புதன், 1 ஜனவரி, 2020

சமக்கிருதத்தில் உள்ள நேரடி & மூலத் தமிழ்ச் சொற்களின் தோற்றம் - பகுதி 4


சமக்கிருதத்தில் உள்ள நேரடி & மூலத் தமிழ்ச் சொற்களின் தோற்றம் - பகுதி 3

னுடைய தொடர்ச்சியாக  இக் கட்டுரை வெளியிடப்படுகிறது.

சொல்
பொருள்
தமிழ்ச் சொல்
தமிழ் மூலச்சொல்லும்
தோன்றும் முறையும்
~திரம்
உறுதி, வலிமை
திரம்
திறல் (=வலிமை) >>> ச்`திர >>> திரம் = உறுதி
~திரவம்
பாய்பொருள்
திரவம்
துரவு (=ஓடு, பாய்) >>> துரவம் >>> திரவம்
~திரவிணம்
செல்வம்
திரவிணம்
துரவு (=ஓடு, செல்) >>> துரவினம் >>> திரவிணம் = ஓடக் / செல்லக்கூடியது = செல்வம். ஒ.நோ : செல் >>> செல்வம்
~திரவியம்
செல்வம்
திரவியம்
துரவு (=ஓடு, செல்) >>> துரவியம் >>> திரவியம் = ஓடக் / செல்லக்கூடியது = செல்வம். ஒ.நோ : செல் >>> செல்வம்
~திரவியம்
வாசப்பொருள்
திரவியம்
திறம் (=திசை) + இயம் (=பரவல்) = திறவியம் >>> திரவியம் = திசையெங்கும் பரவுவது = வாசனை >>> வாசப்பொருள்
~திராட்சை
கொத்துப் பழம்
திராக்கை
திரக்கு (=கொத்து)>>> திராக்கை >>> திராக்சை~>>> திராட்சை
~திராணி
வலிமை
திராணி
திறன் (=வலிமை) >>> திறானி >>> திராணி
~திராலம்
தண்ணீர்ப்பழம்
திராலம்
திரள் (=பரு, உருண்டையாகு) >>> திரளம் >>> திராலம் = பருத்து உருண்டையாய் இருப்பது
~திராவகன்
அறிஞன்
திராவகன்
திறம் (=கல்வி) + அகன் = திறவகன் >>> திராவகன் = கல்வி அறிவுடையவன்
~திராவணம்
ஓட்டுகை
திராவணம்
துரப்பு (=ஓட்டு) >>> துரப்பணம் >>>துராவணம்>>>திராவணம்
~திராவிடம்
தமிழ்
திரமிழம்
திரம் (=உறுதி, நிலை) + மிழம் (=மொழி) = திரமிழம் (= நிலையான உறுதியான மொழி) >>>த்`ரவிச~ >>>திராவிடம்
~திருக்கு
கண்
தெருட்சி
தெருட்டு (=அறிவி, விளக்கு) >>> தெருட்சி >>> திருட்சி >>> த்`ருக்சி~ >>> திருக்கு = அறியச்செய்வது, விளக்குவது
~திருச்~டி
கண், பார்வை
தெருட்டி / திருட்டி
தெருட்டு (=அறிவி, விளக்கு) >>> தெருட்டி >>> திருட்டி >>> திருச்~டி = அறியச் செய்வது, விளக்குவது
~திருசியம்
காணப்படுவது
தெருட்சியம்
தெருட்டு (=அறிவி, விளக்கு) >>> தெருட்சி >>> தெருட்சியம் >>> த்`ருக்ச்~ய >>> திருசியம் = அறியப்படுவது
~திருட்டி
விளக்கு, கற்பி
தெருட்டு
தெருட்டு (=அறிவி, விளக்கு) >>> தெருட்டி >>> திருட்டி = அறியச் செய், விளக்கு
~திருடம்
வலிமை, இரும்பு
தெறுடம்
தெறு (=குவி, திரட்டு) >>> தெறுடம் (=திரட்சி) >>> திருடம் = திரட்சியால் உண்டாகும் வலிமை, வலிய பொருள்
~திருணம்
தேனீ, தேள்
தெறுணம்
தெறு (=கொட்டு) >>> தெறுணம் >>> திருணம் = கொட்டுவது
~திருணம்
வில்
திருணம்
திரும்பு (=வளை) >>> திருமம் >>> திருணம் = வளைந்தது
~திருதி
கழுவும் மருந்து
திருதி
திருத்து (=கழுவு) >>> திருத்தி >>> திருதி
~திருப்தி
நிறைவு
திருத்தி
திருந்து (=முற்று, நிறைவுறு) >>> திருத்தி >>> திருப்தி
~திரோகிதம்
மறைக்கப்பட்டது
திரோகிதம்
திருக்கு (=வஞ்சனை) >>> திருக்கிதம் >>> திரோகிதம்
~திவசம்
வெயில், ஒளி, பகல், நாள்
திவசம்
தவ்வு (=உலர், காய்) >>> தவசு (=காயச்செய்) >>> தவசம் (=காய்ந்தது) >>> திவசம் = காயச் செய்வது = வெயில்.
~திவ்வியம்
இன்பம், நன்மை
திவ்வியம்
தீவியம் (=இன்பம்) >>> திவ்வியம் >>> திவ்ய
~தினம்
தீ, வெயில், பகல், நாள்
தினம்
தின் (=உண், அழி) >>> தினம் = உண்டு அழிப்பது.
நீரையும் பொருட்களையும் உண்டு அழிப்பது = தீ, வெயில், பகல் >>> நாள்
~தீட்சணம்
எரிப்பு, காரம், மிளகு
தீச்சணம்
தீய் (=எரி) >>> தீச்சு (=எரியச்செய்) >>> தீச்சனம் >>> தீட்சணம் = எரிவதைப் போன்ற சுவையும் பொருளும்
~தீட்சணம்
மரணம்
தீச்சணம்
தீச்சு (=எரி, கொல், அழி) >>> தீச்சனம் >>> தீட்சணம்
~தீட்சணம்
கூர்மை, ஆயுதம்
தீட்டணம்
தீட்டு (=கூராக்கு) >>> தீட்டணம் >>> தீட்சணம்
~தீட்சிதர்
ஆசான்
தீட்டிதர்
தீட்டு (=விளக்கு) >>> தீட்டிதர் >>> தீட்சிதர் = விளக்குபவர்
~தீட்சை
விளக்கம், கல்வி
தீட்டை
தீற்று (=விளக்கு) >>> தீட்டு >>> தீட்டை >>> தீட்சை
~தீத்தகம்
தங்கம்
தீத்தகம்
தீற்று (=விளக்கு) >>> தீற்றகம் >>> தீத்தகம் = விளக்கம் / ஒளியை அகத்தே கொண்டது = தங்கம்.
~தீதை
அறிவு, கல்வி
தீதை
தீற்று (=விளக்கு) >>> தீத்து >>> தீத்தை >>> தீதை = விளக்கம் தருவது = அறிவு, கல்வி.
~தீப்தி / ~தீப்தம்
ஒளி, அழகு
தீத்தி/ தீத்தம்
தீற்று (=விளக்கு) >>> தீத்து >>> தீத்தம், தீத்தி >>> தீப்தம், தீப்தி = விளக்கம் உடையது = ஒளி, அழகு.
~தீபம்
விளக்கு, ஒளி
தீபம்
தீய் (=எரி) >>> தீய்ப்பு >>> தீப்பு >>> தீபம் = எரிவது
~தீபனம்
பசி
தீபனம்
தீப்பு (=நெருப்பு) >>> தீப்பனம் >>> தீபனம் = தீ போன்றது
~தீபனம்
மஞ்சள்
தீபனம்
தீபம் (=ஒளி) >>> தீபனம் = ஒளியைப் போன்ற நிறத்தது
~தீபி
புலி
தீபி
தீப்பு (=நெருப்பு) >>> தீப்பி >>> தீபி = நெருப்பைப் போன்ற உடல் நிறம் கொண்ட விலங்கு
~தீர்க்கம்
நீளம்
தீர்க்கம்
தீர் (=நீளமாகு) >>> தீர்க்கம் = நீளம்
~தீர்க்கம்
முடிவு
தீர்க்கம்
தீர் (=முடி) >>> தீர்க்கம் = முடிவு
~தீர்த்தம்
நீர்
தீர்த்தம்
திருத்து (=கழுவு) >>> தீர்த்தம் = கழுவ உதவுவது
~தீரம்
துணிச்சல்
தீரம்
திறம் (=துணிச்சல்) >>> தீரம்
~தீரம்
கரை
தீரம்
தீர் (=நீளமாகு) >>> தீரம் = நீளமானது
~தீரம்
அம்பு
தீரம்
தீர் (=செல், செலுத்து) >>> தீரம் = செலுத்தப்படுவது
~தீவனம்
உணவு
தீவனம்
துவ்வு (=உண்) >>> துவ்வனம் >>> திவ்வனம் >>>தீவனம்
~தீவிரம்
கொடுமை, கடுமை, கோபம்
தீவிரம்
தெவ்வு (=எதிர், சின) >>> தெவ்விரம் >>> தீவிரம் = சினம், கடுமை, கொடுமை
~தீவு
கடல்சூழ் நிலம்
தீவு
திப்பு (=குவி, பெரு) >>> திப்பை (=மேடு) >>> தீபம் >>> தீவம் >>> தீவு = மேடான இடம்.
~தீனம்
வறுமை
தீனம்
தின் (=உண்ணு, குறை) >>> தீனம் = குறைவு, வறுமை
~துக்கம்
வருத்தம்
துக்கம்
துகை (=வருந்து) >>> துக்கம்
~துக்கம்
மரணம்
துக்கம்
தூங்கு (=சாவு) >>> துக்கு >>> துக்கம் = சாவு
~துக்கு
மாவு, பொடி
துக்கு
துகை (=இடி) >>> துக்கு = இடிக்கப்பட்டது.
~துக்குணி, ~துக்கடி
துண்டு
துக்குணி, துக்கடி
துகை (=இடி, குற்று) >>> துக்கடி, துக்குணி = இடிக்கப் / குத்தப்பட்டது = சிறிய துண்டு
~துகினம்
பனித்துளி
துகினம்
தூங்கு (=தொங்கு) >>> தூங்கினம் >>> துகினம் = இலை நுனியில் தொங்கிக் கொண்டிருப்பது
~துங்கம்
உயரம், மலை, பெருமை
துங்கம்
தூக்கு (=உயரம்) >>> துங்கம் = உயரம், உயரமானது (மலை), பெருமை.
~துங்கன்
சந்திரன்
துங்கன்
துங்கி (=இரவு) >>> துங்கன் = இரவில் வருபவன்
~துங்கி
இரவு
துங்கி
தூங்கு (=உறங்கு) >>> துங்கி = உறங்கும் நேரம்
~துச்~டம்
பழி, குற்றம்
துட்டம்
தூற்று (=பழி) >>> தூட்டு >>> துட்டம் >>> துச்~டம் = பழிக்கத்தக்க செயல், குற்றம்.
~துச்~டி
மரணம்
துச்சி
துஞ்சு (=சாவு) >>> துஞ்சி >>> துச்சி >>> துச்~டி
~துச்சம்
சிறுமை
துச்சம்
துய் (=பஞ்சு நுனி) >>> துய்யம் >>> துச்சம் = பஞ்சு நுனி போன்ற சிறுமை
~துண்டி
அலகு, மூக்கு, ஆயுதம்
துண்டி
துண்டி (=வெட்டு, கிழி) >>> துண்டி = வெட்ட / கிழிக்க உதவுவது = பறவையின் அலகு / மூக்கு, ஆயுதம்
~துத்தம்
உணவு, பால்
துத்தம்
துற்று (=உண்) >>> துற்றம் >>> துத்தம் = உணவு
~துத்து
பொய், வஞ்சனை
துத்து
தத்து (=ஓட்டை) >>> துத்து = ஓட்டையைப் போன்றது
~துதி
புகழ்மாலை
துதி
துறு (=சூட்டு) >>> துது >>> துதி = சூட்டப்படுவது
~துந்தி, ~துந்தம்
பெருவயிறு
துந்தி, துந்தம்
துதை (=செறி, பெரு)>>> துந்தி, துந்தம்= செறிந்து பெருப்பது
~துந்துளம்
எலி
துந்துளம்
தத்து (=ஓட்டை) >>> துத்து >>> துத்துளம் >>> துந்துளம் = ஓட்டைக்குள் வசிப்பது = எலி
~துப்பட்டி
ஆடை
துப்பட்டி
துய் (=வெண்மை, மென்மை) + பட்டி (=ஆடை) = துய்ப்பட்டி = துப்பட்டி = வெண்ணிற மெல்லிய மேலாடை
~துப்பம்
வெண்ணை, நெய்
துப்பம்
துய் (=வெண்மை, மென்மை) >>> துய்ப்பம் >>> துப்பம் = வெண்மையும் மென்மையும் கொண்ட உணவு.
~துப்பு
உளவுச் சான்று
துப்பு
துய் (=பஞ்சு நுனி) >>> துய்ப்பு >>> துப்பு = பஞ்சு நுனி போல கிடைக்கும் மிகச் சிறிய சான்று
~தும்பா
சுரை உண்கலம்
தும்பா
தூம்பு (=துளை) >>> தும்பா = துளைக்கப்பட்ட சுரைக்காய் போன்ற உண்கலம்
~தும்பி
யானை
தும்பி
தூம்பு (=துளை) >>> தும்பி = கையில் துளை கொண்டது
~தும்பி
தேனீ, வண்டு
தும்பி
தும்பு (=துளையிடு) >>> தும்பி = துளைப்பது
~துர்
கெட்ட, தீய
துர்
துரு (=குற்றம், பழி) >>> துர் = குற்றமுள்ள, பழிக்கத்தக்க, கெட்ட, தீய
~துரகம்,
~துரங்கம்,
~துரகதம்
குதிரை, மனம்
துரகம், துரங்கம், துரகதம்
துரக்கு (=ஓட்டு, செலுத்து) >>> துரக்கம் >>> துரங்கம், துரகம், துரகதம் = ஓட்டப் / செலுத்தப்படுவது
~துரம்
பொறுப்பு, பாரம்
துரம்
தரி (=தாங்கு) >>> துரி >>> துரம் = தாங்கப்படுவது
~துரவு
கிணறு
துரவு
துருவு (=தோண்டு) >>> துரவு = தோண்டப்பட்டது
~துரி
பாரம்
துரி
தரி (=தாங்கு) >>> துரி = தாங்கப்படுவது
~துரிதம்
ஓட்டம், வேகம்
துரிதம்
துரத்து (=ஓட்டு) >>> துரத்தம் >>> துரிதம்
~துரியம்
பொதிமாடு
துரியம்
தரி (=தாங்கு) >>> தரியம் >>> துரியம் = தாங்குவது
~துருக்கம்
கோட்டை, மதில்
துருக்கம்
தூர் (=மறை) >>> தூர்க்கு >>> துருக்கம் = மறைப்பினைச் செய்வது = கோட்டை, மதில்
~துருத்தி
தோல்
துருத்தி
தூர் (=மறை) >>> தூர்த்தி >>> துருத்தி = மறைப்பது= தோல்
~துருத்தி
வயிறு, பை, உறை
துருத்தி
தூர் (=திணி, நிறை) >>> தூர்த்தி >>> துருத்தி = திணித்து நிறைக்கப்படுவது = வயிறு, பை, உறை
~துருப்பு
உளவுச் சான்று
துருப்பு
துரும்பு (=பிசிர்) >>> துருப்பு = பிசிர் நுனி போன்ற சிறு சான்று
~துருமம்
கலக்கம்
துருமம்
தெருமம் (=கலக்கம்) >>> துருமம்
~துருவம்
குழி
துருவம்
துருவு (=தோண்டு) >>> துருவம் = தோண்டப்பட்டது
~துருவம்
முனை, கூர்மை
துருவம்
துரும்பு (=பிசிர்) >>> துருப்பு >>> துருப்பம் >>> துருவம் = பிசிர் நுனி போன்ற முனை, கூர்மை.
~துருவம்
வீடுபேறு, உறுதி
துருவம்
துறு (=அடை, சேர்) >>> துறுவம் >>> துருவம் = அடையப்படுவது = வீடுபேறு, உறுதி
~துருவம்
குழி, வழி
துருவம்
துருவு (=தோண்டு) >>> துருவம் = தோண்டப்பட்டது.
~துரை
தலைவன்
துரை
துர (=செலுத்து, இயக்கு) >>> துரை = இயக்குபவன்
~துரோகம்
வஞ்சனை
துரோகம்
(1) துருவு (=துளையிடு) >>> துருவகம் (=ஓட்டை) >>> துரோகம் = ஓட்டையைப் போன்றது = பொய், வஞ்சனை. (2) துருக்கம் (=மறைப்பு) >>> துரோகம் = வஞ்சனை. (3) திருக்கம் (=வஞ்சனை) >>> துருக்கம் >>> துரோகம்.
~துரோணம்
நாழி, தொன்னை
துரோணம்
துருவு (=குழி) >>> துருவணம் >>> துரோணம் = குழியுடையது = நாழி, தொன்னை
~துரோணம்
வில்
துரோணம்
துரவு (=எய்) >>>துரவணம் >>>துரோணம் =எய்ய உதவுவது.
~துரோணி
படகு
துரோணி
துருவு (=குழி) >>> துருவணி >>> துரோணி = குழியுடையது

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

உங்கள் கருத்துக்களைத் தமிழில் தட்டச்சு செய்யும் வழி:
வலப்பக்கத்தில் உள்ள பகுதியில் தமிழ் ஒலிகளை ஆங்கில எழுத்துக்களில் அசசடித்து நகல் செய்து இங்கே ஒட்டலாம்.