வெள்ளி, 22 அக்டோபர், 2021

88. (குஞ்சம் - குணு) சமக்கிருதத்தில் உள்ள நேரடி & மூலத் தமிழ்ச் சொற்களின் தோற்றம்

 

சொல்

பொருள்

தமிழ்ச் சொல்

மூலச்சொல்லும் தோன்றும் முறையும்

குஞ்சம், KUNJAM

குட்டை, DWARF

கூழை

கூழை (=குட்டை) + அம் = கூழம் >>> குசம் >>> குஞ்சம்

குஞ்சம், KUNJAM

கொத்து, BUNCH

குச்சம்

குச்சம் >>> குஞ்சம்

குஞ்சம், KUNJAM

நாழி, MEASURING CUP

குழம்

குழி (=அளவு, பள்ளம்) + அம் = குழம் >>> குசம் >>> குஞ்சம் = அளவிட்ட பள்ளமுடையது = நாழி.

குஞ்சரம், KUNCARAM

யானை, ELEPHANT

குழாரம்

குழி (=வயிறு) + ஆர் (=நிறை, பெரு) + அம் = குழாரம் >>> குசாரம் >>> குஞ்சரம் = பெரிய வயிற்றைக் கொண்டது.

குஞ்சரி, KUNCARI

பெண்யானை, FEMALE ELEPHANT

குஞ்சரி

குஞ்சரம் (=யானை) >>> குஞ்சரி = பெண்யானை

குஞ்சன், KUNCAN

குள்ளன், DWARF

குஞ்சன்

குஞ்சம் (=குட்டை) + அன் = குஞ்சன் = குட்டையானவன்

குஞ்சி, KUNCI

வளை, BEND

குழை

குழை (=வளை) + இ = கூழி >>> கூசி >>> குஞ்சி

குஞ்சி, KUNCI

குடுமி, HAIR TUFT ON HEAD, தலை, HEAD

கூழி

குழை (=வளை, தொங்கு, மயிர்) + இ = கூழி >>> கூசி >>> குஞ்சி = வளைந்து தொங்கும் மயிர் = குடுமி >>> குடுமியைக் கொண்ட தலை.

குஞ்சிதம், KUNCITHAM

வளைந்தது, WHICH IS BENT

கூழிதம்

குழை (=வளை) + இதம் = கூழிதம் >>> குசிதம் >>> குஞ்சிதம் = வளைந்தது.

குட்சி, KUTCHI

வயிறு, STOMACH

குழி

குழி (=வயிறு) >>> குசி >>> குச்சி >>> குட்சி

குட்டம், KUTTAM, குண்டம், KUNTAM

நீர்நிலை, WATER RESOURCE

கிண்டம்

குடை (=தோண்டு) + அம் (=நீர், நீளம்) = குட்டம் >>> குண்டம் = நீருக்காக நீளமாகத் தோண்டப்பட்டது = நீர்நிலை.

குட்டம், KUTTAM, குச்~டம், KUSHTAM, குட்டை, KUTTAI

உறுப்புக் குறைநோய், LEPROSY

குற்றம்

குறை (=சுருங்கு, தசை, உடல், உறுப்பு, நோய்) + அம் (=நீளம்) = குற்றம் >>> குட்டம் >>> குச்~டம் = உடல் உறுப்புக்கள் சுருங்கி நீளம் குறையும் நோய்.

குட்டரி, KUTTAARI

மலை, MOUNTAIN

குட்டாரி

கூடு (=திரள், உயர்) + ஆர் (=பரவு, நிலம்) + இ = குட்டாரி >>> குட்டரி = உயர்ந்து திரண்ட நிலப் பரப்பு = மலை.

குட்டிமம், KUTTIMAM

கல்பதித்த பாதை, PAVED FLOOR

கிட்டியவம்

கிட்டு (=கெட்டியாக்கு) + இயவு (=வழி) + அம் = கிட்டியவம் >>> குட்டீவம் >>> குட்டிமம் = கெட்டியாக்கிய வழி.

குட்டினி, KUTTINI

விபச்சாரி, PROSTITUTE

குட்டினீ

கூடு (=புணர்) + இனம் (=பொருள்) + ஈ (=கொடு) = குட்டினீ >>> குட்டினி = பொருள் கொடுத்தால் புணர்பவள்.

குட்டினி, KUTTINI

கூட்டிக் கொடுப்பவள், BAWD

குட்டினீ

கூட்டு + இனம் (=பொருள்) + ஈ (=கொடு) = குட்டினீ >>> குட்டினி = பொருளுக்காக கூட்டிக் கொடுப்பவள்.

குட்டு, KUTTU

இரகசியம், SECRET

குற்று

குறை (=ஒடுக்கு, மறை, சொல்) + உ = குற்று >>> குட்டு = மறைக்கப்பட்ட சொல் = இரகசியம்.

குட்டு, KUTTU

பெருமை, HONOUR

குட்டு

கூடு (=உயர், பெரு) + உ = குட்டு = உயர்வு, பெருமை.

குடங்கர், KUTANKAR

வீடு, ABODE

குறக்கார்

குறை (=ஒடுங்கு, அடங்கு) + அகம் (=உள்) + ஆர் (=பொருந்து, கட்டு, இடம்) = குறக்கார் >>> குடங்கர் = உள்ளே பொருந்தி அடங்குவதற்காக கட்டப்பட்ட இடம் = வீடு.

குடம், KUTAM

குவிந்த நீர்க்கலம், WATER POT

குடம்

கூடு (=வளை, குவி, கலம்) + அம் (=நீர்) = குடம் = வளைந்து குவிந்திருக்கும் நீர்க் கலம்

குடம், KUTAM

வண்டிக்குடம், WHEEL HUB

குடம்

குடை (=கடை, துளையிடு) + அம் (=வளைவு) = குடம் = கடைந்து துளையிட்ட வளைவான பொருள்.

குடம், KUTAM

கோளம், SPHERE

குடம்

கூடு (=சேர், திரள்) + அம் (=வளைவு) = குடம் = வளைந்து திரண்டது = பந்து, கோளம்.

குடம், KUTAM

பசு, COW

குறம்

குறு (=பறி, கற) + அம் (=பால், அழகு, தெய்வம்) = குறம் >>> குடம் = பால் கறக்கின்ற அழகிய தெய்வம் = பசு.

குடம், KUTAM

நகரம், TOWN

குடம்

கூடு (=பெரு, வசிப்பிடம்) + அம் = குடம் = பெரிய வசிப்பிடம்

குடம், KUTAM

வெல்லக்கட்டி, JAGGERY

குடம்

கூடு (=திரள், கட்டியாகு) + அம் (=இனிமை) = குடம் = இனிப்புக் கட்டி = வெல்லக் கட்டி

குடாரம், KUTAARAM, குடாரி, KUTAARI

கோடாலி, AXE

குறாரம்

குறை (=வெட்டு) + ஆர் (=மரம்) + அம் = குறாரம் >>> குடாரம் = மரத்தை வெட்டுவது = கோடாலி

குடாரம், KUTAARAM

புல்லாங்குழல், FLUTE

குடாரம்

குடை (=துளையிடு) + ஆர் (=ஒலி, தண்டு) + அம் (=இனிமை) = குடாரம் = இனிமையாக ஒலிக்கும் துளையிட்ட தண்டு.

குடாரம், KUTAARAM

தயிர்கடை தறி, CHURNING POST

குடாரம்

குடை (=கடை) + ஆர் (=பொருத்து, தண்டு) + அம் (=நீளம்) = குடாரம் = கடைவதற்காகப் பொருத்திய நீண்ட தண்டு.

குடாரம், KUTAARAM

மத்து, CHURNING STICK

குடாரம்

குடை (=கடை) + ஆர் (=தண்டு) + அம் (=பால்) = குடாரம் = பாலைக் கடையும் தண்டு = மத்து.

குடாரம், KUTAARAM

தயிர்கடை பானை, CHURNING POT

குடாரம்

குடம் (=பானை) + ஆர் (=சுற்று, கடை) + அம் (=பால்) = குடாரம் = பாலைக் கடையும் பானை.

குடாரி, KUTAARI

அங்குசம், ELEPHANT GOAD

குடரி

குடை (=குத்து) + அரி (=கூர்மை, ஆயுதம், யானை) = குடரி >>> குடாரி = யானையைக் குத்தும் கூரிய ஆயுதம்.

குடி, KUTI

பருகு, DRINK

குறி

குறை (=முக) + இ = குறி >>> குடி = முக, பருகு

குடி, KUTI

புருவம், EYE BROW

கோடு

கோடு (=புருவம்) + இ = கொடி >>> குடி

குடி, KUTI

வசிப்போர், TENANT

குடி

கூடு (=வசிப்பிடம்) + இ = குடி = வசிப்பவர்

குடி, KUTI

குலம், RACE

கூட்டம்

கூட்டம் (=பிரிவு) + இ = குட்டி >>> குடி = பிரிவு, குலம்

குடி, KUTI

வீடு, HOUSE, ஊர், VILLAGE

கூடு

கூடு (=வசிப்பிடம்) + இ = குடி = வீடு, ஊர்.

குடிகை, KUTIKAI

புல்வேய் வீடு, HUT

குடூகை

குடை (=கவிப்பு) + ஊகம் (=புல்) + ஐ = குடூகை >>> குடிகை = புற்களால் ஆன கவிப்பைக் கொண்டது.

குடிகை, KUTIKAI

கோயில், TEMPLE

குடூங்கை, குடிகை

(1) குடி (=வசிப்பிடம்) + ஊங்கு (=மேலானது) + ஐ = குடூங்கை >>> குடிகை = மேலானதின் வசிப்பிடம் = கோயில். (2) கூடு (=சேர், இருப்பிடம்) + இகு (=தாழ், வீழ், ஒலி, பாடு) + ஐ = குடிகை = பலர் சேர்ந்து தாழ்ந்தும் வீழ்ந்தும் பாடிப் புகழும் இருப்பிடம் = கோயில்.

குடிகை, KUTIKAI

ஏலம், CARDAMOM

குடிகை

கூடு (=உறை, தோல்) + இகம் (=நறுமணம்) + ஐ = குடிகை = நறுமணத் தோலைக் கொண்டது = ஏலக்காய்

குடிகை, KUTIKAI, குண்டிகை, KUNTIKAI

கமண்டலம், ASCETIC’S PITCHER

குடிகை

குடம் (=நீர்ப்பானை) + இகு (=தாழ், தொங்கு) + ஐ = குடிகை = தாழ்ந்து தொங்குகின்ற நீர்ப்பானை.

குடிங்கு, KUTINKU

பறவை, BIRD

குடிங்கு

கூடு + இங்கு (=தங்கு) = குடிங்கு = கூட்டில் தங்குவது

குடிசை, KUTICAI, குடிசல், KUTICAL, குடிஞை, KUTIGNAI

நார்வேய் வீடு, HUT

குடிழை

குடை (=கவிப்பு) + இழை (=நார்) = குடிழை >>> குடிஞை >>> குடிசை = நாரினால் ஆன கவிப்பைக் கொண்டது.

குடிஞை, KUTIGNAI

பறவை, BIRD

குடிழை

கூடு + இழை (=கட்டு) = குடிழை >>> குடிஞை = கூடு கட்டுவது = பறவை.

குடில், KUTIL

சிறுவீடு, HUT

குறில்

குறுமை (=சிறுமை) + இல் (=வீடு) = குறில் >>> குடில் = சிறிய வீடு.

குடில், KUTIL, குடிலம், KUTILAM

ஆகாயம், SKY

குடில்

கூடு (=மிகு, பெரு) + இல் (=வெளி) = குடில் = பெருவெளி

குடிலம், KUTILAM

வளைவு, BEND, வஞ்சகம், FRAUD

குடிலம்

குடிமை (=ஒழுக்கம், நேர்மை) + இல் (=இன்மை) + அம் = குடிலம் = நேர்மை இல்லாமை = வளைவு., வஞ்சகம்.

குடிலம், KUTILAM

சடை, MATTED HAIR

குடுளம்

கூடு (=சேர், திரள்) + உளை (=மயிர்) + அம் = குடுளம் >>> குடிலம் = சேர்ந்து திரண்ட மயிர் = சடைமுடி.

குடிலம், KUTILAM

சுரத்தை மாற்றிப் பாடுதல், VOICE MODULATION

குறிலம்

குறில் (=குறுகிய ஓசை) + அம் (=நீளம், ஒலி) = குறிலம் >>> குடிலம் = குறுகிய ஓசையை நீட்டி ஒலித்தல், நீண்ட ஓசையைக் குறுக்கி ஒலித்தல்.

குடிலை, KUTILAI

மாயை, ILLUSION

குடிலை

குடிலம் (=வஞ்சகம்) + ஐ = குடிலை = வஞ்சகம், மாயை

குடிலை, KUTILAI

பிரணவம், OM

குடிலம்

கூடு (=மிகு, நிறை) + இல் (=வெளி) + அம் (=தெய்வம், ஒலி) = குடிலம் = வெளியில் நிறைந்துள்ள தெய்வ ஒலி.

குடீசகம், KUTEECAKAM

சன்னியாச வகை, KIND OF ASCETICISM

குடிசஃகம்

குடிசை + அஃகு (=ஒடுங்கு) + அம் (=தெய்வம், வழிபாடு) = குடிசஃகம் >>> குடீசகம் = குடிசைக்குள் ஒடுங்கி தெய்வத்தை வழிபடுதல் = சன்னியாச வகை.

குடீரகம், KUTEERAKAM, குடீரம், KUTEERAM

நார்வேய்வீடு, HUT

குடீரகம்

குடை (=கவிப்பு) + ஈரி (=நார்) + அகம் (=வீடு) = குடீரகம் = நார்களால் ஆன கவிப்புடைய வீடு.

குடு, KUTU

கள், TODDY

குடூழ்

குடி (=பானம்) + ஊழ் (=ஒளி, வெண்மை, பழமை) = குடூழ் >>> குடு = பழமையான / நாட்பட்ட வெண்ணிற பானம் = கள்.

குடுக்கை, KUTUKKAI

கமண்டலம், ASCETIC’S PITCHER

குடிக்கை

குடம் (=நீர்ப்பானை) + இகு (=தாழ், தொங்கு) + ஐ = குடிக்கை >>> குடுக்கை = தாழ்ந்து தொங்குகின்ற நீர்ப்பானை.

குடுக்கை, KUTUKKAI

ஓட்டுப் பாத்திரம், SHELL VESSEL

குடுக்கை

கூடு (=ஓடு, கலம்) + கை (=சிறுமை) = குடுக்கை = ஓட்டினால் ஆன சிறு பாத்திரம்.

குடுக்கை, KUTUKKAI

கைப்பறை, HAND DRUM

கொட்டுகை

கொட்டு (=பறை) + கை = கொட்டுகை >>> குட்டுக்கை >>> குடுக்கை = கைப்பறை.

குடுகு, KUTUKU

ஓட்டுப் பாத்திரம், SHELL VESSEL

குடுகு

கூடு (=ஓடு, கலம்) + கை (=சிறுமை) + உ = குடுகு = ஓட்டினால் ஆன சிறிய பாத்திரம்.

குடுத்தா, KUTUTHTHAA, குர்த்தா, KURTHTHAA

உயரமான மேலாடை,

குறுந்தா

கூறை (=ஆடை) + உந்தி (=உயரம், மேல்) + ஆ = குறுந்தா >>> குடுத்தா, குருத்தா >>> குர்த்தா = உயரமான மேலாடை

குடும்பம், KUTUMPAM

வீட்டில் வசிப்போர், HOUSE RESIDENTS

குடுப்பம்

குடி (=வீடு, கூட்டம், வசிப்போர்) + உப்பு (=அன்பு, பெருகு) + அம் = குடுப்பம் >>> குடும்பம் = அன்பு பெருக ஒரே வீட்டில் வசிப்போர் கூட்டம்.

குடும்பம், KUTUMPAM

உறவினர், RELATIONS

குடுப்பம்

குடி (=குலம்) + உப்பு (=பெருகு) + அம் = குடுப்பம் >>> குடும்பம் = குலத்தின் பெருக்கம் = உறவினர்

குடும்பினி, KUTUMPINI

மனைவி, HOUSE WIFE

குடும்பீனி

குடும்பம் + ஈன் (=படை) + இ = குடும்பீனி >>> குடும்பினி = குடும்பத்தைப் படைப்பவள் = மனைவி.

குடும்பு, KUTUMPU

கொத்து, CLUSTER

குடுப்பு

கூடு (=சேர்) + உப்பு (=பெருகு) = குடுப்பு >>> குடும்பு = சேர்ந்து பெருகியது = கொத்து, குலை.

குடுமி, KUTUMI

உச்சி, உச்சிமயிர், PEAK, HAIR TUFT, கிரீடம், CROWN

குடுப்பி

கூடு (=குவி) + உப்பு (=பொங்கு, உயர்) + இ = குடுப்பி >>> குடுமி = உயரத்தில் குவிந்திருப்பது = உச்சி, உச்சியில் இருப்பது = உச்சிமயிர், கிரீடம்.

குடோரி, KUTOARI

மண்டையோட்டைக் கீறி மருந்திடுதல், MEDICAL TREATMENT

கிறூறி

கீறு + உறை (=ஓடு, மருந்து, அமுக்கு) + இ = கிறூறி >>> குடூரி >>> குடோரி = ஓட்டைக் கீறி மருந்தை அமுக்குதல்.

குண்டக்கம், KUNTAKKAM

இழிசொல், SLANDER

குண்டாக்கம்

குண்டு (=பள்ளம், தாழ்வு, இழிவு) + ஆக்கம் (=சொல்) = குண்டாக்கம் >>> குண்டக்கம் = இழிசொல்

குண்டக்கம், KUNTAKKAM

வஞ்சனை, DECEIT

கிறாக்கம்

கிறி (=தந்திரம்) + ஆக்கம் (=செயல்) = கிறாக்கம் >>> குடாக்கம் >>> குண்டக்கம் = தந்திரச் செயல்.

குண்டகம், KUNTAKAM

கடப்பாரை, CROW BAR

குட்டெஃகம்

குடை (=தோண்டு) + எஃகு (=கூர்மை, இரும்பு) + அம் (=நீளம்) = குட்டெஃகம் >>> குண்டகம் = தோண்டுவதற்கான கூரிய நீண்ட இரும்பு = கடப்பாரை.

குண்டணி, KUNTANHI

இழிசொல், SLANDER

குண்டணி

குண்டு (=பள்ளம், தாழ்வு, இழிவு) + அணி (=சொல்) = குண்டணி = இழிசொல்

குண்டம், KUNTAM

குழி, PIT

குட்டம்

குடை (=தோண்டு) + அம் = குட்டம் >>> குண்டம் = தோண்டப்பட்டது = பள்ளம், குழி.

குண்டம், KUNTAM

பானை, POT, கரகம், PITCHER

குட்டம்

கூடு (=குவி, கலம்) + அம் (=நீர்) = குட்டம் >>> குண்டம் = நீருக்கான குவிந்த கலம் = பானை, கரகம்.

குண்டலம், KUNTALAM

காதணி, EAR ORNAMENT

குட்டளம்

குடை (=துளையிடு) + அள் (=காது, பூட்டு) + அம் = குட்டளம் >>> குண்டலம் = காதில் துளையிட்டுப் பூட்டப்படுவது.

குண்டலம், KUNTALAM

ஆகாயம், SKY

குட்டலம்

கூடு (=நிறை) + அல் (=இன்மை) + அம் = குட்டலம் >>> குண்டலம் = இன்மையால் நிறைந்தது = ஆகாயம்.

குண்டலம், KUNTALAM

வட்டம், CIRCLE, வளையம், RING

குட்டலம்

கூடு (=ஒன்றாகு) + அலை (=வளைவு) + அம் = குட்டலம் >>> குண்டலம் = வளைந்து ஒன்றாகியது = வளையம், வட்டம்.  .

குண்டலம், KUNTALAM

பூச்சியம், ZERO

குட்டலம்

கூட்டு (=மதிப்புசேர்) + அல் (=இன்மை) + அம் = குட்டலம் >>> குண்டலம் = மதிப்பு சேர்க்காதது.

குண்டலி, KUNTALI

தொப்புள் கொடி, UMBILICAL CHORD

கொட்டளி

கொடி + அளி (=ஈனு, பிறப்பி) = கொட்டளி >>> குண்டலி = பிறப்புக்கான கொடி = தொப்புள் கொடி

குண்டலி, KUNTALI, குண்டலம், KUNTALAM

தொப்புள், NAVEL

கொட்டளி

கொடி (=தொப்புள்கொடி) + அளை (=பொருந்து, துளை) + இ = கொட்டளி >>> குண்டலி = தொப்புள்கொடி பொருந்திய துளை

குண்டலினி, KUNTALINI

தொப்புள் வட்டத்தீ, MYSTICAL NAVAL FIRE

குண்டலினி

குண்டலம் (=தொப்புள், வட்டம்) + இனை (=எரி) + இ = குண்டலினி = தொப்புளுக்குள்ளே வட்டமாக எரிவது.

குண்டன், KUNTAN

உடல் பெருத்தவன், STOUT MAN

குட்டன்

கூடு (=பெரு, உடல்) + அன் = குட்டன் >>> குண்டன் = பெருத்த உடலைக் கொண்டவன்

குண்டன், KUNTAN

இழிந்தவன், MAN OF LOW CHARECTER

குன்றன்

குன்று (=தாழ், இழி) + அன் = குன்றன் >>> குண்டன் = தாழ்ந்தவன் / இழிந்தவன்

குண்டா, KUNTAA, குண்டான், KUNTAAN

அகல்வாய்ச் சட்டி, WIDE MOUTHED VESSEL

குட்டா

கூடு (=பெரிதாகு, கலம்) + ஆ (=வாய்திற) = குட்டா >>> குண்டா = பெரிதாக வாய்திறந்த கலம்.

குண்டி, KUNTI

பின்புறம், BUTTOCKS

குட்டிழி

கூடு (=உடல், திரள், பெரு) + இழி = குட்டிழி >>> குண்டியி >>> குண்டி = உடலில் திரண்டு பெருத்த இழிந்த பகுதி

குண்டி, KUNTI

சிறுநீரக விதை, KIDNEY BALLS

கொட்டிழி

கொட்டை + இழி (=இறங்கு, தாழ்) = கொட்டிழி >> குண்டியி >>> குண்டி = இறங்கித் தாழ்ந்த கொட்டை

குண்டி, KUNTI

நெஞ்சு, HEART

குட்டுய்

கூடு (=உறை) + உய் (=உயிர்வாழ்) = குட்டுய் >>> குட்டி >>> குண்டி = உயிர் வாழும் உறை = நெஞ்சுக்கூடு.

குண்டி, KUNTI

முட்டை, EGG

குட்டீ

கூடு (=உடல், ஓடு) + ஈ (=பிறப்பி, ஈனு) = குட்டீ >>> குண்டி = உடலை ஈனும் ஓட்டைக் கொண்டது = முட்டை.

குண்டிகை, KUNTIKAI

கரகம், ASCETIC’S PITCHER

குட்டிகை

குடம் (=நீர்ப்பானை) + இகு (=தாழ், தொங்கு) + ஐ = குட்டிகை >>> குண்டிகை = தாழ்ந்து தொங்குகின்ற நீர்ப்பானை.

குண்டியம், KUNTIYAM

இழிசொல், SLANDER

குன்றியம்

குன்று (=தாழ், இழி) + இயம் (=சொல்) = குன்றியம் >>> குண்டியம் = இழிசொல்.

குண்டியம், KUNTIYAM

இரகசிய வெளிப்பாடு, EXPOSURE OF SECRETS

குட்டுயம்

குட்டு (=இரகசியம்) + உய் (=அறிவி) + அம் = குட்டுயம் >>> குண்டியம் = இரகசியத்தை வெளிப்படுத்துகை.

குண்டியம், KUNTIYAM

பொய், FALSEHOOD

கிறி, குற்றேயம்

(1) கிறி (=வஞ்சனை) + இயம் = கிற்றியம் >>> குட்டியம் >>> குண்டியம் = வஞ்சனை, பொய். (2) கூற்று (=சொல்) + ஏய் (=வஞ்சி) + அம் = குற்றேயம் >>> குட்டேயம் >>> குண்டியம் = வஞ்சிக்கும் சொல் = பொய்.

குண்டு, KUNTU

உருண்டை, BALL

குட்டு, குடை

(1) கூடு (=திரள், பெரு) + உ = குட்டு >>> குண்டு = திரண்டு பெருத்திருப்பது = உருண்டை. (2) குடை (=குமிழ், உருண்டை) + உ = குட்டு >>> குண்டு.

குண்டு, KUNTU

துலாக்கோல், SCALES

குட்டு

கூட்டு (=ஒப்புமை, சமன், தண்டு) + உ = குட்டு >>> குண்டு = சமனாக்கப்படும் தண்டு = துலாக்கோல்.

குண்டு, KUNTU

துளைத்து மறைவது, BULLET

குட்டு

குடை (=கடை, சுற்று, துளை, மூழ்கு, மறை) + உ = குட்டு >>> குண்டு = சுற்றியவாறே துளைத்து மறைவது..

குண்டு, KUNTU

சிறு வட்டக் கலம், SMALL ROUND VESSEL

குட்டு

குடை (=கடை, வட்டமடி, குழிந்த பொருள்) + உ = குட்டு >>> குண்டு = வட்டமாகக் குழிந்த பொருள்.

குண்டு, KUNTU

கொட்டை, SEED

கொட்டை

கொட்டை + உ = கொட்டு >>> குண்டு

குண்டு, KUNTU

குதிரை,

குட்டோ

குடு (=விரை) + ஓ (=செல்) = குட்டோ >>> குண்டு = விரைந்து செல்வது = குதிரை.

குண்டு, KUNTU

ஆழம், DEPTH, குழி, PIT, குளம், POND

குட்டு

குடை (=தோண்டு) + உ = குட்டு >>> குண்டு = தோண்டப் பட்டது = ஆழம், குழி, குளம்

குண்டு, KUNTU

தாழ்வு, LOWNESS

குன்று

குன்று (=இழி, தாழ்) + உ = குன்று >>> குண்டு = தாழ்வு.

குண்டு, KUNTU

மேடு, RIDGE

குன்று

குன்று (=மேடு) >>> குண்டு

குண்ணியம், KUNHNHIYAM

பெருக்கப்படுவது, MULTIPLICAND

குட்டியம்

கூட்டு (=பெருக்கு) + இயை (=பொருந்து, படு) + அம் = குட்டியம் >>> குண்ணியம் = பெருக்கப்படுவது.

குணகாரம், KUNHAKAARAM

பெருக்கும் செயல், MULTIPLICATION

குட்டகாரம்

கூட்டம் (=பெருக்கம்) + காரம் (=செயல்) = குட்டகாரம் >>> குண்ணகாரம் >>> குணகாரம் = பெருக்கும் செயல்

குணங்கு, KUNHANKU, குணகு, KUNHAKU, குணங்கர், KUNHANKAR

பேய், DEVIL, DEMON

குன்றக்கு

குன்று (=அழி) + அகம் (=உயிர், உடல்) + உ = குன்றக்கு >>> குன்னங்கு >>> குணங்கு = உயிர் அழிந்த உடலையுடையது

குணபம், KUNHAPAM

பிணம், CORPSE, பேய், DEVIL

குன்றாப்பம்

குன்று (=அழி) + ஆப்பு (=உடல்) + அம் = குன்றாப்பம் >>> குன்னபம் >>> குணபம் = அழிந்த உடல் = பிணம், பேய்

குணபாசி, KUNHAPAACI

பிணந்தின்னிப் பேய், CORPSE EATING DEVIL

குணபசி

குணபம் (=பிணம், பேய்) + அசை (=உண்ணு) + இ = குணபசி >>> குணபாசி = பிணங்களை உண்ணும் பேய்.

குணம், KUNHAM

கொள்கை, OPINION, இயல்பு, NATURE, அறிவு, KNOWLEDGE

குடம், கொண்ணம்

(1) கூடு (=இயலு) + அம் = குடம் >>> குணம் = இயல்பு. (2) குனி (=கவனி, அறி, கருது) + அம் = குன்னம் >>> குணம் = அறியப்படுவது = இயல்பு, கருத்து, கொள்கை, அறிவு.

குணம், KUNHAM

பணிவு, ஒழுக்கம், OBEDIANCE

குன்னம்

குனி (=வளை, பணி) + அம் = குன்னம் >>> குணம் = பணிவு, அடக்கம், ஒழுக்கம்.

குணம், KUNHAM

பெருமை, DIGNITY

கொன்

கொன் (=பெருமை) + அம் = கொன்னம் >>> குணம்

குணம், KUNHAM

நோய் தீர்தல், CONVALESCENCE

குன்றேம்

குன்று (=ஒழி, தீர்) + ஏம் (=வருத்தம், நோய்) = குன்றேம் >>> குன்னம் >>> குணம் = நோய் தீர்தல்.

குணம், KUNHAM

வெற்றி, SUCCESS

கொன்னம், குடம்

(1) கொன் (=வலிமை, உறுதி) + அம் = கொன்னம் >>> குணம் = உறுதி, வெற்றி. (2) கூடு (=கைகூடு) + அம் = குடம் >>> குணம் = கைகூடுதல், வெற்றி. 

குணம், KUNHAM

வில் நாண், BOW STRING, கயிறு, ROPE

குன்னம்

குனி (=வில்) + அம் (=அம்பு, பொருந்து, நீளம்) = குன்னம் >>> குணம் = வில்லில் அம்பு பொருந்தும் நீண்ட பொருள் = வில்லின் நாண் >>> கயிறு.

குணம், KUNHAM

நிறம், COLOUR

குன்னம்

குனி (=கவனி, அறி) + அம் (=ஒளி) = குன்னம் >>> குணம் = ஒளியினால் அறியப்படுவது = நிறம்.

குணம், KUNHAM

தெளிந்த அறிவு, CLEAR INTELLIGENCE

குன்னம்

குனி (=கவனி, அறி) + அம் (=ஒளி, தெளிவு) = குன்னம் >>> குணம் = தெளிந்த அறிவு.

குணம், KUNHAM

குடம், WATER POT

கூனை

கூனை (=நீர்க்கலம்) + அம் = குன்னம் >>> குணம்

குணலை, KUNHALAI, குணாலம், KUNHAALAM

ஆரவார நடனம், DANCE WITH SHOUTING

குன்னாலை

குனி (=கூத்தாடு) + ஆல் (=ஒலி) + ஐ = குன்னாலை >>> குணலை = ஒலித்தவாறு கூத்தாடுதல்.

குணலை, KUNHALAI

குனிந்து குழைதல், BEND WITH SHYNESS

குன்னளை

குனி + அளி (=குழை) + ஐ = குன்னளை >>> குணாலை = குனிந்து குழைதல்.

குணவதி, KUNHAVATHI

நற்பண்பினள், NOBLE WOMAN

குணபதி

குணம் (=பண்பு) + பதம் (=இனிமை) + இ = குணபதி >>> குணவதி = இனிய பண்புகளைக் கொண்டவள்.

குணவந்தன், KUNHAVANTHAN

நற்பண்பினன், NOBLE MAN

குணபத்தன்

குணம் (=பண்பு) + பதம் (=இனிமை) + அன் = குணபத்தன் >>> குணவந்தன் = இனிய பண்புகளைக் கொண்டவன்.

குணனம், KUNHANAM

பெருக்குதல், MULTIPLICATION

கொனெணம்

கொன் (=பெருமை, பெருக்கம்) + எண் + அம் = கொனெணம் >>> குணனம் = எண்களைப் பெருக்குதல்.

குணனீயம், KUNHANEEYAM

பெருக்கப்படுவது, MULTIPLICAND

குணனியம்

குணனம் (=பெருக்கல்) + இயை (=பொருந்து, படு) + அம் = குணனியம் >>> குணனீயம் = பெருக்கப்படுவது

குணாளன், KUNHAALHAN

ஒழுக்கசீலன், NOBLE MAN

குணாளன்

குணம் (=ஒழுக்கம்) + ஆள் (=கைக்கொள்) + அன் = குணாளன் = ஒழுக்கத்தைக் கைக்கொள்பவன்.

குணி, KUNHI

பொருள், OBJECT

குணி

குணம் (=தன்மை) + இ = குணி = தன்மையைக் கொண்டது

குணி, KUNHI

வளைந்தது, LAME

குனி

கூன் (=வளைவு) + இ = குனி >>> குணி = வளைந்தது

குணி, KUNHI

கருது, CONSIDER, கணி, RECKON

குனி

குனி (=கவனி, அறி, கருது) >>> குணி = கருது, கணி

குணி, KUNHI

வரையறு, DETERMINE

கொன்னி

கொன் (=வலிமை, உறுதி) + இ = கொன்னி >>> குணி = உறுதிசெய், வரையறு.

குணி, KUNHI

பெருக்கு, MULTIPLY

கொன்னி

கொன் (=பெருமை, பெருக்கம்) + இ = கொன்னி >>> குணி = பெருக்கம் செய்

குணிதம், KUNHITHAM

பெருக்குத்தொகை, PRODUCT OF MULTIPLICATION

கொன்னிறம்

கொன் (=பெருமை, பெருக்கம்) + இறை (=விடை) + அம் = கொன்னிறம் >>> குணிதம் = பெருக்கிய விடை

குணிதம், KUNHITHAM

மடங்கு, FOLD

கொன்னிதம்

கொன் (=பெருமை, பெருக்கம்) + இதம் = கொன்னிதம் >>> குணிதம் = பெருக்கம், மடங்கு.

குணு, KUNHU

புழு, WORM

குடோ

குடை (=துளை) + ஓ (=செல், தங்கு) = குடோ >>> குணோ >>> குணு = துளைத்துச் சென்று தங்குவது = புழு.

கொண்டல், KONTAL

மேகம், CLOUD

கொட்டால்

கொட்டு (=ஊற்று, பொழி) + ஆல் (=நீர்) = கொட்டால் >>> கொண்டல் = நீரைப் பொழிவது = மேகம்.

குண்டூசி, KUNTOOCI

சிறிய ஊசி, PIN

குண்டூசி

குண்டை (=சிறுமை) + ஊசி = குண்டூசி = சிறிய ஊசி.

குண்டால், KUNTAAL

நூறுகிலோ, QUINTAL

குண்டள்

குண்டு (=எடை) + அள் (=செறிவு, மிகுதி) = குண்டள் >>> குண்டால் = மிகுதியான எடை.

நதி, NATHI

ஆறு, RIVER

நந்தை

நம் (=ஈரம், நீர்) + தை (=கட்டு, மாலை) = நந்தை >>> நத்தி >>> நதி = நீரினால் கட்டப்பட்ட மாலை = ஆறு.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

உங்கள் கருத்துக்களைத் தமிழில் தட்டச்சு செய்யும் வழி:
வலப்பக்கத்தில் உள்ள பகுதியில் தமிழ் ஒலிகளை ஆங்கில எழுத்துக்களில் அசசடித்து நகல் செய்து இங்கே ஒட்டலாம்.