குழந்தைப் பெயர்கள்

பெண் குழந்தைகளுக்கான பெயர்கள்

"அ"  முதல் "க" வரை (உயிரெழுத்துக்கள் + க)

"க" முதல் "தோ" வரை (க, ச, த)

"ந" முதல் "ம" வரை (ந, ம)

"மா" முதல் "வே" வரை (ம, ய, வ)


ஆண் குழந்தைகளுக்கான பெயர்கள்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

உங்கள் கருத்துக்களைத் தமிழில் தட்டச்சு செய்யும் வழி:
வலப்பக்கத்தில் உள்ள பகுதியில் தமிழ் ஒலிகளை ஆங்கில எழுத்துக்களில் அசசடித்து நகல் செய்து இங்கே ஒட்டலாம்.