வெள்ளி, 19 பிப்ரவரி, 2021

சமக்கிருதத்தில் உள்ள நேரடி & மூலத் தமிழ்ச்சொற்களின் தோற்றம் - பகுதி 65

 

சொல்

பொருள்

தமிழ்ச் சொல்

மூலச்சொல்லும்

தோன்றும் முறையும்

அசக்கியம்

செய்ய இயலாதது

அசாக்கியம்

அசை (=நீங்கு, இல்லாகு) + ஆக்கு (=செய்) + இயை (=இயலு) + அம் = அசாக்கியம் >>> அசக்கியம் = செய்ய இயலாதது.

அசகியம், அசங்கியம்

விரும்பத் தகாதது

அசகியம்

அசை (=நீங்கு, இல்லாகு) + அகம் (=அன்பு, விருப்பம்) + இயை (=தகு) + அம் = அசகியம் = விரும்பத் தகாதது, அருவருப்பானது.

அசங்கதம், அசங்கதி

பொருத்தம் இல்லாதது

அசக்கறம்

அசக்கு (=கட்டு, பொருத்து) + அறு (=இல்லாகு) + அம் = அசக்கறம் >>> அசங்கதம் = பொருத்தம் இல்லாதது.

அசங்கதம்

பொய்

அசாக்கறம்

அசை (=நீங்கு, இல்லாகு) + ஆக்கம் (=உண்மை) + அறை (=சொல்) + அம் = அசாக்கறம் >>> அசங்கதம் = உண்மை இல்லாத சொல்.

அசங்கதி

ஏளனம், கிண்டல்

அசக்கறி

அசை (=வருத்து) + அகை (=மலர், சிரி) + அறை (=சொல்) + இ = அசக்கறி >>> அசங்கதி = வருத்துகின்ற சிரிப்புடைய சொல்.

அசங்கம்

பற்றின்மை

அசக்கம்

அசை (=நீங்கு, இல்லாகு) + அகம் (=அன்பு, பற்று) = அசக்கம் >>> அசங்கம் = பற்றின்மை

அசங்கியம்

எண்ணிறந்தது

அசக்கியம்

அசை (=நீங்கு, இல்லாகு) + அகை (=எண்ணு) + இயை (=இயலு) + அம் = அசக்கியம் >>> அசங்கியம் = எண்ண இயலாதது.

அசங்கை

பயமின்மை

அச்சகை

அச்சம் (=பயம்) + அகை (=செல், நீங்கு, இல்லாகு) = அச்சகை >>> அசங்கை = பயம் இல்லாமை.

அசங்கை

மதிப்பின்மை

அசகை

அசை (=நீங்கு, இல்லாகு) + அகை (=எண்ணு, மதி) = அசகை >>> அசங்கை = மதிப்பு இல்லாமை.

அசஞ்சத்தி

பற்றின்மை

அசயத்தி

அசை (=நீங்கு, இல்லாகு) + அத்து (=பொருந்து, பற்று) + இ = அசயத்தி >>> அசசத்தி >>> அசஞ்சத்தி = பற்று இல்லாமை

அசஞ்சலம்

அசைவின்மை, இயக்கம் இன்மை

அசயலம்

(1) அசை + அல் (=எதிர்மறை) + அம் = அசயலம் >>> அசசலம் >>> அசஞ்சலம் = அசைவின்மை. (2) அசை (=நீங்கு, இல்லாகு) + அலை (=இயங்கு) + அம் = அசயலம் >>> அசசலம் >>> அசஞ்சலம் = இயக்கம் இன்மை.

அசட்டன், அசடன்

ஒழுக்கம் இல்லாதவன்

அசற்றன்

அசை (=நீங்கு, இல்லாகு) + அறம் (=நீதி, ஒழுங்கு) + அன் = அசற்றன் >>> அசட்டன் = ஒழுக்கம் இல்லாதவன்.

அசட்டாளம்

ஆபாசம்

ஆசற்றலம்

ஆசை (=விருப்பம்) + அறம் (=நீதி, ஒழுங்கு) + அலை (=கெடு) + அம் = ஆசற்றலம் >>> அசட்டாளம் = ஒழுக்கம் கெட்ட விருப்பம்

அசட்டாளம்

ஒழுங்கீனம்

அசற்றாளம்

அசை (=நீங்கு, இல்லாகு) + அறம் (=நீதி, ஒழுங்கு) + ஆள் (=செய்) + அம் = அசற்றாளம் >>> அசட்டாளம் = ஒழுக்கம் இல்லாத செயல்

அசட்டை

கவனமின்மை, மதிக்காமை

அசற்றை

அசை (=நீங்கு, இல்லாகு) + அறி (=கவனி) + ஐ = அசற்றை >>> அசட்டை = கவனம் இன்மை, மதிக்காமை.

அசடம்

அறிவுடைய பிறவி

அசறம்

அசை + அறி + அம் = அசறம் >>> அசடம் = அறிவுடைய அசை பொருள்.

அசடன், அசடு

முட்டாள்

அசறன்

அசை (=நீங்கு, இல்லாகு) + அறம் (=அறிவு) + அன் = அசறன் >>> அசடன் = அறிவு இல்லாதவன்

அசடு

அறியாமை

அசறு

அசை (=நீங்கு, இல்லாகு) + அறம் (=அறிவு) + உ = அசறு >>> அசடு = அறிவு இல்லாமை.

அசடு

ஒழுங்கீனம்

அசறு

அசை (=நீங்கு, இல்லாகு) + அறம் (=நீதி, ஒழுங்கு) + உ = அசறு >>> அசடு = ஒழுக்கம் இல்லாமை..

அசடு

மேலிருந்து பெயரும் அடுக்கு

அசேடு

அசை (=நீங்கு, பெயர்) + ஏடு (=அடுக்கு) = அசேடு >>> அசடு = பெயரக் கூடிய அடுக்கு.

அசடி

ஒழுக்கமற்றவள்

அசடி

அசடு (=ஒழுங்கீனம்) + இ = அசடி = ஒழுக்கமற்றவள்.

அசத்தன்

வலுவற்றவன்

அசத்தன்

அசை (=சோர், தளர்) + அதி (=மிகுதி) + அன் = அசத்தன் = மிக்க சோர்வுடையவன் = நோஞ்சான்.

அசத்தி, அசதி

மிக்க சோர்வு, வலுவின்மை

அசத்தி

அசை (=சோர், தளர்) + அத்து (=கூடு, மிகு) + இ = அசத்தி >>> அசதி = மிக்க சோர்வு = வலுவின்மை.

அசத்தியம், அசத்து

பொய்

அசற்றியம்

அசை (=நீங்கு, இல்லாகு) + அற்றம் (=உண்மை) + இயம் = அசற்றியம் >>> அசத்தியம் = உண்மை இல்லாதது.

அசத்து

இருப்பில்லாதது, நிலையற்றது

அசற்று

அசை (=தங்கு, இரு, நிலை) + அறு (=இல்லாகு) + உ = அசற்று >>> அசத்து = இருப்பு இல்லாதது, நிலையற்றது, மாயை, பொய்

அசதி

ஒழுக்கம் இல்லாதவள்

அசறி

அசை (=நீங்கு, இல்லாகு) + அறம் (=நீதி, ஒழுங்கு) + இ = அசறி >>> அசதி = ஒழுக்கம் இல்லாதவள்..

அசதி

ஏளனம், கிண்டல்

ஆயறி

ஆய் (=சிரி, வருத்தம்) + அறை (=சொல்) + இ = ஆயறி >>> அசதி = வருந்துமாறு சிரிப்பூட்டும் சொல்.

அசந்தர்ப்பம்

காலப்பொருத்தம் இல்லாமை

ஆயத்தருப்பம்

ஆயு (=காலம்) + அத்து (=பொருந்து) + அறு (=இல்லாகு) + அம் = ஆயத்தறுவம் >>> அசந்தர்ப்பம் = காலப் பொருத்தம் இல்லாமை.

அசந்துட்டி, அசந்துச்~டி

நிறைவு இன்மை

அசைத்துற்றி

அசை (=நீங்கு, இல்லாகு) + துறு (=நிறை) + இ = அசைத்துற்றி >>> அசந்துட்டி >>> அசந்துச்~டி = நிறைவு இன்மை.

அசப்பியம்

அவைக்குப் பொருந்தாத சொல்

அசவ்வியம்

அசை (=நீங்கு, இல்லாகு, சொல்) + அவை (=கூட்டம்) + இயை (=பொருந்து) + அம் = அசவ்வியம் >>> அசப்பியம் = கூட்டத்தில் சொல்வதற்குப் பொருத்தமில்லாத சொல்.

அசம்

பிறப்பற்றது

ஆயம்

ஆய் (=தோன்று, பிற, நீங்கப்பெறு) + அம் = ஆயம் >>> அசம் = பிறப்பு நீங்கப் பெற்றது

அசம்

ஆடு

அசம்

அசை (=அசைபோடு, ஆட்டு, முட்டு) + அம் = அசம் = அசைபோடுதல், தலையை ஆட்டுதல், முட்டுதல் ஆகிய பண்புகளைக் கொண்டது.

அசம்

வைக்கோல் குவியல்

அழம்

அழி (=மிகுதி, வைக்கோல்) + அம் = அழம் >>> அசம் = வைக்கோல் குவியல்

அசம்

சந்தனம்

ஆயம்

ஆய் (=நறுமணம், பொன், நிறம், நுண்மை, மென்மை) + அம் = ஆயம் >>> அசம் = நறுமணம் கொண்ட மென்மையான பொன்னிற நுண்பொருள்.

அசம்பந்தம்

தொடர்பு இன்மை

அசைபந்தம்

அசை (=நீங்கு, இல்லாகு) + பந்தம் (=தொடர்பு) = அசைபந்தம் >>> அசம்பந்தம் = தொடர்பு இல்லாமை

அசம்பவம்

நிகழக் கூடாமை

அசைபம்பம்

அசை (=நீங்கு, இல்லாகு) + பம்பு (=தோன்று, நிகழ், கூடு) + அம் = அசைபம்பம் >>> அசம்பவம் = நிகழக் கூடாமை.

அசம்பாவிதம்

நன்மை இல்லாத நிகழ்வு

அசைபம்பிதம்

அசை (=நீங்கு, இல்லாகு) + பம்பு (=தோன்று, நிகழ்) + இதம் (=நன்மை) = அசைபம்பிதம் >>> அசம்பாவிதம் = நன்மை இல்லாத நிகழ்வு = துன்ப நிகழ்வு.

அசம்பை, அசம்பி

தோளில் கட்டித் தொங்கும் பை

அசைப்பை

அசை (=கட்டு, ஆடு) + பை = அசைப்பை >>> அசம்பை = கட்டப்பட்டு ஆடுகின்ற பை.

அசம்மதம்

ஒப்புதல் இல்லாத கருத்து

அசம்மறம்

அசை (=நீங்கு, இல்லாகு) + அமை (=பொருந்து, ஒப்பு) + அறி (=கருது) + அம் = அசம்மறம் >>> அசம்மதம் = ஒப்புதல் இல்லாத கருத்து = உடன்பாடு இன்மை.

 

 

 

அசை (=நீங்கு, இல்லாகு) + அமை (=பொருந்து) + ஆயம் (=நன்மை) = அசமயாயம் >>> அசமஞ்சசம் = அவைக்குப் பொருந்தாதது.

அசமஞ்சன்

கெட்டவன்

ஆசமயன்

ஆசு (=குற்றம்) + அமை (=நிறை, செய்) + அன் = ஆசமயன் >>> அசமஞ்சன் = நிறைய குற்றங்களைச் செய்பவன்.

அசமந்தம்

சோர்வு மயக்கம்

அசாமத்தம்

அசா (=சோர்வு) + மத்தம் (=மயக்கம்) = அசாமத்தம் >>> அசமந்தம் = சோர்வு மயக்கம்.

அசமயம்

பொருத்தம் இல்லாத நேரம்

அசமயம்

அசை (=நீங்கு, இல்லாகு) + அமை (=நேரம், பொருந்து) + அம் = அசமயம் = பொருத்தம் இல்லாத நேரம்.

அசமர்த்தன்

திறமை அற்றவன்

ஆசமறுத்தன்

ஆசு (=நுட்பம், திறமை) + அமை + அறுதி (=இன்மை) + அன் = ஆசமறுத்தன் >>> அசமர்த்தன் = திறமை அமையப் பெறாதவன்

அசரம்

இயக்கம் அற்றது

அசறம்

அசை (=செல், இயங்கு) + அறு (=இல்லாகு) + அம் = அசறம் >>> அசரம் = இயக்கம் அற்றது.

அசரீரி

அறியவியலாத உடல் / உருவம்

அச்சறீறி

அச்சு (=உடல், உருவம்) + அறி + இறு (=முடி, இல்லாகு) + இ = அச்சறீறி >>> அசரீரி = அறிய முடியாத உடல் / உருவம்

அசரீரி

தோற்றமில்லாது உயரத்தில் ஒலிப்பது

அசாரிறி

அசை (=இல்லாகு) + ஆர் (=தோன்று, ஒலி) + இறை (=உயரம்) + இ = அசாரிறி >>> அசரீரி = தோற்றம் இல்லாது உயரத்தில் ஒலிப்பது.

அசல்

முதலானது, மூலம், சிறந்தது

ஐயல்

ஐ (=தலைமை, முதன்மை, மேன்மை) + அல் = ஐயல் >>> அசல் = முதலானது, மூலம், மேலானது, சிறந்தது, உயர்ந்தது.

அசலம்

அசைவற்றது

அசலம்

அசை + அல் (=எதிர்மறை) + அம் = அசலம் = அசைவற்றது.

அசலம்

மலை

ஐயளம்

ஐ (=மேன்மை, உயர்வு) + அளம் (=செறிவு, இடம்) = ஐயளம் >>> அசலம் = உயரமான செறிவுடைய இடம் = மலை.

அசலன்

கடவுள்

அசலன்

அசை + அல் (=எதிர்மறை) + அன் = அசலன் = அசைவற்றவன்.

அசலை

பூமி

அசாலை

அசை (=உடுத்து) + ஆலம் (=கடல், நீர்) + ஐ = அசாலை >>> அசலை = கடல் நீரை உடுத்தியது.

அசன்

கடவுள்

அசன்

அசம் (=பிறப்பற்றது) >>> அசன் = பிறப்பற்றவன்.

அசனம்

உணவு

அசாணம்

அசை (=உண்ணு) + ஆணம் (=பொருள்) = அசாணம் >>> அசனம் = உண்ணும் பொருள்.

அசனம்

பசி

அசாணம்

அசை (=உண்ணு) + ஆணம் (=பற்று, விருப்பம்) = அசாணம் >>> அசனம் = உண்ணும் விருப்பம்.

அசனம்

கொழுப்பு

ஆயாணம்

ஆய் (=வெண்மை, மென்மை, பிரித்தெடு) + ஆணம் (=உடல், உணவு) = ஆயாணம் >>> அசனம் = உடலில் இருந்து பிரித்தெடுக்கப்பட்ட மென்மையான வெண்ணிற உணவு.

அசனம்

பகுதி

ஆயணம்

ஆய் (=பிரித்தெடு, பகு) + அணம் = ஆயணம் >>> அசனம் = பகுதி

அசனம்

அளவு

ஆயணம்

ஆய் (=அறி, அள) + அணம் = ஆயணம் >>> அசனம் = அளவு

அசனவேதி

சீரகம்

அசனவேற்றி

அசனம் (=பசி) + ஏற்று (=தோன்றச்செய்) + இ = அசனவேற்றி >>> அசனவேதி = பசி தோன்றச் செய்வது.

அசனி

இடி

ஆயாணி

ஆயம் (=மேகம், கூட்டம்) + ஆணை (=கட்டளை) + இ = ஆயாணி >>> அசனி = மேகக் கூட்டத்தின் கட்டளை.

அசாக்கிரம், அசாக்கிரதை

செய்ய மறந்து இருத்தல்

அசாக்கிரம்

அசை (=சோர், மற) + ஆக்கு (=செய்) + இரு + அம் = அசாக்கிரம் = செய்ய மறந்து இருத்தல். 

அசாத்தியம்

செய்ய இயலாதது

அசாற்றியம்

அசை (=நீங்கு, இல்லாகு) + ஆற்று (=செய்) + இயை (=இயலு) + அம் = அசாற்றியம் >>> அசாத்தியம் = செய்ய இயலாதது.

அசாதாரணம்

இயல்பாக நடவாதது

அசாறாரணம்

அசை (=நீங்கு, இல்லாகு) + அறம் (=இயல்பு) + ஆர் (=தோன்று, நட) + அணம் = அசாறாரணம் = அசாதாரணம் = இயல்பாக நடவாதது

அசாந்தம்

அமைதி இல்லாமை

அசாற்றம்

அசை (=நீங்கு, இல்லாகு) + ஆறு (=பொறு) + அம் = அசாற்றம் >>> அசாத்தம் >>> அசாந்தம் = பொறுமை இன்மை

ஆசாமி, அசாமி

மனிதன்

ஆயமி

ஆய் (=அறி, சிந்தி) + அமை (=பொருந்து) + இ = ஆயமி >>> ஆசாமி, அசாமி = சிந்தனை பொருந்தியவன் = மனிதன்.

அசாரம்

சாறு இல்லாதது

அசாரம்

அசை (=நீங்கு, இல்லாகு) + அரி (=வடிகட்டு) + அம் (=நீர்) = அசாரம் = வடிகட்டும் நீர் அற்றது, சாறில்லாதது.

அசாரம்

பயன் அற்றது

அசாறம்

அசை (=நீங்கு, இல்லாகு) + அறம் (=நன்மை, பயன்) = அசாறம் >>> அசாரம் = நன்மை / பயன் அற்றது.

அசாரம்

தலைமை மண்டபம்

ஐயறம்

ஐ (=உயர்வு, தலைமை) + அறை (=இடம்) + அம் = ஐயறம் >>> அசாரம் = உயரமான தலைமை இடம்.

அசி

வாள், கத்தி

ஆயி

ஆய் (=நுண்மை, கூர்மை, குத்து, பிரி, வெட்டு) + இ = ஆயி >>> அசி = குத்துகின்ற / வெட்டுகின்ற கூரிய பொருட்கள்.

அசி

சிரிப்பு, சிரி

ஆயி

ஆய் (=கொண்டாடு, மகிழ், சிரி) + இ = ஆயி >>> அசி = சிரிப்பு

அசி

உண்ணு

அசை

அசை (=உண்ணு) >>> அசி

அசிகை

சிரித்து மகிழும் பேச்சு

ஆயிகை

ஆய் (=மகிழ், சிரி) + இகு (=சொல், பேசு) + ஐ = ஆயிகை >>> அசிகை = சிரித்து மகிழ்ந்து பேசுதல்.

அசிங்கம்

கழிவுப் பொருள்

ஆயிங்கம்

ஆய் (=மலம், கழிவு) + இங்கம் (=பொருள்) = ஆயிங்கம் >>> அசிங்கம் = கழிவுப் பொருள்.

அசிங்கம்

பொருத்தமற்றது

அசுக்கம்

அசை (=நீங்கு, இல்லாகு) + உக (=பொருந்து) + அம் = அசுக்கம் >>> அசிங்கம் = பொருத்தமற்றது.   

அசித்தி

கைகூடாமை

அசிற்றி

அசை (=நீங்கு, இல்லாகு) + இறு (=முடி, கைகூடு) + இ = அசிற்றி >>> அசித்தி = கைகூடாமை.

அசித்து

அறிவற்றவை

அசிற்று

அசை (=நீங்கு, இல்லாகு) + இறை (=கருத்து, அறிவு) + உ = அசிற்று >>> அசித்து = அறிவு இல்லாதது.

அசிதம்

இருள்

ஆயிறம்

ஆய் (=அழகு, ஒளி) + இறு (=அழி, இல்லாகு) + அம் = ஆயிறம் >>> அசிதம் = ஒளி இல்லாமை.

அசிந்திதம்

அறிய முடியாதது

அசிற்றிறம்

அசை (=நீங்கு, இல்லாகு) + இறை (=கருத்து, அறிவு) + இறு (=முடி, இயலு) + அம் = அசிற்றிறம் >>> அசித்திதம் >>> அசிந்திதம் = அறிய இயலாதது.

அசிந்தியம்

அறிய இயலாதது

அசிற்றியம்

அசை (=நீங்கு, இல்லாகு) + இறை (=கருத்து, அறிவு) + இயை (=இயலு) + அம் = அசிற்றியம் >>> அசித்தியம் >>> அசிந்தியம் = அறிய இயலாதது.

அசிபத்திரகம்

கரும்பு

ஆயீபத்திரகம்

ஆய் (=நுண்மை, மென்மை, கூர்மை, வெண்மை) + ஈ (=படை) பத்திரம் (=இலை) + அகம் (=மரம், தண்டு) = ஆயீபத்திரகம்  = அசிபத்திரகம்= நுட்பமான மென்மையான வெண்ணிற கூரிய நார்களைக் கொண்ட இலைகளைப் படைத்த தண்டு / மரம்.

அசிரி

கழிவு / கறை படிந்தவன்

ஆயிரி

ஆய் (=மலம், கழிவு, கறை) + இரு (=தங்கு, படி) + இ = ஆயிரி >>> அசிரி = கழிவு / கறை படிந்தவன்.

அசினம்

விலங்குத் தோல்

அசூனம்

அசை (=சுற்றிக் கட்டு) + ஊன் (=தசை) + அம் = அசூனம் >>> அசினம் = தசையைச் சுற்றிக் கட்டியிருப்பது.

அசீதளம்

கற்பூரம்

ஆயிற்றலம்

ஆய் (=சிறுமை, அழகு, ஒளி, வெண்மை) + இறு (=கொடு) + அலம் (=சுழற்சி, வட்டம்) = ஆயிற்றலம் >>> அசித்தளம் >>> அசீதளம் = ஒளிதரும் வெண்ணிற வட்டமான சிறிய பொருள். 

அசீரணம்

சீரணம் ஆகாமை

அசேரணம்

அசை (=உணவு, இல்லாகு) + எரி + அணம் =  அசேரணம் >>> அசீரணம் = உணவு எரிக்கப் படாமை.

அசீரணம், அசீரியம்

அழிவற்றது

அசிறணம், அசிறியம்

அசை (=நீங்கு, இல்லாகு) + இறு (=அழி) + அணம் / இயம் =  அசிறணம் / அசிறியம் >>> அசீரணம் / அசீரியம் = அழிவற்றது.

அசீவம்

வாழ்வு அற்றவை

அசுய்வம்

அசை (=நீங்கு, இல்லாகு) + உய்வு (=வாழ்க்கை) + அம் = அசுய்வம் >>> அசூவம் >>> அசீவம் = வாழ்வு அற்றவை.

அசுகம்

துன்பம், நோய்

அசுகம்

அசை (=நீங்கு, இல்லாகு) + உக (=விரும்பு, மகிழ்) + அம் = அசுகம் = மகிழ்ச்சி இல்லாதது = துன்பம், நோய்

அசுகை

சந்தேகம்

ஆசு

ஆசு (=சந்தேகம்) + கை = ஆசுகை >>> அசுகை

அசுசி, அசூசி

அசுத்தம்

ஆசியி

ஆசு (=குற்றம், கறை) + இயை (=பொருந்து) + இ = ஆசியி >>> அசுசி = கறை பொருந்தியது.

அசுணம்

பூனை

அசுணம்

அசை (=பாடு, ஒலி, இசை) + உண் (=அனுபவி) + அம் = அசுணம் = இசையை அனுபவிப்பது.

அசுணன்

பூண்டு

ஆயுணன்

ஆய் (=காரம், வெண்மை, பிரி) + உண் + அன் = ஆயுணன் >>> அசுணன் = காரமான வெண்மையான பிரிவுகளுடைய உணவு. 

அசுத்தம்

தூய்மையின்மை

அசூத்தம்

அசை (=தங்கு, பொருந்து) + ஊத்தை (=கழிவு) + அம் = அசூத்தம் >>> அசுத்தம் = கழிவுகள் பொருந்தி இருத்தல்.

அசுத்தை

கெட்ட நடத்தை உடையவள்

அசிற்றை

அசை (=செல், நட) + இறு (=கெடு) + ஐ = அசிற்றை >>> அசுத்தை = கெட்ட நடத்தை உடையவள்.

அசுபம்

துன்பம்

அசுவம்

அசை (=நீங்கு, இல்லாகு) + உவ (=மகிழ், விரும்பு) + அம் = அசுவம் >>> அசுபம் = மகிழ்ச்சி இல்லாதது.

அசுரன்

பயங்கர வடிவும் வலிய உடலும் கொண்டவன்

அச்சுரன்

அச்சு (=பயம், உடல், தோற்றம்) + உரம் (=வலிமை) + அன் = அச்சுரன் >>> அசுரன் = பயமுறுத்தும் தோற்றமும் வலுவான உடலும் கொண்டவன்.

அசுவாரசியம்

விருப்பமற்றது, விருப்பமின்மை

அசுவாறயியம்

அசை (=தங்கு, பொருந்து) + உவ (=மகிழ், விரும்பு) + அறை (=இன்மை) + இயம் = அசுவாறயியம் >>> அசுவாரசியம் = மகிழ்ச்சி / அல்லது விருப்பம் பொருந்தாமை..

அசுழம்

நாய்

அசுழம்

அசை (=தங்கு, ஒலி, நீட்டு, உணவு, வருந்து) + உழ (=பழகு, அலை) + அம் = அசுழம் = உணவுக்காக அலைந்து வருந்துவதும் பழகித் தங்குவதும் நீட்டி ஒலிப்பதும் ஆனது.

அசூயை, அசுயை

பொறாமை, காழ்ப்புணர்வு

அசூழை

அசை (=குன்று, கெடு) + ஊழ் (=எண்ணு, முதிர், காழ்) + ஐ = அசூழை >>> அசூயை =  கேடு நினைக்கும் காழ்ப்புணர்வு.

அசோகம்

துன்பமின்மை

அசோங்கம்

அசை (=வருந்து) + ஓங்கு (=நீங்கு, இல்லாகு) + அம் = அசோங்கம் >>> அசோகம் = வருத்தம் இன்மை.

அசௌக்கியம், அசௌகரியம்

துன்ப மிகுதி

அசோங்கியம்

அசை (=வருந்து, துன்புறு) + ஓங்கு (=பெருகு) + இயம் = அசோங்கியம் >>> அசௌக்கியம் = துன்பம் மிக்க நிலை.

அஞ்சம்

அன்னம்

ஆயம்

ஆய் (=பால், பிரி) + அம் (=நீர்) = ஆயம் >>> அசம் >>> அஞ்சம் >>> அம்சம் = பாலில் இருந்து நீரைப் பிரிப்பது.

அஞ்சம், அம்சம்

பிரிவு, கூறுபாடு

ஆயம்

ஆய் (=பிரி) + அம் = ஆயம் >>> அசம் >>> அஞ்சம் >>> அம்சம் = பிரிவு, கூறுபாடு.

அஞ்சம், அம்சம்

அழகு

ஆய்

ஆய் (=அழகு) + அம் = ஆயம் >>> அசம் >>> அஞ்சம் >>> அம்சம்

அஞ்சல்

சத்திரம்

அச்சல்

அசை (=செல், தங்கு, கட்டு) + அல் = அச்சல் >>> அஞ்சல் = செல்லும் வழியில் தங்குவதற்காக கட்டப்பட்டது.

அஞ்சல், அஞ்சி

கடிதம்

ஆசல்

ஆசு (=எழுது, இலக்கு, விரைவு) + அல் = ஆசல் >>> அஞ்சல் = இலக்கை விரைந்தடையும் எழுத்து.

அஞ்சலி

வவ்வால்

அச்சலி

அசை (=தங்கு, தண்டு, கிளை, தொங்கு, இயங்கு) + அல் (=பகல், இரவு) + இ = அச்சலி >>> அஞ்சலி = பகலில் கிளையில் தொங்கியவாறு தங்குவதும் இரவில் இயங்குவதும் ஆனது.

அஞ்சலி

பலாப்பழம்

அச்சளி

அசை (=தண்டு) + அளி (=கனி, தோன்று, செறி, பெரு) = அச்சளி >>> அஞ்சலி = தண்டில் தோன்றும் செறித்துப் பெருத்த கனி.

அஞ்சலி

வணக்கம்

அச்சளி

அசை (=வளை, பணி, சொல்) + அளி (=அன்பு) = அச்சளி >>> அஞ்சலி = அன்புடன் பணிந்து கூறப்படுவது.

அஞ்சலி

கைகளால் அள்ளப்பட்டது

அச்சள்ளி

அசை (=உணவு) + அள்ளு (=கைகளால் முக) + இ = அச்சள்ளி >>> அஞ்சலி = கைகளால் முகக்கப்படும் உணவு.

அஞ்சலி

அம்பு

ஆயள்ளி

ஆய் (=விரை, குத்து) + அள் (=செறி) + இ = ஆயள்ளி >>> அசலி >>> அஞ்சலி = விரைந்துசென்று குத்திச் செறிவது.

அஞ்சனம்

பூசுமை

ஆசாணம்

ஆசு (=நுட்பம், பற்று, பூச்சு) + ஆணம் (=குழம்பு, பொருள்) = ஆசாணம் >>> அஞ்சனம் = பூசப்படும் நுட்பமான குழைபொருள்.

அஞ்சனம்

இருள், கருமை

ஆயணம்

ஆய் (=ஒளி) + அணை (=அவி, அழி) + அம் = ஆயணம் >>> அசனம் >>> அஞ்சனம் = ஒளியின் அழிவு = இருள், கருமை

அஞ்சனம்

குற்றம், பாவம்

ஆசு

ஆசு (=குற்றம்) + அணம் = ஆசணம் >>> அஞ்சனம் = பாவம்

அஞ்சனம்

யானை

ஐயாணம்

ஐ (=பெருமை) + ஆணம் (=உடல்) = ஐயாணம் >>> அச்சனம் >>> அஞ்சனம் = பெரிய உடலைக் கொண்டது =

அஞ்சனா

விளைச்சல் மதிப்பு

ஆயெண்ணை

ஆயம் (=விளைச்சல்) + எண் (=அள, மதி) + ஐ = ஆயெண்ணை >>> அஞ்செனா >>> அஞ்சனா = விளைச்சல் மதிப்பு.

அஞ்சி

வணங்கு

அசை

அசை (=வளை, பணி, வணங்கு) + இ = அச்சி >>> அஞ்சி

அஞ்சு

ஒளி, அழகு

ஆய்

ஆய் (=அழகு, ஒளி) + உ = ஆயு >>> அசு >>> அஞ்சு

அஞ்ஞாதம்

அறியப்படாமை

அச்சறம்

அசை (=நீங்கு, இல்லாகு) + அறி + அம் = அச்சறம் >>> அஞ்சதம் >>> அஞ்ஞாதம் = அறியப்படாமை.

அஞ்ஞானம்

அறியாமை

அச்சாணம்

அசை (=நீங்கு, இல்லாகு) + ஆணம் (=அறிவு) = அச்சாணம் >>> அஞ்சானம் >>> அஞ்ஞானம் = அறிவின்மை

அட்சதை

வாழ்த்தித் தூவப்படுவது

ஆசெறை

ஆசி (=வாழ்த்து) + எறி (=தூவு) + ஐ = ஆசெறை >>> அச்செதை >>> அட்சதை = வாழ்த்தித் தூவப்படுவது

அட்சம்

கண்

ஆயம்

ஆய் (=அறி, பார், ஒளி) + அம் = ஆயம் >>> அசம் >>> அச்சம் >>> அட்சம் = ஒளியால் பார்ப்பது = கண்.

அட்சயம்

குறைவற்றது

அச்சாயம்

அசை (=நீங்கு, இல்லாகு) + ஆய் (=சுருங்கு, குறை) + அம் = அச்சாயம் >>> அட்சயம் = குறைவு இல்லாதது, முழுமை

அட்சயன்

கடவுள்

அச்சாயன்

அச்சாயம் (=முழுமை) + அன் = அச்சாயன் >>> அட்சயன்

அட்சரம்

எழுத்து

அச்சறம்

அசை (=ஒலி) + அறி (=பயில்) + அம் = அச்சறம் >>> அட்சரம் = பயிலப்படும் ஒலி

அட்டகம்

எட்டுடையது

எட்டகம்

எட்டு + அகம் = எட்டகம் >>> அட்டகம் = எட்டைக் கொண்டது

அட்டகாசம்

வெற்றிக் களிப்பால் ஆகும் பெருஞ்சிரிப்பு

அட்டகாயம்

அடு (=வெல்) + அகை (=எழு, பெரு) + ஆய் (=மகிழ், களி, சிரி) + அம் = அட்டகாயம் >>> அட்டகாசம் = வெற்றிக் களிப்பால் எழுகின்ற பெருஞ்சிரிப்பு.

அட்டம்

பக்கம்

அட்டம்

அடு (=சார்) + அம் = அட்டம் = சார்ந்திருப்பது.

அட்டம்

பகை

அன்றம்

அன்று (=பகை) + அம் = அன்றம் >>> அற்றம் >>> அட்டம்

அட்டம்

குறுக்கீடு, தடை

அட்டம்

அடை (=தடு, குறுக்கிடு) + அம் = அட்டம் = குறுக்கீடு, தடை.

அட்டம்

மாடிவீடு

ஏற்றம்

ஏறு (=உயர், தங்கு) + அம் = ஏற்றம் >>> அட்டம் = உயரமான தங்குமிடம்.

அட்டம், அச்~டம்

எட்டு

எட்டு

எட்டு + அம் = எட்டம் >>> அட்டம் >>> அச்~டம்

அட்டமம்

எட்டாவது

எட்டமம்

எட்டு + அமை + அம் = எட்டமம் >>> அட்டமம் = எட்டாக அமைந்தது.

அட்டவணை

குறுக்கு நெடுக்குடையது

அட்டபாணை, அற்றமணை

(1) அட்டம் (=குறுக்கு) + பாணி (=நீட்டம், நெடுக்கு) + ஐ = அட்டபாணை >>> அட்டவணை = குறுக்கும் நெடுக்கும் உடையது. (2) அறு (=வகு) + அமை + அணி (=வரிசை) + ஐ = அற்றமணை >>> அட்டவணை = வரிசையாக வகுத்து அமைக்கப்பட்டது.

அட்டாணி

கோட்டைச் சுவர்மேல் வீடு

ஏற்றணி

ஏறு (=உயர்) + அணை (=சுவர், தங்குமிடம்) + இ = ஏற்றணி >>> அட்டாணி = சுவரின் உயரே உள்ள தங்குமிடம்.

அட்டாலை, அட்டாலம்

உயரத்தில் உள்ள வீடு

ஏற்றளை, ஏற்றளம்

ஏறு (=உயர், தங்கு) + அளம் (=இடம்) + ஐ = ஏற்றளை >>> அட்டாளை >>> அட்டாலை = உயரத்தில் உள்ள தங்குமிடம்.

அட்டி

தடை, தாமதம்

அட்டி

அடை (=தடு, தாமதி) + இ = அட்டி = தடை, தாமதம்

அட்டிகை, அட்டியல்

கனமான தங்க நகை

அட்டீகை

அடை (=திணி, செறி, கனம், செய்) + ஈகை (=பொன்) = அட்டீகை >>> அட்டிகை = கனமாகச் செறித்துச் செய்த தங்க நகை.

அடக்கம்

பறை

அடக்கம்

அடி (=தட்டு, ஒலி) + அக்கு (=தோல்) + அம் = அடக்கம் = தட்டி ஒலிக்கப்படும் தோற்பொருள்.

அடத்தி

மொத்த விற்பனை

அடத்தி

அடை (=விலை, கொள், வாங்கு, பொருள்) + அத்து (=கூடு, மிகு) + இ = அடத்தி = மிகுதியான பொருளை விலைக்கு வாங்குதல்.

அடத்தி

இலாபம், தரகு

அடத்தி

அடை (=விலை, கொள், பொருள்) + அத்து (=கூடு) + இ = அடத்தி = பொருளின் விலையை விட கூடுதலாகக் கொள்வது

அடம்

பிடிவாதம்

அற்றம்

அற்றம் (=முடிவு) >>> அட்டம் >>> அடம் = தீர்மானம், பிடிவாதம்

அடம்

வன்மம், பகை

அற்றம்

அற்றம் (=அழிவு, கேடு, தீர்மானம், எண்ணம்) >>> அட்டம் >>> அடம் = அழிப்பதற்கான / கெடுப்பதற்கான தீர்மானம்.

அடம்

கேடு

அற்றம்

அற்றம் (=அழிவு, கேடு) >>> அட்டம் >>> அடம்

அடவி

காடு, தோட்டம்

அடவி

அடை (=இலை, செறி, இடம்) + அவை (=கூட்டம், மிகுதி) + இ = அடவி = இலைகள் மிகுதியாகச் செறிந்திருக்கும் இடம்.

அடவி

மிகுதியான செறிவு

அடவி

அடை (=செறி) + அவை (=கூட்டம், மிகுதி) + இ = அடவி = மிகுதியான செறிவு

அடாசு

கெட்டுப்போனது

அடாழு

அடை (=உறு, பொருள்) + அழி (=கெடு) + உ = அடாழு >>> அடாசு = கேடு உற்ற பொருள்

அடாத்து, அடாத்காரம்

பலாத்காரம்

அடாற்று

அடு (=வருத்து) + ஆற்று (=வலியடை, செய்) = அடாற்று >>> அடாத்து = வலிமையால் வருத்திச் செய்யப்படுவது.

அடாத்து

அவமரியாதை

அடாற்று

அடி (=கீழ், தாழ்வு) + ஆற்று (=செய்) = அடாற்று >>> அடாத்து = தாழ்வு செய்தல். 

அடாத்து

காரணம் இல்லாமை

அறாத்து

அறு (=இல்லாகு) + ஆதி (=காரணம்) + உ = அறாத்து >>> அடாத்து = காரணம் இல்லாமை.

அடாவந்தி

அநியாயம்

அடாவற்றி

அடு (=பொருந்து) + ஆ (=எதிர்மறை) + அறம் (=நியாயம்) + இ = அடாவற்றி >>> அடாவத்தி >>> அடாவந்தி = பொருந்தா நியாயம்

அடாவந்தி

பெருந்துன்பம்

அடவதி

அடு (=மிகு) + அவதி (=துன்பம்) = அடவதி >>> அடாவந்தி = மிக்க துன்பம்.

அடாவந்தி

பொய்யுரை

அற்றவற்றி

அற்றம் (=பொய்) + அறை (=சொல், உரை) + இ = அற்றவற்றி >>> அட்டவத்தி >>> அடாவந்தி = பொய்யாக உரைக்கப்படுவது.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

உங்கள் கருத்துக்களைத் தமிழில் தட்டச்சு செய்யும் வழி:
வலப்பக்கத்தில் உள்ள பகுதியில் தமிழ் ஒலிகளை ஆங்கில எழுத்துக்களில் அசசடித்து நகல் செய்து இங்கே ஒட்டலாம்.