சனி, 21 டிசம்பர், 2019

சமக்கிருதத்தில் உள்ள நேரடி & மூலத் தமிழ்ச் சொற்களின் தோற்றம் - பகுதி 2

முன்னுரை:

சமக்கிருதத்தில் உள்ள நேரடி & மூலத் தமிழ்ச் சொற்களின் தோற்றம் - பகுதி 1 ன் தொடர்ச்சியாக இக் கட்டுரை வெளியிடப்படுகிறது. 


 
சொல்
பொருள்
தமிழ்ச் சொல்
தமிழ் மூலச்சொல்லும்
தோன்றும் முறையும்
~சாரன்
ஒற்றன்
சாரன்
சார் (= ஒற்று) >>> சாரன் = ஒற்றுபவன் = ஒற்றன்.
~சால்ரா
இசைக்கருவி
சல்லரி
சல்லரி (=கைத்தாளம்) >>> சால்ரா.
~சாலை
கல்வி பயிலகம்
சாலை
ஆல் (=ஒலி) >>> ஆலை >>> சாலை = ஒலிப்புடைய இடம் = கல்வி பயிலும் இடம்.
~சாலை
பாதை
சாலை
அலை (=திரி) >>> சலை >>> சாலை = திரியும் இடம்
~சிக்சை~
கல்வி
சிச்சை
இசை( = பெறு) >>> சிசை >>> சிச்சை = பேறு = கல்வி.
~சிகண்டி
மயில்
சிகண்டி
சிகை (= கொண்டை) >>> சிகண்டி = கொண்டையுடையது.
~சிகரம்
தலை
சிகரம்
சிக்கு (= மயிர்) >>> சிகரம் = மயிருடையது = தலை
~சிங்கம்
அரிமா
சிங்கம்
சிக்கு ( = மயிர்) >>> சிக்கம் >>> சிங்கம் = மயிர் நிறைந்தது
~சிங்காரம்
ஒப்பனை
சிங்காரம்
சிங்கம் + ஆரம் = சிங்கத்தின் வட்டமான தலைமயிர் போன்ற மாலை ஒப்பனை
~சிங்குவை
நாக்கு
சிங்குவை
சிக்கு (= அகப்படு) >>> சிக்குவை >>> சிங்குவை = வாய்க்குள் அகப்பட்டிருப்பது = நாக்கு
~சிச்~டர்
மாணவர்
சிச்சர்
இசை( = பெறு) >>> சிசை >>> சிச்சை (=கல்வி.) >>> சிச்சர் = கல்வியைப் பெறுபவர்.
~சிசு
குழந்தை
சிசு
இசை( = பெறு) >>> சிசை >>> சிசு = பேறு = குழந்தை.
~சிட்டிகை
சிறுகை அளவு
சிட்டிகை
சிறு + கை = சிற்றுக்கை >>> சிட்டுக்கை >>> சிட்டிகை.
~சித்தி
வெற்றி
சித்தி
இறு (=வெல்) >>> இற்றி >>> இத்தி >>> சித்தி = வெற்றி
~சித்திரம்
சிறிய வகை
சித்திரம்
சில் (=சிறிய)  + திறம் (=வகை) = சிற்றிறம் >>> சித்திறம் >>> சித்திரம். (எ.கா: சித்திரான்னம் = சிறிய வகைச் சோறு)
~சித்திரம்
ஓவியம்
சித்திரம்
சில் (=சிறிய)  + திறம் (=கோலம்) = சிற்றிறம் >>> சித்திறம் >>> சித்திரம் = சிறிய கோலம் = ஓவியம்.
~சித்திரம்
ஓட்டை
சித்திரம்
சில் (=சிறிய)  + திறம் (=வழி) = சிற்றிறம் >>> சித்திறம் >>> சித்திரம் = சிறுவழி = ஓட்டை
~சித்திரம்
சிறிய உடல்
சித்திரம்
சில் (=சிறிய)  + திறம் (=உடல்) = சிற்றிறம் >>> சித்திறம் >>> சித்திரம். (எ.கா: சித்திரக்குள்ளன் = சிறிய உடல் குள்ளன்.)
~சிந்தூரம்
குங்குமம்
செந்தூரம்
செம்மை (=சிவப்பு)  +  தூறு (=பொடி) = செந்தூறு >>> செந்தூரம் >>> சிந்தூரம் = சிவப்புப் பொடி = குங்குமம்.
~சிநேகம்
நட்பு
நேயம்
நேயம் (=நட்பு) >>> ச்`நேக` >>> சினேகம்
~சியாமளம்
கருமை
சாமளம்
யாமம் (=இரவு) >>> சாமம் >>> சாமளம் (=கருமை) >>> ச்`யாமள >>> சியாமளம்..
~சிரத்தை
அன்பு
சிரத்தை
இரங்கு (=அன்புசெய்) >>>இரந்தை >>>சிரந்தை >>>சிரத்தை
~சிரம்
தலை
சிரம்
சீர் (= தலைமை) >>> சிரம் = தலைமை உறுப்பு.
~சிரமம்
துன்பம்
சரம்பு
அரம்பு (=வருந்து) >>>சரம்பு (=துன்பம்) >>> ச்`ரம >>> சிரமம்
~சிரவணம்
கல்வி
சரவணம்
அரவு (=ஒலி)  +  அணம் (=ஒன்றுதல், ஓங்குதல்) = அரவணம் ( = ஒன்றி ஓங்கி ஒலித்தல்) >>> சரவணம் (=கல்வி) >>> ச்`ரவண >>> சிரவணம்.
~சிராத்தம்
சிறு சோறு
சிராத்தம்
சிறு + வத்தம் (=சோறு) >>> சிறாத்தம் >>> சிராத்தம்
~சிரீ
திரு
சீர்
சீர் (=திரு) >>> ச்`ரீ >>> சிரீ
~சிருட்டி
படைப்பு
சூட்டு
சூல் (=கரு) >>> சூற்று >>> சூட்டு (=உருவாக்கு) >>> ச்`ருச்~டி >>> சிருட்டி = ஆக்கம், படைப்பு.
~சிரேட்டம்
பெருமை
சீரிட்டம்
சீர் + இட்ட (= திருவுடைய, பெருமைமிக்க.) >>> சிரேட்ட
~சிரேணி
வரிசை, தெரு
சீரணி
சீர் (=நேர்மை)  +  அணி (=வரிசை) = சீரணி >>> சிரேணி = நேர்வரிசையாக அமைந்திருப்பது = தெரு.
~சிரோத்திரம்
காது
சோத்திரம்
ஒற்று (=கேள்) >>> ஒத்து >>> ஓத்திரம் >>> சோத்திரம் (=கேட்கும் உறுப்பு= காது)>>> ச்`ரோத்ர >>> சிரோத்திரம்
~சிலேத்துமம்
சளி
சேத்துமம்
சேறு (=குழைவு) >>> சேற்றுமம் >>> சேத்துமம் (=குழைவானது = சளி) >>> ச்`லேத்ம >>> சிலேத்துமம்
~சிலை
செதுக்கப்பட்டது
சிலை
சிலுக்கு (= சிறிதாக வெட்டு) >>> சிலை = சிறிது சிறிதாக வெட்டிச் செய்யப்படுவது.
~சிற்பம்
செதுக்கப்பட்டது
சிற்பம்
சிறுக்கு (= சிறிதாக வெட்டு) >>> சிற்பம் = சிறிது சிறிதாக வெட்டிச் செய்யப்படுவது
~சிற்பி
செதுக்குவோன்
சிற்பி
சிறுக்கு (= சிறிதாக வெட்டு) >>> சிற்பம் >>> சிற்பி = சிற்பத்தைச் செதுக்குபவன்.
~சீக்கிரம்
விரைவு
சீக்கிரம்
சிகரம் (=தலை) >>> சீக்கரம் >>> சீக்கிரம் = தலைபோகிற நிலை = விரைவு.
~சீடன்
மாணவன்
சீடன்
சிற்றன் >>> சிட்டன் = சீடன் = சிறுவர், மாணவர்.
~சீதம்
குளிர்ச்சி
சீதம்
ஈரம் (=குளிர்ச்சி) >>> சீரம் >>> சீதம்
~சீரணம்
செரித்தல்
செரிணம்
செரி >>> செரிணம் >>> சீ^ர்ண >>> சீரணம்
~சீவன்
உயிர்
சீவன்
சிவணு (= தோன்று) >>> சீவன் = தோன்றுவது = உயிர்
~சுகம்
இன்பம்
சுகம்
உக (=மகிழ்) >>> சுக >>> சுகம் = மகிழ்ச்சி, இன்பம்.
~சுண்டி
சுக்கு
சுண்டி
ஒண்டு (= ஒடுங்கு) >>> சொண்டு >>> சுண்டு (=வற்று) >>> சுண்டி = வற்றிய இஞ்சி.
~சுத்தம்
தூய்மை
சுத்தம்
உத்து (=கழி) >>> சுத்து (=நீக்கு) >>> சுத்தம் = கறைகளைக் கழித்து நீக்குவதால் உண்டாகும் தூய்மை.
~சுதந்திரம்
விடுதளை
சுயந்திறம்
சுயம் (=தனி)  +  திறம் (=நிலை) = சுயந்திறம் (= தனிநிலை) >>> சுதந்திரம் = விடுபட்ட நிலை = விடுதளை.
~சுதை
தூய்மை
சுதை
உத்து (=கழி) >>> சுத்து (=நீக்கு) >>> சுதை = கறைகளைக் கழித்து நீக்குவதால் உண்டாகும் தூய்மை.
~சுந்தரம்
அழகு, பொலிவு
சுந்தரம்
உத்து (=கழி) >>> சுத்து (=நீக்கு) >>> சுத்தம் (=தூய்மை) >>> சுந்தரம் = தூய்மையால் உண்டாகும் பொலிவு / அழகு.
~சுந்து
நீர்
சுந்து
உத்து (=கழி) >>> சுத்து (=நீக்கு) >>> சுந்து = கறைகளைக் கழித்து நீக்க உதவும் பொருள் = நீர்.
~சுபம்
இனிமை
சுபம்
உப்பு (=இனிமை) >>> சுப்பு >>> சுப்பம் >>> சுபம்.
~சுயம்
தனிப்பட்டது
சுயம்
உய் (=நீங்கு, தனி) >>> உயம் >>> சுயம் = தனித்தது
~சுயம்பு
இயற்கை, கடவுள்
சுயம்பு
உயர் (=தோன்று) >>> சுயர் >>> சுயம் >>> சுயம்பு = தானாகத் தோன்றும் இயல்புடையது = இயற்கை, கடவுள்.
~சுலபம்
சுருக்கம், எளிமை
சுலபம்
சுளுவு (= சுருங்கு) >>> சுளுவம் >>> சுலபம் = சுருக்கம்.
~சுலோகம்
பாட்டு
சலிகை
சால் (= புகழ்) >>> சலிகை (=புகழ்மாலை, பாட்டு) >>> ச்`லோக` >>> சுலோகம்.
~சுளுக்கு
சுருக்கம்
சுளுக்கு
சுளுவு (= சுருங்கு) >>> சுளுக்கு
~சூசகம்
நுட்பக் கருத்து
சூசிகம்
சூழ்ச்சி (=நுண்ணறிவு) >>> சூச்சிகம் >>>சூசிகம் >>>சூசகம்
~சூட்சுமம்
நுட்பக் கருத்து
சூச்சிமம்
சூழ்ச்சி (=நுண்ணறிவு) >>> சூச்சிமம் >>> சூட்சுமம்
~சூத்திரம்
எந்திரம்
சூத்திரம்
சுற்று >>> சுத்து >>> சூத்திரம் = சுற்றுவது
~சூத்திரம்
நுட்பச் செய்தி
சூத்திரம்
சூழ் (=நுட்பம்) + திறம் (=செய்தி) >>> சூழ்த்திறம் >>>சூத்திரம் = நுட்பமாக எழுதப்பட்ட செய்தி.
~சூரம்
வீரம்
சூரம்
உரம் (= துணிவு) >>> சுரம் >>> சூரம்
~சூரியன்
கதிரவன்
சூரியன்
சூர் (=சுற்று)  +  இயன் (=கடப்பவன்) = சூரியன் = சுற்றிக் கடப்பவன்..
~சூளை
அடுப்பு
சூலை
உலை (=அடுப்பு) >>> சுலை >>> சூலை >>> சூளை
~சூனியம்
வெறுமை
சூனியம்
சுனை (=குழி) >>> சுனையம் >>> சூனியம் = வெறுமை.
~செகம்
பூமி
செகம்
செக்கு (=சுழல்) >>> செக்கம் >>> செகம் = சுழல்வது = பூமி
~சேசம்
இளைப்பு, சளி
சேசம்
எய் (=இளை) >>> செய் >>> சேசம் = இளைப்பு, இளைப்பை உண்டாக்கும் சளி
~சேடம்
குறைவு, மீதி
சேடம்
எடு (=குறை) >>> செடு >>> சேடம் = குறைவு
~சேடி
குறை
சேடி
எடு (=குறை) >>> செடு >>> சேடி = குறை
~சேதம்
குறைபாடு
சேதம்
செது (=குறை) >>> சேதம்
~சேதனம்
குறைபாடு
சேதனம்
செது (=குறை) >>> சேதனம்
~சேதாரம்
குறைபாடு
சேதாரம்
செது (=குறை) >>> சேதாரம்
~சேது
அணைக்கட்டு
சேது
ஏந்து (=தாங்கு) >>> சேந்து >>> சேது = நீரைத் தாங்குவது
~சேவை
அன்பு
சேவை
செவிலி (= தாய்) >>> சேவை. தாய் குழந்தையிடம் காட்டும் அன்பு.
~சேனை
படைத்திரள்
சேனை
சேணி (=கூட்டம்) >>> சேனை
~சைலம்
மலை
சைலம்
செல் (= மலை) >>> சைலம்
~சைனியம்
படைத்திரள்
சேனை
சேணி (=கூட்டம்) >>> சேணியம் >>> சைனியம்
~சொக்கம்
நெருப்பு
சொக்கம்
செக்கம் (= சினம்) >>> சொக்கம் = சினம் போலச் சுடுவது.
~சொக்கம்
அழகு
சொக்கம்
செக்கம் (= சிவப்பு) >>> சொக்கம் = சிவப்பான அழகு.
~சொக்கு
மயங்கு
சொக்கு
செக்கு (=சுற்று) >>> சொக்கு = தலை சுற்று = மயங்கு
~சொத்து
செல்வம்
சொத்து
ஒற்று (= சேர் )>>> ஒத்து >>> சொத்து= சேர்க்கப்பட்டவை
~சொந்தம்
சேர்ந்திருப்ப து
சொந்தம்
ஒற்று (= சேர்) >>> ஒத்தம் >>> சொந்தம் = சேர்ந்திருப்பது
~சொப்பனம்
கனவு
சொப்பனம்
செம்மு (=மூடு) >>> சொம்மு (=இமைமூடு) >>> சொப்பு >>> சொப்பனம்.
~சொர்க்கம்
மகிழ்விடம்
சொர்க்கம்
செருக்கு (=மகிழ்ச்சி, செல்வம்) >>> சொர்க்கம் = செல்வமும் மகிழ்ச்சியும் மிக்க இடம்
~சொர்ணம்
தங்கநகை
சொண்ணம்
ஒண்மை (= ஒளி) >>> சொண்மை >>> சொண்ணம் >>> சொர்ணம் = ஒளிவீசுவது
~சொருபம்
உருவம்
சொருபம்
உருவம் >>> சுருவம் >>> சொருபம்
~சொலி
ஒளிர்
சொலி
ஒலி (= வெளு) >>> சொலி = வெண்மையாகு, ஒளிவீசு
~சொற்பம்
சிறுமை
சொற்பம்
சிறு >>> சிறுப்பம் >>> சொற்பம்
~சோகம்
மனக் கலக்கம்
சோகம்
செக்கு (=சுழல்) >>> சொக்கு >>> சோகம் = சுழற்சி, கலக்கம்
~சோகம்
உருண்டை
சோகம்
செக்கு (=சுழல்) >>> சொக்கு >>> சோகம் = சுழலக் கூடியது = உருண்டை.
~சோடனை
புனைவு, சேர்ப்பு
சோடனை
ஒட்டு (= சேர்) >>> சொட்டு >>> சொட்டனை >>> சோடனை
~சோடி
இணை
சோடி
ஒட்டு (= சேர்) >>> சொட்டு >>> சோடி = சேர்ந்திருப்பவை
~சோடி
பொருத்து
சோடி
ஒட்டு (= சேர்) >>> சொட்டு >>> சோடி = பொருத்து
~சோடை
உள்ளீடற்றது
சோடை
ஓட்டை >>> சோட்டை >>> சோடை = உள்ளே இல்லாதது
~சோணங்கி
சோம்பேறி
சோணங்கி
சுணங்கு (=சோம்பு) >>> சுணங்கி >>> சோணங்கி
~சோதகம்
கழியும் தொகை
சோதகம்
உத்து (= கழி) >>> சுத்து >>> சுத்தகம் >>> சோதகம்
~சோதகம்
தூய்மை
சோதகம்
உத்து (= கழி) >>> சுத்தம் >>> சுத்தகம் >>> சோதகம்
~சோதகர்
கற்றவர்
சோதகர்
ஓது (= படி) >>> சோது >>> சோதகர் = படித்தவர்
~சோத்தியம்
கழிபடு தொகை
சோத்தியம்
உத்து (= கழி) >>> சுத்து >>> சுத்தியம் >>> சோத்தியம்
~சோதரம்
போன்று இருப்பது
சோதரம்
ஒத்திரு (=போன்றிரு) >>> ஒத்திரம் >>> சொத்திரம் >>> சொந்தரம் >>> சோதரம்
~சோதரன்
போல் இருப்பவன்
சோதரன்
சோதரம் >>> சோதரன்
~சோதரி
போல் இருப்பவள்
சோதரி
சோதரம் >>> சோதரி
~சோதனி
துடைப்பம்
சோதனி
உத்து (= கழி) >>> சுத்து >>> சுத்தனி >>> சோதனி = கழிவைப் பெருக்க உதவுவது
~சோதனை
தடவிப்பார்த்தல்
சோதனை
ஒற்று (= தடவு) >>> ஒத்து >>> ஒத்தனை >>> சொத்தனை >>> சோதனை = தடவிப்பார்
~சோதா
பயனற்றவன்
சோதா
சொத்தை >>> சோதா
~சோதி
ஒளி
சோதி
உத்து (= கழி) >>> சுத்து >>> சுத்தம் (=தூய்மை) >>> சொத்தி >>> சோதி = தூய்மையால் உண்டாவது
~சோதி
சுத்தம்செய்
சோதி
சுத்தம் >>> சோதி
~சோதி
ஒளிர்
சோதி
சுத்தம் >>> சோதி
~சோதிடம்
வானியல்
சோதிடம்
சோதி  (=ஒளிர்) + இடம் = சோதிடம் = ஒளிரும் இடம் = வானம் >>> வானியல்
~சோந்தை
பற்று
சோந்தை
ஒற்று (=ஒட்டு) >>> ஒத்து >>> சொத்து >>> சொந்தை >>> சோந்தை = ஒட்டுறவு
~சோபனம்
அழகு
சோபனம்
ஒப்பு (=அழகு) >>> சொப்பு >>> சொப்பனம் >>> சோபனம்.
~சோபானம்
பாரம்பரியம்
சோபானம்
உம்பல் (= வழித் தோன்றல்) >>> உம்பனம் >>> சுப்பனம் >>> சோபானம் = தோன்றுமுறை
~சோபை
அழகு
சோபை
ஒப்பு (= அழகு) >>> சொப்பு >>> சொப்பை >>> சோபை
~சோமம்
கள்
சோமம்
செம்மு (=மூடு) >>> சொம்மு (=இமைமூடு, மயங்கு) >>> சோமம் = மயக்கம் தருவது
~சோமன்
சந்திரன்
சோமன்
சோமம் >>> சோமன் = மயக்கும் ஒளி வீசுபவன்
~சோர்வு
திருட்டு
சோர்வு
சூறு (= துளையிடு) >>> சோர்வு = துளையிட்டுத் திருடுதல்
~சோனம்
மேகத்திரள், கூட்டம்
சோனம்
ஒன்னு (= கூடு) >>> சொன்னு >>> சோனம் = கூட்டம்
~சோனா
தங்கநகை
சோணம்
ஒண்மை ( = ஒளி) >>> சொண்ணம் (=ஒளிர்வது) >>> சோணம் >>> சோனா
~சோனை
மேகத்திரள்
சோனை
ஒன்னு ( = கூடு) >>> சொன்னு >>> சோனை
~சௌமியம்
பொறுமை
சௌமியம்
ஓம்பு (= பொறு) >>> ஓம்பியம் >>> சோம்பியம் >>> சௌமியம்
~சௌமியம்
அழகு
சௌமியம்
ஒப்பு (= அழகு) >>> சொப்பு >>> சொப்பியம் >>> சௌமியம்
~சௌர்யம்
வீரம்
சூரம்
உரம் (= துணிவு) >>> சுரம் >>> சூரம் >>> சௌர்யம்
~ஞாபகம்
எண்ணக் கட்டு
ஞாபகம்
ஞா (=கட்டு) + அகம் (=எண்ணம்) = ஞாவகம் >>> ஞாபகம்
~டாம்பிகம்
அடங்காமை
தாம்பிகம்
தாம்பு (=கட்டு) + இகம் (=மீறல்) = தாம்பிகம் = கட்டு மீறல்
~தக்கரம்
மறைப்பு, வஞ்சனை
தக்கரம்
தகு (=பொருந்து) >>> தக்கு (=பொருத்து, மூடு) >>> தக்கரம் = மூடிமறைத்தல்.
~தக்கன்
திருடன், மூடி
தக்கன்
தகு (=பொருந்து) >>> தக்கு (=பொருத்து, மூடு) >>> தக்கன் = மூடி, மூடிமறைப்பவன்.
~தக்கை
அடைப்பான்
தக்கை
தகு (=பொருந்து) >>> தக்கு (=பொருத்து, மூடு) >>> தக்கை = மூட உதவுவது.
~தச்சர்
உருவாக்குபவர்
தச்சர்
தை (= உருவாக்கு) >>> தச்சு >>> தச்சர்.
~தசுமன்
தலைவன்
தம்மான்
தம் + முன் = தம்முன் >>> தம்மான் >>> தசுமன்
~தஞ்சி
இலை, வெற்றிலை
தஞ்சி
தேய் (= மெலி) >>> தேஞ்சி >>> தஞ்சி = மெலிந்திருப்பது = இலை, வெற்றிலை
~தட்சணை
வெற்றிலைப்பரிசு
தச்சிணை
தஞ்சி(=வெற்றிலை) + இணை = தஞ்சிணை >>> தச்சிணை= வெற்றிலையுடன் கொடுக்கப்படுவது.
~தட்சிணம்
தெற்கு
தெற்கு
தெற்கு >>> தெக்கிணம் >>> தெச்சிணம் >>> தட்சிணம்
~தத்கால்
தற்காலம்
தற்கால்
தறு (=நிகழ்) + காலம் = தறுகாலம் >>> தற்காலம் >>> தத்கால் = நடப்பு காலம்
~தத்து
தனதாக்கல்
தத்து
தன் + தகவு = தற்றகவு >>> தத்தகவு >>> தத்தகம், தத்து = தனதாக ஆக்கிக் கொள்ளுதல்.
~தத்துவம்
உண்மை
தத்துவம்
தத்து (=பரவு, ஒளிர்) >>> தத்துவம் = எங்கும் பரந்து விளங்குவதான உலக நியதி = உண்மை


கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

உங்கள் கருத்துக்களைத் தமிழில் தட்டச்சு செய்யும் வழி:
வலப்பக்கத்தில் உள்ள பகுதியில் தமிழ் ஒலிகளை ஆங்கில எழுத்துக்களில் அசசடித்து நகல் செய்து இங்கே ஒட்டலாம்.