செவ்வாய், 30 நவம்பர், 2021

97. (சட்குணம் > சண்டை) சமக்கிருதத்தில் உள்ள நேரடி & மூலத் தமிழ்ச்சொற்களின் தோற்றம்

 

சொல்

பொருள்

தமிழ்ச் சொல்

தோன்றும் முறை

சட்குணம், CATKUNHAM

ஆறு குணங்கள், SIX ATTRIBUTES OF GOD

அறுகுணம்

ஆறு + குணம் = அறுகுணம் >>> சடுகுணம் >>> சட்குணம் = ஆறு குணங்கள்.

சட்கோணம், CATKOANHAM

அறுகோணம், HEXAGON

அறுகோணம்

ஆறு + கோணம் = அறுகோணம் >>> சடுகோணம் >>> சட்கோணம் = ஆறு கோணங்களைக் கொண்டது

சட்சு, CATCU

கண், EYE

எயிறு

எயிறு (=கண்) + உ = எயிற்று >>> அய்ட்டு >>> சட்டு >>> சட்சு = கண்.

சட்ட, CATTA

முழுவதும், COMPLETE

அற

அற (=முழுவதும்) >>> சட >>> சட்ட

சட்டகம், CATTAKAM

சட்டம்,

அட்டகம்

அட்டை (=மரக்கழி) + அகை (=இடைவிடு) + அம் (=பொருத்து) = அட்டகம் >>> சட்டகம் = மரக்கழிகளை இடைவிட்டுப் பொருத்தியது.

சட்டகம், CATTAKAM

உடல், BODY

அட்டகம்

(1) அட்டை (=மேலுறை) + அகம் (=உயிர்) = அட்டகம் >>> சட்டகம் = உயிருக்கு மேலுறை = உடல். (2) அடை (=அடைக்கலம்) + அகம் (=உயிர்) = அட்டகம் >>> சட்டகம் = உயிரின் அடைக்கலம் = உடல்.

சட்டகம், CATTAKAM

படுக்கை, BED

அட்டகம்

அடை (=தங்கு, படு) + அகம் (=இடம்) = அட்டகம் >>> சட்டகம் = படுக்குமிடம்.

சட்டகம், CATTAKAM

பிணம், CORPSE

அட்டகம்

அடு (=அழி) + அகம் (=உயிர்) = அட்டகம் >>> சட்டகம் = உயிர் அழிந்தது = பிணம்.

சட்டம், CATTAM

மரச்சட்டம், WOODEN FRAME

அட்டம்

அட்டை (=மரக்கழி) + அம் (=பொருத்து) = அட்டம் >>> சட்டம் = மரக்கழிகளால் பொருத்தப்பட்டது.

சட்டம், CATTAM

கம்பி இழுக்கும் துளைச் சட்டம், PERFORATED METAL FRAME

அட்டம்

அடை (=வழி, துளை, இலை) + அம் (=பொருந்து, ஒப்பு) = அட்டம் >>> சட்டம் = துளைகள் பொருந்திய இலையைப் போன்றது = துளைகளைக் கொண்ட சட்டம்

சட்டம், CATTAM

இரத்தினக் குழி, SOCKET FOR INSERTING GEMS

அட்டம்

அடை (=பதி, வழி, துளை) + அம் (=ஒளி, கல்) = அட்டம் >>> சட்டம் = ஒளிரும் கல்லைப் பதிக்கும் துளை

சட்டம், CATTAM

எழுத்தோலை, PALM LEAF FOR WRITING

அட்டம்

அடை (=இலை, பதி, சொல்) + அம் = அட்டம் >>> சட்டம் = சொல்லைப் பதிக்கும் இலை = எழுத்தோலை

சட்டம், CATTAM

விதிமுறை, RULES

அட்டம்

அடை (=சொல், விதிக்கப்படு) + அம் = அட்டம் >>> சட்டம் = சொற்களால் விதிக்கப்பட்டது = விதிமுறைகள்

சட்டம், CATTAM

சிறப்பு, EXCELLENCE

அடை

அடை (=சிறப்பு) + அம் = அட்டம் >>> சட்டம்

சட்டம், CATTAM

ஒழுக்கம், ORDER

அறம்

அறம் (=ஒழுக்கம், நேர்மை) >>> சடம் >>> சட்டம்

சட்டம், CATTAM

தயார், READINESS

அட்டம்

அடை (=அமை) + அம் = அட்டம் >>> சட்டம் = அமைவு = தயார்

சட்டம், CATTAM

இரத்தினம், GEM

அற்றம்

அறு + அம் (=ஒளி, கல்) = அற்றம் >>> சட்டம் = அறுக்கப்பட்ட ஒளிரும் கல் = இரத்தினம்

சட்டம்பி, CATTAMPI

ஆசிரியர், TEACHER

அற்றம்மீ

அறம் (=ஞானம், கல்வி) + அமை + ஈ (=கொடு) = அற்றம்மீ >>> சட்டம்பி = கல்வியை அமைத்துக் கொடுப்பவர்

சட்டம்பி, CATTAMPI

எசமான், MASTER

அற்றம்மீ

ஆற்றல் (=வல்லமை) + அம் (=கட்டளை) + ஈ (=இடு) = அற்றம்மீ >>> சட்டம்பி = கட்டளை இடும் ஆற்றலினர்

சட்டன், CATTAN

மாணவன், STUDENT

அற்றன்

அறி (=கல்) + அன் = அற்றன் >>> சட்டன் = கற்பவன்

சட்டி, CATTI

பாத்திரம், VESSEL

அட்டி

அடை (=பெறு, கொள், தாங்கி) + இ = அட்டி >>> சட்டி = கொண்டதைத் தாங்குவது = பாத்திரம்.

சட்டி, CATTI

ஆறாம் நாள் விழா, SIXTH DAY CELEBRATION

அற்றி

ஆற்று (=ஆறனுடயது, கூடு, கொண்டாடு) + இ = அற்றி >>> சட்டி = ஆறனுடையதாகக் கூடிக் கொண்டாடப்படுவது

சட்டி, CATTI

தாமரை, LOTUS

அட்டீ

அடை (=மூடு, சிறைப்படுத்து, மலர்) + ஈ (=வண்டு) = அட்டீ >>> சட்டி = வண்டுகளை மூடிச் சிறைப்படுத்தும் மலர்.

சட்டி, CATTI

கொல், KILL

அறு

அறு (=கொல், அழி) + இ = அற்றி >>> சட்டி

சட்டி, CATTI

மல்யுத்தம், WRESTLING

அட்டூழ்

ஆடு (=விளையாடு, பொரு, கூடு) + ஊழ் (=தசை, வலிமை) = அட்டூழ் >>> சட்டு >>> சட்டி = தசை வலிமையால் பொருது கூடும் விளையாட்டு = மல்யுத்தம்

சட்டினி, சட்னி,

அரைத்து உண்பது, CHUTNEY

அட்டுணி

ஆட்டு (=அரை) + உண் + இ = அட்டுணி >>> சட்டினி >>> சட்னி = அரைத்து உண்ணப்படுவது.

சட்டு, CATTU

ஆறு, SIX

ஆறு

ஆறு >>> சாடு >>> சட்டு

சட்டு, CATTU

அழிவு, DESTRUCTION

அற்றம்

அற்றம் (=இன்மை, அழிவு) + உ = அற்று >>> சட்டு

சட்டு, CATTU

சிக்கனம், THRIFT

செற்று

செறி (=அடக்கு, இறுக்கு) + உ = செற்று >>> செட்டு >>> சட்டு = இறுக்கம், சிக்கனம்

சட்டுவம், CATTUVAM

கரண்டி, LADLE

அட்டீவம்

அடு (=சமை, கைப்பற்று) + ஈவு (=கொடை) + அம் (=நீளம்) = அட்டீவம் >>> சட்டுவம் = சமைக்கவும் கொடுக்கவும் கைப்பற்றப்படும் நீண்ட பொருள் = கரண்டி.

சட்டுகம், CATTUKAM

கரண்டி, LADLE

அட்டிகம்

அடு (=சமை, கைப்பற்று) + இகு (=கொடு) + அம் (=நீளம்) = அட்டிகம் >>> சட்டுகம் = சமைக்கவும் கொடுக்கவும் கைப்பற்றப்படும் நீண்ட பொருள் = கரண்டி.

சட்டை, CATTAI

ஆடை, SHIRT

ஆடை, எட்டேய்

(1) ஆடை >>> சாடை >>> சட்டை. (2) ஏடு (=உடல், இதழ்) + ஏய் (=பொருத்து, அணி, ஒப்பு) = எட்டேய் >>> அட்டை >>> சட்டை = உடலில் அணியப்படும் இதழ் போன்றது.

சட்டை, CATTAI

ஏடு, BODY

ஏடு

ஏடு (=உடல்) + ஐ = எட்டை >>> அட்டை >>> சட்டை

சட்டை, CATTAI

மதிப்பு, RESPECT

அடை

அடை (=சிறப்பு, மதிப்பு) >>> சடை >>> சட்டை

சட்டை, CATTAI

எடை, WEIGHT

அடை

அடை (=கனம், எடை) >>> சடை >>> சட்டை

சட்டை, CATTAI

பொதி, BUNDLE

அட்டை

அடை (=திணி, மூடு) + ஐ >>> அட்டை >>> சட்டை = திணித்து மூடப்பட்டது = பொதி.

சட்பம், CATPAM, சச்~பம், CASHPAM

புல், GRASS

சாய்மம்

சாய் (=புல்) + மம் = சாய்மம் >>> சச்~பம் >>> சட்பம்

சடக்கடை, CATAKKATAI

ஒன்பது, NINE

சடக்கடை

சடம் (=உடல்) + கடை (=வாசல், ஓட்டை) = சடக்கடை = உடலின் ஓட்டைகள் = ஒன்பது

சடக்கரம், CATAKKARAM, சடாக்கரம், CATAAKKARAM

ஆறெழுத்து, SIX LETTERS

அறக்கரம்

ஆறு + அக்கரம் (=எழுத்து) = அறக்கரம் >>> சடக்கரம் = ஆறெழுத்து.

சடக்கு, CATAKKU

வேகம், SPEED

எறக்கு

எறி (=வீசு, பாய்) + அகை (=செல்) + உ = எறக்கு >>> அடக்கு >>> சடக்கு = பாய்ந்து செல்கை = வேகம்

சடக்கு, CATAKKU

திமிர், ARROGANCE

எறக்கு

ஏறு (=கட, மீறு) + அகம் (=உள்ளடக்கம்) + உ = எறக்கு >>> அடக்கு >>> சடக்கு = உள்ளடங்குவதை மீறுதல்

சடக்கு, CATAKKU

உடல், BODY

அடக்கு

அடை (=அடைக்கலம்) + அகம் (=உயிர்) + உ = அடக்கு >>> சடக்கு = உயிரின் அடைக்கலம் = உடல்.

சடகம், CATAKAM

ஊர்க்குருவி, SPARROW

எறகம்

ஏறு (=உயரம், பற) + அஃகு (=சிறு) + அம் (=பறவை) = எறகம் >>> அடகம் >>> சடகம் = உயரத்தில் பறக்கின்ற சிறிய பறவை = ஊர்க்குருவி.

சடகம், CATAKAM

பாத்திரம், VESSEL

அடகம்

அடை (=கொள், தாங்கி) + அகம் (=பொருள்) = அடகம் >>> சடகம் = கொண்டு தாங்கும் பொருள் = பாத்திரம்

சடங்கம், CATANKAM

பொதி, BUNDLE

அடகம்

அடை (=திணி, மூடு) + அகம் (=உள், பொருள்) = அடகம் >>> சடகம் >>> சடங்கம் = பொருட்களை உள்ளே திணித்து மூடப்பட்டது = பொதி.

சடங்கம், CATANKAM

கவலை, SORROW

அடகம்

அடு (=வருத்து) + அகம் (=மனம்) = அடகம் >>> சடகம் >>> சடங்கம் = மனதை வருத்துவது = கவலை.

சடங்கம், CATANKAM

வேலை, WORK

அடாகம்

அடு (=வருத்து) + ஆகம் (=உடல்) = அடாகம் >>> சடகம் >>> சடங்கம் = உடலை வருத்துதல் = உழைப்பு, வேலை.

சடங்கம், CATANKAM

தூக்கு எடை, BALANCED WEIGHT

எடகம்

எடை + அகை (=உயர்த்து, தூக்கு, அள) + அம் = எடகம் >>> அடகம் >>> சடகம் >>> சடங்கம் = தூக்கி அளக்கப்படும் எடை = தூக்கு எடை.

சடங்கு, CATANKU, சடங்கம், CATANKAM

விதிப்படியான செயல், CEREMONY

அடாக்கு

அடை (=அமை, விதி, பொருந்து) + ஆக்கம் (=செயல்) + உ = அடாக்கு >>> சடக்கு >>> சடங்கு = அமைக்கப்பட்ட விதிகளைப் பொருந்திச் செய்யப்படுவது.

சடங்கு, CATANKU

உடலைத் தூக்குகை, LIFTING ANOTHER’S BODY

சடக்கு

சடம் (=உடல்) + அகை (=முறி, வளை, உயர்த்து, தூக்கு) + உ = சடக்கு >>> சடங்கு = உடலை வளைத்துத் தூக்குதல்

சடங்கு, CATANKU

மாதவிடாய், MENSTRUATION

சடக்கூழ்

சடம் (=உடல்) + அகம் (=தீட்டு) + ஊழ் (=பருவம்) = சடக்கூழ் >>> சடங்கு = உடலின் பருவத் தீட்டு

சடம், CATAM

உடல், BODY

ஏடு

ஏடு (=உடல்) + அம் = எடம் >>> அடம் >>> சடம்

சடம், CATAM

அசைவற்றது, MOTIONLESS

அடம்

அடை (=தங்கு, நிலைபெறு) + அம் = அடம் >>> சடம் = நிலைபெற்றது, அசைவற்றது

சடம், CATAM

பொய், LIE

அற்றம்

அற்றம் (=பொய்) >>> சட்டம் >>> சடம்

சடம், CATAM

அறியாமை, IGNORANCE

அறம்

அறம் (=அறிவு, அழிவு) >>> சடம் = அறிவின் அழிவு

சடம், CATAM

கொடுமை,`CRUELTY

அடம்

அடு (=வருத்து, அழி) + அம் = அடம் >>> சடம் = வருத்துகை, அழிக்கை

சடம், CATAM

சோம்பல், IDLENESS

அற்றம்

அற்றம் (=சோர்வு) >>> சட்டம் >>> சடம் = சோம்பல்

சடம், CATAM

ஆறு, RIVER

ஆறு

ஆறு + அம் = அறம் >>> சடம்

சடரம், CATARAM

வயிறு, BELLY

அடாரம்

அடை (=சேர், அடைக்கலம்) + ஆர் (=உண்) + அம் = அடாரம் >>> சடரம் = உண்டது அடைக்கலமாகச் சேர்வது

சடலம், CATALAM

பிணம், CORPSE

சடாளம்

சடம் (=அசைவற்றது, உடல்) + ஆள் (=மனிதன்) + அம் = சடாளம் >>> சடலம் = அசைவற்ற மனித உடல்

சடலை, CATALAI

எடைமிக்கது, OVER WEIGHT

அடளை

அடை (=கனம்) + அள் (=செறிவு, மிகுதி) + ஐ = அடளை >>> சடலை = மிக்க கனமுடையது

சடன், CATAN

முட்டாள், FOOL

சடன்

சடம் (=அறியாமை) + அன் = சடன் = அறியாதவன்

சடா, CATAA, சடாய், CATAAY

செருப்பு, SLIPPER

அடா

அடி (=செல், பாதம், கட்டு, அணி) + ஆ = அடா >>> சடா = செல்வதற்காகப் பாதத்தில் அணிவது = செருப்பு

சடாய், CATAAY

செறி, TO DENSE, THICK, திணி, DENSIFY

அடை

அடை (=செறி, திணி) >>> சடை >>> சடாய்

சடாயு, CATAAYU

கழுகு, EAGLE

அடேயு

ஆடு (=கொலை, பற, தாக்கு, ஒலி) + ஏ (=உயரம்) + உ = அடேயு >>> சடாயு = ஒலித்தவாறே உயரத்தில் பறக்கின்ற தாக்கிக் கொல்லும் பறவை = கழுகு.

சடாரி, CATAARI

கவசம், COAT OF MAIL

சடாரி

சடம் (=உடல்) + ஆர் (=போர்செய், கட்டு) + இ = சடாரி = போர்செய்வதற்காக உடலில் கட்டப்படுவது = கவசம்

சடாலம், CATAALAM

ஆலமரம், BANYAN

சடளம்

சடை + அள் (=தண்டு) + அம் (=ஒப்பு, நீளம்) = சடளம் >>> சடாலம் = சடைபோன்ற நீண்ட தண்டுகளைக் கொண்டது

சடாலம், CATAALAM

தேன் கூடு, BEEHIVE

அடளம்

அடை (=அடைக்கலம்) + அளி (=தேனீ) + அம் = அடளம் >>> சடாலம் = தேனீக்களின் அடைக்கலம்.

சடிதி, CATITHI, சடுதி, CATUTHI

விரைவு, SPEED

அடெறி

ஆடு (=செல்) + எறி (=வீசு, பாய்) = அடெறி >>> அடிதி >>> சடிதி = பாய்ந்து செல்கை = விரைவு

சடிலம், CATILAM

செறிவு, DENSENESS

அறிளம்

அறு (=இல்லாகு) + இளை (=மெலி) + அம் = அறிளம் >>> சடிலம் = மெலிவற்றது = பெருக்கம், செறிவு

சடிலம், CATILAM

சடைமயிர், MATTED HAIR LOCK

அடுளம்

அடை (=திணி, திரள்) + உளை (=மயிர்) + அம் (=நீளம்) = அடுளம் >>> சடிலம் = திரண்டு நீண்ட மயிர் = சடைமுடி

சடிலம், CATILAM

குதிரை, HORSE

அறுளம்

அறு + உளை (=மயிர்) + அம் (=நீளம்) = அறுளம் >>> சடுலம் >>> சடிலம் = அறுக்கப்படும் நீண்ட மயிருடையது

சடிலம், CATILAM

வேர், ROOT

அடில்லம்

அடை (=இடம், பூமி, புகு, முளை) + இல்லி (=துளை) + அம் (=நீளம்) = அடில்லம் >>> சடிலம் = பூமிக்குள் புகுந்து துளைத்து நீளும் முளை = வேர்

சடுக்கா, CATUKKAA, சட்கா, CATKAA

குதிரைவண்டி, HORSE CART

எற்றுகை

எறி (=அடி, வீசு, பாய்) + உகை (=எழும்பு, செல்) = எற்றுகை >>> அட்டுகை >>> சடுக்கா >>> சட்கா = செல்வதற்காக அடித்ததும் எழும்பிப் பாயக்கூடியது = குதிரைவண்டி

சடுக்கா, CATUKKAA, சட்கா, CATKAA

விரைவு, SPEED

எற்றுகை

எறி (=வீசு, பாய்) + உகை (=செல்) = எற்றுகை >>> அட்டுகை >>> சடுக்கா >>> சட்கா = பாய்ந்து செல்லுகை

சடுத்தம், CATUTHTHAM

போட்டி, RIVALRY

அடூழ்த்தம்

ஆடு (=விளையாடு) + ஊழ்த்து (=பகை, எதிராக்கு) + அம் = அடூழ்த்தம் >>> சடுத்தம் = எதிராக்கி விளையாடுதல்.

சடுத்தம், CATUTHTHAM

சண்டை, DISPUTE

சண்டை

சண்டை + இதம் = சண்டிதம் >>> சட்டுதம் >>> சடுத்தம்

சடுத்தம், CATUTHTHAM

வலியுறுத்துகை, COMPULSION

அட்டிதம்

அடு (=அமுக்கு, வலியுறுத்து) + இதம் = அட்டிதம் >>> சட்டுதம் >>> சடுத்தம் = வலியுறுத்துகை

சடுத்தி, CATUTHTHI, சடுதி, CATUTHI

சோதனை, INSPECTION

அறொற்றி

அறி + ஒற்று (=தடவு, ஒப்பிடு) + இ = அறொற்றி >>> சடொத்தி >>> சடுத்தி = தடவி / ஒப்பிட்டு அறிவது

சடுலம், CATULAM

நடுக்கம், TREMBLING

அடுலம்

ஆடு + உலை (=அஞ்சு) + அம் = அடுலம் >>> சடுலம் = அச்சத்தின் ஆட்டம் = நடுக்கம்

சடுலம், CATULAM

மின்னல், LIGHTNING

அறிலம்

அறு (=பிள) + இல் (=ஆகாயம்) + அம் (=ஒளி) = அறிலம் >>> சடிலம் >>> சடுலம் = ஆகாயத்தைப் பிளக்கும் ஒளி

சடுலம், CATULAM

தீ, FIRE

அடுலம்

ஆடு (=கூத்தாடு) + உலை + அம் (=ஒளி) = அடுலம் >>> சடுலம் = உலையில் கூத்தாடும் ஒளி = தீ

சடுலை, CATULAI

மின்னல், LIGHTNING

அறிலாய்

அறு (=பிள) + இல் (=ஆகாயம்) + ஆய் (=ஒளி) = அறிலாய் >>> சடிலை >>> சடுலை = ஆகாயத்தைப் பிளக்கும் ஒளி.

சடை, CATAI

சோர், TO WEAR

ஆறு

ஆறு (=தணி, சோர்) + ஐ = அறை >>> சடை = சோர்

சடை, CATAI

அடங்கு, TO SHUT IN

அடை

அடை (=தங்கு, அடங்கு) >>> சடை

சடை, CATAI

அடி,, BLOW

அடி

அடி + ஐ = அடை >>> சடை

சடை, CATAI

தடு, HINDER

அடை

அடை (=தடு) >>> சடை

சடை, CATAI

அடைப்பான், STOP CORK

அடை

அடை (=வழி, துளை, திணி, முளை) >>> சடை = துளையில் திணிக்கப்படும் முளை = அடைப்பான்

சடை, CATAI

பின்னிச் செறிந்தது, MATTED LOCK, கற்றை, THICK BUNCH

அட்டை

அள் (=செறி) + தை (=பின்னு) = அட்டை >>> அடை >>> சடை = பின்னிச் செறிந்தது, செறிவாகப் பின்னியது, கற்றை.

சடை, CATAI

வேர், ROOT

அடை

அடை (=அடைக்கலம், பூமி, பிள, புகு, முளை) >>> சடை = பூமியைப் பிளந்து புகுகின்ற முளை = வேர்.

சடை, CATAI

விழுது, AERIAL ROOTS

அடழி

ஆடு (=விழு, தொங்கு, கூர்மை) + அழி (=தண்டு) = அடழி >>> அடயி >>> அடை >>> சடை = விழுந்து தொங்குகின்ற கூரிய தண்டுகள் = விழுதுகள்

சடை, CATAI

ஆணி,

அட்டை

அள் (=கூர்மை, இரும்பு, தண்டு) + தை (=அடி) = அட்டை >>> அடை >>> சடை = அடிக்கப்படும் கூரிரும்புத் தண்டு

சடைவு, CATAIVU

சோர்வு, WEAR

சடைவு

சடை (=சோர்) + வு = சடைவு = சோர்வு

சண்டப்பை, CANTAPPAI

கருப்பை, WOMB

அண்டப்பை

அண்டம் (=கரு) + பை = அண்டப்பை >>> சண்டப்பை

சண்டம், CANTAM

கொடுமை, CRUELTY, கொலை, MURDER

எற்றம்

எற்று (=அடி, உதை, வெட்டு, குத்து, கொல்) + அம் = எற்றம் >>> அட்டம் >>> சண்டம் = கொடுஞ்செயல்.

சண்டம், CANTAM

கோபம், ANGER

செற்றம்

செற்றம் (=கோபம்) >>> செட்டம் >>> சண்டம்

சண்டம், CANTAM

விரைவு, SPEED

எற்றம்

எறி (=வீசு, பாய்) + அம் = எற்றம் >>> அட்டம் >>> சண்டம் = பாய்ச்சல், விரைவு

சண்டம், CANTAM

வலிமை, STRENGTH

எற்றம்

எற்றம் (=துணிவு, வலிமை) >>> அட்டம் >>> சண்டம்

சண்டம், CANTAM, சண்டன், CANTAN

அலி, HERMOPHRODITE

செற்றம்

செறு (=வெறு, விலக்கு, பிரிவு) + அம் = செற்றம் >>> சட்டம் >>> சண்டம் = விலக்கப்பட்ட பிரிவு = அலி

சண்டன், CANTAN

சினமிக்கவன், MAN OF WRATH

சண்டன்

சண்டம் (=சினம்) + அன் = சண்டன் = சினமிக்கவன்

சண்டன், CANTAN

எமன், YAMA

எற்றன்

ஏறு (=எருமை, பயணி, அழிக்கை) + அன் = எற்றன் >>> அட்டன் >>> சண்டன் = எருமையில் பயணித்து அழிப்பவன்

சண்டன், CANTAN

சூரியன், SUN

அட்டன்

அடு (=உருக்கு, காய்ச்சு) + அன் = அட்டன் >>> சண்டன் = காய்ச்சுபவன் = சூரியன்.

சண்டன், CANTAN

புளி, TAMARIND

சற்றேண்

சாறு (=இரசம், வடி, கொத்து, உணவு) + ஏண் (=வளைவு) = சற்றேண் >>> சட்டன் >>> சண்டன் = இரசம் வடிக்கப்படும் வளைந்த கொத்துடைய உணவு. = புளி

சண்டா, CANTAA, செண்டா, CENTAA

கொடி, FLAG

அட்டழி

ஆடு (=அசை, பற) + அழி (=தண்டு) = அட்டழி >>> சண்டயி >>> சண்டா >>> செண்டா = தண்டில் அசைந்து பறப்பது

சண்டாளன், CANTAALHAN

கொடியவன், VILLAIN, கொலைகாரன், KILLER

சண்டாளன்

சண்டம் (=கொடுமை, கொலை) + ஆள் (=செய்) + அன் = சண்டாளன் = கொடுமைகளைச் செய்பவன், கொலைகாரன்

சண்டாளம், CANTAALHAM

பேய், DEMON

அண்ணலம், சடலம்

(1) அணு (=உயிர்) + அலை (=அழிவு, திரி) + அம் = அண்ணலம் >>> சண்டாளம் = அழிந்து திரியும் உயிர். (2) சடலம் (=பிணம்) >>> சட்டளம் >>> சண்டாளம்

சண்டி, CANTI

கொடியவள், EVIL LADY

சண்டி

சண்டம் (=கொடுமை) + இ = சண்டி = கொடியவள்

சண்டி, CANTI

திமிர், ARROGANCE

அட்டி

அடு (=பொரு, எதிர்) + இ = அட்டி >>> சண்டி = எதிர்ப்பு

சண்டி, CANTI

மானம் கெட்டவன் / ள், SHAMELESS PERSON

எட்டீ

ஏடு (=பெருமை) + ஈ (=அழிவு, நீக்கம்) = எட்டீ >>> அண்டி >>> சண்டி = பெருமை நீங்கியவன் / ள்

சண்டிலன், CANTILAN

நாவிதன், BARBER

சட்டுலன்

சடை (=மயிர்) + உல (=குறை, நீக்கு) + அன் = சட்டுலன் >>> சண்டிலன் = மயிரைக் குறைத்து நீக்குபவன்

சண்டிவாளம், CANTIVAALHAM

கால்விலங்கு, FETTERS FOR LEGS

அடிவல்லம்

அடி (=கால்) + வல்லி (=விலங்கு) + அம் = அடிவல்லம் >>> சடிவாளம் >>> சண்டிவாளம் = கால் விலங்கு

சண்டிவாளம், CANTIVAALHAM

தீர்ப்புப் பணம், MONEY FOR CLEARANCE

அட்டீவளம்

அடை (=தீர்) + ஈ (=கொடு) + வளம் (=செல்வம், பணம்) = அட்டீவளம் >>> சண்டிவாளம் = தீர்க்கக் கொடுக்கும் பணம்

சண்டு, CANTU

பதர், CHAFF, கழிவு, REFUSE

சாடு

ஆறு (=பயன், குறை) >>> சாடு >>> சண்டு = பயன் குறைந்தது = பதர், கழிவு

சண்டு, CANTU

இலை உருண்டை, BALL MADE OF LEAVES

அட்டூழ்

அடை (=இலை) + ஊழ் (=உருண்டை) = அட்டூழ் >>> சண்டு = இலை உருண்டை

சண்டு, CANTU

எல்லைக்கோல், BOUNDARY POLE

அண்ணு

அணை (=கரை, எல்லை, பொருந்து, கோல்) + உ = அண்ணு >>> சண்டு = எல்லையில் பொருந்துகின்ற கோல்.

சண்டை, CANTAI

எதிர்த்துப் பேசுதல் / தாக்குதல், QUARREL

அட்டை

ஆடு (=பொரு, எதிர், தாக்கு, பேசு) + ஐ = அட்டை >>> சட்டை >>> சண்டை = எதிர்த்துப் பேசுதல் / தாக்குதல்

அக்கரம், AKKARAM

எழுத்து, ALPHABET

அக்கறம்

ஆக்கு (=படை) + அறு (=கீறு) + அம் = அக்கறம் >>> அக்கரம் = கீறுதலால் படைக்கப்படுவது = எழுத்து.