வியாழன், 8 ஜூலை, 2021

78 - (ஊகம் -> ஔதா) சமக்கிருதத்தில் உள்ள நேரடி & மூலத் தமிழ்ச்சொற்களின் தோற்றம்

 

சொல்

பொருள்

தமிழ்ச் சொல்

மூலச்சொல்லும் தோன்றும் முறையும்

ஊகம், யூகம்

கருத்து

ஊழ்கம், ஊக்கம்

(1) ஊழ்கு (=எண்ணு) + அம் = ஊழ்கம் >>> ஊகம் = எண்ணம், கருத்து. (2) ஊக்கு (=நினை, கருது) + அம் = ஊக்கம் >>> ஊகம் = கருத்து.

ஊகம்

மயக்கம்

ஊகம்

உகு (=கலங்கு, மயங்கு) + அம் = ஊகம் = கலக்கம், மயக்கம்

ஊகி, யூகி

கருது

ஊகி

ஊகம் (=கருத்து) >>> ஊகி = கருது

ஊகம்

போர்ப்படை

ஊகம்

உகு (=அழி, கொல், சிதறு, பரவு) + அம் = ஊகம் = பரவிச்சென்று கொல்வது = போர்ப்படை

ஊகாஞ்சிதம்

தற்குறிப்பு ஏற்றம்

ஊகசிதம்

ஊகம் (=கருத்து) + அசை (=கட்டு, கூறு) + இதம் = ஊகசிதம் >>> ஊகாஞ்சிதம் = கருத்தைக் கட்டிக் கூறுதல்.

ஊகி, யூகி

அறிவாளி

ஊகி

ஊகம் (=கருத்து, அறிவு) + இ = ஊகி >>> யூகி = அறிவாளி.

ஊகை

கல்வி

ஊகை

ஊகம் (=அறிவு) + ஐ = ஊகை = அறிவுடையது, அறிவைத் தருவது = கல்வி

ஊசி

வடக்கு

ஊழி

ஊழ் (=சூரியன், மறை) + இ = ஊழி >>> ஊசி = சூரியனை மறைப்பது = மலை >>> மலை அமைந்த திசை = வடக்கு. ஒ.நோ: பாடு (=பக்கம், திசை) + அகம் (=மலை) + உ = படக்கு >>> வடக்கு = மலை இருக்கும் திசை.

ஊசரம், ஊடரம்

உவர்மண்

ஊழறம்

ஊழ் (=ஒளி, நிறம்) + அறை (=நீக்கம், நிலம், மண்) + அம் = ஊழறம் >>> -ஊச~ரம் >>> ஊசரம், ஊடரம் = நிறத்தை நீக்கும் மண் = உவர்மண். ஒ.நோ: ஊழ் (=ஒளி, நிறம்) + ஆய் (=நீக்கு) + மண் = உழாய்மண் >>> உழைமண் = நிறத்தை நீக்கும் மண் = உவர்மண்.

ஊதம்

யானை

ஊறம்

ஊறு (=பெரு, உடல்) + அம் = ஊறம் >>> ஊதம் = பெரிய உடலினது = யானை

ஊதாரி

செலவாளி

ஊறாரி

உற (=குறை, செலவிடு) + ஆர் (=மிகுதி) + இ = ஊறாரி >>> ஊதாரி = மிகுதியாகச் செலவிடுபவன்

ஊர்ச்சிதம்

உறுதியானது

உறய்யிதம்

உறை (=நிலைபெறு, உறுதியாகு) + இதம் = உறய்யிதம் >>> உரச்சிதம் >>> ஊர்ச்சிதம் = உறுதியானது

ஊர்ச்சிதம்

அழுத்தம்

உறய்யிதம்

உறை (=அமுக்கு, அழுத்து) + இதம் = உறய்யிதம் >>> உரச்சிதம் >>> ஊர்ச்சிதம் = அழுத்தம்

ஊர்ணநாபி

சிலந்தி

ஊரணைநாவி

உரி (=கயிறு, இழை) + அணை (=சூழ், கட்டு) + நாவு (=நாக்கு) + இ = ஊரணைநாவி >>> ஊர்ணநாபி = நாக்கிலுள்ள இழையால் சூழக் கட்டுவது = சிலந்தி

ஊர்த்துவம்

உயர்வு, மேல்

ஊர்த்துவம்

ஊர் (=ஏறு, உயர்) + துவம் (=தன்மை) = ஊர்த்துவம் = உயர்ந்த தன்மை, மேல்

ஊர்தி

சூரியன்

ஊர்தீ

ஊர் (=எழு, தோன்று, உயர், பரவு) + தீ = ஊர்தீ >>> ஊர்தி = தோன்றி உயர்ந்து பரவும் தீ. 

ஊரு

தொடை

ஊரூ

ஊர் (=பரவு, நீளு) + ஊ (=தசை) = ஊரூ >>> ஊரு = நீண்ட தசை = தொடை

ஊருசன்

வணிகன், வியாபாரி

ஊருயன்

உரு (=பணம், பொருள்) + உய் (=கொடு) + அன் = ஊருயன் >>> ஊருசன் = பணத்திற்குப் பொருளைக் கொடுப்பவன் = வணிகன், வியாபாரி

ஊரோசம்

பெரும்புகழ்

ஊரோச்சம்

ஊர் (=மிகுதி) + ஓச்சம் (=புகழ்) = ஊரோச்சம் >>> ஊரோசம் = மிக்க புகழ்

ஊனம்

குறைபாடு, பழி, அழிவு

ஊணம்

உண் (=தின், அரி, குறை, அழி) + அம் = ஊணம் >>> ஊனம் = குறைபாடு, அழிவு, குற்றம், பழி.

ஊனம்

பிணம், உடல்

ஊன்

ஊன் (=உடல்) + அம் = ஊனம் = உடல், பிணம்

எக்கர்

மணல்

எக்கார்

எஃகு (=நுண்மை, பொடி) + ஆர் (=பூமி, மண்) = எக்கார் >>> எக்கர் = பொடிமண் = மணல்.

எக்காளம்

ஊதுகருவி

எக்காலம்

எக்கு (=உயர்) + ஆலு (=ஒலி) + அம் = எக்காலம் >>> எக்காளம் = உயர்த்தி ஒலிக்கப்படுவது

எக்கியம்

யாகம்

அக்கீயம்

அகை (=எரி, தீ) + ஈ (=கொடு, இடு) + அம் (=உணவு) = அக்கீயம் >>> எக்கியம் = உணவுப் பொருட்களைத் தீயில் இட்டு எரித்தல்.

எகத்தாளம்

இகழ்ச்சொல்

இகழ்த்தாலம்

இகழ் + தாலம் (=சொல்) = இகழ்த்தாலம் >>> எகத்தாளம் = இகழ்ச்சொல்.

எச்சம், எஞ்ஞம், யஞ்ஞம்

யாகம்

அழம்

அழி (=தீ, எரி) + அம் (=உணவு) = அழம் >>> அயம் >>> அய்யம் >>> யஞ்ஞம் >>> எஞ்ஞம் >>> எச்சம் = தீயில் உணவுகளை எரித்தல்

எச்சரி

கவனிக்குமாறு கூறு

அய்யரி

ஆய் (=கவனி) + அரி (=ஒலி, கூறு) = அய்யரி >>> எச்சரி = கவனி என்று கூறு

எசமான், எசமானன்

கடவுள்

இயவானன்

இய (=செல், கட) + வான் (=ஆகாயம்) + அன் = இயவானன் >>> இயமானன் >>> எசமானன் >>> எசமான் = ஆகாயத்தைக் கடந்தவன் = கடவுள்.

எசமான், எசமானன்

அரசன், தலைவன்

இசைமாணன்

இசை (=புகழ், செல்வம்) + மாண் (=மிகு) + அன் = இசைமாணன் >>> எசமானன் >>> எசமான் = புகழும் செல்வமும் மிக்கவன் = அரசன், தலைவன்

எசர்

உலைநீர்

அழால்

அழி (=எரி, வெப்பமுறு) + ஆல் (=நீர்) = அழால் >>> அசார் >>> எசர் = வெப்பமுறும் நீர்

எஞ்சலார்

புதியவர்

அயலார்

அயலார் (=புதியவர்) >>> அசலார் >>> எஞ்சலார்

எடார்

மைதானம்

இடார்

இடம் + ஆர் (=பரவு) = இடார் >>> எடார் = பரவலான இடம் = மைதானம்

எத்தனம்

முயற்சி

அற்றணம்

ஆற்று (=செய், முயல்) + அணம் = அற்றணம் >>> யத்தனம் >>> எத்தனம் = முயற்சி

எத்தனம்

கருவி

அற்றாணம்

ஆற்று (=செய், உதவு) + ஆணம் (=பொருள்) = அற்றாணம் >>> யத்தனம் >>> எத்தனம் = செய்ய உதவும் பொருள் = கருவி

எதி

அடியார்

இறி

இறை (=கடவுள், வணங்கு) + இ = இறி >>> எதி = கடவுளை வணங்குபவர் = அடியார், துறவி

எதேச்சை

விரும்பியவாறு நிகழ்தல்

அத்தேயை

(2) ஆத்தம் (=விருப்பம்) + ஏய் (=எதிர்ப்படு, நிகழ்) + ஐ = அத்தேயை >>> யதேசை >>> எதேச்சை = விரும்பியவாறு நிகழ்தல்.

எந்திரம்

சக்கரம், சுழல்பொறி

அற்றிரம்

(2) ஆல் (=ஒலி) + திரி (=சுற்று) + அம் = அற்றிரம் >>> யத்திரம் >>> யந்திரம் >>> எந்திரம் = ஒலித்தவாறு சுற்றுவது..

எம்பாரி

நஞ்சு

அம்மாறி

ஆ (=உயிர்) + மாறு (=கொல்) + இ = அம்மாறி >>> எம்பாரி = உயிரைக் கொல்வது = நஞ்சு

எமகாதகன்

வலிமை மிக்கவன்

எமகதாக்கன்

எமன் + கதம் (=அழிவு, கொலை) + ஆக்கம் (=வலிமை, ஆற்றல்) + அன் = எமனைக் கொல்லும் ஆற்றல் உடையவன் = வலிமை மிக்கவன்

எமன்

கொல்பவன்

இவன்

(2) ஈவு (=அழிவு, சாவு, கொடை) + அன் = இவன் >>> எமன் = சாவைத் தருபவன்

எவ்வனம்

அழகு, இளமை

அவ்வணம்

அவ்வை (=அழகு) + அணம் = அவ்வணம் >>> யவ்வனம் >>> எவ்வனம் = அழகு, இளமை

ஏகம்

ஒன்று, ஒற்றுமை

ஏக்கம்

(2) எக்கு (=குவி, திரள், ஒன்றாகு) + அம் = ஏக்கம் >>> ஏகம் = திரண்டது, ஒன்றானது = ஒன்று, ஒற்றுமை

ஏகம்

மொத்தம்

ஏக்கம்

எக்கு (=குவி, கூடு) + அம் = ஏக்கம் >>> ஏகம் = கூட்டு, மொத்தம்

ஏகம்

மிகுதி

ஏக்கம்

எக்கு (=குவி, மிகு) + அம் = ஏக்கம் >>> ஏகம் = மிகுதி

ஏகம்

தனிமை

ஏகம்

எஃகு (=நீங்கு, தனியாகு) + அம் = ஏகம் = தனிமை

ஏகதேசம்

ஒருபக்கம்

ஏகதேயம்

ஏகம் (=ஒன்று) + தேயம் (=இடம், பக்கம்) = ஏகதேயம் >>> ஏகதேசம் = ஒருபக்கம்

ஏகம்

பெருமை

ஏக்கம்

எக்கு (=குவி, பெரு) + அம் = ஏக்கம் >>> ஏகம் = பெருமை

ஏகதேசம்

வித்தியாசம்

ஏகதேயம்

ஏகம் (=ஒற்றுமை, பொருத்தம்) + தேய் (=அழி, இல்லாகு) + அம் = ஏகதேயம் >>> ஏகதேசம் = பொருத்தம் இல்லாமை = வித்தியாசம்

ஏகதேசம்

குறைவு, அருமை, சிறுபான்மை

ஏகதேயம்

ஏகம் (=மிகுதி) + தேய் (=அழி, இல்லாகு) + அம் = ஏகதேயம் >>> ஏகதேசம் = மிகுதி இல்லாமை = சிறுமை, குறைவு, சிறுபான்மை, அருமை

ஏகதேசம்

இழிவு

ஏகதேயம்

ஏகம் (=பெருமை) + தேய் (=கெடு) + அம் = ஏகதேயம் >>> ஏகதேசம் = பெருமையைக் கெடுப்பது

ஏகவாசம்

ஆலமரம்

ஏகவசம்

ஏகம் (=பெருமை) + வசு (=மரம்) + அம் = ஏகவசம் >>> ஏகவாசம் = பெரியமரம்

ஏகாந்தம்

தனிமையிடம்

ஏகத்தம்

ஏகம் (=தனிமை) + அத்து (=இடம்) + அம் = ஏகத்தம் >>> ஏகாந்தம் = தனிமையான இடம்

ஏகாந்தம்

நிச்சயம்

ஏகந்தம்

ஏகம் (=ஒன்று) + அந்தம் (=முடிவு) = ஏகந்தம் >>> ஏகாந்தம் = ஒரே முடிவு = நிச்சயம்

ஏகாந்தம்

விரும்பியது

ஏங்கத்தம்

ஏங்கு (=விரும்பு) + அத்தம் (=பொருள்) = ஏங்கத்தம் >>> ஏகாந்தம் = விரும்பிய பொருள்

ஏகாயம், ஏகாசம்

உடலின் மேலாடை

ஆக்கேயம்

ஆக்கம் (=உடை, உடல்) + ஏ (=மேல்) + அம் = ஆக்கேயம் >>> ஏகாயம் >>> ஏகாசம் = உடலின் மேல் ஆடை

ஏகாலி

சவர்க்காரம்

ஏகாலி

எஃகு (=நெகிழ், நீக்கு) + ஆலம் (=கருமை, கறை, நீர்) + இ = ஏகாலி = நீரில் நெகிழ்ந்து கறையை நீக்குவது = சவர்க்காரம்

ஏகி

பருத்திப் பெண்டு, கைம்பெண்

ஏகி

எஃகு (=பஞ்சு களை) + இ = ஏகி = பஞ்சு களைபவள் = கைம்பெண். ஒ.நோ: பழந்தமிழகத்தில் கைம்பெண்களே பஞ்சு களையும் பருத்திப் பெண்டாக இருந்தனர் என்பதைப் புறநானூற்றுப் பாடல்கள் 125 மற்றும் 326 ந் வாயிலாக அறியலாம்.

ஏகோபி

இணங்கிக்கூடு

ஏக்கொப்பி

எக்கு (=குவி, கூடு) + ஒப்பு + இ = ஏக்கொப்பி >>> ஏகோபி = இணங்கிக் கூடு

ஏட்டை

சோர்வு, வறுமை

ஆற்றை

அற்றம் (=சோர்வு, வறுமை) + ஐ = ஆற்றை >>> ஏட்டை

ஏட்டை, ஏடை

விருப்பம்

ஏட்டை

எடு (=தேர்ந்தெடு, விரும்பு) + ஐ = ஏட்டை = விருப்பம்

ஏடணம், ஏடணை

விருப்பம்

ஏடணம்

எடு (=தேர்ந்தெடு, விரும்பு) + அணம் = ஏடணம் >>> ஏடணை = விருப்பம்

ஏணம், ஏணி

மான்

ஆன்

ஆன் (=மான்) + அம் / இ = ஆனம் / ஆனி >>> ஏணம் / ஏணி

ஏத்தனம்

பாத்திரம்

ஏற்றனம்

ஏல் (=முக, கொள்) + தனம் (=பொருள்) = ஏற்றனம் >>> ஏத்தனம் = முகக்கும் / கொள்ளும் பொருள்

ஏத்தனம்

கருவி

ஆற்றாணம்

ஆற்று (=செய், உதவு) + ஆணம் (=பொருள்) = ஆற்றாணம் >>> ஏத்தனம் = உதவி செய்யும் பொருள்

ஏதி

வாள், ஆயுதம்

ஏற்றி

எற்று (=வெட்டு, தாக்கு) + இ = ஏற்றி >>> ஏத்தி >>> ஏதி = வெட்டுவது / தாக்குவது = வாள்.

ஏதி

துண்டு

ஏற்றி

எற்று (=வெட்டு) + இ = ஏற்றி >>> ஏத்தி >>> ஏதி = வெட்டப்பட்டது = துண்டு

ஏது

காரணம்

அத்து

அத்து (=பொருந்து, பற்று) >>> ஆது >>> ஏது = பற்று, தொடர்பு, காரணம்

ஏது

செல்வம்

அத்தம்

அத்தம் (=பொருள், செல்வம்) + உ = ஆத்து >>> ஏது

ஏது

நிமித்தம்

ஏறு

எறி (=குறிப்பாகச் சொல்லுகை) + உ = ஏறு >>> ஏது = குறிப்பால் உணர்த்துவது

ஏது

உதவி, கருவி

ஆத்து

ஆற்று (=உதவு) >>> ஆத்து >>> ஏது = உதவி, உதவி செய்வது

ஏது

சமயம்

அற்றம்

அற்றம் (=காலம்) + உ = ஆற்று >>> ஆத்து >>> ஏது.

ஏந்திரம்

கண்கட்டு

எயிற்றிறம்

எயிறு (=கண்) + இறு (=கட்டு) + அம் = எயிற்றிறம் >>> ஏத்திரம் >>> ஏந்திரம் = கண்ணைக் கட்டுவது

ஏப்பியன்

முட்டாள்

ஏமியன்

ஏம் (=அறிவு, மயக்கம்) + இயன் = ஏமியன் >>> ஏப்பியன் = மயக்க அறிவினன்

ஏப்பை

முட்டாள்

ஏமை

ஏம் (=அறிவு, மயக்கம்) + ஐ = ஏமை >>> ஏப்பை = மயக்க அறிவினன்

ஏமந்தம்

பனிக்கட்டி

ஏமாற்றம்

ஏமம் (=வலிமை) + ஆற்று (=தணி, குளிர்) + அம் (=நீர்) = ஏமாற்றம் >>> ஏமாத்தம் >>> ஏமந்தம் = குளிர்ந்து வலுப்பட்ட நீர்.

ஏமாளி

முட்டாள்

ஏமாளி

ஏம் (=அறிவு, மயக்கம்) + ஆள் + இ = ஏமாளி = மயக்க அறிவினன்

ஏயம்

விலக்கத்தக்கது

ஏயம்

எய் (=எறி, விலக்கு) + அம் = ஏயம் = விலக்கத் தக்கது.

ஏரண்டம்

ஓவியம்

ஏரண்ணம்

ஏர் (=ஒப்பு, தோற்றம்) + அணி (=    அலங்கரி) + அம் = ஏரண்ணம் >>> ஏரண்டம் = அலங்கரிக்கப்பட்ட ஒப்பான தோற்றம் = ஓவியம்

ஏராளம்

மிகுதி

ஏர்

ஏர் (=மிகுதி) + ஆளம் = ஏராளம்.

ஏலம், ஏலை

நறுமணக் காயுணவு

அயிலம்

அயில் (=உண்ணு, நறுமணம்) + அம் (=இனிமை, காய்) = அயிலம் >>> ஐலம் >>> ஏலம் = இனிய நறுமணம் உடைய காயுணவு.

ஏலம்

ஏலமுறை

ஏலம்

ஏல் (=பெற்றுக்கொள், அறிவி, மிகு, உயர்) + அம் = ஏலம் = உயர்த்திக் கூறிப் பெற்றுக் கொள்ளுதல்

ஏலி, எலி

கள்

ஆலீ

அல் (=மயக்கம்) + ஈ (=கொடு) = ஆலீ >>> ஏலி = மயக்கம் தருவது = கள்

ஏழகம்

ஆடு

ஆழாக்கம்

அழி (=கொல், வைக்கோல், புல்) + ஆக்கம் (=உடல், மாமிசம், உணவு) = ஆழாக்கம் >>> ஏழகம் = மாமிசத்திற்காகக் கொல்லப்படும் புல் உண்ணும் விலங்கு.

ஏளனம்

இகழ்ச்சி

எள்ளணம்

எள்ளு (=இகழ்) + அணம் = எள்ளணம் >>> ஏளனம் = இகழ்ச்சி

ஏளிதம்

இகழ்ச்சி

எள்ளிதம்

எள்ளு (=இகழ்) + இதம் = எள்ளிதம் >>> ஏளிதம் = இகழ்ச்சி

ஏனம்

பாத்திரம்

ஆணம்

ஆணம் (=கொள்கலம்) >>> ஏனம்

ஏனம்

கருவி

ஆணம்

ஆணம் (=பற்றுக்கோடு, உதவி) >>> ஏனம் = உதவுவது

ஏனம்

அணிகலன்

ஆணம்

அணி + அம் = ஆணம் >>> ஏனம் = அணிவது

ஏனம்

குற்றம், பிழை

ஏணம்

ஏண் (=வளைவு, கோணல், திரிபு) + அம் = ஏணம் >>> ஏனம் = திரிபு, பிழை, குற்றம்

ஐவேசு

செல்வம்

அழிபையு

அழி (=மிகுதி) + பை (=பொருள்) + உ = அழிபையு >>> அயிபேசு >>> ஐவேசு = மிக்க பொருள்

ஏசியம்

காரணம்

ஏயிழம்

ஏய் (=நிகழ்) + இழை (=செய், அமை) + அம் = ஏயிழம் >>> ஏசியம் = செயல் நிகழ்வதற்கான அமைப்பு

ஏசியம்

சான்று

ஆயிழம்

ஆய் (=அறி, கருது, வலிமை) + இழை (=கூட்டு, பொருத்து, கூறு) + அம் = ஆயிழம் >>> ஏசியம் = கருத்துக்கு வலிமை கூட்டப் பொருத்தமாகக் கூறப்படுவது = எடுத்துக்காட்டு.

ஏசணை

ஆசை

ஆசை

ஆசை + அணம் = ஆசணம் >>> ஏசணை >>> ஏச~ணை

ஐக்கியம்

ஒற்றுமை

ஏக்கியம்

எக்கு (=குவி, கூடு, ஒன்றுபடு) + இயம் = ஏக்கியம் >>> ஐக்கியம் = ஒற்றுமை

ஐகிகம்

இவ் உலகுடன் பொருந்தியது

ஏக்கிகம்

எக்கு (=குவி, கூடு, பொருந்து) + இகம் (=இவ்வுலகம்) = ஏக்கிகம் >>> ஐகிகம் = இவ் உலகுடன் பொருந்தியது

ஐசுவரியம்

உலோக அணிகலன்கள்

ஆசுவரியம்

(2) ஆசு (=அச்சு) + வரி (=மூடு, நிறை, அழகு, பொருள்) + அம் (=ஒளி) = ஆசுவரியம் >>> ஐசுவரியம் = அச்சில் நிறைத்துச் செய்த அழகிய ஒளிரும் பொருட்கள்

ஐதிகம்

உலக நடை

ஆறிகம்

ஆறு (=வழி, போக்கு, நடை) + இகம் (=இவ் உலகம்) = ஆறிகம் >>> ஐதிகம் = இவ் உலக நடை.

ஒச்சம்

குறைபாடு

ஒச்சம்

ஒசி (=முறி, குறை) + அம் = ஒச்சம் = முறிவு, குறைபாடு, ஊனம்

ஒட்டகம்

வெப்பநிலத்தில் வாழ்வது

உண்ணகம்

உண்ணம் (=வெப்பம்) + அகம் (=நிலம், வாழுமிடம்) = உண்ணகம் >>> உட்டகம் >>> ஒட்டகம் = வெப்பமான நிலத்தை வாழுமிடமாகக் கொண்டது.

ஒட்டியாணம்

இடையிலணியும் அணி

உட்டியணம்

ஊடு (=இடை) + இயை (=பொருந்து) + அணி + அம் = உட்டியணம் >>> ஒட்டியாணம் = இடையில் பொருந்தும் அணிகலன்.

ஓக்கியம்

ஒழுக்கம்

ஒழுக்கியம்

ஒழுக்கம் + இயம் = ஒழுக்கியம் >>> ஒயுக்கியம் >>> ஓக்கியம்

ஓகம்

வெள்ளம்

ஓங்கம்

ஓங்கு (=பெருகு) + அம் (=நீர்) = ஓங்கம் >>> ஓக்கம் >>> ஓகம் = நீர்ப்பெருக்கு

ஓகம்

கூட்டம்

ஓங்கம்

ஓங்கு (=பெருகு, கூடு) + அம் = ஓங்கம் >>> ஓக்கம் >>> ஓகம் = கூட்டம்

ஓங்காரம்

மகர ஒலி

ஓங்காரம்

ஓங்கு (=பெருமையுறு) + ஆர் (=பூமி, பரவு, நிறை, அருமை, ஒலி) + அம் = ஓங்காரம் = பூமி எங்கும் பரவி நிறைந்திருக்கும் அருமையும் பெருமையும் கொண்ட ஒலி.

ஓச்சம், ஓசம், ஓசை

புகழ்

ஓச்சம்

ஓச்சம் (=உயர்வு, பெருமை) >>> ஓச்சம் >>> ஓசம், ஓசை = புகழ்

ஓச்சம், ஓசம்

ஒளி, வெளிச்சம்

ஊழம்

ஊழ் (=ஒளி) + அம் = ஊழம் >>> ஓசம் >>> ஓச்சம் = வெளிச்சம்

ஓசன்

ஆசிரியன்

ஊயன்

உய் (=அறிவி, அறியச்செய்) + அன் = ஊயன் >>> ஓசன் = அறியச் செய்பவன் = ஆசிரியன்

ஓசனை, யோசனை

கருத்து கூறுதல்

ஊயணம்

(2) உய் (=அறிவி, கருத்தைக் கூறு) + அணம் = ஊயணம் >>> ஓசனம் >>> ஓசனை >>> யோசனை = கருத்தைத் தெரிவித்தல்.

ஓசு

வலிமை

ஊழ்

ஊழ் (=வலிமை) + உ = ஊழு >>> ஓசு

ஓசை

வாழை

ஊழை

ஊழ் (=முதிர், கனி, ஒளி) + ஐ = ஊழை >>> ஓசை = ஒளியுடைய கனி

ஓட்டம், ஓச்~டம்

உதடு, வாய்

ஓட்டம்

ஓட்டு(=வழி, புகுத்து) + அம் (=உணவு) = ஓட்டம் >>> ஓச்~டம் = உணவைப் புகுத்தும் வழி = வாய், உதடு

ஓடதி, ஓச~தி

மருந்து

ஊட்டற்றி

ஊட்டம் (=உணவு) + அற்றம் (=நோய், அழிவு) + இ = ஊட்டற்றி >>> ஊட்டத்தி >>> ஓடதி >>> ஓச~தி = நோயை அழிக்கும் உணவு = மருந்து

ஓட்டியம்

இச்சையூட்டும் சொல்

ஓட்டீயம்

ஒட்டு (=பற்று, விருப்பம்) + ஈ (=கொடு, உண்டாக்கு) + அம் (=சொல்) = ஓட்டீயம் >>> ஓட்டியம் = விருப்பத்தை உண்டாக்கும் சொல்.

ஓணம்

ஆறு

ஓணம்

ஒண்மை (=ஒழுங்கு, மிகுதி) + அம் (=நீர்) = ஓணம் = ஒழுங்குடைய மிகுதியான நீர்.

ஓத்திரம்

யாகப் பொருட்கள்

ஆவுத்திறம்

ஆவுதி (=யாகம்) + இறை (=சிந்து, பொருள்) + அம் = ஆவுத்திறம் >>> ஔத்திரம் >>> ஓத்திரம் = யாகத்தில் சிந்தப்படும் பொருட்கள்.

ஓதனம்

உணவு

ஊதாணம்

ஊது (=உண்ணு) + ஆணம் (=பொருள்) = ஊதாணம் >>> ஓதனம் = உண்ணும் பொருள்

ஓது

பூனை

ஓற்று

ஒற்று (=மறை, உளவறி) + உ >>> ஓற்று >>> ஓத்து >>> ஓது = மறைந்து உளவறிவது

ஓபாதி

அறியாமை

ஓவறி

ஓவு (=ஒழிவு, இன்மை) + அறம் (=அறிவு) + இ = ஓவறி >>> ஓபாதி = அறிவின்மை

ஓமம்

யாகத்தீ

ஓம்பம்

(2) ஓம்பு (=பேணு, வளர்) + அம் (=ஒளி, தீ, உணவு) = ஓம்பம் >>> ஓமம் = உணவுப் பொருட்களால் பேணி வளர்க்கப்படும் தீ.

ஓமியம்

யாகத்தீ

ஓம்பீயம்

ஓம்பு (=பேணு, வளர்) + ஈ (=கொடு, இடு) + அம் (=ஒளி, தீ, உணவு) = ஓம்பீயம் >>> ஓம்பியம் = உணவுப் பொருட்களை இட்டுப் பேணி வளர்க்கப்படும் தீ.

ஓரை

காலம்

உறை

உறை (=காலம்) >>> ஓரை

ஔசித்தியம்

தகுதி

உசிதம்

உசிதம் (=பொருத்தம், தகுதி) + இயம் = உசித்தியம் >>> ஒசித்தியம் >>> ஔசித்தியம்

ஔட்டு

வானவெடி

ஓட்டு

ஒடி (=முறி, சிதறு, ஒளிர்) + உ = ஓட்டு >>> ஔட்டு = சிதறி ஒளிர்வது

ஔடதம்

மருந்து

ஓட்டற்றம்

ஓட்டு + அற்றம் (=துன்பம், நோய்) = ஓட்டற்றம் >>> ஓட்டத்தம் >>> ஔடதம் = நோயை ஓட்டுவது

ஔசதம்

மருந்து

ஓச்சற்றம்

ஓச்சு (=ஓட்டு) + அற்றம் (=துன்பம், நோய்) = ஓச்சற்றம் >>> ஓச்சத்தம் >>> ஔசதம் = நோயை ஓட்டுவது = மருந்து.

ஔதாரியம்

உதவுகை

உதாரம்

உதாரம் (=உதவி) + இயம் = உதாரியம் >>> ஒதாரியம் >>> ஔதாரியம்

ஔதா

அம்பாரி

அப்புதா

அப்பு (=யானை, அம்பு) + தா (=கொடு, செலுத்து) = அப்புதா >>> அவ்வுதா >>> ஔதா = யானைமேல் இருந்து அம்பு செலுத்தும் இடம்.

உசிதம்

பொருத்தம்

ஊழிறம்

ஊழ் (=முறை) + இறு (=தங்கு, பொருந்து) + அம் = ஊழிறம் >>> உசிதம் = பொருந்தும் முறை

மிராண்டி

கற்கால மனிதன்

புரண்டி

புரை (=துளை, குகை) + அண்டு (=தங்கு, வாழ்) + இ = புரண்டி >>> பிரண்டி >>> மிராண்டி = குகைகளில் தங்கி வாழ்ந்தவன் = கற்கால மனிதன்.

மிருகம்

விலங்கு

விறுகம்

வீறு (=அடி, தாக்கு, வேறு, வலிமை) + உகு (=பற) + அம் = விறுகம் >>> மிருகம் = பறவை அல்லாததும் வலுவுடன் தாக்குவதும் ஆனது = விலங்கு.

சாப்பிடு

உண்ணு, ஊட்டு

ஆப்பிடு

ஆப்பு (=உடல், உணவு) + இடு (=கொடு) = ஆப்பிடு >>> சாப்பிடு = உடலுக்கு உணவைக் கொடு = உண்ணு, ஊட்டு.

சாப்பாடு

சமைத்த உணவு

ஆப்பாடு

ஆப்பு (=உணவு) + ஆடு (=சமையல்) = ஆப்பாடு >>> சாப்பாடு = சமைக்கப்பட்ட உணவு.

உச்சம், உச்சி

உயரம்

ஓச்சம்

(2) ஓச்சம் (=உயர்வு) >>> உச்சம் >>> உச்சி = உயரம், உயரத்தில் இருப்பது

வரணம்

ஒட்டகம்

வறாணம்

(2) வறம் (=வறட்சி, வெப்பம்) + ஆணம் (=நிலம், தங்குமிடம்) = வறாணம் >>> வரணம் = வறண்ட வெப்ப நிலத்தைத் தங்குமிடமாகக் கொண்டது = ஒட்டகம்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

உங்கள் கருத்துக்களைத் தமிழில் தட்டச்சு செய்யும் வழி:
வலப்பக்கத்தில் உள்ள பகுதியில் தமிழ் ஒலிகளை ஆங்கில எழுத்துக்களில் அசசடித்து நகல் செய்து இங்கே ஒட்டலாம்.