காலாயேம்பம்

கலை (=நூல், இசை, நேரம்) + ஆய் (=நுட்பம், கருது, கொண்டாடு) + ஏம்பு (=ஒலி, கூறு) + அம் (=நீளம்) = காலாயேம்பம் >>> காலாசேபம் >>> காலாட்சேபம் = நூலின் நுட்பமான கருத்துக்களைக் கூறி இசையுடன் நீண்டநேரம் கொண்டாடுதல்.

காலி, KAALI

வெற்றிடம், EMPTINESS

காலி

கல் (=தோண்டு, நீக்கு) + இ = காலி = தோண்டி நீக்கப்பட்டது = பள்ளம், வெற்றிடம்.

காலியம், KAALIYAM

விடியல், DAWN

காலியம்

கால் (=ஒளி, தோன்று, நேரம்) + இயம் = காலியம் = ஒளி தோன்றும் நேரம் = விடியல், காலைப்பொழுது.

காலூரம், KAALOORAM

தவளை, FROG

காலூரம்

கால் (=தாவு) + ஊர் (=செல்) + அம் = காலூரம் = தாவித் தாவிச் செல்வது = தவளை.

காலேயம், காலேசம், KAALAEYAM, KAALAESAM

விலங்கு, ANIMAL

காலேயம்

கால் (=உறுப்பு, நடை) + ஏ (=பெருக்கம், மிகுதி) + அம் (=நீளம், தூரம்) = காலேயம் >>> காலேசம் = கால்களால் வெகுதூரம் நடப்பவை = விலங்கு.

காலேயம், KAALAEYAM

மஞ்சள், TURMERIC

காலேயம்

கால் (=ஒளி) + ஏய் (=பொருத்து, பூசு) + அம் (=அழகு) = காலேயம் = ஒளிரும் அழகுக்காக பூசப்படுவது = மஞ்சள்.

காலேயம், KAALAEYAM

மோர், BUTTER MILK

காளேயம்

கள் + ஏய் (=ஒப்பு) + அம் (=நீர், உணவு) = காளேயம் >>> காலேயம் = கள்ளை ஒத்த நீருணவு = மோர்.

காலேயம், KAALAEYAM

கள், TODDY

காளேயம்

களி (=மயக்கம், போதை) + ஏய் (=பொருந்து) + அம் (=நீர், உணவு) = காளேயம் >>> காலேயம் = போதை பொருந்திய நீருணவு = கள்.

காலை, KAALAI

வளாகம், ENCLOSURE

காலை

கால் (=சக்கரம், வட்டம், பிரிவு, இடம்) + ஐ = காலை = வட்டமாகப் பிரிக்கப்பட்ட இடம் = வளாகம்.

காலோலம், KAALOALAM

அண்டங்காக்கை, RAVEN

காலொளம்

கால் (=கருமை) + ஒளி (=பெருமை, மிகுதி) + அம் (=பறவை) = காலொளம் >>> காலோலம் = கருமை மிக்க பெரிய பறவை.

காவதம், KAAVATHAM

பத்துமர தூரம், TEN MILES

காபத்தம்

கா (=மரம்) + பத்து + அம் (=நீளம், தூரம்) = காபத்தம் >>> காவதம் = பத்து மர தூரம். பி.கு: பழங்காலத்தில் தூரக்கணக்கை அறிய கல்நடுவதற்குப் பதிலாக பயண வழியில் இருக்கும் மரத்தின் தலையை வெட்டிக் குறித்து வைத்தனர்.