சொற்பிறப்பியல்

 சங்க இலக்கியம் - 1 (அக்குளு முதல் அணில் வரை)

சங்க இலக்கியம் - 2 (அத்தம் முதல் அரவிந்தம் வரை)

சங்க இலக்கியம் - 3 (அரி முதல் அலங்கல் வரை) 

சங்க இலக்கியம் - 4 (அலத்தல் முதல் அனிச்சம் வரை)

சங்க இலக்கியம் - 5 (ஆ முதல் ஆமை வரை)

சங்க இலக்கியம் - 6 (ஆய் முதல் ஆனிலை வரை)

சங்க இலக்கியம் - 7 (இகணை முதல் இந்திரன் வரை)

சங்க இலக்கியம் - 8 (இப்பி முதல் இரை வரை)

சங்க இலக்கியம் - 9 (இல் முதல் ஈனில் வரை)

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

உங்கள் கருத்துக்களைத் தமிழில் தட்டச்சு செய்யும் வழி:
வலப்பக்கத்தில் உள்ள பகுதியில் தமிழ் ஒலிகளை ஆங்கில எழுத்துக்களில் அசசடித்து நகல் செய்து இங்கே ஒட்டலாம்.