புதன், 22 ஜனவரி, 2020

சமக்கிருதத்தில் உள்ள நேரடி & மூலத் தமிழ்ச் சொற்களின் தோற்றம் - பகுதி 5

சமக்கிருதத்தில் உள்ள நேரடி & 

மூலத் தமிழ்ச் சொற்களின் 

தோற்றம் - பகுதி  5  

சொல்
பொருள்
தமிழ்ச் சொல்
தமிழ் மூலச்சொல்லும்
தோன்றும் முறையும்
~துல்லியம்
தெளிவு, சுத்தம்
துல்லியம்
துல்லு (=தெளி) >>> துல்லியம் = தெளிவு, சுத்தம்
~துலவம், ~துலம்
பருத்திப் பஞ்சு
துலவம், துலம்
துல்லு (=தெளி) >>> துல்லம் (=தூய்மை) >>> துலம், துலவம் = தூய்மையானது = பருத்திப் பஞ்சு
~துலாம், ~துலை
தராசு
துலாம், துலை
துலவம் (=பருத்திப் பஞ்சு) >>> துலாம், துலை = முதன்முதலில் பருத்தியை எடைபோடவே தராசினைப் பயன்படுத்தியதால் பருத்தியின் பெயரே தராசுக்கு வந்தது.
~துலினி
இலவம் பஞ்சு
துலினி
துல்லு (=தெளி) >>> துல்லினி >>> துலினி = தூயது
~துவக்கு
உடல்
துவக்கு
துவக்கு (=கட்டு) >>> துவக்கு = கட்டப்பட்டது = உடல். ஒ.நோ: யா (=கட்டு) >>> யாக்கை = கட்டப்பட்டது = உடல்.
~துவக்கு
தோல்
துவக்கு
துவக்கு (=கட்டு) >>> துவக்கு = உடலைக் கட்டியிருப்பது.
~துவசம்
பதாகை, கொடி
துவசம்
துவை (=புகழ்) >>> துவையம் >>> துவசம் = புகழ் சாற்றுவது = பதாகை, கொடி
~துவம்சம்
நசுக்கி அழித்தல்
துவச்சம்
துவை (=மிதி, நசுக்கு) >>> துவச்சம் >>> துவம்சம்
~துவனம், ~துவனி
ஒலி
துவனம், துவனி
துவன்று (=கூட்டம்) >>> துவனம், துவனி = கூட்டத்தால் உண்டாவது. ஒ.நோ: சாத்து (=கூட்டம்) >>> சத்தம்.
~துவாரம்
துளை
துவாரம்
தும்பு (=துளையிடு) >>> தும்பரம் >>> துவாரம்
~துவிரம்
தேனீ
துவிரம்
தும்பு (=துளையிடு) >>> தும்பிரம் >>> துவிரம் = துளைப்பது
~துவேசம்
வெறுப்பு, பகை
துமிசம்
துமி (=பிள, பகு) >>> துமிசம் (=பகை) >>> துவேசம்
~துளசி,
~துளவு,
~துளவம்
மண மூலிகை
துளசி, துளவு, துளவம்
துளர் (=மணம் வீசு) >>> துளவு, துளவம், துளசி = மணம் வீசும் மூலிகை
~துறட்டி
அங்குசம்
துறட்டி
துர >>> துரட்டு (=செலுத்து, ஓட்டு) >>> துரட்டி = செலுத்த உதவும் கூரிய ஆயுதம்
~துனி
ஆறு
துனி
துனை (=ஓடு) >>> துனி = ஓடிக்கொண்டே இருப்பது
~துனியா
உலகம்
துணியா
துணி (=வெட்டு, பிரி) >>> துணியா = பிரிக்கப்படாத முழுமை = உலகம். ஒ.நோ: அகை + இலம் = அகிலம்
~தூசர்
வண்ணார்
தூசர்
தூய் (=கழி, நீக்கு) >>> தூசு >>> தூசர் = ஆடைகளைச் சுத்தம் செய்பவர்..
~தூசி
பிசிர், அற்பம்
தூசி
துய் (=பஞ்சு நுனி) >>> தூசி = பஞ்சின் நுனி போன்ற துகள், அற்பமான பொருள்
~தூசு
சுத்தம், ஆடை
தூசு
தூய் (=கழி, நீக்கு) >>> தூசு = சுத்தம், சுத்தம் செய்யப்பட்ட ஆடை.
~தூரி, ~தூரிகை
பூசுகோல்
தூரி, தூரிகை
துவர் (=பூசு) >>> துவரி >>> தூரி >>> தூரிகை
~தெய்வம்
கடவுள், தலைவன்
தெய்வம்
தய் (=உருவாக்கு) >>> தய்யம் >>> தெய்யம் >>> தெய்வம் = உருவாக்குபவன் = கடவுள், தலைவன்
~தேகம்
உடல்
தேயம்
தை (=சேர், பொருத்து) >>> தையம் >>> தேயம் >>> தேகம் = சேர்த்து உருவாக்கப்பட்டது. ஒ.நோ: யா >>> யாக்கை.
~தேதி
நாள்
தேதி
திகை (=துணி) >>> திகதி >>> தேதி = துணியப்படுவது
~தேயம்
செல்வம்
தேயம்
தேய் (=கழி, அழி) >>> தேயம் = கழியக்கூடியது. ஒ.நோ: செல் >>> செல்வம்
~தேவன்
கடவுள்
தேவன்
தெய்வம் (=கடவுள்) >>> தேவன்
~தைரியம்
துணிவு
தகரியம்
தகர் (=அடித்து நொறுக்கு) >>> தகரியம் = அடித்து நொறுக்கும் வலிமை.
~தைலம்
பூசும் எண்ணை
தைலம்
தேய் (=பூசு) >>> தேய்லம் >>> தைலம் = பூசப்படுவது
~தோச~ம்
குற்றம், கோணல், குறைபாடு
தோசம்
தொழு (=வளை, குறுகு) >>> தோசம் = வளைவு, குறுக்கம் = கோணல், குற்றம், குறைபாடு
~தோத்திரம்
பாட்டு
சோத்திரம்
ஓது (=பாடு) >>> ஓத்து (= பாட்டு) >>> சோத்து >>> சோத்திரம் >>> ச்`தோத்ர >>> தோத்திரம்
~நச்~டம்
குறைபாடு, சேதம்
நட்டம்
நள் (= வெட்டு, குறை) >>> நட்டம் = வெட்டு, குறைபாடு
~நட்சத்திரம்
விண்மீன்
நகைத்திறம்
நகை (=ஒளி)  + திறம் (=கூட்டம்) >>> நகைத்திறம் >>> நகத்திறம் >>> நக்ச~த்ரம் >>>நட்சத்திரம் = ஒளிரும் கூட்டம்
~நதி
ஆறு
நதி
நந்து (=தழை) >>> நத்து (=தழைக்கச்செய்) >>> நத்தி >>> நதி = தழைக்கச் செய்வது.
~நாசம்
அழிவு
நாசம்
நை (= அழி) >>> நாசம்
~நாதி
கூட்டம்
நாதி
ஞா (= கட்டு, சேர்) >>> ஞாதி >>> நாதி = சேர்க்கை, கூட்டம்
~நாமம்
பெயர்
நாமம்
நாவு (=கூறு, அழை) >>> நாமம் = அழைக்கப்படுவது
~நானம்
குளியல்
நானம்
நனை >>> நானம்
~நித்திரை
தூக்கம்
நித்திறை
நிது (=மூடு) + இறை (=இமை) >>> நித்திறை >>> நித்திரை = இமைகளை மூடச் செய்வது.
~நீதி
காக்கும் முறை
நீதி
நிழற்று (= காப்பாற்று) >>> நிழத்து >>> நியத்து >>> நியதி >>> நீதி = காப்பாற்றும் முறை.
~பங்கம்
கூறு
பங்கம்
பகு (= கூறுசெய்) >>> பக்கம் >>> பங்கம்
~பந்தம்
பற்று, உறவு,
பந்தம்
பற்று >>> பற்றம் >>> பத்தம் >>> பந்தம்.
~பயணம்
செலவு
பயணம்
பாய் (=ஒழுகு, செல்) >>> பாயணம் >>> பயணம்
~பயம்
அச்சம்
பயம்
பேஎம் ( = அச்சம்) >>> பேயம் >>> பயம்
~பாகம்
கூறு
பாகம்
பகு (= கூறுசெய்) >>> பாகம்
~பாசம்
விருப்பம், அன்பு
பாசம்
பாயம் (=விருப்பம்) >>> பாசம்
~பாசனம்
நீர் பாய்ச்சுதல்
பாசனம்
பாய் >>> பாய்ச்சு >>> பாசனம்
~பாத்திரம்
கலம்
பாத்திரம்
பத்தர் (=உண்கலம்) >>> பாத்திரம்
~பாவம்
கருமை, குற்றம்
பாவம்
பாம்பு (=கார்மேகம்) >>>பாப்பு >>> பாபம் >>>பாவம் =கருமை
~பிரம்மை
கலக்கம், மயக்கம்
பிறம்மை
பிறழ் (=கலங்கு) >>> பிறழ்மை >>> பிறம்மை >>> பிரம்மை
~பிரயாணம்
செலவு
பயணம்
பாய் (=ஒழுகு, செல்) >>> பாயணம் >>> ப்ரயாணம்
~பிராந்தம்
கலக்கம், மயக்கம்
பிறாந்தம்
பிறழ் (=கலங்கு) >>> பிறழ்த்தம் >>> பிறாத்தம் >>> பிறாந்தம்
~பிராந்தி
மயக்கம், மது
பிறாந்தி
பிறழ் (=கலங்கு) >>> பிறழ்த்தி >>> பிறாத்தி >>> பிறாந்தி >>> பிராந்தி = மயக்கம் தருவது.
~பிரியம்
அன்பு
பிரியம்
வீரை (= தாய்) >>> பிரியம் = தாய் குழந்தையிடம் கொள்வது
~பிருத்வி
பூமி
பருதி
பருதி >>> ப்ருத்வி >>> பிருத்வி
~மத்திமம்
இடைப்பட்டது
மத்திமம்
பாதி (=நடு) >>> பாதிமம் >>> மாதிமம் >>> மத்திமம்
~மத்தியம்
நடுப்பகுதி
மத்தியம்
பாதி (=நடு) >>> பாதியம் >> மாதியம் >>> மத்தியம்
~மரணம்
சாவு
மரணம்
மறம் (=கொலை) >>> மறன் >>> மரணம்
~மரியாதை
பழகிய காரணம்
மருவாதி
மருவு (=பழகு) + ஆதி (=காரணம்) = மருவாதி >>> மரியாதை = பழகிய காரணம்
~முத்திரை
அடையாளம்
முத்திரை
முத்து (=பதி) >>> முத்திரை = பதிக்கப்படுவது
~மூஞ்சூறு
எலிவகை
மூஞ்சூறு
முகம் + சூறு (=தோண்டு) >>> முகஞ்சூறு >>> மூஞ்சூறு = முகத்தால் தோண்டும் சிறிய எலி.
~மூத்திரம்
சிறுநீர்
மூத்திரம்
முந்நீர் (=கடல்) >>> முந்நீரம் >>> முந்திரம் >>> மூத்திரம் = கடல்நீரைப் போல உப்புடைய நீர்.
~மையம்
கூடுமிடம்
மையம்
மொய் (=கூடு, குவி)>>> மொய்யம் >>>மையம் = கூடுமிடம்
~மோசம்
கேடு
மோசம்
மூசு (= கெடு) >>> மூசம் >>> மோசம் = கேடு
~யவனம்
அழகு, இளமை
யவனம்
அவ்வை (=அழகு) >>> யவ்வை >>> யவ்வனம் >>> யவனம்
~யாகம்
எரி வளர்த்தல்
யாகம்
அகை (=எரி) >>> ஆகம் >>> யாகம் = எரி வளர்த்தல்
~யாசகம்
வேட்கை
யாசகம்
ஆசை (=வேட்கை) >>> யாசி (=வேண்டு) >>> யாசகம்
~யுவதி
இளைஞி
யுவதி
அவ்வை (=அழகு) >>> யவ்வை >>> யவ்வதை >>> யுவதி = இளமை அழகுடைய பெண்
~யுவன்
இளைஞன்
யுவன்
அவ்வை (=அழகு) >>> யவ்வை >>> யவ்வன் >>> யுவன் = இளமை அழகுடைய ஆண்
~யூகம்
கருத்து
யூகம்
ஊக்கம் (=எண்ணம்) >>> யூக்கம் >>> யூகம்
~யோக்கியம்
ஒழுக்கம்
யோக்கியம்
ஒழுக்கு >>> ஒழுக்கியம் >>> ஓய்க்கியம் >>> யோக்கியம்
~யோகம்
ஊழ்கம்
யோகம்
ஊழ்கு (=ஆழ்ந்து சிந்தி) >>>ஊழ்கம் >>>யூழ்கம் >>> யோகம்
~ரட்சை
கருணை
இரக்கம்
இரக்கம் >>> ரக்சா~ >>> ரட்சை
~ரத்தம்
குருதி
இரத்தம்
இறுத்து (=கொல், வடியச்செய்) >>> இறுத்தம் >>> இரத்தம் = கொல்லும்போது வடிவது.
~ரத்தினம்
பட்டை தீட்டிய மணி
அரத்தினம்
அரம் + தினம் = அரந்தினம் >>> அரத்தினம் >>> ரத்தினம் = அரத்தால் தின்னப்பட்டது = பட்டை தீட்டியது.
~ராசி
வீடு
இறஞ்சி
இறைஞ்சு (= தாழ், வீழ்) >>> இறஞ்சி >>> றாசி >>> ராசி = தாழும் / வீழும் இடம் = வீடு
~ராட்டினம்
சுழல்வது
உருட்டினம்
உருள் >>> உருட்டு >>> உருட்டினம் >>> ராட்டினம்
~ராட்டை
சுழல்வது
உருட்டை
உருள் >>> உருட்டு >>> உருட்டை >>> ராட்டை
~ரிசி~
மாமுனிவர்
எரிசி
எரி (= தீ) >>> எரிச்சு (=தீ வளர்) >>> எரிச்சி >>> எரிசி >>> ரிசி~ =  தீ வளர்க்கும் முனிவர்
~ருசி
இனிமை
இறுசி
இறைச்சி (=இனிமை) >>> இறுசி >>> ருசி
~ரூபம்
உருவம்
உருவம்
உருவம் >>> ரூபம்
~ரேகை
ஓடும் வரி
இரிகை
இரி (=ஓடு, செல்) >>> இரிகை >>> ரேகை = ஓடுவது
~ரோகம்
நோய்
உறுகண்
உறுகண் >>> றோகம் >>> ரோகம்
~லக்கினம்
தோன்றும் பிரிவு
இலக்கினம்
இலங்கு (=தோன்று) + இனம் (=பிரிவு) = இலங்கினம் (= தோன்றும் பிரிவு) >>> இலக்கினம் >>> லக்கினம்
~லாபம்
செலவுபோக உரித்தாவது
உளப்பம்
உளப்படு (=உரியதாகு) >>> உளப்பம் >>> லாபம் = செலவு போக தனக்கு உரியதாக அமைவது.
~லிங்கம்
சிவ வடிவம்
இலிங்கம்
இலிர் (=முளை) >>> இலிங்கு (=முளைத்து ஓங்கு) >>> இலிங்கம் = முளைத்து ஓங்குவது.
~லோபம்
கஞ்சத்தனம்
உலவம்
உலவு (=கூசு)>>>உலவம் >>>லோபம் = கொடுக்கக் கூசுதல்
~வசி
இரு, வாழ்
வசி
வை (= இரு) >>> வசி
~வாசம்
மணம்
வாசம்
பாய் (= பரவு) >>> பாசு >>> வாசம் = பரவக்கூடியது
~விசம்
நஞ்சு
விசம்
வீழ் (=சாகு) >>> வீயு (=சாகடி) >>> விசம் = சாகடிப்பது..
~விசயம்
விருப்பம்
விசயம்
விழை (=விரும்பு) >>> விழையம் >>> விசயம்
~விசாலம்
அகலம்
விசாலம்
வியல் (=அகன்ற) >>> வியலம் >>> விசாலம்
~விடயம்
பேச்சு, செய்தி
விடயம்
விடு (=சொல்) >>> விடயம் = சொல்லப்படுவது
~வியாபாரம்
கூவி விற்றல்
யாவாரம்
யா (=சொல், கூவு) + வார் (=கொடு) >>> யாவார் (= கூவிக் கொடு) >>> யாவாரம் >>> வ்யாபார் >>> வியாபாரம்
~வியாபாரி
கூவி விற்பவர்
யாவாரி
யாவாரம் >>> யாவாரி
~விரயம்
செலவு
விரயம்
விரை (=செல்) >>> விரையம் >>> விரயம்
~விவசாயம்
வேளாண்மை
பைஞ்சாயம்
பைஞ்சாய் (=பசும்பயிர்) >>> பைஞ்சாயம் >>> வைஞ்சாயம் >>> வேசாயம் >>> விவசாயம்
~விவசாயி
வேளாண் மக்கள்
பைஞ்சாயி
பைஞ்சாயம் >>> பைஞ்சாயி
~வேசம்
மறைப்பு
வேசம்
வேய் (= அணி, மறை) >>> வேசம் = அணிந்து மறைத்தல்
~வேதம்
மறைபொருள்
வேதம்
வேய் (= மறை) >>> வேய்தம் >>>வேதம் = மறைக்கப்பட்டது

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

உங்கள் கருத்துக்களைத் தமிழில் தட்டச்சு செய்யும் வழி:
வலப்பக்கத்தில் உள்ள பகுதியில் தமிழ் ஒலிகளை ஆங்கில எழுத்துக்களில் அசசடித்து நகல் செய்து இங்கே ஒட்டலாம்.