செவ்வாய், 24 மே, 2022

13. (ஐது > ஔவை) சங்க இலக்கியச் சொற்பிறப்பியல் - Tamil Etymological Dictionary - Part 13 - Aithu > Ouvai

 

தமிழ்ச் சொல்

பொருள்

மேற்கோள்

தோன்றும் முறை

ஐது

மை

திரு. 228

ஐ (=மென்மை, குழைவு) + து = ஐது = குழைவுடையது = மை

ஐது

மென்மை

சிறு. 7

ஐ (=மென்மை) + து = ஐது

ஐது

இமை

பொரு. 7

எயிறு (=கண்ணிமை) >>> அயிது >>> ஐது

ஐது

அழகு

நற். 264

ஐ (=அழகு) + து = ஐது = அழகுடையது

ஐது

எழுத்து

நற். 252

எழுத்து >>> அய்து >>> ஐது

ஐது

மிகுதி

நற். 344

அழி (=மிகுதி) + து = அழிது >>> ஐது

ஐது

கை

அக. 94

இறை (=கை) + உ = ஈறு >>> ஐது

ஐது

வியப்பு

குறு. 217

ஐ (=வியப்பு) + து = ஐது

ஐது

ஐந்து

புற. 29

ஐந்து >>> ஐது

ஐந்து

எண் வகை

பரி. 3

அத்தம் (=கை) + ஊழ் (=எண்ணு) = அத்தூழ் >>> ஐந்து = கையில் உள்ள எண்ணிக்கை

ஐம்பால்

இமை

கலி. 32

ஐ (=அழகு, மென்மை) + பால் (=வரி, பிரிவு, உறுப்பு) = ஐம்பால் = அழகிய வரிகளைக் கொண்ட மெல்லிய உறுப்பு

ஐயம்

சந்தேகம்

புற. 216

ஆய் (=ஆராய், சந்தேகி) + அம் = அய்யம் >>> ஐயம் = சந்தேகம்

ஐயம்

பிச்சை

பதி. 21

ஈ (=கொடு) + அம் (=வணங்கு, சொல், உணவு) = ஈயம் >>> ஐயம் = கொடு என வணங்கியோர்க்கு உணவு கொடுத்தல்

ஐயர்

தந்தை

நற். 122

ஐ (=தந்தை) + அர் = ஐயர்

ஐயர்

பார்ப்பார்

பரி. 24

ஐ (=மென்மை, நுட்பம்) + அர் = ஐயர் = மென்மைத் தன்மையும் அறிவு நுட்பமும் உடையவர் = பார்ப்பார்

ஐயவி

வெண் கடுகு

திரு. 228

ஐ (=கோழை, சளி, நுண்மை, வெண்மை) + அவி (=உணவு, நீக்கு) = ஐயவி = சளியை நீக்கும் நுண்ணிய வெண்ணிற உணவு = வெண்கடுகு

ஐயவி

அம்பு செலுத்தும் மரம்

பதி. 22

ஏ (=அம்பு, செலுத்துகை, பெருக்கம்) + அமை (=பொருத்து, மரம்) + இ = எயமி >>> ஐயவி = அம்பு செலுத்துவதற்குப் பொருத்தப்படும் பெரிய மரம்

ஐயள்

அழகி

நற். 2

ஐ (=அழகு) + அள் = ஐயள் = அழகி

ஐயன்

தலைவன்

கலி. 43

ஐ (=தலைமை) + அன் = ஐயன்

ஐயை

தலைவி

அக. 6

ஐ (=தலைமை) + ஐ = ஐயை

ஐவனம்

வெண்ணெல் வகை

மது. 288

ஐ (=சிறுமை) + வான் (=வெண்மை, வலிமை) + அம் (=உணவு) = ஐவானம் >>> ஐவனம் = வலுவான வெண்ணிற சிறிய உணவு = வெண்ணெல்

ஒக்கல்

கூட்டம்

நற். 300

ஓங்கு (=பெருகு, கூடு) + அல் = ஓங்கல் >>> ஒக்கல் = கூட்டம்

ஒசியல்

முறிதண்டு

குறு. 112

ஒழி (=அறு, முறி) + அள் (=தண்டு) = ஒழியள் >>> ஒசியல் = முறிதண்டு

ஒட்டகம்

பாலைவன பெரிய உயிரி

அக. 245

உறை (=மிகக்குறைவு, மழை, மிகு, சுடு, தங்கு, வாழ், உயரம், நீளம்) + அகம் (=நிலம், உயிரி) = உற்றகம் >>> ஒட்டகம் = மிகக் குறைந்த மழையும் மிக்க சூடும் உடைய நிலத்தில் தங்கி வாழும் உயர்ந்து நீண்ட உயிரி.

ஒடியல்

முறிதண்டு

நற். 289

ஒடி (=முறி) + அள் (=தண்டு) = ஒடியள் >>> ஒடியல் = முறிதண்டு

ஒடிவு

சோர்வு

பதி. 80

ஒடி (=சோர்) + வு = ஒடிவு = சோர்வு

ஒடிவை

குறைவு

அக. 301

ஒடி (=குறை) + வை = ஒடிவை = குறைவு

ஒடுக்கம்

சோர்வு

மது. 642

ஒடுங்கு (=சோர்) + அம் = ஒடுங்கம் >>> ஒடுக்கம் = சோர்வு

ஒடுக்கம்

மறைவு

புற. 259

ஒடுங்கு (=மறை) + அம் = ஒடுங்கம் >>> ஒடுக்கம் = மறைவு

ஒடுக்கம்

அடக்கம்

நற். 393

ஒடுங்கு (=அடங்கு) + அம் = ஒடுங்கம் >>> ஒடுக்கம் = அடக்கம்

ஒண்மை

அறிவு

பதி. 70

உள் (=கருது, அறி) + மை = உண்மை >>> ஒண்மை = அறிவு

ஒண்மை

ஒளி

பரி. 4

உண் (=குறை, அழி) + மை (=இருள்) = உண்மை >>> ஒண்மை = இருளை அழிப்பது = ஒளி

ஒத்தன்

ஒருவன்

கலி. 103

ஒற்றை (=ஒன்று) + அன் = ஒற்றன் >>> ஒத்தன் = ஒருவன்

ஒத்தி

ஒருத்தி

கலி. 143

ஒற்றை (=ஒன்று) + இ = ஒற்றி >>> ஒத்தி = ஒருத்தி

ஒதுக்கம், ஒதுக்கு

வழி

அக. 323, நற். 240

உறை (=நீளம், இடம்) + உகை (=செல்) + அம் = உறுக்கம் >>> ஒதுக்கம் = செல்வதற்கான நீண்ட இடம் = வழி

ஒதுக்கு

பயணம்

அக. 142

உறை (=நீளம்) + உகை (=செல்) + உ = உறுக்கு >>> ஒதுக்கு = நீண்டு செல்லுதல் = பயணம்

ஒப்பு

சமம்

பொரு. 34

ஒ (=சமமாகு) + பு = ஒப்பு = சமம்

ஒப்புரவு

உலக ஆசாரத்தைப் பின்பற்றல்

நற். 220

ஒப்பு (=இணக்கம்) + ஊர் (=உலகம், நட) + ஔ = ஒப்பூரவு >>> ஒப்புரவு = உலக நடையுடன் இணக்கம்

ஒரால்

தப்பி ஓடுதல்

பதி. 23

ஒருவு / ஒரு (=தப்பு, ஓடு) + ஆல் = ஒரால் = தப்பி ஓடுதல்

ஒருங்கு

ஒன்று கூடுதல்

சிறு. 139

ஒருமை (=ஒன்று) + ஓங்கு (=பெருகு, கூடு) = ஒரோங்கு >>> ஒருங்கு = ஒன்று கூடுதல்

ஒருத்தல்

ஆண்

குறு. 396

உரு (=சின, மிகு, உடல்) + ஊற்றம் (=வலிமை) + அல் = உரூற்றல் >>> ஒருத்தல் = உடல் வலிமையும் சினமும் மிக்கது = ஆண்

ஒருத்தி

ஒருபெண்

கலி. 92

ஒருமை + ஒத்தி = ஓரொத்தி >>> ஒருத்தி = ஒருபெண்

ஒருவன்

ஒரு ஆண்

திரு. 254

ஒருமை + அன் = ஒருவன்

ஒல்லார்

பகைவர்

பதி. 54

ஒல்லு (=உடன்படு) + ஆ (=எதிர்மறை) + ஆர் = ஒல்லார் = உடன்படாதவர்

ஒல்லை

விரைவு

கலி. 145

ஒல் (=பொறு, தாமதி) + ஆய் (=நீங்கு, அறு) = ஒல்லாய் >>> ஒல்லை = தாமதம் அற்றது = விரைவு

ஒலி, ஓல்

அதிர்வால் உண்டாவது

பொரு. 206, கலி. 42

உலை (=நடுங்கு, அதிர்) + ஈ (=படை, உண்டாகு) = உலீ >>> ஒலி = அதிர்வினால் உண்டாவது = ஒலி

ஒலி

அழகு

நெடு. 98

ஒளி (=விளக்கம், அழகு) >>> ஒலி

ஒலி

மிகுதி

கலி. 75

உலை (=வற்று, குறை) + ஈ (=அழிவு) = உலீ >>> ஒலி = குறைவின்மை = மிகுதி, பெருக்கம்

ஒலி

வறட்சி

அக. 39

உலை (=வற்று) + இ = உலி >>> ஒலி = வற்றுகை = வறட்சி

ஒலியல்

பூ

புற. 76

உலை (=நெகிழ், வாடு) + இயல் (=மென்மை, தோன்று) = உலியல் >>> ஒலியல் = தோன்றி நெகிழ்ந்து வாடும் மென்மை கொண்டது = பூ

ஒழுக்கம்

நடப்பதற்கான நன்முறை

கலி. 100

ஊழ் (=முறை) + உகை (=செல், நட) + அம் (=நன்மை) = உழுக்கம் >>> ஒழுக்கம் = நடப்பதற்கான நன்முறை

ஒழுக்கு

பொழிவு

மது. 507

ஒழுகு (=பொழி) + உ = ஒழுக்கு = பொழிவு

ஒழுக்கு

செல்முறை

புற. 173

ஊழ் (=முறை) + உகை (=செல்) + உ = உழுக்கு >>> ஒழுக்கு = செல்முறை

ஒழுக்கு

காய்

அக. 2013

ஊழ் (=பழு) + உகு (=அழி, இல்லாகு) + உ = உழுக்கு >>> ஒழுக்கு = பழுக்காதது = காய்

ஒழுகை

வண்டி

புற. 116

ஊழ் (=சுற்று) + உகை (=பதி, செல்) = உழுகை >>> ஒழுகை = பதிந்து சுற்றிச் செல்வது = வண்டி

ஒளி

இருப்பதைக் காட்டுவது

மது. 545

உள் (=இரு) + ஈ (=படை, வெளிக்காட்டு) = உளீ >>> ஒளி = இருப்பதை வெளிக்காட்டுவது

ஒளி

அழகு

குறு. 276

உளை (=சேறு, கசடு) + ஈ (=நீக்கம், படை, தோன்று) = உளீ >>> ஒளி = கசடு நீங்குதலால் தோன்றுவது

ஒளி

தீ

கலி. 52

உலை (=அலை, பரவு, அழி) + இ = உலி >>> ஒளி = பரவி அழிப்பது

ஒளி

அறிவு

புற. 53

உள் (=கருது, அறி) + இ = உளி >>> ஒளி = அறிவு

ஒளிறு

ஒளி

அக. 96

உலை (=அழி) + இருமை (=இருள்) + உ = உலிரு >>> ஒளிறு = இருளை அழிப்பது = ஒளி

ஒற்கம்

வறுமை

புற. 327

ஒல்கு (=குறை, வறிதாகு) + அம் = ஒல்கம் >>> ஒற்கம் = வறுமை

ஒன்பது

பத்தின் குறை

திரு. 183

உண் (=குறை) + பத்து = உண்பத்து >>> ஒன்பது = பத்தின் குறை

ஒன்றார், ஒன்னார்

பகைவர்

பரி. 21, புற. 39

ஒன்று (=கூடு, சேர்) + ஆ (=எதிர்மறை) + ஆர் = ஒன்றார் >>> ஒன்னார் = சேராதவர் = பகைவர்

ஒன்று

ஆதி, முதல் எண்

புற. 166, புற. 18

ஒன் (=பொருந்து, தொடு) + து = ஒன்று = தொடக்கம், ஆதி >> எண்களின் ஆதி

ஓங்கல்

உயரம்

நற். 87

ஓங்கு (=உயர்) + அல் = ஓங்கல் = உயரம்

ஓங்கல்

கடலலை

நற். 395

ஓங்கு (=உயர்) + ஆல் (=ஒலி, நீர்) = ஓங்கால் >>> ஓங்கல் = ஒலித்து உயரும் நீர் = கடலலை

ஓங்கல்

கரும்பாறை

அக. 228

ஊழ் (=இருள், கருமை) + கல் (=பாறை) = ஊழ்க்கல் >>> ஓங்கல் = கரும்பாறை

ஓச்சம்

புகழ்

பதி. 41

ஓச்சு (=உயர்த்து) + அம் (=சொல்) = ஓச்சம் = உயர்த்தும் சொல் = புகழ்

ஓசனை

பயண தூரம்

பரி. 12

ஓச்சு (=செலுத்து, ஓட்டு) + அணை (=பொருந்து, எல்லை) = ஓச்சணை >>> ஓசனை = ஓட்டுதலுடன் பொருந்திய எல்லை

ஓசை

ஒலி

நற். 4

உய் (=அறிவி, ஒலி) + ஐ = ஊயை >>> ஓசை = ஒலிப்பது = ஒலி

ஓட்டை

பிளவு

பரி. 12

உடை (=பிள) + ஐ = ஊட்டை >>> ஓட்டை = பிளவு

ஓடம்

நீர்க்கலம்

அக. 101

ஓட்டு (=செலுத்து) + அம் (=நீர்) = ஓட்டம் >>> ஓடம் = நீரில் செலுத்தப் படுவது = படகு

ஓடை

நெற்றிப் பட்டம்

நற். 296

ஓடு (=உறை) + ஐ (=அழகு, தலைமை) = ஓடை = தலைக்கு அழகு சேர்க்கும் உறை

ஓதம்

கடலலை

புற. 22

உறை (=உயரம்) + அம் (=ஒலி, நீர்) = ஊறம் >>> ஓதம் = ஒலித்து உயரும் நீர் = கடலலை

ஓதம்

பேரொலி

பரி. 23

ஊது (=பெரு) + அம் (=ஒலி) = ஊதம் >>> ஓதம் = பேரொலி

ஓதி

கண்ணிமை

சிறு. 22

உறை (=ஒழுகல், காரம், துன்பம், நீர், துளி) + இ = ஊறி >>> ஓதி = துன்பத்தால் / காரத்தால் நீரைத் துளித்து ஒழுகச் செய்வது = கண், கண்ணிமை

ஓதி

ஓணான்

நற். 186

ஊழ் (=உடல், நிறம், மறை) + தை (=பொருத்து, சூழ்) + இ = ஊழ்தி >>> ஓதி = உடலின் நிறத்தைச் சூழலுடன் பொருத்தி மறைந்து கொள்வது

ஓதிமம்

அன்னம்

பெரு. 317

ஒத்து (=விலகு, பொழுது) + இமை (=கண்ணிமை, இல்லாகு) + அம் (=நீர், அழகு, பறவை) = ஓத்திமம் >>> ஓதிமம் = இமைப்பொழுதும் விலகாத அழகிய நீர்ப் பறவை

ஓதை

விவசாயம்

புற. 65

ஊது (=பெருக்கு, உண்) + ஐ = ஊதை >>> ஓதை = உணவைப் பெருக்குதல்

ஓதை

பேரொலி

மது. 258

உந்து (=பெருகு, ஒலி) + ஐ = உந்தை >>> ஓதை = பேரொலி

ஓரி

தலைமயிர்

பொரு. 164

அம்பு (=புல், மயிர்) + இறை (=தலை) + இ = அம்பிறி >>> அவ்விரி >>> அவுரி >>> ஔரி >>> ஓரி = தலைமயிர்

ஓரி

கரடி

பட். 257

ஏமம் (=இருள், கருமை, வலிமை) + இறை (=கை) + இ = எமிறி >>> அவிரி >>> ஔரி >>> ஓரி = கருத்த வலுவான கைகளைக் கொண்டது

ஓரி

அழகு

குறு. 244

அவிர் (=ஒளி, அழகு) + இ = அவிரி >>> ஔரி >>> ஓரி

ஓரை

ஓடியாடல்

நற். 68

ஆவு (=விரும்பு) + இரி (=ஓடு) + ஐ = அவிரை >>> ஔரை >>> ஓரை = விரும்பி ஓடுதல் = ஓடியாடல்

ஓலை

ஒலிக்கின்ற வறண்ட இலை

நற். 38

ஒலி (=வறட்சி, ஓசை) + ஐ (=மென்மை) = ஓலை = ஓசை எழுப்பும் வறண்ட மென்பொருள்

ஓவம், ஓவு

அழகிய காட்சி

பரி. 21, மது. 365

ஓம்பு (=கவனி, காண்) + அம் (=அழகு) = ஓம்பம் >>> ஓவம் = அழகிய காட்சி

ஓவியம்

வரைந்த தோற்றம்

நெடு. 147

ஓம்பு (=உண்டாக்கு) + இழை (=வரை) + அம் = ஓம்பிழம் >>> ஓவியம் = வரைந்து உண்டாக்கப்படுவது

ஓவு

தளர்வு

மது. 733

ஓய் (=தளர்) + வு = ஓய்வு >>> ஓவு = தளர்வு

ஔவை

வயது முதிர்ந்தவள்

சிறு. 101

அமை (=கோல், ஊன்று) + ஐ = அம்மை >>> அவ்வை >>> ஔவை = ஊன்றுகோலைக் கொண்டவள்