திங்கள், 30 டிசம்பர், 2019

சமக்கிருதத்தில் உள்ள நேரடி & மூலத் தமிழ்ச் சொற்களின் தோற்றம் - பகுதி 3

சமக்கிருதத்தில் உள்ள நேரடி & மூலத் தமிழ்ச் சொற்களின் தோற்றம் - பகுதி 2 ன்

தொடர்ச்சியாக இந்தக் கட்டுரை வெளியிடப்படுகிறது. 


சொல்
பொருள்
தமிழ்ச் சொல்
தமிழ் மூலச்சொல்லும்
தோன்றும் முறையும்
~தத்துவம்
வலிமை, உறுதி
தத்துவம்
தாற்று (=தாங்கு) >>> தாத்து >>> தத்துவம் = தாங்கும் வ்லிமை, உறுதி
~தத்துவன்
கடவுள்
தத்துவன்
தத்துவம் >>> தத்துவன் = எங்கும் உள்ள இறைவன்.
~தந்தம்
பல்
தந்தம்
தறி (= அரை) >>> தற்றம் >>> தத்தம் >>> தந்தம் = உணவை அரைக்க உதவுவது = பல்.
~தந்தி
நரம்பு, கம்பி
தந்தி
தந்து >>> தந்தி
~தந்திரம்
பொய், வஞ்சனை
தந்திரம்
தத்து (= ஓட்டை) >>> தத்திரம் >>> தந்திரம் = ஓட்டையைப் போல உள்ளீடற்றது = பொய், வஞ்சனை
~தந்து
கயிறு, நரம்பு
தந்து
தறு (= கட்டு)>>> தற்று >>>தத்து >>> தந்து = கட்ட உதவுவது
~தந்துகி
குழாய்
தந்துகி
தத்து (= துளை) >>> தத்துகி >>> தந்துகி = துளையுடையது
~தபதி
சிற்பி
தபதி
தவ்வு (=குறை) >>> தப்பு (= செதுக்கு) >>> தப்பதி >>> தபதி = செதுக்குபவர்.
~தபனம்
வெப்பம்
தபனம்
தபு (= உலர்) >>> தப்பனம் >>> தபனம் = உலர்த்துவது.
~தபால்
செய்தி
தபால்
தம்பு (=சேர்) >>> தப்பு (=சேர்ப்பி) >>> தப்பல் >>> தபால் = சேர்ப்பிக்கப் பட்டது.
~தம்
அடக்கிய காற்று
தம்
தம்பு (=நிறுத்து) >>> தமம் = நிறுத்தப்பட்டது >>> தம்
~தம்பதி
தமக்குள் அன்புடையோர்
தம்பதி
தம் + பத்தி (=அன்பு) = தம்பத்தி >>> தம்பதி = தமக்குள் ஒத்த அன்புடையவர்கள்.
~தம்பம்
தூண்
தம்பம்
தம்பி (= அசையாதுநில்) >>> தம்பம் = அசைவற்றது
~தம்பிரான்
கடவுள்
தம்பிரான்
தம்பி (= அசையாதுநில்) >>> தம்பிரான் = அசைவற்றவன்
~தயார்
உருவாகி முடிந்த நிலை
தயார்
தை (= உருவாக்கு) + ஆர் (=நிறை) >>> தயார் = உருவாக்கி நிறைவுபெற்ற நிலை.
~தயாரி
உருவாக்கு
தயாரி
தயார் >>> தயாரி
~தயை / ~தயவு
அன்பு
தயை / தயவு
தாய் >>> தயை, தயவு = தாய் குழந்தைமேல் கொள்ளுவது
~தரக்கு
புலி
தரக்கு
தருக்கு (= வலிமை) >>> தரக்கு = வலிய விலங்கு
~தரங்கம்
கடல்
தரங்கம்
தாலு (= ஒலி) >>> தாறு + அங்கம் (=இடம்) >>> தாறங்கம் >>> தரங்கம் = எப்போதும் ஒலிப்புடைய இடம்.
~தரங்கிணி
ஆறு
தரங்கிணி
தறி (= அறு) >>> தறங்கு >>> தறங்கிணி = தரங்கிணி = அறுத்துச் செல்லும் இயல்புடையது = ஆறு.
~தரங்கு
வழி
தரங்கு
தறி (= அறு) >>> தறங்கு >>> தரங்கு = அறுக்கப்பட்டது
~தராசு
துலாம்
தராசு
தறை (= தட்டையாகு) >>> தறச்சு (=சமமாக்கு) >>> தறாசு >>> தராசு = சமமாக்கப் படுவது
~தரிசனம்
காட்சி
தெரிசனம்
தெருட்சி (=விளக்கம்) >>> தெருட்சினம் >>> தெருச்சினம் >>> தெரிசனம் >>> த`ர்ச~ன் >>> தரிசனம் = விளக்குவது
~தரித்திரம்
வறுமை
தரித்திரம்
தறி (=அறு)  + திறம் (=நிலை) = தறித்திறம் >>> தரித்திரம் = எதுவும் அற்ற நிலை.
~தருப்பணம்
கொடுப்பித்தல்
தருப்பணம்
தரு >>> தருப்பி (=கொடுக்கச்செய்) >>> தருப்பணம்
~தலம்
இடம்
தலம்
தலை (=இடம்) >>> தலம்
~தவசம்
உலர் தானியம்
தவசம்
தவ்வு (= வற்று) >>> தவ்வசம் >>> தவசம் = வற்றியது
~தவசி
உடல் வற்றிய யோகி
தவசி
தவ்வு (=வற்று) >>> தவ்வசம் >>> தவசி = யோக வெப்பத்தால் உடல் வற்றிய யோகி
~தவம்
உடல் மெலித்தல்
தவம்
தவ்வு (=வற்று) >>> தவம் = யோக வெப்பத்தால் உடலை வற்றச் செய்தல்.
~தளம்
படைத்திரள்
தளம்
தளும்பு (= கூடு) >>> தளம் = கூட்டம்
~தற்சமயம்
தற்காலம்
தற்சமயம்
தறு (=நிகழ்) + சமயம் = தறுசமயம் >>> தற்சமயம்
~தனம்
செல்வம்
தனம்
தண (= நீங்கு) >>> தணம் >>> தனம் = நீங்கும் இயல்புடையது. ஒ.நோ: செல் >>> செல்வம்.
~தனம்
பால்முலை
தனம்
தன்னம் (=குழந்தை, கன்று) >>> தனம் = குழந்தை / கன்று சிறிது சிறிதாகப் பாலைப் பருகும் இடம்.
~தனயன்
மகன்
தனயன்
தன்னம் (= குழந்தை) >>> தனயன்
~தன்னியம்
முலைப்பால்
தன்னியம்
தன்னு (= சிறிது சிறிதாக எடு) >>> தன்னியம் = சிறிது சிறிதாக எடுக்கப்படுவது.
~தனுசு
வில்
தனுசு
தணிசு (= வளைவு) >>> தணுசு >>> தனுசு = வளைவானது
~தாக்கல்
விண்ணப்பம்
தாக்கல்
தாங்கு (=விரும்பு) >>> தாங்கல் >>> தாக்கல் = விருப்பம் தெரிவித்தல், விண்ணப்பித்தல்
~தாகம்
வேட்கை
தாகம்
தாங்கு (=விரும்பு) >>> தாங்கம் >>> தாகம் = விருப்பம்
~தாசன்
அடிமை
தாசன்
தாழ் (=பணி) >>> தாழன் >>> தாசன் = அடிபணிபவன்
~தாசன்
மீனவன்
தாசன்
தா (=பரவு) >>> தாச்சு (=பரப்பு, வீசு) >>> தாச்சன் >>> தாசன் = வலைவீசுபவன்.
~தாட்சண்யம்
கருணை, அன்பு
தாச்சிணையம்
தயை >>> தாச்சி >>> தாச்சிணை >>> தாச்சிணையம்
~தாட்சம்
பள்ளம், குழி
தாச்சம்
தாழ் (=பள்ளமாகு) >>> தாழம் >>> தாசம் >>> தாச்சம் >>> தாட்சம் = பள்ளம்.
~தாட்சிணை
கருணை, அன்பு
தாச்சிணை
தயை (=அன்பு) >>> தாச்சி >>> தாச்சிணை >>> தாட்சிணை
~தாட்டன்
போக்கிரி
தாட்டன்
தட்டு (=அடி) >>> தாட்டன் = அடித்துத் துன்புறுத்துபவன்
~தாட்டன்
தலைவன்
தாட்டன்
தாடு (=வலிமை, தலைமை ) >>> தாட்டன்
~தாட்டிகன்
போக்கிரி
தாட்டிகன்
தட்டு (=அடி) >>> தாட்டன் >>> தாட்டிகன்
~தாடம் / ~தாடனம்
அடி
தாடம் / தாடனம்
தட்டு (=அடி) >>> தாட்டம் >>> தாடம், தாடனம்
~தாடி / ~தாடை
மோவாய்
தாடி / தாடை
தாள் (=மோவாய்) >>> தாடு >>> தாடி, தாடை
~தாடு
வலிமை, தலைமை
தாடு
தாள் (=கால், முயற்சி) >>> தாட்டு >>> தாடு = முயல்வதற்கான வலிமை, தாங்குகின்ற தலைமை
~தாத்திரம்
கோடாரி
தாத்திரம்
தாற்று (=வெட்டு) >>> தாத்து >>> தாத்திரம் = வெட்டுவது
~தாத்திரி
பூமி, தாய்
தாத்திரி
தாற்று (=தாங்கு)>>> தாத்து>>> தாத்திரி = தாங்குவது /பவள்
~தாது
பொடி
தாது
தறை (=நொறுக்கு) >>> தாதை >>> தாது = நொறுங்கியது
~தாது
காது
தாது
தத்து (=ஓட்டை) >>> தாது = துளையுடையது
~தாந்தனம்
காற்று
தாந்தனம்
தத்து (=பரவு, வீசு) >>> தாத்து >>> தாத்தனம் >>> தாந்தனம் = பரவும் / வீசும் இயல்புடையது
~தாப்பானை
கும்கி யானை
தாப்பானை
தாம்பு (=கட்டுப்படுத்து) + ஆனை = தாம்பானை >>> தாப்பானை = பிற யானைகளைக் கட்டுப்படுத்துவது
~தாப்பு
நேரம்
தாப்பு
தப்பு (=நீங்கு) >>> தாப்பு = நீங்கும் இயல்புடையது
~தாபம்
வேட்கை
தாபம்
தபு (= உலர்) >>> தாபம் = உலர்ச்சியால் உண்டாவது.
~தாபம்
கேடு
தாபம்
தபு (=கெடு) >>> தாபம்
~தாபரம்
மலை, பூமி
தாபரம்
தாவரம் (=நிலையானது) >>> தாபரம் = நிலையானவை
~தாபனம்
நிறுவனம்
தாபனம்
தாம்பு (=நிலைநிறுத்து) >>> தாம்பனம் >>> தாபனம் = நிலைநிறுத்தப் பட்டது.
~தாமதம்
காலநீட்டம்
தாமதம்
தாவு (=தாண்டு, நீட்டு) >>> தாவதம் >>> தாமதம் = தாண்டி நீட்டப்பட்டது.
~தாம்பத்தியம்
தமக்குள் அன்புடைமை
தாம்பத்தியம்
தம் + பத்தி (=அன்பு) >>> தம்பத்தி >>> தாம்பத்தியம் = தமக்குள் ஒத்த அன்புடைமை
~தாம்பிரம்
சிவப்பு
தாம்பிரம்
தாமரை (=செம்மலர்) >>> தாமிரம் >>> தாம்பிரம் = சிவப்பு
~தாமம்
ஒளி
தாமம்
தாவு (=தாண்டு, நீட்டு) >>> தாவம் >>> தாமம் = மிகவும் நீளமானது = ஒளிக்கதிர்
~தாமம்
மாலை
தாமம்
தாவு (=தாண்டு, நீட்டு) >>> தாவம் >>> தாமம் = நீளமாகத் தொடுக்கப்பட்டது = மாலை
~தாமம்
மலை, பூமி
தாமம்
தம்பி (=அசையாதுநில்) >>> தாம்பம் >>> தாமம் = அசையாமல் நிற்பது = மலை, பூமி
~தாமன்
சூரியன்
தாமன்
தாமம் (=ஒளி) >>> தாமன் = ஒளி தருபவன்
~தாமிச்சிரம்
இருள்
தாமிற்றம்
தாமம் (=ஒளி) + இற்றம் = தாமிற்றம் >>> தாமிச்`ர >>> தாமிச்சிரம் = ஒளி அறுதி = இருள்.
~தாமிரசூடம்
சேவல் கோழி
தாமிரசூடம்
தாமிரம் (=சிவப்பு) + சூடு (=கொண்டை) = தாமிரசூடு >>> தாமிரசூடம் = சிவப்புநிறக் கொண்டையை உடையது.
~தாமிரம்
செம்பு, செப்பு
தாமிரம்
தாமரை (=செம்மலர்) >>> தாமிரம் = சிவப்பு
~தாரகம் / ~தாரகை
பூமி
தாரகம் / தாரகை
தாரம் (=உணவு, பொருள்) >>> தாரகம், தாரகை = உணவையும் பொருட்களையும் வழங்குவது.
~தாரகை
விண்மீன்
தாரகை
தார் (=கூட்டம்) + அகை (=எரி, ஒளிர்) = தாரகை = கூட்டமாக எரிபவை / ஒளிர்பவை.
~தாரணி
எமன்
தறிணி
தறி (=நீக்கு) >>> தறிணி = உயிரை நீக்குபவன்
~தாரணி / ~தரணி
பூமி
தாரணி / தரணி
தாரம் (=உணவு, பொருள்) >>> தாரணி >>> தரணி = உணவையும் பொருட்களையும் வழங்குவது.
~தாரம்
நஞ்சு
தாறம்
தறி (=நீக்கு) >>> தாறம் = உயிரை நீக்குவது
~தாரி
தாங்குவோன்
தாரி
தரி (=அணி, தாங்கு) >>> தாரி = அணிவோன், தாங்குவோன்
~தாரி / ~தாரை
வழி
தாறி / தாறை
தறி (=வெட்டு) >>> தாறி >>> தாறை = வெட்டி உருவாக்கப்பட்டது = வழி
~தாரிப்பு
உதவி
தாரிப்பு
தரி (=தாங்கு) >>> தாரி >>> தாரிப்பு = தாங்குதல்
~தாருணம்
அதிர்வு, நடுக்கம்
தாறுணம்
தாலு (=ஒலி) >>> தாறு >>> தாறுணம் = அதிர்வு
~தாரை
ஆயுதம்
தாறை
தறி (=வெட்டு) >>> தாறை >>> தாரை = வெட்டுவது
~தாலம்
பனைமரம்
தாலம்
தாலு (=ஒலி) >>> தாலம் = ஒலிக்கும் மடலுடையது
~தாலி / ~தாலம்
பாத்திரம்
தாலி / தாலம்
தல்லம் (=குழி) >>> தாலம், தாலி = குழிவானது
~தாவணி
பெண்களின் ஆடை
தாவணி
தழுவு (=புணர்) +  அணி = தழுவணி >>> தாவணி = பெண்கள் புணரும் பருவம் எட்டியதும் அணிவது.
~தாவரம்
நிலையானது
தாவரம்
தா (=கட, செல்) + அற்றம் = தாவற்றம் >>> தாவறம் >>> தாவரம் = கடப்பு அல்லது செலவு அற்றது
~தாளம்
ஓசை
தாலம்
தாலு (=ஒலி) >>> தாலம் >>> தாளம்
~தாற்பரியம்
பாராட்டு, விளக்கம்
தாற்பரியம்
தால் (=நாக்கு) + பரியம் (=பரிசு) = தாற்பரியம் = நாவின் பரிசு = பாராட்டு, விளக்கம்
~தாறம்
ஒலி
தாறம்
தாலு (=ஒலி) >>> தாறு >>> தாறம்
~தான்
துண்டு
தான்
தனி (=,பிரி) >>> தான் = பிரிவுற்றது
~தானம்
நிலை, இடம்
தானம்
தாள் (=கால்) >>> தாணி (=நில், நிலையாகு) >>> தாணம் >>> தானம் = நிலை, இடம்
~தான்றி
பொழுது
தான்றி
தனி (=பிரி) >>> தான்றி = பிரிவுபடுவது
~திக்கு
திசை, வழி
திக்கு
திகை (=துணி) >>> திக்கு = துணியப்பட்டது = வழி, திசை
~திதி
நிலை, பிரிவு
திதி
திறம் (=நிலை) >>> திதம் >>> ச்`தித, ச்`திதி >>> திதி
~திப்பியம்
சொர்க்கம்
திப்பியம்
தீவியம் (=இன்பம்) >>> திப்பியம் = இன்பம் நிறைந்தது
~திமி / ~திமிலம்
பெரிய மீன்
திமி / திமிலம்
திம்மு (=பெரு) >>> திம்மி >>> திமி, திமிலம் = பெரிய மீன்
~திமிங்கிலம்
மிகப் பெரிய மீன்
திமிங்கிலம்
திமி (=பெருமீன்) + கிலம் (=கொல்வது) = திமிங்கிலம் = பெரிய மீனையும் கொல்வது
~திமிரம்
மறைப்பு, இருள்
திமிரம்
திம்மு (=பெரு) >>> திம்மிரம் (= பெருக்கம்) >>> திமிரம் = பெருக்கத்தால் உண்டாகும் மறைப்பு
~தியாகம்
கைவிடல்
தியாகம்
தியங்கு (=தளர், கைவிடு) >>> தியக்கம் >>> தியாகம்
~தியாச்சியம்
கழிக்க வேண்டியன
தேச்சியம்
தேய் >>> தேய்ச்சு (=கழி) >>> தேய்ச்சியம் >>> தேச்சியம் >>> த்யாச்^ய >>> தியாச்சியம் = கழிக்க வேண்டியன
~தியாலம்
நேரம்
தேயலம்
துயல் (=அசை, நீங்கு) >>> துயலம் >>> தியாலம்
~தியானம்
ஊழ்கம்
தோயணம்
தோய் (=மூழ்கு) >>> தோயணம் >>> த்`யான் >>> தியானம் = ஒன்றில் மூழ்கி அதாவது ஆழ்ந்து சிந்தித்தல்
~தியானி
ஊழ்கு
தோயணி
தோயணம் >>> தோயணி = ஒன்றில் ஆழ்ந்து சிந்தி
~தியுதி
ஒளி
தியுதி
தீ + உதி = தீயுதி >>> தியுதி = தீயில் பிறப்பது
~திரச்`கரி
ஒதுக்கு, அவமதி
திரச்சரி
திரை (=ஒதுங்கு) >>> திரைச்சு (=ஒதுக்கு) >>> திரச்சரி >>> திரச்`கரி = அவமதி
~திரச்`கரி
மறைப்புசெய்
திரச்சரி
திரை >>> திரைச்சு (=மறை) >>> திரச்சரி >>> திரச்`கரி