செவ்வாய், 3 ஜூலை, 2018

இந்திய மொழிகளின் தாய் தமிழே ! - 5 - விலங்குப் பெயர்கள்


முன்னுரை:

இந்திய மொழிகளின் தாய் தமிழே என்ற தொடர் ஆய்வுக் கட்டுரையின் முதல் நான்கு பகுதிகளில் மனிதர்களின் தலை முதல் அடி வரையிலான அனைத்துப் புற உறுப்புக்களின் பெயர்களைப் பற்றி விரிவாகக் கண்டோம். பிற இந்திய மொழிகளில் இந்த உறுப்புக்களைக் குறிக்கும் பெயர்ச்சொற்கள் எவ்வாறு தமிழ்ச்சொற்களில் இருந்து தோன்றின என்று விரிவாகப் பல ஆதாரங்களுடன் கண்டோம். இதன் தொடர்ச்சியாக, இந்திய மொழிகளில் பல்வேறு விலங்குகளைக் குறிக்கும் பெயர்ச்சொற்கள் தமிழ்ப் பெயர்ச்சொற்களில் இருந்து எவ்வாறு தோன்றின என்று இந்த ஐந்தாம் பகுதியில் விரிவாகக் காணலாம். ஒவ்வொரு விலங்குப் பெயரின் கீழும் அவ்விலங்கினைக் குறிக்கும் தமிழ்ப்பெயர்கள் திரிபடைந்து எந்தெந்த வடிவங்களில் உள்ளன என்பதும் அச்சொல் வடிவங்கள் எந்தெந்த மொழிகளில் பேசப்படுகின்றன என்பதும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

1. ஆடு:

ஆடு >>> ஆடு`
தகர் >>> ப`கரா >>> பே^ரா >>> பா^ரு
தகர் >>> சக~ரா >>> சாக~ >>> சாக~ல >>> சேலி
மேழகம் >>> மேக >>> மேகெ
மேழகம் >>> மேச~ >>> மேடா`, மேண்ட`
வருடை >>> பே^ட`
ஏழகம் >>> ஏட`க.
ஏழகம் >>> ஏச~ >>> அச^
துருவை >>> உரப்^ர
துருவை >>> ச்`துப^, ச்`தப`
கிடாய் >>> கா~ட`ர
வெள்ளை >>> வல்கு~
மோத்தை >>> மேத்^ய

சொல் வடிவம்             பேசப்படும் மொழிகள்

ஆடு`                       மலையாளம், கன்னடம்
ப`கரா                      இந்தி, மராத்தி, கு~ச்^ராத்தி, பஞ்சாபி`
பே^ரா                      வங்காளம்
பா^ரு                      பஞ்சாபி`
சக~ரா                     இந்தி
சாக~                      இந்தி, செங்கிருதம், கு~ச்^ராத்தி, வங்காளம்
சாக~ல                    செங்கிருதம்
சேலி                      மராத்தி, ஒரியா
மேக                      தெலுங்கு
மேகெ                     கன்னடம்
மேச~                      கன்னடம், இந்தி, செங்கிருதம், வங்காளம்
மேடா`                     இந்தி
மேண்ட`                   மராத்தி, கு~ச்^ராத்தி, ஒரியா
பே^ட`                     இந்தி, பஞ்சாபி`, ஒரியா
ஏட`க                      செங்கிருதம்
அச^                       மலையாளம், தெலுங்கு, இந்தி, செங்கிருதம்.
உரப்^ர                     செங்கிருதம்
ச்`துப^ / ச்`தப`              செங்கிருதம், மலையாளம்
கா~ட`ர                    கு~ச்^ராத்தி
வல்கு~                    செங்கிருதம்
மேத்^ய                    செங்கிருதம்
         
மேலுள்ளவற்றைக் காணும்போது, தகர் என்ற தமிழ்ச்சொல்லே பெரிதும் திரிபுற்று பிற மாநில மொழிகளில் வழங்கப்படுவதை அறியலாம். தகர் என்ற தமிழ்ச்சொல்லானது ஆடு என்ற பொருளில் டக`ர் என்ற வடிவில் பலவிதமான ஆட்டுவகைகளைக் குறிப்பிடப் பயன்படுகின்றது.

கி`மாலயன் டக`ர் - விலங்கியல் பெயர்: கெ`மிட்ராக~ச்` செ^ம்லாகி`கச்`
அரேபி`யன் டக`ர் - விலங்கியல் பெயர்: அரபி`ட்ராக~ச்` ச^யகரி
நீல்கி~ரி டக`ர் - விலங்கியல் பெயர்: நீல்கி~ரிட்ராக~ச்` கை`லோக்ரியச்`

அதுமட்டுமின்றி, ஆடு எனும் பொருளைத் தருவதான ட்ராகோ~ச்` என்ற கிரேக்கச்சொல்லில் கூட தகர் என்ற தமிழ்ச்சொல்லின் தாக்கம் இருப்பதனைப் புரிந்துகொள்ளலாம். பொதுவாக, சண்டை என்று வந்தால் எதிரியைத் தாக்குவதற்காகத் துள்ளிக் குதித்துத் தனது தலையினால் எதிரியை மோதித் தாக்குவது ஆட்டின் குணமாகும். இவ்வாறு தாக்கும் செயலையும் கூட 'டக்கர்' என்ற சொல்லால் இந்தியில் குறிப்பிடுவது தகர் என்ற தமிழ்ச்சொல்லின் தாக்கத்தினை நன்கு விளக்குவதாக உள்ளது.

2. புலி:

புலி >>> கு`லி
வயம் / வேங்கை >>> வ்யாக்^ர >>> வாக^ >>> பா`க்^, பா`க^
சிறுவரி >>> ச^கு~வார்
வயம் >>> வ, வா

சொல்வடிவம்         பேசப்படும் மொழிகள்

புலி                  மலையாளம், தெலுங்கு
கு`லி                 கன்னடம்
வ்யாக்^ர             மலையாளம், தெலுங்கு, கன்னடம், இந்தி,
                     செங்கிருதம், கு~ச்^ராத்தி, வங்காளம்
வாக^                மராத்தி, கு~ச்^ராத்தி
பா`க^, பா`க்^          இந்தி, வங்காளம், பஞ்சாபி`, ஒரியா
வ, வா               செங்கிருதம்
ச^கு~வார்             இந்தி

3. யானை:

யானை >>> ஆன, ஆனெ
யானை >>> எனுகு~, யெனுக~
கரி >>> கரிணு
கயம் >>> க^ய >>> க^ச^
நாகம் >>> நாக~
வாரணம் >>> பா`ரண
வேழம் >>> பில
குஞ்சரம் >>> குஞ்ச^ர

சொல்வடிவம்         பேசப்படும் மொழிகள்

ஆன                 மலையாளம்
ஆனெ                கன்னடம்
எனுகு~, யெனுக~      தெலுங்கு
கரி                   மலையாளம், கன்னடம்
கரிணு                வங்காளம்
க^ய                  கு~ச்^ராத்தி
க^ச^                 மலையாளம், கன்னடம், தெலுங்கு, இந்தி,
செங்கிருதம், வங்காளம், கு~ச்^ராத்தி,
மராத்தி, பஞ்சாபி`, ஒரியா.
நாக~                 வங்காளம், கு~ச்^ராத்தி
பா`ரண               வங்காளம்
பில                  வங்காளம்
குஞ்ச^ர               கு~ச்^ராத்தி

4. எருமை:

மை >>> மஇ >>> மகி` >>> மகி`ச` (ஒப்பீடு: தயிர் >>> தயி >>> தஇ >>> தகி`)
எருமை >>> எரும >>> எம்மெ
எருமை >>> எனுமு
போத்து >>> போத்து

சொல்வடிவம்         பேசப்படும் மொழிகள்

மகி`ச`              இந்தி, செங்கிருதம், வங்காளம், மராத்தி, கு~ச்^ராத்தி,
                     கன்னடம், மலையாளம், தெலுங்கு.
எம்மெ              கன்னடம்
எரும               மலையாளம்
எனுமு              தெலுங்கு
போத்து             மலையாளம்

5. குரங்கு:

குரங்கு >>> குரணன்
குரங்கு >>> கொட`க~ >>> கோட்டி
மந்தி >>> திம்மடு` (தலைகீழ்த் திரிபு)
மந்தி >>> மங்க~
மந்தி >>> ப`ந்த`ர்

சொல்வடிவம்         பேசப்படும் மொழிகள்

குரணன்              மலையாளம்
கொட`க~             கன்னடம்
கோட்டி               கன்னடம், தெலுங்கு
திம்மடு`              தெலுங்கு
மங்க~                கன்னடம்
ப`ந்த`ர்               இந்தி, மராத்தி, கு~ச்^ராத்தி, வங்காளம், பஞ்சாபி`

6. பூனை:

பிள்ளை >>> பி`ல்லி
பூசை >>> பூச்சா
வெருகு >>> பெ`க்கு

சொல்வடிவம்         பேசப்படும் மொழிகள்

பி`ல்லி               இந்தி, தெலுங்கு
பூச்சா                மலையாளம்
பெ`க்கு               கன்னடம்

7. மான்:

மான் >>> மானு
இரலை >>> எரலெ
புல்வாய் >>> கு`ல்லி
மரை >>> ம்ரிக~

சொல்வடிவம்        பேசப்படும் மொழிகள்

மானு                மலையாளம்
எரலெ               கன்னடம்
கு`ல்லி              கன்னடம்
ம்ரிக~               இந்தி, கு~ச்^ராத்தி, மராத்தி, வங்காளம்

8. கரடி:

கரடி >>> கரடி`
எண்கு >>> எலுகு~

சொல்வடிவம்         பேசப்படும் மொழிகள்

கரடி                 மலையாளம், கன்னடம்
எலுகு~               தெலுங்கு

9. குதிரை:

குதிரை >>> குதிர >>> குது`ரெ >>> குர்ரமு
குதிரை >>> கோ^டா`
பரி >>> க`ரி
இவுளி >>> சு^வுளி >>> சூ^ளா
புரவி >>> ரேவத்

சொல்வடிவம்        பேசப்படும் மொழிகள்

குதிர                மலையாளம்
குது`ரெ              கன்னடம்
குர்ரமு              தெலுங்கு
கோ^டா              இந்தி, மராத்தி, கு~ச்^ராத்தி, வங்காளம், பஞ்சாபி`
க`ரி                 கு~ச்^ராத்தி
சூ^ளா                மராத்தி
ரேவத்               கு~ச்^ராத்தி

10. கழுதை:

கழுதை >>> களுத >>> கத்தெ >>> க~தா^ >>> க~தே^டோ`
கழுதை >>> கா~டி`த` >>> கா~ட^வ்

சொல்வடிவம்         பேசப்படும் மொழிகள்

களுத                மலையாளம்
கத்தெ                கன்னடம்
க~தா^                இந்தி, வங்காளம், பஞ்சாபி`, ஒரியா
க~தே^டோ`           கு~ச்^ராத்தி
கா~டி`த`              தெலுங்கு
கா~ட^வ்              மராத்தி

11. பன்றி:

பன்றி >>> பன்னி >>> பந்நி >>> பந்தி` >>> க`ந்தி`
கேழல் >>> எக்கல
ஏனம் >>> ப்`யான

சொல்வடிவம்         பேசப்படும் மொழிகள்

பன்னி, பந்நி          மலையாளம்
பந்தி`                தெலுங்கு
க`ந்தி`               கன்னடம்
எக்கல               கன்னடம்
ப்`யான              இந்தி

12. நாய்:

நாய் >>> நாய >>> நாயி
எகினம் >>> குன்னி
ஞாளி >>> ச`ல
ஞமலி >>> ச~யாலு
முடுவல் >>> மண்ட`ல

சொல்வடிவம்         பேசப்படும் மொழிகள்

நாய                 மலையாளம்
நாயி                 கன்னடம்
குன்னி               கன்னடம்
ச`ல                  செங்கிருதம்
ச~யாலு              செங்கிருதம்
மண்ட`ல             செங்கிருதம்

பாதுகாப்புக்காக மட்டுமின்றி, வேட்டையாடுவதற்கும் நாய்கள் பெருமளவில் பயன்பட்டன. பன்றி, மான், முயல் போன்றவற்றின்மீது ஈட்டி / வேல் போன்ற கருவிகளை எறிந்தும் அம்பினை எய்தும் வேட்டையாடிய மனிதர்கள் நாய்களை ஏவிவிட்டும் வேட்டையாடினர். ஈட்டியைக் குறிக்கும் சங்கத் தமிழ்ச்சொல்லான குந்தமும் ஈட்டியைப் போலவே ஏவிவிடப்படும் விலங்கான நாயும் கீழ்க்காணுமாறு திரிந்து பிறமொழிகளில் வழங்கப்படுகிறது.

குந்தம் >>> குந்த = ஈட்டி - செங்கிருதம்
குந்தம் >>> குத்தா >>> குத்ர, குதரோ = நாய்

சொல்வடிவம்        பேசப்படும் மொழிகள்

குத்தா               இந்தி, பஞ்சாபி`
குத்ர                 மராத்தி
குதரோ              கு~ச்^ராத்தி

நாயைக் குறிக்கும் எகினம் என்னும் தமிழ்ப்பெயரும் எக்குவது அதாவது மேலே பாய்வது என்ற வினையின் அடிப்படையில் அமைந்திருப்பது ஈண்டு குறிப்பிடத் தக்கதாகும்.

........ தொடரும்......

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

உங்கள் கருத்துக்களைத் தமிழில் தட்டச்சு செய்யும் வழி:
வலப்பக்கத்தில் உள்ள பகுதியில் தமிழ் ஒலிகளை ஆங்கில எழுத்துக்களில் அசசடித்து நகல் செய்து இங்கே ஒட்டலாம்.