வெள்ளி, 18 டிசம்பர், 2020

சமக்கிருதத்தில் உள்ள நேரடி & மூலத் தமிழ்ச் சொற்களின் தோற்றம் - பகுதி 58

சொல்

பொருள்

தமிழ்ச் சொல்

மூலச்சொல்லும்

தோன்றும் முறையும்

விப்பிரயோகம்

ஊடல், காதலர் பிரிவு

வீப்புரயோகம்

வீ (=மாறு) + புரை (=ஒப்பு, நட்பு) + ஓகம் (=சேர்க்கை) = வீப்புரயோகம் >>> விப்பிரயோகம் = நட்பின் சேர்க்கைக்கு மாறானது.

விப்பிரலம்பம்

காதலர் பிரிவு, சண்டை

வீப்புரளாவம்

வீ (=மாறு) + புரை (=ஒப்பு, நட்பு) + அளாவு (=கல, சேர்) + அம் = வீப்புரளாவம் >>> விப்பிரலம்பம் = நட்பின் சேர்க்கைக்கு மாறானது = பிரிவு, ஊடல், சண்டை.

விப்பிரலம்பம்

வஞ்சகம்

வீவிறலம்மம்

வீ (=மாறு) + விறல் (=வெளிப்படு) + அமை (=செய்) + அம் = வீவிறலம்மம் >>> விப்பிரலம்பம் = வெளிப்படையான செயலுக்கு மாறானது = வஞ்சகம், ஏமாற்றுகை.

விப்பிரலாபம்

வாக்குவாதம், சண்டை

மீவிறலம்மம்

மீ (=மேலும்) + விறல் (=எதிர்) + அம் (=சொல்) + அம் = மீவிறலம்மம் >>> விப்பிரலாபம் = மேன்மேலும் எதிர்த்துப் பேசுதல்.

விப்பிரலாபம்

வெட்டிப் பேச்சு, பயனற்ற சொல்

மீவிறலம்மம்

வீ (=மாறு) + விறல் (=வெற்றி) + அம் (=சொல்) + அம் = வீவிறலம்மம் >>> விப்பிரலாபம் = வெற்றிப் பேச்சுக்கு மாறானது.

விப்பிரவாசம்

வேற்று ஊரில் வாழ்தல்

வீப்புரவாசம்

வீ (=மாறு) + புரம் (=ஊர், நாடு) + வாசம் (=வாழ்க்கை) = வீப்புரவாசம் >>> விப்பிரவாசம் = மாறான ஊரில்  / நாட்டில் வாழ்தல்.

விப்பிராந்தி

சுழற்சிமயக்கம், கலக்கம்

மைவிறாத்தி

மை (=மயக்கம்) + விற (=சுழல்) + அத்து (=பொருந்து) + இ = மைவிறாத்தி >>> மிபிராந்தி >>> விப்பிராந்தி = சுழற்சி மயக்கம்

விப்பிரியம்

விரும்பத் தகாதது

வீப்பிரியம்

வீ (=மாறு) + பிரியம் (=விருப்பம்) = வீப்பிரியம் >>> விப்பிரியம் = விருப்பத்திற்கு மாறானது.

விப்பிலவம்

போர், கலகம், சண்டை

வீப்புலவம்

வீ (=அழி) + புலவி (=வெறுப்பு, பகை) + அம் = வீப்புலவம் >>> விப்பிலவம் = பகையை அழித்தல் = போர், கலகம், சண்டை.

விப்பிலவம்

தொந்தரவு, பெருங்கேடு

மீப்புலம்பம்

மீ (=மிகுதி) + புலம்பு (=துன்பம்) + அம் = மீப்புலம்பம் >>> மிப்புலவ்வம் >>> விப்பிலவம் = மிகுதியான துன்பம்.

விப்புருதி

புண்

மைப்புருதி

மை (=உடல்) + புரை (=புண்) + உதி (=தோன்று) = மைப்புருதி >>> மிப்புருதி >>> விப்புருதி = உடலில் தோன்றும் புண்.

விபக்கம், விபட்சம்

எதிர்பக்கம், பகைமை

வீபக்கம்

வீ (=மாறு, எதிர்) + பக்கம் = வீபக்கம் >>> விபக்கம் >>> விபக்சம் >>> விபட்சம் = எதிர்ப்பக்கம், பகைமை

விபக்கன், விபட்சன்

பகைவன்

வீபக்கன்

வீபக்கம் (=எதிர்பக்கம்) + அன் = வீபக்கன் >>> விபக்கன் >>> விபக்சன் >>> விபட்சன் = எதிரி

விபக்தம்

பாகப்பிரிவினை

பைபக்கம்

பை (=செல்வம், பொருள்) + பகு (=பங்கிடு) + அம் = பைபக்கம் >>> பிபக்கம் >>> விபக்தம் = செல்வம் / பொருளைப் பங்கீடு செய்தல்

விவகாரம், விபகாரம்

வழக்கு, புகார்

வீவாக்காரம்

வீ (=மாறு, எதிர்) + வாக்கு (=சொல்) + ஆர் (=கட்டு, வழங்கு) + அம் = வீவாக்காரம் >>> விவகாரம், விபகாரம் = எதிராகக் கட்டி வழங்கப்படும் சொல் = வழக்கு, புகார்.

விவகாரி

புகாரளி

விவகாரி

விவகாரம் (=புகார்) >>> விவகாரி = புகாரளி

விபகலிதம்

கழித்தல்

வீபகலிதம்

வீ (=நீக்கு) + பகல் (=பிரிவு) + இதம் = வீபகலிதம் >>> விபகலிதம் = பிரித்து நீக்குதல் = கழித்தல்.

விபசித்து

அறிஞன்

மீப்பச்சித்து

மீப்பம் (=மிகுதி) + சித்தம் (=அறிவு) + உ = மீப்பச்சித்து >>> விபச்சித்து = அறிவு மிக்கவன் = அறிஞன்

ஆசாரம்

நடத்தை, நடவடிக்கை

அயரம்

அயர் (=செய், நட) + அம் = அயரம் >>> அசரம் >>> ஆசாரம் = நடவடிக்கை, நடத்தை

விவச்சாரம், விபச்சாரம்

வேறுபட்ட புணர்ச்சி, கெட்ட நடத்தை

வீமய்யாரம், வீவாசாரம்

(1). வீ (=மாறு, வேறாகு) + மை (=உடல்) + ஆர் (=கூடு, புணர்) + அம் = வீமய்யாரம் >>> விபச்சாரம் = வேறுவேறு உடல்களைப் புணர்தல். (2). வீவு (=கேடு) + ஆசாரம் (=நடத்தை) = வீவாசாரம் >>> விவச்சாரம் >>> விபச்சாரம் = கெட்ட நடத்தை.

விபணம்

விலை

பைபண்ணம்

பை (=பணம்) + பண்ணு (=விற்பனை செய்) + அம் = பைபண்ணம் >>> பிபணம் >>> விபணம் = விற்பனையாகும் பணமதிப்பு.

விபணி

கடை, கடைத்தெரு

வைபண்ணி

வை (=இடம்) + பண்ணு (=விற்பனை செய்) + இ = வைபண்ணி >>> விபணி = விற்பனை செய்யும் இடம் = கடை, கடைத்தெரு

விபத்தன்

உறவுகளைப் பிரிந்தவன்

வீபற்றன்

வீ (=நீங்கு, பிரி) + பற்று (=உறவு) + அன் = வீபற்றன் >>> விபத்தன் = உறவுகளைப் பிரிந்தவன்.

விபத்தி

வேறுபாடு

வீவத்தி

வீவு (=நீக்கம், இன்மை) + அத்து (=பொருந்து) + இ = வீவத்தி >>> விபத்தி = பொருத்தம் இன்மை = வேறுபாடு.

விபத்தி, விபத்து

துர்ப்பாக்கியம்

வீவாற்றி, வீவாற்று

வீ (=மாறு) + வாறு (=பாக்கியம்) + இ / உ = வீவாற்றி / வீவாற்று >>> விபத்தி / விபத்து = பாக்கியத்திற்கு மாறானது.

விபத்தி, விபத்து

வறுமை

வீவாற்றி, வீவாற்று

வீ (=இன்மை) + பற்று (=பொருள்) + இ / உ = வீபற்றி / வீபற்று >>> விபத்தி / விபத்து = பொருள் இன்மை.

விபத்தி, விபத்து

பெருந்துன்பம், பெருங்கேடு

மீவத்தி

மீ (=மிகுதி) + வதை (=கேடு, துன்பம்) + இ = மீவத்தி >>> விபத்தி, விபத்து = பெருங்கேடு.

விபத்தி, விபத்து

மரணம்

வீபாற்றி

வீ (=உயிர்) + பாறு (=அழி, நீங்கு) + இ = வீபாற்றி >>> விபத்தி, விபத்து = உயிர் அழிதல் = மரணம்.

விபரம், விவரம்

விரிவான கூற்று

மீபறம்

மீ (=மிகுதி) + பறை (=சொல்லு) + அம் = மீபறம் >>> விபரம், விவரம் = மிகுதியாகச் சொல்லப்படுவது.

விவரி

விரித்துக் கூறு

மீபறி

மீபறம் (=விரிவான கூற்று) >>> மீபறி >>> விபரி >>> விவரி

விபரியயம்

தவறான புரிதல்

வீபரியாயம்

வீ (=மாறு) + பரி (=அறி, உணர்) + ஆய் (=கருது) + அம் = வீபரியாயம் >>> விபரியயம் = மாறுபட்ட கருத்தை உணர்தல்.

விபரியாசம்

கருத்து வேறுபாடு

வீபரியாயம்

வீ (=மாறு) + பரி (=அறி, உணர்) + ஆய் (=கருது) + அம் = வீபரியாயம் >>> விபரியாசம் = மாறுதலாக அறியப்படும் கருத்து.

விபரீதம்

கணிக்கப்பட்ட கேடு

வீவறீதம்

வீவு (=அழிவு, கேடு) + அறி (=கணி) + இதம் = வீவறீதம் >>> விபரீதம் = கணிக்கப்படும் கேடு.

விபரீதம்

மாறுபாடு

வீவாரிதம்

வீவு (=மாறுபாடு) + ஆர் (=பொருந்து) + இதம் = வீவாரிதம் >>> விபரீதம் = மாறுபாடு பொருந்தியது

விபரீதம்

அதிசயம், அற்புதம்

மைமறிதம்

மை (=உடல்) + மற + இதம் = மைமறிதம் >>> மிபரிதம் >>> விபரீதம் = மெய் மறக்கச் செய்வது = விந்தை, அதிசயம்

விபரீதம்

மிகப் பெரியது

மீபரிதம்

மீ (=மேலும்) + பருமை (=மிகுதி) + இதம் = மீபரிதம் >>> விபரீதம் = மிகப் பருமை ஆனது

விபலம்

தோல்வி, வீண்

வீவலம்

வீ (=இன்மை) + வலம் (=வெற்றி) = வீவலம் >>> விபலம் = வெற்றி இன்மை = தோல்வி, வீண்.

விபலீகரணம்

வெட்டிவேலை

விபலீகரணம்

விபலம் (=வீண்) + ஈ (=கொடு) + கரணம் (=செயல்) = விபலீகரணம் = வீணான செயல், வெட்டிவேலை.

விபவம்

பெரும்பெருமை

மீமாவம்

மீ (=மிகுதி) + மா (=பெருமை) + அம் = மீமாவம் >>> விபவம் = பெருமை மிகுதி.

விபவம்

பெருஞ்செல்வம்

மீமாவம்

மீ (=மிகுதி) + மா (=செல்வம்) + அம் = மீமாவம் >>> விபவம் = செல்வ மிகுதி

விபவம்

மகிழ்வான வாழ்க்கை

வைபம்பம்

வை (=வாழ்) + பம்பு (=மகிழ்) + அம் = வைபம்பம் >>> விபவ்வம் >>> விபவம் = மகிழ்வான வாழ்க்கை.

விபவம்

மோட்டம்

மீபம்பம்

மீ (=மேல்) + பம்பு (=செறி, நிறை) + அம் = மீபம்பம் >>> விபவ்வம் >>> விபவம் = நிறைவான மேலிடம்.

விபன்னன்

பெருந்துன்பம் உற்றவன்

மீபன்னன்

மீ (=மிகுதி) + பனி (=வருந்து) + அன் = மீபன்னன் >>> விபன்னன் = மிகவும் வருந்தியவன்

விபசி

வெட்டி நீக்கு

வீவசி

வீ (=நீக்கு) + வசி (=வெட்டு) = வீவசி >>> விபசி = வெட்டி நீக்கு

விபாகம்

பங்கீடு

வீபகம்

வீ (=பிரி) + பகு + அம் = வீபகம் >>> விபாகம் = பகுத்துப் பிரித்தல்

விபாகரன்

சூரியன்

மைபாகரன்

மை (=இருள்) + பா (=பகு) + கரன் = மைபாகரன் >>> மிபாகரன் >>> விபாகரன் = இருளைப் பகுக்கும் கரங்களைக் கொண்டவன்

விபாசம்

பந்த விடுதலை

வீபாசம்

வீ (=நீங்கு, விடுபடு) + பாசம் = வீபாசம் >>> விபாசம் = பாசத்தில் இருந்து விடுபடுதல்.

விபாடம், விபாடனம்

வெட்டி நீக்குதல்

வீபாறம்

வீ (=நீக்கு) + பாறு (=பிள, வெட்டு) + அம் = வீபாறம் >>> விபாடம் = வெட்டி நீக்குதல்.

விபாடை

மாற்றுமுறை

வீவாறை

வீ (=மாறு) + வாறு (=விதம், முறை) + ஐ = வீவாறை >>> விபாடை = மாற்று முறை

விபாடை

மாறுகோள் உரை

வீபாடை

வீ (=மாறு) + பாடம் (=உரை) + ஐ = வீபாடை >>> விபாடை = மாற்று உரை

விபாதம்

அதிகாலை

மைபாறம்

மை (=இருள்) + பாறு (=ஓடு, நீங்கு) + அம் = மைபாறம் >>> மிபாதம் >>> விபாதம் = இருள் நீங்கும் நேரம்.

விபாவசன், விபாவசு

சூரியன்

மைபாபசன்

மை (=இருள்) + பா (=பகு) + பசுமை (=ஒளி) + அன் = மைபாபசன் >>> மிபாவசன் >>> விபாவசன் = இருளை ஒளியால் பகுப்பவன்

விபாவரி

இரவு

மைபாவரை

மை (=இருள்) + பா (=பரவு) + வரை (=பொழுது) = மைபாவரை >>> மிபாவரி >>> விபாவரி = இருள் பரவியிருக்கும் பொழுது

விபாவனம்

ஆராய்ச்சி

மீபாவாணம்

மீ (=மிகுதி) + பா (=பகு) + ஆணம் (=அறிவு) = மீபாவாணம் >>> விபாவனம் = மிகுதியாகப் பகுத்து அறிதல் = ஆராய்ச்சி

விபாவனம்

புனிதமின்மை

வீபாவணம்

வீ (=இன்மை) + பா (=தூய்மை) + அணம் = வீபாவணம் >>> விபாவனம் = தூய்மை இன்மை.

விபினம்

இருண்ட காடு

மைபுனம்

மை (=இருள்) + புனம் (=காடு) = மைபுனம் >>> மிபினம் >>> விபினம் = இருண்ட காடு

விபு

எங்கும் பரந்து இருப்பது

வீபூ

வீ (=நீங்கு, பரவு) + பூ (=தோன்று) = வீபூ >>> விபு = பரந்து தோன்றுவது

விபு

கடவுள், எசமானன்

மீபூ

மீ (=மேலிடம்) + பூ (=தோன்று) = மீபூ >>> விபு = மேலிடத்தில் தோன்றுபவன் = கடவுள், எசமானன்

விபுணன்

நிபுணன், சிறந்தவன்

மீவினன்

மீ (=மிகுதி) + வினை (=தந்திரம், செயல்) + அன் = மீவினன் >>> விபினன் >>> விபுணன் = செயல் தந்திரம் மிக்கவன்

விபுணன்

வெற்றியாளன்

வீவினன்

வீ (=அழி, வெல்) + வினை (=செயல்) + அன் = வீவினன் >>> விபிணன் >>> விபுணன் = வெல்லும் வினையை உடையவன்

விபுத்தி

மேலான அறிவு, பேரறிவு

மீபுத்தி

மீ (=மேன்மை, மிகுதி) + புத்தி (=அறிவு) = மீபுத்தி >>> விபுத்தி = மேலான அறிவு, மிகுந்த அறிவு

விபுத்துவம்

எங்கும் பரந்து இருப்பதான தன்மை

விபுத்துப்பம்

விபு (=எங்கும் பரந்து இருத்தல்) + துப்பு (=தன்மை) + அம் = விபுத்துப்பம் >>> விபுத்துவ்வம் >>> விபுத்துவம் = எங்கும் பரந்து இருக்கும் தன்மை.

-துவம்

தன்மையைக் குறிக்கும் அடைச்சொல்

துப்பு

துப்பு (=தன்மை) + அம் = துப்பம் >>> துவ்வம் >>> துவம்

விபுதன்

அறிவாளி

மீபுத்தன்

மீ (=மிகுதி) + புத்தி (=அறிவு) + அன் = மீபுத்தன் >>> விபுதன் = மிக்க அறிவுடையவன்.

விபுதன்

கடவுள்

மீபுத்தன்

மீ (=மேன்மை) + புத்தி (=அறிவு) + அன் = மீபுத்தன் >>> விபுதன் = மேலான அறிவுடையவன்.

விபுதன்

சந்திரன்

மைவீறன்

மை (=இருள்) + வீறு (=தோன்று, ஒளி) + அன் = மைவீறன் >>> மிபீதன் >>> விபுதன் = இருளில் தோன்றி ஒளிர்பவன்.

விபுலம்

மலை

மீபுலம்

மீ (=உயரம்) + புலம் (=இடம்) = மீபுலம் >>> விபுலம் = உயரமான இடம் = மலை.

விபுலம், விபுலை

பூமி, பெருமை, அகலம், விரிவு

வீபுலம்

வீ (=நீங்கு, பரவு) + புலம் (=இடம்) = வீபுலம் >>> விபுலம் = (1) பரந்த இடம் = பூமி (2) இடத்தின் பரப்பு = பெருமை, அகலம், விரிவு

விபுலமதி

பிறர் மனதை அறியும் கலை

வீபுலமதி

வீ (=மாறு) + புலம் (=மனம்) + மதி (=அறிவு) = வீபுலமதி >>> விபுலமதி = மாற்றார் மனதை அறிதல்.

விபுலரசம்

கரும்பு

மீபுளரயம்

மீ (=மிகுதி) + புளி (=தித்திப்பு) + அரி (=புல்) + அயம் (=நீர்) = மீபுளரயம் >>>  விபுலரசம் = மிக்க தித்திப்பான நீரைத் தரும் புல்.

விபூடை

அலங்காரம், அழகு, ஒளி

மீவீறை

மீ (=மேல், மிகுதி) + வீறு (=அழகு, ஒளி) + ஐ = மீவீறை >>> விபீடை >>> விபூடை = மிகுதி ஆக்கிய மேற்புற அழகு.

விபூதி

சாம்பல்

பைவீறி

(2) பை (=எரி) + வீறு (=தங்கு, பொடி) + இ = பைவீறி >>> பிபீதி >>> விபூதி = எரிந்து தங்கிய பொடி.

விபூதி

செல்வம்

பைவீறி

பை (=மிகுதி, பணம்) + வீறு (=வளம்) + இ = பைவீறி >>> பிபீதி >>> விபூதி = மிகுதியான பண வளம்.

விபூதி

எண் பெரும் ஆற்றல்கள்

மீவீறி

மீ (=மேன்மை) + வீறு (=வலிமை, ஆற்றல்) + இ = மீவீறி >>> பிபீதி >>> விபூதி = மேலான ஆற்றல் = அட்டமா சித்திகள்..

விபூதி

கெட்டுப்போன மாமிசம்

வீவூறி

வீவு (=கெடுதி) + ஊறு (=தசை) + இ = வீவூறி >>> விபூதி = கெட்டுப்போன தசை.

விபூதி

நரகம்

வீவீறி

வீ (=அழிவு, மரணம், கேடு, குற்றம்) + வீறு (=அடி, தண்டி, இடம்) + இ = வீவீறி >>> விபீதி >>> விபூதி = மரணித்தவர்கள் செய்த குற்றங்களுக்காகத் தண்டிக்கப்படும் இடம்.

விபூதி

கொடுமை

மீப்பூறி

மீப்பு (=மிகுதி) + ஊறு (=துன்பம்) + இ = மீப்பூறி >>> விபூதி = மிகுதியான துன்பம்.

விபூதி

பெருங்குற்றம்

மீமிறி

மீ (=மிகுதி) + மிறை (=குற்றம்) + இ = மீமிறி >>> விபிதி >>> விபூதி = பெரும் குற்றம்.

விபூசணம்

ஆபரணம்

பைபூசாணம்

பை (=அழகு) + பூசு (=அணி) + ஆணம் (=பொருள்) = பைபூசாணம் >>> பிபூசணம் >>> விபூசணம் = அழகுக்காக அணியப்படும் பொருள்.

விபூடணம்

ஆபரணம்

பைபூட்டாணம்

பை (=அழகு) + பூட்டு (=அணி) + ஆணம் (=பொருள்) = பைபூட்டாணம் >>> பிபூட்டணம் >>> விபூடணம் = அழகுக்காக அணியப்படும் பொருள்.

விவேகம், விபேகம்

கூரிய பகுத்தறிவு

மீப்பெஃகம்

மீப்பு (=மிகுதி) + எஃகு (=ஆராய், பகுத்தறி, கூர்மை) + அம் = மீப்பெஃகம் >>> விபேகம் >>> விவேகம் = கூர்மை மிக்க பகுத்தறிவு.

விபேதனம்

பிரிக்கை

வீவேறணம்

வீ (=நீக்கு, பிரி) + வேறு + அணம் = வீவேறணம் >>> விபேதனம் = வேறுவேறாகப் பிரித்தல்.

விபோதம்

பேரறிவு

மீப்போத்தம்

மீப்பு (=மிகுதி) + ஓத்து (=கல்வி, அறிவு) + அம் = மீப்போத்தம் >>> விபோதம் = மிகுந்த அறிவு.

விம்படம்

கடுகு

மைப்பறம்

மை (=கருமை) + பறை (=சிறுமை) + அம் (=உணவு) = மைப்பறம் >>> மிப்படம் >>> விம்படம் = கருமைநிறச் சிறிய உணவுப் பொருள்.

விம்பம், பிம்பம்

உடல், வடிவம், உருவம், நிழல்

பிழம்பு

(2). பிழம்பு (=உடல், வடிவம்) + அம் = பிழம்பம் >>> வியம்பம் >>> வீம்பம் >>> விம்பம் >>> பிம்பம் = உடல், வடிவம், உருவம், நிழல்

விம்பம், பிம்பம்

ஒளி

பிழம்பு

பிழம்பு (=ஒளி) + அம் = பிழம்பம் >>> வியம்பம் >>> வீம்பம் >>> விம்பம் >>> பிம்பம்.

விம்பம்

நஞ்சு

வீவம்

வீவு (=அழிவு, மரணம்) + அம் (=உணவு) = வீவம் >>> விபம் >>> விம்பம் = கொல்லும் உணவு.

விம்பம்

உருண்டை, வட்டம்

பிழம்பம்

பிழம்பு (=திரட்சி) + அம் = பிழம்பம் >>> வியம்பம் >>> வீம்பம் >>> விம்பம் = திரண்டது = உருண்டை, வட்டம்.

விம்பி

பிரதிபலி

விம்பி

விம்பம் (=நிழல்) >>> விம்பி = நிழல்செய், பிரதிபலி

விம்பு

கமுகு

விம்பு

விம்மு (=பெருகு, திரள்) >>> விம்பு = பலவாகத் திரண்டிருப்பது.

விம்மிதம்

உடல்

விம்மிதம்

விம்மு (=ஈனு, தோன்று) + இதம் = விம்மிதம் = ஈனப்பட்டுத் தோன்றுவது = உடல்.

விம்மிதம்

அதிசயம்

வியவிதம்

விய + இதம் = வியவிதம் >>> வீமிதம் >>> விம்மிதம் = வியத்தற் குரியது = அதிசயம்.

விம்மிதம்

பெருமகிழ்ச்சி

விம்மிதம்

விம்மு (=பூரி) + இதம் = விம்மிதம் = பூரிப்பு, பேருவகை

விம்மிதம்

அச்சம்

பைவிதம்

பை (=அஞ்சு) + விதம் (=தன்மை) = பைவிதம் >>> பிமிதம் >>> விம்மிதம் = அஞ்சும் தன்மை.

விமதம்

கொள்கைக்குப் புறம்பானது

வீமதம்

வீ (=மாறு) + மதி (=கருத்து, கொள்கை) + அம் = வீமதம் >>> விமதம் = கொள்கைக்கு மாறானது

விமதன்

மாறுபட்ட கருத்தினன்

வீமதன்

வீ (=மாறு) + மதி (=கருத்து, கொள்கை) + அன் = வீமதன் >>> விமதன் = மாறுபட்ட கருத்துடையவன் = பகைவன்.

விமரிசம், விமர்ச்சம், விமரிசனம், விமர்ச்சனம், விமரிசை

மீள்பார்வை, மனப்பாடம்

மீபாரியம்

மீ (=மேலும், மீண்டும்) + பார் (=கருது, சிந்தி) + இயம் = மீபாரியம் >>> விமரிசம் = மீண்டும் மீண்டும் சிந்தித்தல் = மீள்பார்வை, மனப்பாடம்.

விமரிசம், விமர்ச்சம், விமரிசனம், விமர்ச்சனம்

கூரிய பகுத்தறிவு

வைபரியம்

வை (=கூர்மை) + பரி (=பகு) + இயம் (=அறிவு) = வைபரியம் >>> விமரிசம் = கூரிய பகுத்தறிவு

விமர்த்தனம்

அரைத்துப் பொடியாக்கல், இடித்தல், அழித்தல்

மைவருத்தணம்

வை (=கூர்மை, நுட்பம்) + வருத்து (=மெலிதாக்கு) + அணம் = மைவருத்தணம் >>> மிமர்த்தனம் >>> விமர்த்தனம் = நுட்பமாக மெலியச் செய்தல் = அரைத்துப் பொடியாக்கல், இடித்தல், அழித்தல்

விமர்த்தனம்

கிரகணம்

பைமறைத்தன்னம்

பை (=ஒளி) + மறை + தன்னு (=சிறிதுசிறிதாக எடு) + அம் = பைமறைத்தன்னம் >>> பிமறத்தனம் >>> விமர்த்தனம் = ஒளியை சிறிதுசிறிதாக மறைத்துக் கொள்ளுதல்.

விமரிசை

ஆடம்பரம்

மீபாரிசை

மீ (=மிகுதி) + பாரி (=காட்டு) + இசை (=புகழ், பெருமை) = மீபாரிசை >>> விமரிசை = புகழை / பெருமையை மிகுதியாகக் காட்டுதல்.

விமலம்

சுத்தம், தெளிவு

வீமலம்

வீ (=இன்மை) + மலம் (=அழுக்கு) = வீமலம் >>> விமலம் = அழுக்கின்மை = சுத்தம், தெளிவு

விமார்க்கம்

தீயொழுக்கம்

வீமார்க்கம்

வீ (=கெடு) + மார்க்கம் (=வழி) = வீமார்க்கம் >>> விமார்க்கம் = கெட்டவழி = தீய ஒழுக்கம்

விமார்க்கம்

விளக்குமாறு

வீவாருகம்

வீ (=நீக்கு) + வார் (=நெடுமை, கட்டு, ஒழுங்குபடுத்து) + உகு (=சிதறு) + அம் = வீவாருகம் >>> விமார்க்கம் = சிதறியிருப்பதை நீக்கி ஒழுங்குபடுத்த உதவும் நீண்ட கட்டப்பட்ட பொருள்.

விமானம்

பறவையைப் போல் பறப்பது

வீமானம்

வீ (=பறவை) + மான் (=ஒப்பு) + அம் = வீமானம் >>> விமானம் = பறவையை ஒப்பது.

விமானம்

மேற்கூரை, மேற்பகுதி

மீமனம்

மீ (=மேலிடம்) + மனை (=வீடு, இருப்பிடம்) + அம் = மீமனம் >>> விமானம் = வீட்டின் மேலிடம் = மேற்கூரை, மேற்பகுதி.

விமானம்

மாளிகை

மீமனம்

மீ (=உயரம்) + மனை (=வீடு) + அம் = மீமனம் >>> விமானம் = உயரமான வீடு = மாளிகை, அரண்மனை.

விமானம்

கோயில்

மீமனம்

மீ (=மேன்மை) + மனை (=வீடு) + அம் = மீமனம் >>> விமானம் = மேன்மை உடைய வீடு = கோயில்.

விமோசனம்

பரிகாரம்

வீமோசணம்

வீ (=நீங்கு, மாறு) + மோசம் (=கேடு, துன்பம்) + அணம் = வீமோசணம் >>> விமோசனம் = கேடு / துன்பம் நீங்குவதற்கான மாற்று.

வியங்கம்

உடல் ஊனம்

வீயங்கம், வியகம்

(1). வீ (=நீங்கு, குறை) + அங்கம் (=உறுப்பு) = வீயங்கம் >>> விய்ங்கம் = உறுப்புக் குறை. (2) வியம் (=உடல்) + அகை (=முறி, குறை) + அம் = வியகம் >>> வியங்கம் = உடல் குறை.

வியங்கம்

இயற்கையில் உள்ள குற்றம்

மையாக்கம்

மை (=குற்றம்) + ஆக்கம் (=படைப்பு, இயற்கை) = மையாக்கம் >>> மியங்கம் >>> வியங்கம் = இயற்கைப் படைப்பில் உள்ள குற்றம்

வியங்கம்

தவளை

பையங்கம்

பை + அங்கம் (=உடல், ஒலி) = பையங்கம் >>> பியங்கம் >>> வியங்கம் = உடலில் உள்ள பையால் ஒலி எழுப்புவது.

வியங்கியம்

குறிப்புப் பொருள்

வீயாக்கியம்

வீ (=இன்மை) + ஆக்கம் (=பெருக்கம், விளக்கம்) + இயம் (=சொல்) = வீயாக்கியம் >>> வியங்கியம் = விளக்கமாகச் சொல்லப்படாதது

வியசனம்

மிக்க வலி, பெருந்துன்பம்

மீயசணம்

மீ (=மிகுதி) + அசை (=நோவு) + அணம் = மீயசணம் >>> வியசனம் = மிக்க வலி, பெருந்துன்பம்

வியஞ்சகம்

விளக்கமளிப்பு, விளக்கும் கருவி

மையாயகம்

மை (=மயக்கம், சந்தேகம்) + ஆய் (=களை, நீக்கு) + அகம் (=அறிவு) = மையாயகம் >>> மியசகம் >>> வியஞ்சகம் = சந்தேகத்தை அறிவினால் நீக்குதல், விளக்கும் கருவி

வியஞ்சகம்

குறிப்புப் பொருள், அபிநயம்

மையசங்கம்

மை (=உடல்) + அசை (=இருத்து, சொல்லு) + அங்கம் (=உறுப்பு, குறி) = மையசங்கம் >>> மியச்சகம் >>> வியஞ்சகம் = உடல் உறுப்புக்களை நிலையாக இருத்துவதன் மூலம் சொல்லப்படும் குறிப்பு.

வியஞ்சனம்

உடல் குறிப்பு, மெய்ப்பாடு

வியஞ்சன்னம்

வியம் (=உடல்) + சன்னை (=குறிப்பு) + அம் = வியஞ்சன்னம் >>> வியஞ்சனம் = உடல் குறிப்பு.

வியஞ்சனம்

மெய் எழுத்து

மையாசணம்

மை (=உடல், மெய்) + ஆசு (=எழுது) + அணம் = மையாசணம் >>> மியசனம் >>> வியஞ்சனம் = மெய் எழுத்து

வியஞ்சனம்

சிறிதாக வெட்டிய உணவு

வீயஞ்சன்னம்

வீ (=நீக்கு, பிரி, வெட்டு) + அம் (=உணவு) + சன்னம் (=சிறுமை) = வீயஞ்சன்னம் >>> வியஞ்சனம் = சிறிதாக வெட்டப்பட்ட உணவுப் பொருள்.

 

4 கருத்துகள்:

உங்கள் கருத்துக்களைத் தமிழில் தட்டச்சு செய்யும் வழி:
வலப்பக்கத்தில் உள்ள பகுதியில் தமிழ் ஒலிகளை ஆங்கில எழுத்துக்களில் அசசடித்து நகல் செய்து இங்கே ஒட்டலாம்.