சனி, 12 மார்ச், 2022

106. (சவ்வரிசி > சவிச்தாரம்) சமக்கிருதச் சொற்பிறப்பியல் - Sanskrit Etymology in Tamil

 

சொல்

பொருள்

தமிழ்ச் சொல்

தோன்றும் முறை

சவ்வரிசி

மரவள்ளியில் செய்யும் ஒருவகை உருண்டைகள்

அவ்வார்ச்சி

அவை (=அவி, குற்று) + ஆர் (=பெறு, தண்டு, உண், வட்டம், உருண்டை) + சி = அவ்வார்ச்சி >>> சவ்வரிசி = தண்டுகளை அவித்துக் குற்றி உருண்டைகள் ஆக்கிப் பெறப்படும் உணவு

சவ்வாசு, சவாசு, சபாசு

பெருமையைக் கொண்டாடும் சொல்

அய்பாழு

ஆய் (=கொண்டாடு) + பாழி (=பெருமை, சொல்) + உ = அய்பாழு >>> சபாசு >>> சவாசு >>> சவ்வாசு = பெருமையைக் கொண்டாடும் சொல்

சவ்வாது

பூனையில் இருந்து பெறும் வாசனைப் பொருள்

அவ்வெறு

ஆ (=உண்டாகு, விலங்கு) + வெறி (=மிகு, நறுமணம், அச்சம்) + உ = அவ்வெறு >>> சவ்வாது = அச்சமிக்க விலங்கில் உண்டாகும் நறுமணப் பொருள்

சவ்வியம்

இடப்பக்கம்

அவ்வியம்

ஆவி (=மனம், நெஞ்சு) + இயை (=பொருந்து, சார்) + அம் = அவ்வியம் >>> சவ்வியம் = நெஞ்சின் சார்பு

சவ்வீரம்

காடி

அவ்வீறம்

அவி (=குறை, அழி, அரி) + ஈறு + அம் (=நீர், உணவு) = அவ்வீறம் >>> சவ்வீரம் = ஈறுகளை அரிக்கும் நீருணவு

சவ்வு

தோல்

அம்மூழ்

அம் (=பொருந்து) + ஊழ் (=தசை, மூடு) = அம்மூழ் >>> சவ்வு = தசையுடன் பொருந்தி மூடியிருப்பது = தோல்

சவக்கம்

சோர்வு

அவாக்கம்

அவி (=இல்லாகு) + ஆக்கம் (=முயற்சி) = அவாக்கம் >>> சவக்கம் = முயற்சி இல்லாமை = சோர்வு

சவக்களி

இனிமை அற்றது

அவக்களி

அவம் (=இன்மை) + களி (=மகிழ், இனி) = அவக்களி >>> சவக்களி = இனிமை அற்றது

சவக்காரம், சவுக்காரம்

ஆடையின் கறைகளை நீக்குவது

அவிக்காரம்

அவி (=ஒடுங்கு, நீக்கு) + காரை (=ஆடை, கறை) + அம் (=நீர்) = அவிக்காரம் >>> சவுக்காரம் >>> சவக்காரம் = நீரில் ஒடுங்கி ஆடையின் கறைகளை நீக்குவது

சவங்கு, சவுங்கு

சோர், தளர், மெலி

சவங்கு

சவக்கம் (=சோர்வு) + உ = சவக்கு >>> சவங்கு = சோர் >> தளர், மெலி

சவங்கல், சவுங்கல்

சோம்பேறி

சவக்காள்

சவக்கம் (=சோர்வு) + ஆள் = சவக்காள் >>> சவங்கல் = சோர்வுடைய ஆள்

சவடால், சவுடால்

கருவப் பேச்சு

அவறால்

அவி (=அடங்கு) + அறு (=இல்லாகு) + ஆல் (=ஒலி, பேசு) = அவறால் >>> சவடால் = அடக்கம் இல்லாத பேச்சு

சவடி

நச்சுப் பாம்பு

அம்படி

அம்பு (=நஞ்சு) + அடு (=தாக்கு, கொல்) + இ = அம்படி >>> சவடி = நஞ்சினால் தாக்கிக் கொல்வது

சவடி

தோடு

செவடி

செவி (=காது) + அடு (=பொருந்து, ஆடு) + இ = செவடி >>> சவடி = காதில் பொருந்தி ஆடுவது = காதணி

சவடி

கயிறுகளைப் பொருத்திய அணி

அவடி

ஆவம் (=கயிறு) + அடை (=பொருத்து, அணி) + இ = அவடி >>> சவடி = கயிறுகளைப் பொருத்திய அணி

சவடு, சவுடு

உவர்மண்

அவறு

அவம் (=குற்றம், கறை) + அறை (=நீக்குகை, நிலம், மண்) + உ = அவறு >>> சவடு = கறைகளை நீக்கும் மண் = உவர்மண்

சவடு, சவுடு

கீழே படிந்தது

அவடு

அவி (=அடங்கு, படி) + அடி (=கீழ்) + உ = அவடு >>> சவடு = கீழே படிந்தது

சவடு

நெரிவு

அவடு

அவி (=ஒடுக்கு) + அடு (=அமுக்கு) = அவடு >> சவடு = அமுக்கி ஒடுக்குதல் = நெரிவு

சவணம்

கேள்வி, செவியறிவு

செவணம்

செவி (=காது) + அணை (=பொருந்து) + அம் (=சொல்) = செவணம் >>> சவணம் = காதில் பொருந்தும் சொல்

சவத்தி

சக்களத்தி

அவாத்தி

அவா (=ஆசை) + ஆத்தி (=தொடர்பு, பெண்) = அவாத்தி >>> சவத்தி = ஆசைக்குத் தொடர்புறும் பெண்

சவதம்

விலைமலிவு

சாய்மாற்றம்

சாய் (=குறை) + மாற்று (=விலை) + அம் = சாய்மாற்றம் >>> சவதம் = குறைந்த விலை

சவதம்

உறுதிமொழி

சபதம்

சபதம் (=உறுதிமொழி) >>> சவதம்

சவம்

பிணம்

சவம்

சாவு (=மரணம்) + அம் = சவம் = மரணமுற்றது

சவம்

விரைவு

எவம்

ஏவு (=செலுத்து, விரைவி) + அம் = எவம் >>> அவம் >>> சவம் = விரைவு

சவம்

மூங்கில்

அமை

அமை (=மூங்கில்) + அம் = அமம் >>> சவம்

சவர்

விளையாநிலம்

அவார்

அவி (=கெடு, பாழாகு) + ஆர் (=பூமி, நிலம்) = அவார் >>> சவர் = பாழ்நிலம்

சவர்

உப்பு, உப்புச்சுவை

அவேர்

அவி (=உணவு, கெடு) + ஏர் (=நன்மை, இனிமை) = அவேர் >>> சவர் = உணவின் இனிமையைக் கெடுப்பது

சவர்க்கம்

வெண்ணிற உப்பு

சவர்க்கம்

சவர் (=உப்பு) + கம் (=வெண்மை) = சவர்க்கம் = வெண்ணிற உப்பு

சவர்க்காரம்

ஆடையின் கறைகளை நீக்குவது

அவார்க்காரம்

அவி (=ஒடுங்கு, நீக்கு) + ஆர் (=பொருந்து, கல) + காரை (=ஆடை, கறை) + அம் (=நீர்) = அவார்க்காரம் >>> சவர்க்காரம் = ஆடையில் பொருந்திய கறைகளை நீரில் கலந்து நீக்குவது

சவரணை

கேட்டில் இருந்து பாதுகாத்தல்

அவரணை

அவம் (=கேடு, அழிவு) + அரண் (=பாதுகாப்பு) + ஐ = அவரணை >>> சவரணை = கேட்டில் இருந்து காத்தல்

சவரணை

பெருஞ் செல்வ நிலை

எவாரணை

ஏ (=பெருக்கம், மிகுதி) + வாரி (=செல்வம்) + அணை (=உண்டாகு) = எவாரணை >>> அவரணை >>> சவரணை = மிக்க செல்வம் உண்டாகி இருத்தல்

சவரணை

ஆயத்தம்

அமரணை

அமர் (=ஏற்றதாகு, இரு) + அணை (=பொருந்து) = அமரணை >>> சவரணை = ஏற்றதாகப் பொருந்தியிருத்தல்.

சவரணை

நேர்த்தி

அமரணை

அமர் (=பொருந்து, செய்) + அணை (=முடி) = அமரணை >>> சவரணை = பொருத்தமாகச் செய்து முடித்தல்

சவரம்

மயிர் குறைப்பு / நீக்கம்

அவரம்

அவி (=குறை, நீக்கு) + அரி (=மயிர்) + அம் = அவரம் >>> சவரம் = மயிர் குறைப்பு / நீக்கம்

சவரன்

மலை வேடன்

எவரன்

ஏ (=அம்பு, செலுத்து) + வரை (=மலை) + அன் = எவரன் >>> அவரன் >>> சவரன் = மலையில் அம்பு செலுத்துபவன்

சவரன்

பாலைநிலத் தலைவன்

ஐவறன்

ஐ (=தலைமை) + வறம் (=பாலைநிலம்) + அன் = ஐவறன் >>> அவரன் >>> சவரன் = பாலைநிலத் தலைவன்

சவரன்

பாலைநில ஆண்

அவறன்

ஆ (=உண்டாகு, இரு) + வறம் (=பாலைநிலம்) + அன் = அவறன் >>> சவரன் = பாலைநிலத்தில் இருக்கும் ஆண்

சவரன்

தங்கத்தை வாங்க வரையறுத்த எடை

ஆய்பரன்

ஆய் (=தங்கம்) + பரி (=வாங்கு, வரையறு. எடை) + அன் = ஆய்பரன் >>> அவரன் >>> சவரன் = தங்கத்தை வாங்குவதற்காக வரையறுத்த எடை

சவரி, சவுரி

மயிர்

ஓரி

ஓரி (=மயிர்) >>> ஔரி >>> அவுரி >>> சவுரி / சவரி

சவரி, சவரம், சாமரம்

கருநிற மயிர்மிக்க மாட்டு வகை

அவரி

ஆ (=மாடு) + அரி (=கொத்து, கருமை, மயிர்) = அவரி >>> சவரி = கருநிற மயிர்க் கொத்துடைய மாடு

சவரி

மரநார், தென்னை நார்

அவாரி

ஆவம் (=நார்) + ஆர் (=பெறு, தண்டு, மரம்) + இ = அவாரி >>> சவரி = மரத்தில் இருந்து பெறும் நார்

சவரி

பாலைநிலப் பெண்

அவறி

ஆ (=உண்டாகு, இரு) + வறம் (=பாலைநிலம்) + இ = அவறி >>> சவரி = பாலைநிலத்தில் இருப்பவள்

சவலம்

பயனுடையது, நன்மை தருவது

அவலம்

அவம் (=கேடு) + அல் (=இன்மை) + அம் = அவலம் >>> சவலம் = கேடு இல்லாதது = நன்மை தருவது

சவலை

மயக்கம், மனக்குழப்பம்

அவலம்

அவலம் (=மாயை, மயக்கம்) + ஐ = அவலை >>> சவலை

சவலை

துன்பம், வருத்தம்

அவலம்

அவலம் (=துன்பம்) + ஐ = அவலை >>> சவலை

சவலை

பலவீனம், மென்மை, இளமை

அவலை

ஆவி (=வலிமை) + அல் (=இன்மை) + ஐ = அவலை >>> சவலை = வலிமை இன்மை = பலவீனம், மென்மை >> இளமை

சவலை

மின்னல்

அமாலை

அம் (=அம்பு, ஒப்பு, ஒளி, நீளம்) + ஆலம் (=ஆகாயம்) + ஐ = அமாலை >>> சவலை = ஆகாயத்தில் அம்பினைப் போல நீளும் ஒளி = மின்னல்

சவளம்

படகு

அவலம்

ஆ (=அமை) + வல (=செலுத்து) + அம் (=நீர்) = அவலம் >>> சவளம் = நீரில் செலுத்துவதற்காக அமைந்தது

சவளம்

மீன்

அவலம்

ஆவி (=உயிரி) + அலை (=திரி) + அம் (=நீர், ஒளி) = அவலம் >>> சவளம் = நீரில் ஒளிர்ந்து திரியும் உயிரி

சவளம்

ஈட்டி

எவளம்

ஏவு + அள் (=கூர்மை, இரும்பு) + அம் (=நீளம்) = எவளம் >>> அவளம் >>> சவளம் = ஏவப்படும் நீண்ட கூரிரும்பு

சவளம்

கடப்பாரை

அவளம்

அவை (=இடம், நிலம், குத்து) + அள் (=கூர்மை, இரும்பு) + அம் (=நீளம்) = அவளம் >>> சவளம் = நிலத்தைக் குத்துகின்ற நீண்ட கூரிரும்பு = கடப்பாரை

சவளம்

நஞ்சு

அவலம்

ஆவி (=உயிர்) + அலை (=கொல்) + அம் (=உணவு) = அவலம் >>> சவளம் = உயிரைக் கொல்லும் உணவு

சவளம்

புளியம்பழம்

ஆய்பலம்

ஆய் (=நடுங்கச்செய்) + பல் + அம் (=பழம்) = ஆய்பலம் >>> அவளம் >>> சவளம் = பற்களை நடுங்கச்செய்யும் பழம்

சவளி, சவுளி, சவளை

துணி

ஓலி

ஒலி (=வெளு) + இ = ஓலி >>> ஔலி >>> அவுலி >>> சவுளி / சவளி = வெளுக்கப்படுவது = துணி

சவற்சலம்

பாறை உப்பு

சவரசலம்

சவர் (=உப்பு) + அசலம் (=மலை) = சவரசலம் >>> சவற்சலம் = மலையில் கிடைக்கும் உப்பு

சவறு

குப்பை

அவெரு

அவை (=கூட்டம், குவியல்) + எரு (=கழிவு) = அவெரு >>> சவறு = கழிவுக் குவியல் = குப்பை

சவறு

பயனற்றவன்

அமறு

அம் (=இனிமை, நன்மை, பயன்) + அறு (=இல்லாகு) = அமறு >>> சவறு = பயன் அற்றவன்

சவறு, சவுறு

கரு இறப்பு, இறந்த கரு

சவுரு

சா (=இற) + உரு (=கரு) = சவுரு >>> சவுறு >>> சௌறு >>> சவறு = கரு இறப்பு, இறந்த கரு

சவனம்

வேகம்

எவணம்

ஏவு (=செலுத்து, விரைவி) + அணம் = எவணம் >>> அவனம் >>> சவனம் = விரைவு

சவனம்

வேள்வி, யாகம்

அவணம்

அவி (=எரி, உணவு) + அணி (=பரப்பு) + அம் (=கடவுள், அழைப்பு, கும்பிடு) = அவணம் >>> சவனம் = கடவுளை அழைத்துக் கும்பிட்டு உணவுகளைப் பரப்பி எரித்தல்.

சவனம்

பிருட்டம்

சம்பாணம்

சம்பை (=தாழ்வு, செழிப்பு) + ஆணம் (=உடல்) = சம்பாணம் >>> சவனம் = உடலில் தாழ்ந்து செழித்திருப்பது

சவனிக்கை, சவனிகை

இடுதிரை

அவணிகை

அவி (=மறை) + அணி (=துணி) + இகு (=தாழ்த்து, வீழ்த்து) + ஐ = அவணிகை >>> சவனிகை >>> சவனிக்கை = மறைப்பதற்காகத் தாழ்வாக வீழ்த்தப்படும் துணி.

சவாது

நகல்

சமற்று

சமம் (=ஒப்பு) + அற்றம் (=உண்மை) + உ = சமற்று >>> சவாது = உண்மைக்கு ஒப்பானது = நகல்

சவாபு

பதில், பொறுப்பு

செப்பமு

செப்பு (=பதில், சொல்) + அமை (=தகு) + உ = செப்பமு >>> சவாபு = பதில் சொல்லத் தக்கது = பொறுப்பு

சவாரி

வண்டிப் பயணம்

செப்பாரி

செப்பம் (=வண்டி) + ஆர் (=பரவு, செல்) + இ = செப்பாரி >>> சவாரி = வண்டியில் செல்லுதல் = வண்டிப் பயணம்

சவால்

கேள்வி

செப்பேல்

செப்பு (=பதில்) + ஏல் (=எதிர்) = செப்பேல் >>> சவால் = பதிலுக்கு எதிரானது = கேள்வி

சவான்

இளைஞன்

அவாண்

ஆவி (=வலிமை) + ஆண் = அவாண் >>> சவான் = வலிமையுடைய ஆண் = இளைஞன்

சவி

ஒளி

எமீ, அமி

(1) ஏமம் (=இருள்) + ஈ (=அறு) = எமீ >>> அவி >>> சவி = இருளை அறுப்பது. (2) அம் (=ஒளி) + இ = அமி >>> சவி

சவி

அழகு

அமி

அம் (=அழகு) + இ = அமி >>> சவி

சவி

நேர்மை

செமி

செம்மை (=நேர்மை) + இ = செமி >>> சவி

சவி

வலிமை

ஆவி

ஆவி (=வலிமை) >>> சவி

சவி

சுவை

அமி

அம் (=இனிமை, சுவை) + இ = அமி >>> சவி

சவி

புதுமை

செவ்வி

செவ்வி (=புதுமை) >>> சவி

சவி

மாலை

அவி

ஆ (=நீளு, கட்டு) + இ = அவி >>> சவி = நீளமாகக் கட்டப்படுவது = மாலை

சவி

திருவிழா

அயம்

அயம் (=திருவிழா) + இ = அயமி >>> அய்வி >>> சவி

சவி

சாபமிடு

சபி

சாபம் + இ = சபி >>> சவி = சாபமிடு

சவி, செபி

செபம்செய்

செப்பு

செப்பு (=சொல்) + இ = செப்பி >>> செபி >>> சவி

சவிக்கை, சவுக்கை, சவுக்கி

சுங்கம், சுங்கச் சாவடி

செப்பிக்கை

செப்பம் (=வண்டி) + இகு (=ஓட்டு, பணி, கொடு, கட்டு) + ஐ (=அரசு) = செப்பிக்கை >>> சவிக்கை = வண்டி ஓட்டுபவர் அரசுக்குப் பணிந்து கட்டுவது = சுங்கம் >>> சுங்கச்சாவடி

சவிஞ்ஞை, சமிஞ்ஞை, சமிக்ஞை

குறிப்பால் உணர்த்தப் படுவது

அவிங்கை

ஆவி (=வெளிப்படுத்து) + இங்கம் (=அறிவு) + ஐ (=நுட்பம்) = அவிங்கை >>> சவிஞ்ஞை >>> சமிஞ்ஞை >>> சமிக்ஞை = நுட்பமாக வெளிப்படுத்தப் படும் அறிவு

சவிதா

சூரியன்

சவிதா

சவி (=ஒளி) + தா (=படை, கொடு) = சவிதா = ஒளியைப் படைத்துக் கொடுப்பது = சூரியன்

சவிச்`தாரம், சவித்தாரம்

விரிவுடையது

அவித்தறம்

அவி (=இல்லாகு) + தறி (=வெட்டு, சிறிதாக்கு) + அம் = அவித்தறம் >>> சவித்தாரம் = சிறுமை இல்லாதது