வியாழன், 26 செப்டம்பர், 2019

தமிழ் ஆண் குழந்தைகளுக்கான புதுமைப்பெயர் பட்டியல் - தொகுதி 2


தமிழ் ஆண் குழந்தைகளுக்கான 

புதுமைப்பெயர் பட்டியல் 

தொகுதி 2பெயர் பொருள் பெயர் பொருள் பெயர் பொருள்
காழ்ச்சின் இரும்பு சிலாமா வில் திராமன் கடல்
காழ்த்தம் இரும்பு சிலாமி வில் திராமா கடல்
காழ்த்தன் இரும்பு சிலாமியன் வில் திராமி கடல்
காழ்த்தா இரும்பு சிலாமோ வில் திராமியன் கடல்
காழ்த்தில் இரும்பு சிலாய் வில் திராமோ கடல்
காழ்மி இரும்பு சிலாயா வில் திராய் கடல்
காழ்மியன் இரும்பு சிலாயி வில் திராயா கடல்
காழ்மோ இரும்பு சிலாயிகன் வில் திராயிகன் கடல்
காழன் இரும்பு சிலாயிசின் வில் திராயிசின் கடல்
காழா இரும்பு சீராசின் ஆடை திளாசின் இன்பம்
காழி இரும்பு சீராதம் ஆடை திளாதம் இன்பம்
காழிகன் இரும்பு சீராதன் ஆடை திளாதன் இன்பம்
காழிசின் இரும்பு சீராதா ஆடை திளாந்தா இன்பம்
காழிமர் இரும்பு சீராதில் ஆடை திளாந்தில் இன்பம்
காழிமன் இரும்பு சீராமர் ஆடை திளாமர் இன்பம்
காழிமா இரும்பு சீராமன் ஆடை திளாமன் இன்பம்
காழியன் இரும்பு சீராமா ஆடை திளாமா இன்பம்
காளந்தில் ஆண் சீராமி ஆடை திளாமி இன்பம்
காளி ஆண் சீராமியன் ஆடை திளாமியன் இன்பம்
காளிகன் ஆண் சீராமோ ஆடை திளாமோ இன்பம்
காளிசின் ஆண் சீராய் ஆடை திளாயி இன்பம்
காளியன் ஆண் சீராயிகன் ஆடை திளாயிகன் இன்பம்
குர்ச்சின் தலைவன் சீராயிசின் ஆடை திளாயிசின் இன்பம்
குர்த்தன் தலைவன் சீராயியன் ஆடை திளாயியன் இன்பம்
குர்த்தாம் தலைவன் சூடந்தில் அணி திளையன் இன்பம்
குர்த்தில் தலைவன் சூட்மியன் அணி தீகன் நெருப்பு
குர்ந்தா தலைவன் சூடி அணி தீச்சின் நெருப்பு
குரந்தில் தலைவன் சூடிகன் அணி தீசின் நெருப்பு
குர்மர் தலைவன் சூடிசின் அணி தீத்தன் நெருப்பு
குர்மன் தலைவன் சூடிதன் அணி தீத்தில் நெருப்பு
குர்மி தலைவன் சூடிதாம் அணி தீந்தன் நெருப்பு
குர்மியன் தலைவன் சூடிதில் அணி தீந்தில் நெருப்பு
குர்மோ தலைவன் சூடிந்தா அணி தீமர் நெருப்பு
குரிகன் தலைவன் சூடிமர் அணி தீமன் நெருப்பு
குரிசில் தலைவன் சூடிமன் அணி தீமா நெருப்பு
குரிசின் தலைவன் சூடிமா அணி தீமி நெருப்பு
குரியன் தலைவன் சூடிமி அணி தீமியன் நெருப்பு
கூர்ச்சின் மிகுதி சூடிமோ அணி தீமோ நெருப்பு
கூர்த்தன் மிகுதி சூடியன் அணி துகிலன் ஆடை
கூர்த்தா மிகுதி சூர்சின் சிவப்பு துகிலி ஆடை
கூர்த்தில் மிகுதி சூர்த்தா சிவப்பு துகிலிகன் ஆடை
கூரதா மிகுதி சூர்த்தில் சிவப்பு துகிலிசின் ஆடை
கூரதில் மிகுதி சூர்ந்தா சிவப்பு துகிலியன் ஆடை
கூர்ந்தன் மிகுதி சூரந்தில் சிவப்பு துகிற்சின் ஆடை
கூர்ந்தா மிகுதி சூர்மர் சிவப்பு துகிற்றா ஆடை
கூர்ந்தில் மிகுதி சூர்மன் சிவப்பு துகின்மர் ஆடை
கூர்மர் மிகுதி சூர்மா சிவப்பு துகின்மன் ஆடை
கூர்மன் மிகுதி சூர்மி சிவப்பு துகின்மா ஆடை
கூர்மா மிகுதி சூர்மியன் சிவப்பு துகின்மி ஆடை
கூர்மி மிகுதி சூர்மோ சிவப்பு துகின்மியன் ஆடை
கூர்மியன் மிகுதி சூரன் சிவப்பு துகின்மோ ஆடை
கூர்மோ மிகுதி சூரான் சிவப்பு துகின்றா ஆடை
கூரிகன் மிகுதி சூரி சிவப்பு துமிகன் தூறல்
கூரிசின் மிகுதி சூரிகன் சிவப்பு துமிசின் தூறல்
கூரியன் மிகுதி சூரிசின் சிவப்பு துமிதம் தூறல்
கேட்டில் அறிவு சூரியன் சிவப்பு துமிதன் தூறல்
கேண்மர் அறிவு சூரில் அஞ்சான் துமிதா தூறல்
கேண்மன் அறிவு செஞ்சின் உறுதி துமிதில் தூறல்
கேண்மா அறிவு செந்தமன் உறுதி துமிந்தா தூறல்
கேண்மி அறிவு செந்தா உறுதி துமிமர் தூறல்
கேண்மியா அறிவு செந்தாம் உறுதி துமிமன் தூறல்
கேண்மோ அறிவு செந்தாமன் உறுதி துமிமா தூறல்
கேளி அறிவு செந்தாமா உறுதி துமிமோ தூறல்
கேளிகன் அறிவு செந்தானா உறுதி துமியன் தூறல்
கேளிசின் அறிவு செந்தில் உறுதி துருசின் சிவப்பு
கேளிதம் அறிவு செம்மர் உறுதி துருத்தம் சிவப்பு
கேளிதன் அறிவு செம்மல் உறுதி துருத்தன் சிவப்பு
கேளிதா அறிவு செம்மா உறுதி துருத்தா சிவப்பு
கேளிதில் அறிவு செம்மான் உறுதி துருந்தா சிவப்பு
கேளிமர் அறிவு செம்மி உறுதி துருந்தில் சிவப்பு
கேளிமன் அறிவு செம்மிகன் உறுதி துருமர் சிவப்பு
கேளியன் அறிவு செம்மிசின் உறுதி துருமன் சிவப்பு
கொற்றந்தில் அதிகாரம் செம்மியன் உறுதி துருமா சிவப்பு
கொற்றமா அதிகாரம் செம்மோ உறுதி துருமி சிவப்பு
கொற்றமி அதிகாரம் செய்யந்தில் சிவப்பு துருமியன் சிவப்பு
கொற்றன் அதிகாரம் செய்யன் சிவப்பு துருமோ சிவப்பு
கொற்றா அதிகாரம் செலா மலை துருவன் சிவப்பு
கொற்றாதன் அதிகாரம் செலி மலை துருவிகன் சிவப்பு
கொற்றி அதிகாரம் செலிகன் மலை துருவிசின் சிவப்பு
கொற்றிகன் அதிகாரம் செலிசின் மலை துருவியன் சிவப்பு
கொற்றிசின் அதிகாரம் செலியன் மலை துறாச்சின் கடல்
கொற்றிதில் அதிகாரம் செற்சின் மலை துறாந்தன் கடல்
கொற்றிமர் அதிகாரம் செற்றா மலை துறாந்தா கடல்
கொற்றிமன் அதிகாரம் செற்றில் மலை துறாந்தில் கடல்
கொற்றியன் அதிகாரம் சென்மர் மலை துறாமர் கடல்
கோச்சின் தலைவன் சென்மன் மலை துறாமன் கடல்
கோத்தில் தலைவன் சென்மா மலை துறாமா கடல்
கோந்தில் தலைவன் சென்மி மலை துறாமி கடல்
கோமர் தலைவன் சென்மியன் மலை துறாமியன் கடல்
கோமன் தலைவன் சென்றா மலை துறாமோ கடல்
கோவந்தில் தலைவன் சென்றில் மலை துறாயி கடல்
கோவன் தலைவன் சேகன் சிவப்பு துறாயிகன் கடல்
கோவி தலைவன் சேசின் சிவப்பு துறாயிசின் கடல்
கோவிகன் தலைவன் சேட்சின் உயர்ச்சி துறாயியன் கடல்
கோவிசின் தலைவன் சேண்டன் உயர்ச்சி துறையன் கடல்
கோவியன் தலைவன் சேண்டா உயர்ச்சி துறையா கடல்
சாச்சின் அழகு சேண்டாம் உயர்ச்சி தூச்சின் வலிமை
சாத்தன் அழகு சேண்டில் உயர்ச்சி தூசின் வலிமை
சாத்தா அழகு சேண்மர் உயர்ச்சி தூணிகன் கூர்மை
சாத்தாமன் அழகு சேண்மன் உயர்ச்சி தூணிசின் கூர்மை
சாத்தில் அழகு சேண்மா உயர்ச்சி தூணிதன் கூர்மை
சாந்தம் அழகு சேண்மி உயர்ச்சி தூணிதில் கூர்மை
சாந்தன் அழகு சேண்மியன் உயர்ச்சி தூணிமர் கூர்மை
சாந்தா அழகு சேண்மோ உயர்ச்சி தூணிமன் கூர்மை
சாந்தில் அழகு சேணா உயர்ச்சி தூணிமா கூர்மை
சாமர் அழகு சேணான் உயர்ச்சி தூணிமி கூர்மை
சாமன் அழகு சேணி உயர்ச்சி தூணிமோ கூர்மை
சாமா அழகு சேணிகன் உயர்ச்சி தூணியன் கூர்மை
சாமி அழகு சேணிசின் உயர்ச்சி தூத்தன் வலிமை
சாமியன் அழகு சேணியன் உயர்ச்சி தூத்தில் வலிமை
சாய்மர் அழகு சேத்தம் சிவப்பு தூந்தன் வலிமை
சாய்மன் அழகு சேத்தன் சிவப்பு தூந்தா வலிமை
சாய்மா அழகு சேத்தா சிவப்பு தூந்தில் வலிமை
சாய்மோ அழகு சேத்தாமன் சிவப்பு தூமர் வலிமை
சாயா அழகு சேத்தாமா சிவப்பு தூமன் வலிமை
சாயி அழகு சேத்தில் சிவப்பு தூமா வலிமை
சாயிகன் அழகு சேந்தன் சிவப்பு தூய்மர் தூய்மை
சாயிசின் அழகு சேந்தா சிவப்பு தூய்மன் தூய்மை
சாயியன் அழகு சேந்தில் சிவப்பு தூயன் தூய்மை
சாலந்தில் பெருமை சேமர் சிவப்பு தூயா தூய்மை
சாலமர் பெருமை சேமன் சிவப்பு தூயிகன் தூய்மை
சாலமன் பெருமை சேமா சிவப்பு தூயிசின் தூய்மை
சாலா பெருமை சேமி சிவப்பு தூவன் வலிமை
சாலி பெருமை சேமியன் சிவப்பு தூவிகன் வலிமை
சாலிகன் பெருமை சேயன் சிவப்பு தூவிசின் வலிமை
சாலிசின் பெருமை சேயா சிவப்பு தூவியன் வலிமை
சாலியன் பெருமை சோச்சின் கோட்டை தெய்யன் தெய்வம்
சாற்சின் பெருமை சோத்தாமன் கோட்டை தெய்யா தெய்வம்
சாற்றன் பெருமை சோந்தமன் கோட்டை தேகன் தெய்வம்
சாற்றா பெருமை சோந்தன் கோட்டை தேச்சின் தெய்வம்
சாற்றாம் பெருமை சோந்தா கோட்டை தேசின் தெய்வம்
சாற்றில் பெருமை சோந்தில் கோட்டை தேத்தன் தெய்வம்
சான்மா பெருமை சோமர் கோட்டை தேத்தில் தெய்வம்
சான்மி பெருமை சோமன் கோட்டை தேந்தன் தெய்வம்
சான்மியன் பெருமை சோமா கோட்டை தேந்தா தெய்வம்
சான்மோ பெருமை சோமி கோட்டை தேந்தில் தெய்வம்
சான்றா பெருமை சோமியன் கோட்டை தேமர் தெய்வம்
சான்றாம் பெருமை சோமோ கோட்டை தேமன் தெய்வம்
சித்தில் தலை சோவன் கோட்டை தேமா தெய்வம்
சிதார்சின் ஆடை சோவி கோட்டை தேமி தெய்வம்
சிதார்மர் ஆடை சோவிகன் கோட்டை தேமியன் தெய்வம்
சிதார்மன் ஆடை சோவிசின் கோட்டை தேமோ தெய்வம்
சிதார்மி ஆடை சோவியன் கோட்டை தேயன் தெய்வம்
சிதார்மியன் ஆடை ஞாலமர் உலகம் தேயா தெய்வம்
சிதாரன் ஆடை ஞாலமன் உலகம் தைகன் குளிர்ச்சி
சிதாரா ஆடை ஞாலி உலகம் தைச்சின் குளிர்ச்சி
சிதாரி ஆடை ஞாலிகன் உலகம் தைசின் குளிர்ச்சி
சிதாரிகன் ஆடை ஞாலிசின் உலகம் தைத்தில் குளிர்ச்சி
சிதாரிசின் ஆடை ஞாலியன் உலகம் தைந்தன் குளிர்ச்சி
சிதாரிதன் ஆடை ஞாற்சின் உலகம் தைந்தா குளிர்ச்சி
சிதாரிதா ஆடை ஞாற்றில் உலகம் தைந்தில் குளிர்ச்சி
சிதாரிமோ ஆடை ஞான்மா உலகம் தைமர் குளிர்ச்சி
சிதாரியன் ஆடை ஞான்மி உலகம் தைமன் குளிர்ச்சி
சிந்தன் தலை ஞான்மியன் உலகம் தைமா குளிர்ச்சி
சிந்தா தலை ஞான்மோ உலகம் தைமி குளிர்ச்சி
சிந்தாமன் தலை ஞான்றா உலகம் தைமியன் குளிர்ச்சி
சிந்தில் தலை ஞான்றாம் உலகம் தையா குளிர்ச்சி
சிம்சின் தலை தவச்சின் பொறுமை நட்டில் செறிவு
சிம்மர் தலை தவதில் பொறுமை நண்மர் செறிவு
சிம்மன் தலை தவந்தன் பொறுமை நண்மன் செறிவு
சிம்மா தலை தவந்தா பொறுமை நண்மா செறிவு
சிம்மி தலை தவமர் பொறுமை நண்மி செறிவு
சிம்மியன் தலை தவமன் பொறுமை நண்மியன் செறிவு
சிமர் தலை தவமா பொறுமை நயத்தன் இனிமை
சிமன் தலை தவமி பொறுமை நயத்தா இனிமை
சிமா தலை தவமியன் பொறுமை நயத்தில் இனிமை
சிமாச்சின் தலை தவா பொறுமை நயந்தன் இனிமை
சிமாத்தம் தலை தவிகன் பொறுமை நயந்தா இனிமை
சிமாத்தன் தலை தவிசின் பொறுமை நயந்தில் இனிமை
சிமாத்தா தலை தவியன் பொறுமை நயமர் இனிமை
சிமாத்தில் தலை தாச்சின் பரப்பு நயமன் இனிமை
சிமாந்தன் தலை தாத்தில் பரப்பு நயமா இனிமை
சிமாந்தா தலை தாந்தம் பரப்பு நயமி இனிமை
சிமாந்தில் தலை தாந்தன் பரப்பு நயற்றா இனிமை
சிமாமர் தலை தாந்தா பரப்பு நயன்மா இனிமை
சிமாமன் தலை தாந்தாமா பரப்பு நயன்றன் இனிமை
சிமாமி தலை தாந்தில் பரப்பு நயன்றா இனிமை
சிமாயன் தலை தாமர் பரப்பு நயன்றில் இனிமை
சிமாயா தலை தாமன் பரப்பு நளந்தன் செறிவு
சிமாயி தலை தாமா பரப்பு நளந்தா செறிவு
சிமாயிகன் தலை தாமி பரப்பு நளந்தில் செறிவு
சிமாயிசின் தலை தாமியன் பரப்பு நளமர் செறிவு
சிமி தலை தாமோ பரப்பு நளமன் செறிவு
சிமிகன் தலை தாவன் பரப்பு நளமா செறிவு
சிமிசின் தலை தாவா பரப்பு நளமி செறிவு
சிமியன் தலை தாவி பரப்பு நளமியன் செறிவு
சிமையா தலை தாவிகன் பரப்பு நளா செறிவு
சிமோ தலை தாவிசின் பரப்பு நளி செறிவு
சிலாச்சின் வில் தாவியன் பரப்பு நளிகன் செறிவு
சிலாசின் வில் திரா கடல் நளிசின் செறிவு
சிலாத்தன் வில் திராச்சின் கடல் நளியன் செறிவு
சிலாத்தா வில் திராசின் கடல் நனிகன் மிகுதி
சிலாத்தில் வில் திராத்தில் கடல் நனிசின் மிகுதி
சிலாதில் வில் திராதன் கடல் நனித்தன் மிகுதி
சிலாந்தம் வில் திராதா கடல் நனித்தா மிகுதி
சிலாந்தன் வில் திராதில் கடல் நனிதன் மிகுதி
சிலாந்தா வில் திராந்தன் கடல் நனிதா மிகுதி
சிலாந்தில் வில் திராந்தா கடல் நனிதில் மிகுதி
சிலாமர் வில் திராந்தில் கடல் நனிந்தன் மிகுதி
சிலாமன் வில் திராமர் கடல் நனிந்தா மிகுதி

36 கருத்துகள்:

 1. கேண்மி, கேண்மியா, கொற்றமி, சாத்தா, சாந்தா,சாயா ,சாலி, சிதார்மி,சிம்மி,சிமாயி, சிமி, சிலாமி, சிலாயி, சீராமி, சூடிமி, சூர்மி, செலி, , ......................எனப் பல பெயர்கள்......
  மேற்கண்ட பெயர்கள் யாவும் பெண்ணின் பெயர் முடிபு போன்று லி னி மி , தா என்று முடிகின்றன ... இவை பொதுப்பெயராகும் தகுதி கூட இல்லாத பெண்ணிற்கே உரித்தான பெயர்கள் ஆகும் .இவற்றினைச் சூடுகின்ற ஆண் குழந்தைகள் எதிர்காலத்தில் பெரும் பகிடிவதைக்காகின்ற வாய்ப்புளது..... எனவே தாங்கள் அவற்றினை பெண்களின் பெயர்ப்பட்டியலோடோ சேர்க்கவும் அல்லது வேறேனும் மாற்றம் செய்யுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன்.....
  மற்றும்படி அனைத்தும் சிறப்பாக உள்ளது

  பதிலளிநீக்கு
 2. தேசின் பெயர் அர்த்தம் வேண்டும் அய்யா

  பதிலளிநீக்கு
  பதில்கள்
  1. தே (=இனிமை, தெய்வம்) + சின் = தேசின் = இனிமையானது, கடவுள் தன்மை வாய்ந்தது.

   நீக்கு
 3. நே என்பதை எப்படி ஆங்கிலத்தில் எழுதுவது அய்யா??

  பதிலளிநீக்கு
 4. உங்கள் முயற்சிக்கும் உழைப்பிற்கும் நன்றி
  எனக்கு சில தகவல் வேண்டும்
  தீரன் என்பது தமிழ் பெயர்தானா ? அதன் பொருள் என்ன ? ஆதீரன் என்று சேர்த்து பெயர் வைக்கலாமா ?
  நன்றி

  பதிலளிநீக்கு
 5. தீரன் தமிழ்ப் பெயர் தான். திரு என்றால் செல்வம், அழகு, சிறப்பு, நல்வினை என்றெல்லாம் பொருள் உண்டு. திருவை உடையவன் தீரன் ஆவான்.

  திரு + அன் = தீரன் = திருவைக் கொண்டவன்.

  பொதுவாக அனைவருக்கும் நல்லதே செய்பவனைத் தீரன் எனலாம். திரைப்படத்தில் வரும் HERO என்ற ஆங்கிலச் சொல்லுக்குச் சரியான தமிழ்ப்பெயர் தீரன் என்பதே. தீரனுக்குச் சோடியாக வருபவரைத் தீரிகா எனலாம்.

  ஆதீரன் = ஆ + தீரன் = பசுவைப் போல நல்லவன்.

  பதிலளிநீக்கு
 6. அதிரன், ஆதீரன், ஆதிரன் மூன்றும் என்ன பொருள் தருகிறது ஐயா..

  பதிலளிநீக்கு
  பதில்கள்
  1. ஆதீரன் = காளையின் துணிச்சல் கொண்டவன், ஆதிரன் = பசுக் கூட்டத்தை உடையவன், பசுவைப் போன்றவன், அதிரன் = இந்த மூன்று பொருட்களும் கொண்டது.

   நீக்கு
  2. மிக்க நன்றி ஐயா... இந்த எல்லா பெயர்களும் சங்க காலததுள் யாரேனும் ஒருவருக்கு சூட்டப்பட்டுள்ளதா ஏதாவது இலககியஙகளுள் வந்துள்ளதா திரும்ப திரும்ப இந்த பெயர்களே என்னை வட்டமடித்தபடி இருக்கின்றன.. இந்த மூன்று பெயர்களுள் எந்த பெயர் வைத்தால் சிறக்கும் ஐயா..

   நீக்கு
  3. ஆதிரன் சிறப்பு. இப் பெயர்களில் எதுவும் சங்க இலக்கியத்தில் இல்லை.

   நீக்கு
 7. ஐயா , இன்பத்தீரன் என்று பெயர் பொருள் தருகிறதா?

  பதிலளிநீக்கு
 8. ஐயா அஸ்வினி நட்சத்திரத்தில் பிறந்த ஆண் குழந்தைக்கு நல்ல தமிழ் பெயர் சொல்லுங்கள்

  பதிலளிநீக்கு
  பதில்கள்
  1. நட்சத்திரங்களுக்கும் பெயருக்கும் எவ்வித தொடர்புமில்லை.

   நீக்கு
  2. சுதித்,சுகித் அர்த்தம் சொல்லுங்கள்

   நீக்கு
  3. சுத்தம் (=தூய்மை) + இதம் (=அறிவு) + ஆ = சுத்திதா >>> சுதிதா = தூய அறிவுடையவன் / ள். சுகம் (=நன்மை) + இதம் (=அறிவு) + ஆ = சுகிதா = நல்ல அறிவுடையவன் / ள். சுதிதா, சுகிதா இவையே தமிழ்ப்பெயர்கள். சுதித், சுகித் - தமிழல்ல.

   நீக்கு
 9. அய்யா மகிழ் மாறன் தூய தமிழ் பெயரா??

  பதிலளிநீக்கு
  பதில்கள்
  1. நன்றி அய்யா.தமிழ் பெயர் வைப்போர் நட்சத்திரத்தின் எழுத்து படி தான் வைக்க வேண்டுமா??நட்சத்திரத்தின் படி வைக்கவில்லை என்றால் பாதிப்பு எதாவது வருமா??

   நீக்கு
  2. எவ்வித பாதிப்பும் இல்லை. மனதுக்குப் பிடித்த நல்ல தமிழ்ப் பெயரைச் சூட்டுங்கள். எல்லாம் இனிதே நடக்கும்.

   நீக்கு
 10. ஐயா சு எழுத்தி உள்ள நல்ல தமிழ் பெயர் நீங்களே எனக்கு சொல்லுங்கள்

  பதிலளிநீக்கு
 11. பதில்கள்
  1. சுற்று + ஆர் (=பூமி) + இயம் (=ஒளி) + அன் = சுற்றாரியன் >>> சுதாரிசன் = பூமியைச் சுற்றி வரும் ஒளி = சூரியன். சுதர்சன் என்பது தமிழல்ல. சுதாரிசன் என்பதே தமிழ்.

   நீக்கு

 12. ஐயா சு எழுத்தி உள்ள நல்ல தமிழ் பெயர் நீங்களே எனக்கு சொல்லுங்கள் ஆண் குழந்தைக்கு

  பதிலளிநீக்கு
  பதில்கள்
  1. சுதாரிசன், சுதாகரன், சுதிதன், சுகிதன், சுந்தரன், சுபன், சுபிதன், சுகன் .. இவை போதுமா?

   நீக்கு
  2. இன்னும் சில பேர் சொல்லுங்கள்

   நீக்கு
  3. சுக்கிகன், சுகிசின், சுகிகன், சுகியன், சுகத்தா, சுகத்தாமன், சுகதில், சுகந்தன்.

   நீக்கு
 13. ஐயா சு,சே எழுத்தில் பெயர் எனக்கு சொல்லுங்கள் ஆண் குழந்தைக்கு


  பதிலளிநீக்கு

உங்கள் கருத்துக்களைத் தமிழில் தட்டச்சு செய்யும் வழி:
வலப்பக்கத்தில் உள்ள பகுதியில் தமிழ் ஒலிகளை ஆங்கில எழுத்துக்களில் அசசடித்து நகல் செய்து இங்கே ஒட்டலாம்.