சனி, 3 அக்டோபர், 2020

சமக்கிருதத்தில் உள்ள நேரடி & மூலத் தமிழ்ச் சொற்களின் தோற்றம் - பகுதி 50

 

சொல்

பொருள்

தமிழ்ச்சொல்

மூலச்சொல்லும்

தோன்றிய முறையும்

வரதம்

விரும்பியதைக் கொடுத்தல்

வராற்றம்

வரம் (=விருப்பம்) + ஆற்று (=கொடு) + அம் = வராற்றம் >>> வரத்தம் >>> வரதம் = விரும்பியதைக் கொடுத்தல்.

வரதம்

நுட்பமான ஆடை

பாரற்றம்

பாரி (=ஆடை) + அற்றம் (=நுட்பம்) = பாரற்றம் >>> பரத்தம் >>> வரதம் = நுட்பமான ஆடை.

வரதை

கன்னிப் பெண்

வராறை

வரை (=மணம் செய்) + அறு (=இல்லாகு) + ஐ = வராறை >>> வரதை = மணம் செய்யப் படாதவள்.

வரபலம்

தென்னை மரம்

வாரபலம்

வாரம் (=நீளம், கொத்து) + பலம் (=இலை, காய்) = வாரபலம் >>> வரபலம் = நீண்ட இலைகளைக் கொண்டதும் கொத்தாகக் காய்ப்பதுமான மரம்.

வரம்

கடவுள்

பரம்

பரம் (=தெய்வம்) >>> வரம்

வரம்

அன்பு, உதவி

பரம்

பரி (=இரங்கு) + அம் = பரம் >>> வரம் = இரக்கம், அன்பு, உதவி

வரம்

விருப்பம்

பாரம்

பாரி (=விரும்பு) + அம் = பாரம் >>> வரம் = விருப்பம்

வரம்

மேன்மை

பரம்

பரம் (=மேலானது) >>> வரம் = மேன்மை

வரம்

செல்வம்

பாரம்

பாரம் (=பொருள்) >>> வரம் = பொருட்செல்வம்

வரம்

சூழப்பட்டது

பரம்

பரி (=சூழ்) + அம் = பரம் = சூழப்பட்டது.

வரம்

சிட்டுக் குருவி

பறம்

பறை (=பறவை, தேய், சிறிதாகு) + அம் = பறம் >>> வரம் = சிறிய பறவை இனம்.

வரம்

எறும்பு

வரம்

வரி (=வரிசை, செல், மொய்) + அம் = வரம் = வரிசையாகச் செல்வதும் மொய்க்கும் இயல்புடையதும் ஆனது.

வரம்

மஞ்சள்

வரம்

வரி (=ஒளி, அழகு) + அம் = வரம் = ஒளி / அழகு சேர்ப்பது

வரர்

மேன்மக்கள்

வரர்

வரம் (=மேன்மை) + அர் = வரர் = மேன்மை உடையோர்

வரன்

சிறந்தவன்

வரன்

வரம் (=மேன்மை) + அன் = வரன் = மேலானவன், சிறந்தவன்

வரன்

மணமகன், கணவன்

வரன்

வரை (=மணம் செய்) + அன் = வரன் = மணம் செய இருப்பவன், மணம் செய்து கொண்டவன்

வரன்

அண்ணன்

பரன்

பரம் (=மேலானது) + அன் = பரன் = மேலானவன் = அண்ணன்

வராக்கு

தண்ணீர்ப் பழம்

பராக்கு

பரு (=பெரிய) + ஆக்கம் (=நீர், உணவு) + உ = பராக்கு >>> வராக்கு = நீரினைக் கொண்ட பெரிய உணவுப் பொருள்.

வராகம்

பன்றி

பறகம், பாரகம்

(1). பறி (=தோண்டு) + அகம் (=இடம், நிலம்) = பறகம் >>> வராகம் = நிலத்தைத் தோண்டுவது. (2) பார் (=நிலம்) + அகை (=கிளை, கிளறு) + அம் = பாரகம் >>> வராகம் = நிலத்தைக் கிளறுவது.

வராகம்

போர்

மறாகம்

மறம் (=பகை) + அகை (=முறி) + அம் = மறாகம் >>> வராகம் = பகையை முறித்தல்.

வராகன்

தங்க நாணயம்

பறக்கன்

பறி (=பொன், தங்கம்) + அக்கம் (=நாணயம்) + அன் = பறக்கன் >>> வராகன் = தங்க நாணயம்.

வராகி

மருந்துகளைப் புகைத்தல்

பாரகீ

பாரு (=மருந்து) + அகை (=தீ) + ஈ (=கொடு, இடு) = பாரகீ >>> வராகி = மருந்துகளைத் தீயிலிட்டுப் புகைத்தல்.

வராங்கம்

தலை

பராங்கம்

பரம் (=மேலானது) + அங்கம் (=உறுப்பு) = பராங்கம் >>> வராங்கம் = மேலான உறுப்பு = தலை

வராங்கம்

அழகிய தோற்றம்

வராக்கம்

வரி (=அழகு) + ஆக்கம் (=உருவம்) = வராக்கம் >>> வராங்கம் = அழகிய உருவம்

வராங்கம்

உடல்

பாராக்கம்

பாரி (=தோன்று, பிற) + ஆக்கம் (=உருவம்) = பாராக்கம் >>> வராங்கம் = தோன்றிய உருவம் = உடல்.

வராங்கம்

யானை

பரங்கம்

பருமை + அங்கம் (=உடல்) = பரங்கம் >>> வராங்கம் = பெருத்த உடலைக் கொண்டது. 

வராங்கம்

இலவங்கம்

வரக்கம்

வரி (=பூ) + அஃகு (=வற்று, சுருங்கு) + அம் (=உணவு) = வரக்கம் >>> வராங்கம் = வற்றிச் சுருங்கிய பூ உணவு.

வராங்கனை

பெருமை மிக்க பெண்

பரங்கனை

பருமை (=பெருமை) + அங்கனை (=பெண்) = பரங்கனை >>> வராங்கனை = பெருமை மிக்க பெண்.

வராங்கி

அழகி

வரங்கி

வரி (=அழகு) + அங்கம் (=உடல்) + இ = வரங்கி >>> வராங்கி = அழகிய உடலைக் கொண்டவள்.

வராங்கி

மஞ்சள்

வராக்கி

வரி (=அழகு, ஒளி) + ஆக்கு (=உருவாக்கு) + இ = வராக்கி >>> வராக்கி = அழகும் ஒளியும் உருவாக்குவது.

வராசனம்

நீர் ஊற்றும் பாத்திரம்

வாராழாணம்

வார் (=நீர், ஊற்று) + ஆழ் + ஆணம் (=பாத்திரம்) = வாராழாணம் >>> வராசனம் = நீர் ஊற்றும் ஆழமான பாத்திரம்.

வராசனம்

நுழைவாயில்

வரயனம்

வரு (=நுழை) + அயனம் (=வழி) = வரயனம் >>> வராசனம் = நுழைவாயில்.

வராசான்

கற்பூரம்

வராயம்

வரி (=ஒளி, தீ) + ஆய் (=நுண்மை, வெண்மை) + அம் = வராயம் >>> வராசான் = எரிந்து ஒளிதரும் சிறிய வெண்மையான பொருள்.

வராடகம்

தாமரைத் தண்டுணவு

மராடாக்கம்

மரை (=தாமரை) + அடை (=பெறு) + ஆக்கம் (=உணவு) = மராடாக்கம் >>> வராடகம் = தாமரையில் இருந்து பெறும் உணவு

வராடகம்

கயிறு

வாரடக்கம்

வார் (=நீளு) + அடக்கு (=கட்டு) + அம் = வாரடக்கம் >>> வராடகம் = கட்ட உதவும் நீளமான பொருள்.

எலுமிச்சை

எலுமிச்சம் பழம்

எல்லுபிழியை

எல்லு (=ஒளி, மஞ்சள் நிறம்) + பிழி (=சாறு) + ஐ = எல்லுபிழியை >>> எல்லுமிசிசை >>> எலுமிச்சை = மஞ்சள் ஒளியும் சாறும் உடையது.

வராடகம், வராடி, வராடம், வராடிகை

சிப்பி

பாரடகம்

பார் (=முத்து) + அடை (=அடக்கு) + அகம் (=வயிறு) = பாரடகம் >>> வராடகம் = முத்துக்களை வயிற்றில் அடக்கியது = சிப்பிகள்.

வராடி

முரட்டு ஆடை

பராடி

பருமை + ஆடை + இ = பராடி >>> வராடி = பருத்த ஆடை வகை

வராண்டம்

தாமரை விதை உணவு

மராண்டம்

மரை (=தாமரை) + அண்டம் (=விதை) = மராண்டம் >>> வராண்டம் = தாமரை விதை உணவு.

வராத்தம்

கட்டளை

வாரற்றம்

வார் (=கட்டு) + அறை (=சொல்) + அம் = வாரற்றம் >>> வராத்தம் = கட்டுப்படுத்தும் சொல் = கட்டளை

வராத்தம்

வரி திரட்டுதல்

வராற்றம்

வரி + ஆற்று (=திரட்டு) + அம் = வராற்றம் >>> வராத்தம் = வரி திரட்டுதல்.

வராத்தம்

கொடுக்கல் வாங்கல்

வாராற்றம்

வாரு (=கொள், வாங்கு) + ஆற்று (=கொடு) + அம் = வாராற்றம் >>> வராத்தம் = கொடுக்கல் வாங்கல்.

வராரோகன்

யானைப்பாகன்

வாராரோகன்

வாரி (=யானை) + ஆரோக்கன் (=ஓட்டுபவன்) = வாராரோக்கன் = வராரோகன் = யானையை ஓட்டுபவன்

ஆரோக்கன்

பாகன்

ஆரோக்கன்

ஆர் (=அமர், பொருந்து) + ஓக்கு (=செலுத்து) + அன் = ஆரோக்கன் = அமர்ந்து செலுத்துபவன். 

வராலகம், வராலம்

இலவங்கம்

மராலாக்கம்

மரு (=நறுமணம்) + ஆலம் (=பூ) + அஃகு (=வற்று, சுருங்கு) + அம் (=உணவு) = மராலாக்கம் >>> வராலகம் = வற்றிச் சுருங்கிய நறுமணப் பூ உணவு.

வராளம், மராளம்

பாம்பு

மராளம், வராளம்

மாறு (=கொல்) + ஆல் (=நஞ்சு) + அம் = மாறாலம் >>> மராளம் >>> வராளம் = கொல்லும் நஞ்சினைக் கொண்டது.

வராளி

சந்திரன்

வரளி

வரி (=ஒளி) + அளி (=குளிர்ச்சி, கொடு) = வரளி >>> வராளி = குளிர்ச்சியான ஒளியைத் தருவது.

வராளி

மண்ணீரல்

பரளி

பரி (=நீக்கு, இரண்டாகு, பாதுகா) + அள் (=சேறு, மண்) + இ = பரளி >>> வராளி = மண்ணை நீக்கிப் பாதுகாக்கும் இருபாக உறுப்பு.

வரிட்டம்

சிறப்பானது

வாரிடம்

வரி (=உயர்வு, சிறப்பு) + இடம் = வாரிடம் >>> வரிட்டம் = சிறப்பான இடத்தைக் கொண்டது

வருகம்

மயில் தோகை

வருகம்

வரி (=நீளம், அழகு, கட்டு) + உகு (=உதிர்) + அம் = வருகம் = கட்டில் இருந்து உதிரக் கூடிய நீளமான அழகான பொருள்.

வருகம்

இலை

மருகம்

மரம் + உகு + அம் = மருகம் >>> வருகம் = மரம் உதிர்ப்பது.

வருகம்

அடிமை, பணியாள்

மாறூக்கம்

மாறு (=பணி) + ஊக்கு (=முயல், செய்) + அம் = மாறூக்கம் >>> வருகம் = பணிந்து செயல்படுவோர்.

வருட்டம்

வேம்பு

மருற்றம்

மரம் + உறை (=மழை, மருந்து) + அம் = மருற்றம் >>> வருட்டம் = மழை தருவிப்பதும் மருந்தாவதும் ஆன மரம்.

வருட்டம்

முட்டை

மறுண்டம்

மறி (=குட்டி, தோன்று) + உண்டை (=உருண்டை) + அம் = மறுண்டம் >>> வருட்டம் = குட்டி தோன்றும் உருண்டைப் பொருள்

வருடவரன்

அலி

மாறுடைவரன்

மாறு (=இயல்பு, திரி) + உடை (=கெடு) + வரன் (=ஆண்) = மாறுடைவரன் >>> வருடவரன் = ஆண் இயல்பு கெட்டுத் திரிபு அடைந்தவன் = அலி. 

வருடை

பொறாமை

வருறை

வரி (=தீ, எரி, எண்ணம்) + உறு (=ஒப்பு) + ஐ = வருறை >>> வருடை = தீயைப் போன்று எரியும் எண்ணம் = பொறாமை.

வருணகம்

எழுத்துருவம்

வண்ணாக்கம்

வண்ணம் (=எழுத்து) + ஆக்கம் (=உருவம்) = வண்ணாக்கம் >>> வர்ணகம் >>> வருணகம் = எழுத்துருவம்.

வருணம்

ஒளி, மஞ்சள், தங்கம்

வண்ணம்

வண்ணம் (=ஒளி, அழகு) >>> வர்ணம் >>> வருணம் = ஒளி, அழகு, அழகு தருவது, ஒளி உடையது.

வருணம்

பெருமை, புகழ், துதி

மாணம்

மாண் (=பெருமை) + அம் = மாணம் >>> மண்ணம் >>> வர்ணம் >>> வருணம் = பெருமை, புகழ், துதி.

வருணம்

வாசனை

மணம்

மணம் (=வாசனை) + அம் = மண்ணம் >>> வர்ணம் >>> வருணம்

வருணம்

வேசம்

வரூனம்

வரி (=பூசு, மூடு, அணி) + ஊன் (=உடல்) + அம் = வரூனம் >>> வருணம் = உடலில் பூசியும் அணிந்தும் மூடுதல்.

வருணம்

மாதிரி

வண்ணம்

வண்ணம் (=உருவம்) >>> வர்ணம் >>> வருணம் = மாதிரி.

வருணம்

யானை

பரூனம்

பருமை + ஊன் (=உடல்) + அம் = பரூனம் >>> வருணம் = பருத்த உடலைக் கொண்டது.

வருணம்

மழைநீர், நீர்

மாருணம்

மாரி (=மழை) + உண் (=பொருந்து) + அம் (=நீர்) = மாருணம் >>> வருணம் = மழைநீர், நீர்.

வருணாலயம்

கடல்

வருணாலயம்

வருணம் (=நீர்) + ஆல் (=ஒலி) + அயம் (=பள்ளம்) = வருணாலயம் = நீர் ஒலிக்கின்ற பள்ளம்.

வருணி

பிரம்மச்சாரி

வரினி

வரை (=மணம் செய்) + இன்மை + இ = வரினி >>> வருணி = திருமணம் செய்யாதவன்.

வருணி

தங்கம்

வண்ணி

வண்ணம் (=ஒளி, அழகு) + இ = வண்ணி >>> வர்ணி >>> வருணி = ஒளியும் அழகும் உடையது = தங்கம். ஒ.நோ: ஒண்மை (=ஒளி, அழகு) + அம் = ஒண்ணம் >>> சொண்ணம் >>> சொர்ணம்.

வருத்தகம்

பொருளைப் பெருக்குதல்

பாருந்தாக்கம்

பாரம் (=பொருள்) + உந்து (=பெருக்கு) + ஆக்கம் (=இலாபம்) = பாருந்தாக்கம் >>> வருத்தகம் = பொருளை இலாபகரமாகப் பெருக்குதல்.

வருத்தனம்

உருண்டை

பருத்தணம்

பருதி (=பந்து) + அணம் = பருத்தணம் >>> வருத்தனம்.

வருத்தனம்

கூட்டிப் பெருக்குதல்

மாறுத்தணம்

மாறு (=சுத்தம்செய்) + உத்து (=நீக்கு, கழி) + அணம் = மாறுத்தணம் >>> வருத்தனம் = சுத்தம் செய்து நீக்குதல்

வருத்தனி

விளக்குமாறு

வருத்தனி

வருத்தனம் (=கூட்டிப் பெருக்குதல்) >>> வருத்தனி = கூட்டிப் பெருக்க உதவுவது.

வருத்தனி

நீர்க்குடம்

வாரூற்றாணி

வார் (=நீர்) + ஊற்று + ஆணம் (=பாத்திரம்) + இ = வாரூற்றாணி >>> வருத்தனி = நீர் ஊற்றும் பாத்திரம்

வருத்தனை

வாழ்க்கை

வாருந்தணை

வார் (=நீளு) + உந்து (=கழி) + அணு (=உயிர்) + ஐ = வாருந்தணை >>> வருத்தனை = உயிர் நீண்டு கழிதல்.

வருத்தனம், வருத்தனை

தொழில், முயற்சி

வருத்தணம்

வருத்தம் (=முயற்சி) + அணம் = வருத்தணம் >>> வருத்தனம் >>> வருத்தனை = முயற்சி, தொழில்.

வருத்தனை

சம்பளம்

மாறுத்தனை

மாறு (=வேலைசெய், பதில்) + தனம் (=பொருள்) + ஐ = மாறுத்தனை >>> வருத்தனை = வேலைசெய்ததற்குப் பதிலாகக் கொடுக்கப்படும் பொருள்.

வருத்தனை

கூத்தாட்டம்

மாறுத்தனம்

மாறு (=கூத்தாடு) + தனம் = மாறுத்தனம் >>> மாறுத்தனை

வருத்தனை

வழி

வார்த்தானை

வார் (=ஒழுகு, செல்) + தானம் (=இடம்) + ஐ = வார்த்தானை >>> வருத்தனை = செல்லும் இடம்.

வருத்தி

படம் வரை

வருத்தி

வரை + உத்தி (=படம்) = வருத்தி = படம் வரை

வருத்து

மனப்பாடம் செய்

வாரூற்று

வார் (=அறி) + ஊற்று (=நிலைப்படுத்து) = வாரூற்று >>> வருத்து = அறிந்து நிலைப்படுத்து.

வருசம்

ஆண்டு

வரூழம்

(2). வரை (=காலம்) + ஊழ் (=முதிர், முடி) + அம் = வரூழம் >>> வருசம் = காலத்தின் முடிவு..

வரூதம்

தங்குமிடம்

மரூறம்

மரு (=இடம்) + உறை (=தங்கு) + அம் = மரூறம் >>> வரூதம் = தங்கும் இடம்.

வரூதம்

தேரைச் சுற்றிய மறைப்பு

மறுந்தம்

மறை (=தடு, மூடு) + உந்து (=வண்டி, தேர், தாக்கு) + அம் = மறுந்தம் = வரூதம் = தேரினைத் தாக்குவதில் இருந்து தடுக்கின்ற மறைப்பு. 

வரூதம்

கவசம், கேடயம்

மறூறம்

மறை (=தடு) + ஊறு (=துன்பம், தாக்குதல்) + அம் = மறூறம் >>> வரூதம் = தாக்குதலில் இருந்து தடுக்க உதவுவது.

வரூதினி

போர்ப்படை

மறூறினி

மறம் (=பகை) + ஊறு (=கொலை) + இனம் (=கூட்டம்) + இ = மறூறினி >>> வரூதினி = பகையைக் கொல்லும் கூட்டம்

வரேணியம்

குங்குமம்

வரேணியம்

வரி (=பூசு, தீ, நிறம்) + ஐ (=அழகு) + அணு (=பொடி) + இயம் = வரேணியம் = அழகுக்காக பூசப்படும் தீவண்ணப் பொடி.

வரோதயன்

கடவுளருளால் பிறந்தவன்

வரோதயன்

வரம் (=கடவுள், அருள்) + உதயம் (=தோற்றம்) + அன் = வரோதயன் = இறைவன் அருளால் தோன்றியவன்.

வல்கம்

மரப்பட்டை

பாளகம்

பாளம் (=தோல்) + அகம் (=மரம்) = பாளகம் >>> வலகம் >>> வல்கம் = மரத்தின் தோல்.

வல்கலம்

உள்ளுறுப்புச் சவ்வு

பாளங்கலம்

பாளம் (=தோல்) + அங்கம் (=உறுப்பு) + அலம் (=மெலிவு) = பாளங்கலம் >>> வலக்கலம் >>> வல்கலம் = உறுப்புக்களை மூடியிருக்கும் மெலிவான தோல்.

வல்கிதம், வற்கிதம்

விரைவாகக் குதித்தோடுதல்

வல்குதம்

வல் (=விரைவு) + குதி + அம் = வல்குதம் >>> வல்கிதம் >>> வற்கிதம் = விரைவாகக் குதித்து ஓடுதல்.

வல்லகி, வல்கி

யாழ்

வள்ளங்கி

வள்ளி (=கொடி, நரம்பு, தண்டு) + அங்கம் (=இசை) + இ = வள்ளங்கி >>> வல்லகி >>> வல்கி = தண்டில் நரம்புகளைக் கொண்ட இசைக் கருவி.

வல்லதம்

வன்கொலை

வல்லதம்

வல் (=வன்மை) + அதம் (=கொலை) = வல்லதம் = வன்கொலை

வல்லதம்

உறையால் மூடுதல்

பாளத்தம்

பாளை (=உறை) + அத்து (=பொருத்து) + அம் = பாளத்தம் >>> வல்லதம் = உறையைப் பொருத்துதல்.

வல்லபம்

உறுதியான விருப்பம்

வல்லவம்

வல் (=உறுதி) + அவா (=விருப்பம்) + அம் = வல்லவம் >>> வல்லபம் = உறுதியான விருப்பம், நிலையான அன்பு

வல்லபம்

வலிமை

மள்ளம்

மள்ளம் (=வலிமை) + அம் = மள்ளவம் >>> வல்லபம்

வல்லபம்

கொடுஞ்செயல்

வல்லமம்

வல் (=வன்மை) + அமை (=செய்) + அம் = வல்லமம் >>> வல்லபம் = வன்மையான செயல்.

வல்லபம்

திறமை

வல்லமம்

வலம் (=வெற்றி, வலிமை) + அமை (=செய்) + அம் = வல்லமம் >>> வல்லவம் = வெற்றியைச் செய்யும் வலிமை.

வல்லபம்

உயர்ந்த சாதிக் குதிரை

வலமம்

வலம் (=உயர்வு) + மா (=குதிரை) + அம் = வலமம் >>> வல்லபம் = உயர்ந்த சாதிக் குதிரை.

வல்லபன்

கணவன்

வல்லாவன்

வல (=பிணி, கல) + ஆவி (=உயிர்) + அன் = வல்லாவன் >>> வல்லபன் = உயிருடன் கலந்தவன்.

வல்லபன்

குதிரைக்காரன்

வல்லபன்

வல்லபம் (=குதிரை) >>> வல்லபன் = குதிரைக்காரன்

வல்லபன்

திறமைசாலி

வல்லபன்

வல்லபம் (=திறமை) >>> வல்லபன் = திறமைசாலி

வல்லபன்

பலசாலி

வல்லபன்

வல்லபம் (=வலிமை) >>> வல்லபன் = பலசாலி

வல்லபன்

தலைவன்

வல்லமன்

வலம் (=ஆணை) + அம் (=அழைப்பு) + அன் = வல்லமன் >>> வல்லபன் = ஆணையிட்டு அழைப்பவன்.

வல்லபன்

இடையன்

வல்லாவன்

வல (=செலுத்து, ஓட்டு) + ஆ (=மாடு) + அன் = வல்லாவன் >>> வல்லபன் = மாடுகளை ஓட்டிச் செல்பவன்

வல்லபன்

சமைப்பவன்

பல்லமன்

பலி (=உணவு) + அமை (=சமை) + அன் = பல்லமன் >>> வல்லபன் = உணவு சமைப்பவன்.

வல்லம்

வாழை

வள்ளம்

வளம் (=செழிப்பு, அழகு, மிகுதி) + அம் (=உணவு) = வள்ளம் >>> வல்லம் = செழிப்பும் அழகும் மிக்க உணவைத் தருவது

வல்லம்

இலையாலான கூடை

பல்லம்

பலம் (=இலை, வட்டம்) + அம் = பல்லம் >>> வல்லம் = இலையால் வட்டமாகச் செய்யப்பட்டது.

வல்லயம்

ஈட்டி

வல்லயம்

வல (=செலுத்து, ஏவு) + அயம் (=இரும்பு) = வல்லயம் = ஏவப்படும் இரும்புப் பொருள்.

வல்லரி

தளிர்

வள்ளாரி

வளம் (=பசுமை) + ஆர் (=தோன்று) + இ = வள்ளாரி >>> வல்லரி = பசுமையாகத் தோன்றுவது.

வல்லரி

காய்க் கொத்து

பல்லாரி

பலம் (=காய்) + ஆர் (=கட்டு, கொத்து) + இ = பல்லாரி >>> வல்லரி = காய்க் கொத்து

வல்லரி

பூங்கொத்து

வல்லாரி

வலம் (=கட்டு, கொத்து) + ஆர் (=மலர்) + இ = வல்லாரி >>> வல்லரி = மலர்க் கொத்து

வல்லரி

படர்கொடி

வள்ளாரி

வளை + ஆர் (=பரவு, படர்) + இ = வள்ளாரி >>> வல்லரி = வளைந்து படரக் கூடியது.

வல்லவை

மனைவி

வல்லாவை

வல (=பிணி, கல) + ஆவி (=உயிர்) + ஐ = வல்லாவை >>> வல்லவை = உயிருடன் கலந்தவள்.

வல்லி

படர்கொடி

வல்லி

வல (=சுற்று, படர்) + இ = வல்லி = சுற்றிப் படர்வது

வல்லி

விலங்கு

வல்லி

வலம் (=வலிமை, கட்டு, பிணி) + இ = வல்லி = வலிமையாகப் பிணிப்பது.

வல்லி

திருமணம்

வல்லீ

வல (=பிணி, கட்டு, சேர்) + ஈ (=ஒப்பு) = வல்லீ >>> வல்லி = ஒப்புடையோர் தாலி கட்டிச் சேர்தல். 

வல்லி

இளம்பெண்

வாலி

வால் (=இளமை) + இ = வாலி >>> வல்லி = இளம்பெண்

வல்லி

பிரிவு, அளவு

மாலி

மால் (=எல்லை, அளவு) + இ = மாலி >>> மல்லி >>> வல்லி = எல்லை / அளவைக் கொண்டது = பிரிவு, அளவு.

வல்லிகம்

படர்கொடி

வல்லிகம்

வல (=சுற்று, படர்) + இக (=எல்லையறு) + அம் = வல்லிகம் = எல்லையற்றுச் சுற்றிப் படர்வது.

வல்லிகம்

மிளகு

பல்லுக்கம்

பலி (=உணவு, பயன்விளை) + உக்கம் (=தீ) = பல்லுக்கம் >>> வல்லிகம் = தீயைப் போல பயன்விளைக்கும் உணவு.

வல்லிசம்

மிளகு

பாலீயம்

பாலை (=வெப்பம், எரிச்சல்) + ஈ (=தா) + அம் (=உணவு) = பாலீயம் >>> வல்லிசம் = எரிச்சல் தரும் உணவு.

வல்லிகம்

மஞ்சள்

வாலுகம்

வால் (=ஒளி, அழகு) + உகை (=பதி, பொருத்து) + அம் = வாலுகம் >>> வல்லிகம் = ஒளி / அழகைப் பொருந்தச் செய்வது.

வல்லிகை

யாழ்

வள்ளீகை

வள்ளி (=கொடி, நரம்பு, தண்டு) + இகு (=இசை) + ஐ = வள்ளீகை >>> வல்லிகை = தண்டில் நரம்புகளை உடைய இசைக்கருவி.  

வல்லிசை

பாம்பு

வள்ளியை

வளை + இய (=இயங்கு) + ஐ = வள்ளியை >>> வல்லிசை = வளைந்து இயங்கக் கூடியது.

 

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

உங்கள் கருத்துக்களைத் தமிழில் தட்டச்சு செய்யும் வழி:
வலப்பக்கத்தில் உள்ள பகுதியில் தமிழ் ஒலிகளை ஆங்கில எழுத்துக்களில் அசசடித்து நகல் செய்து இங்கே ஒட்டலாம்.