செவ்வாய், 29 டிசம்பர், 2020

சமக்கிருதத்தில் உள்ள நேரடி & மூலத் தமிழ்ச் சொற்களின் தோற்றம் - பகுதி 59

 

சொல்

பொருள்

தமிழ்ச் சொல்

மூலச்சொல்லும் தோன்றும் முறையும்

வியட்டி

தனிமை

வீயட்டி

வீ (=இன்மை) + அடை (=சேர், பொருந்து) + இ = வீயட்டி >>> வியட்டி = சேர்க்கை இன்மை.

வியட்டி

வெளிப்படை யானது

மூயட்டி

மூய் (=துப்பு, வெளிப்படுத்து) + அடை + இ = மூயட்டி >>> மியட்டி >>> வியட்டி = வெளிப்பாடு அடைந்தது.

வியத்தம்

வெளிப்படை யானது

வீயத்தம்

மூய் (=துப்பு, வெளிப்படுத்து) + அத்து (=பொருந்து) + அம் = மூயத்தம் >>> மியத்தம் >>> வியத்தம் = வெளிப்பாடு பொருந்தியது.

வியத்தம்

தனிமையானது

வீயத்தம்

வீ (=நீங்கு, தனிப்படு) + அத்து (=பொருந்து) + அம் = வீயத்தம் >>> வியத்தம் = தனிமை பொருந்தியது.

வியத்தி

வெளிப்படை, வெளித்தோற்றம், உருவம், விளைவு

மூயத்தி

மூய் (=துப்பு, வெளிப்படுத்து) + அத்து (=பொருந்து) + இ = மூயத்தி >>> மியத்தி >>> வியத்தம் = வெளிப்பாடு பொருந்தியது = வெளிப்படை, வெளித்தோற்றம், உருவம், வெளிப்பட்டது (=விளைவு)

வியத்திகை

பெருமை, பெரும்புகழ்

வியாதிகை

விய (=பாராட்டு, புகழ்) + அதிகம் + ஐ = வியாதிகை >>> வியத்திகை = பெரும்புகழ், பெருமை

வியதனம்

கெட்ட குணம்

பிழைத்தனம்

பிழை (=தவறு, கேடு) + தன்மை (=குணம்) + அம் = பிழய்த்தனம் >>> வியதனம் = தவறான இயல்பு, கெட்ட குணம்

வியதாகரம்

துன்புறும் உயிர்க்கு நன்மை செய்தல்

வீயாத்தாக்காரம்

வீ (=அழிவு, துன்பம்) + ஆத்தம் (=உயிர்) + ஆக்கம் (=நன்மை) + ஆர் (=வழங்கு, செய்) + அம் = வீயாத்தாக்காரம் >>> வியதாகரம் = துன்புறும் உயிர்க்கு நன்மை செய்தல்.

வியதிரேகம்

உடனில்லாநிலை, வேற்றுமை, எதிர்மறை

வீயத்திரேகம்

வீ (=மாறு) + அத்து (=பொருந்து) + இரு + ஏகம் (=ஒற்றுமை) = வீயத்திரேகம் >>> வியதிரேகம் = ஒற்றுமையாகப் பொருந்தி இருப்பதற்கு மாறானது = உடனில்லா நிலை, வேறுபாடு, எதிர்மறை.

வியந்தம்

பாராட்டு, புகழும் பாடல்

வியற்றம்

விய (=பாராட்டு, புகழ்) + அறை (=ஒலி, ஓசை) + அம் = வியற்றம் >>> வியத்தம் >>> வியந்தம் = பாராட்டும் / புகழும் ஓசை வகை

வியந்தரம்

பிசாசு

வீயந்தரம்

வீ (=உயிர், நீங்கு) + அந்தரம் (=மறைவு) = வீயந்தரம் >>> வியந்தரம் = நீங்கி மறைந்திருக்கும் உயிர்

வியபிசாரம், வியபசாரம்

வேறுபட்ட உடல் புணர்ச்சி

வியவிசாரம்

வியம் (=உடல்) + அவி (=கெடு, மாறு) + சார் (=பொருந்து, புணர்) + அம் = வியவிசாரம் >>> வியபிசாரம் = மாறுபட்ட உடல்களைப் புணர்தல்.

வியபதிச்டன்

மிக்க புகழ் உடையவன்

வியப்பதியன்

வியப்பு (=பெருமை, புகழ்) + அதி (=மிகுதி) + அன் = வியப்பதியன் >>> வியபதிச்சன் >>> வியபதிச்டன் = மிக்க புகழ் உடையவன்

வியபதேசம்

விதிகளை விரித்து ஒக்குமாறு பொருத்துதல்

வியமத்தேயம்

வியம் (=விரிவு, வழி, நெறி, விதி) + அத்து (=பொருத்து) + ஏய் (=ஒப்பு) + அம் = வியமத்தேயம் >>> வியபதேசம் = விதிகளை விரித்து ஒப்பப் பொருத்திக் கொள்ளுதல்

வியபதேசம்

புகழ்வதைப் போல ஏமாற்றுதல்

வியமாறேயம்

விய (=பாராட்டு, புகழ்) + மாறு (=ஒப்பு) + ஏய் (=ஏமாற்று) + அம் = வியமாறேயம் >>> வியபதேசம் = பாராட்டுவதைப் போல ஏமாற்றுதல்

வியபதேசம்

நிகழ்வின் காரணத்தைப் பொருத்திக்கூறல்

வியமத்தேயம்

வியம் (=வழி, காரணம்) + அத்து (=பொருத்து) + ஏய் (=எதிர்ப்படு, நிகழ்) + அம் (=சொல்) = வியமத்தேயம் >>> வியபதேசம் = நிகழ்வுக்கான காரணத்தைப் பொருந்துமாறு சொல்லுதல்.

வியம்

சமமற்றது, கரடுமுருடு, வேறுபாடு

வீயம்

வீ (=மாறு, வேறுபடு) + அம் = வீயம் >>> வியம் = மாறுபடுவது =  சமமற்றது, கரடுமுரடு, வேறுபாடு

வியம்

ஒற்றை எண்

வீயம்

வீ (=நீங்கு, தனி) + அம் = வீயம் >>> வியம் = தனித்திருப்பது = தனித்து / ஒற்றையாக இருப்பது.

வியம்

பறவை

வியம்

விய (=பரவு, பற) + அம் = வியம் = பறப்பது

வியயம்

பணச் செலவு

வீயாயம்

வீ (= நீக்கு, குறை) + ஆயம் (=பணம்) = வீயாயம் >>> வியயம் = பணத்தைக் குறைத்தல் = செலவு செய்தல்.

வியர்த்தம்

பொருளின்மை, பயனின்மை

வீயருத்தம்

வீ (=இன்மை) + அருத்தம் (=கருத்து, பொருள்) = வீயருத்தம் >>> வியர்த்தம் = கருத்து / பொருள் இன்மை, பயனின்மை.

வியவகாரம்

தருக்கம், விவாதம்

வியவாக்காரம்

வியம் (=வேறுபாடு, விரிவு) + வாக்கு (=பேச்சு) + ஆர் (=கட்டு, வழங்கு) + அம் = வியவாக்காரம் >>> வியவகாரம் = வேறுபட்டு விரிவாகப் பேசுதல்.

வியவகரி

தருக்கு, விவாதி

வியவாக்காரி

வியவாக்காரம் >>> வியவகரி = வேறுபட்டு விரிவாகப் பேசு

வியவசாயம்

வேளாண்மை

வியபசாயம்

வியம் (=மிகுதி) + பசுமை + ஆயம் (=வருமானம், உற்பத்தி) = வியபசாயம் >>> வியவசாயம் = மிகுதியான பசுமை உற்பத்தி செய்தல்.

வியவசாயம்

கூரிய / நுட்ப அறிவு

வையமயாயம்

வை (=கூர்மை) + அமை (=பொருந்து) + ஆய் (=ஆராய், அறி) + அம் = வையமயாயம் >>> வியவசாயம் = கூர்மை பொருந்திய அறிவு.

வியவத்தை, வியவச்`தை

முடிவான நிலை, ஏற்பாடு

வீயவத்தை

வீ (=அழி, முடி) + அவத்தை (=நிலை) = வீயவத்தை >>> வியவச்தை = முடிவான நிலை, ஏற்பாடு.

வியவத்தை, வியவச்`தை

பதிவுசெய்த ஆவணம்

வீயம்பத்தை

வீ (=அழி, முடி) + அம் (=சொல், பேச்சு) + பதி + ஐ = வீயம்பத்தை >>> வியவத்தை >>> வியவச்`தை = பேசி முடித்துப் பதிவுசெய்தல்.

வியவத்தை, வியவச்`தை

வேறுபாடு

வியமத்தை

வியம் (=வேறுபாடு) + அத்து (=பொருந்து) + ஐ = வியமத்தை >>> வியவத்தை >>> வியவச்`தை = வேறுபாடு பொருந்தியது.

வியளம்

செய்திப் பேச்சு

வியளம்

வியம் (=போக்கு, நடப்பு) + அள (=பேசு) + அம் = வியளம் = போக்கினை / நடப்பினைப் பேசுதல்.

வியன்சமன்

ஏற்றத் தாழ்வு

வியன்சமன்

வியன் (=சமமின்மை) + சமன் = வியன்சமன் = சமமின்மையும் சமமும் உடையது = ஏற்றத் தாழ்வு.

வியாக்கியானம், வியாக்கியை

விளக்க உரை

வியாக்கியணம், மீயாக்கியணம்

(1). வியம் (=விரிவு) + ஆக்கு + இயம் (=சொல்) + அணம் = வியாக்கியணம் >>> வியாக்கியானம் = சொல்லை விரிவாக்குதல். (2). மீ (=மிகுதி) + ஆக்கம் (=பெருக்கம்) + இயம் (=சொல்) + அணம் = மீயாக்கியணம் >>> வியாக்கியானம் = சொல்லை மிகுதியாகப் பெருக்குதல்.

வியாக்கிரம்

புலி

வீயங்குரம்

வீ (=அழி, கொல்) + அங்கை + உரம் (=வலிமை) = வீயங்குரம் >>> வியாக்கிரம் >>> கையின் வலிமையால் கொல்வது.

வியாகரணம்

இலக்கணம்

வியக்கரணம்

வியக்கம் (=பெருமை) + அரி (=எழுத்து) + அணை + அம் = வியக்கரணம் >>> வியாகரணம் = எழுத்துக்களின் பெரும் அணையாக விளங்குவது. ஒ.நோ: இலக்கு (=எழுத்து) + அணை + அம் = இலக்கணம் = எழுத்துக்களின் அணையாக விளங்குவது.

வியாகாதம்

இடையூறு

பையகாற்றம்

பை (=துன்பம்) + அகை (=தடு) + ஆற்று (=செய்) + அம் = பையகாற்றம் >>> பியாகாத்தம் >>> வியாகாதம் = செயலைத் தடுக்கும் துன்பம்.

வியாகாதம்

பேரழிவு

வீயகாதம்

வீ (=அழிவு) + அகாதம் (=மிகுதி) = வீயகாதம் >>> வியாகாதம் = பேரழிவு

வியாகுலம்

கவலை, மயக்கம்

பையாகுலம்

பை (=துன்பம்) + ஆகுலம் (=கலக்கம்) = பையாகுலம் >>> பியாகுலம் >>> வியாகுலம் = கலங்கித் துன்புறுதல்.

வியாச்சியம்

வழக்கு, புகார்

வீயச்சீயம்

வீ (=மாறு, எதிர்) + அசை (=கட்டு, சொல்) + ஈ (=கொடு, வழங்கு) + அம் = வீயச்சீயம் >>> வியாச்சியம் = எதிராகக் கட்டி வழங்கப்படும் சொல்.

வியாசங்கம்

கூட்டுதல்

மீயசாக்கம்

மீ (=மிகுதி) + அசை (=கட்டு, சேர்) + ஆக்கம் (=செயல்) = மீயசாக்கம் >>> வியாசங்கம் = மிகுதியாகச் சேர்க்கும் செயல்.

வியாசங்கம்

கலக்கம், மயக்கம்

பையசக்கம்

பை (=துன்பம்) + அசக்கு (=அசை, ஆட்டு) + அம் = பையசக்கம் >>> பியாசங்கம் >>> வியாசங்கம் = அசைக்கும் / ஆட்டும் துன்பம்.

வியாசம்

பொய், போலி, நடிப்பு

வீயாசம்

வீ (=இன்மை) + ஆசு (=ஆதாரம், உண்மை) + அம் = வீயாசம் >>> வியாசம் = உண்மை இன்மை = பொய், போலி, நடிப்பு.

வியாசநிந்தை

இகழ்வதைப் போலப் புகழ்தல்

வியாசநிந்தை

வியாசம் (=போலி) + நிந்தை (=இகழ்ச்சி) = வியாசநிந்தை = போலியாக இகழ்தல்.

வியாசம்

பகுத்தல், பிரித்தல்

வீயசம்

வீ (=மாறு) + அசை (=கட்டு, சேர்) + அம் = வீயசம் >>> வியாசம் = கட்டுவதற்கு / சேர்ப்பதற்கு மாறானது = பிரித்தல், பகுத்தல்.

வியாசம்

கட்டுரை

மீயாசம்

மீ (=மிகுதி) + ஆசு (=எழுது) + அம் (=சொல்) = மீயாசம் >>> வியாசம் = மிகுதியான சொற்களால் எழுதப்பட்டது.

வியாத்தி, வியாப்தி

உடன் நிகழ்ச்சி

வியத்தி

வியம் (=போக்கு, நிகழ்வு) + அத்து (=பொருந்து, உடனாகு) + இ = வியத்தி >>> வியாத்தி >>> வியாப்தி = உடன் நிகழ்ச்சி.

வியாத்திரம்

தொழில், வேலை

வீயாற்றிரம்

வீ (=மாறு) + ஆற்றிரு (=ஓய்வெடு) + அம் = வீயாற்றிரம் >>> வியாத்திரம் = ஓய்வெடுப்பதற்கு மாறானது = தொழில் / வேலை செய்தல்.

வியாத்துவம்

பரவியிருக்கும் தன்மை

வியத்துவம்

விய (=பரவு) + துவம் (=தன்மை) = வியத்துவம் >>> வியாத்துவம் = பரவியிருக்கும் தன்மை.

வியாதம்

வேறுபடுத்துகை

வீயத்தம்

வீ (=மாறு) + அத்து (=பொருத்து) + அம் = வீயத்தம் >>> வியாதம் = பொருத்துவதற்கு மாறானது = வேறுபடுத்துதல்.

வியாதன்

வேடன்

வீயாழ்த்தன்

வீ (=உயிர், அழி, கொல்) + ஆழ்த்து (=மறை) + அன் = வீயாழ்த்தன் >>> வியாதன் = மறைந்திருந்து உயிர்களைக் கொல்பவன்.

வியாதன்

இழிந்தவன்

விழாத்தன்

விழு (=இழி) + ஆத்தம் (=உயிர்) + அன் = விழாத்தன் >>> வியாதன் = இழிவான உயிர்.

வியாதி

நோய், துன்பம்

வீயாற்றி

(3) வீ (=உயிர், கேடு) + ஆற்று (=கொடு) + இ = வீயாற்றி >>> வியாத்தி >>> வியாதி = உயிர்க்குக் கேடு தருவது.

வியாதுதம்

இயக்கம் உடைய பொருள்

வியத்துறம்

விய (=பரவு, இயங்கு) + அத்தம் (=பொருள்) + உறு (=உடையதாகு) + அம் = வியத்துறம் >>> வியாதுதம் = இயக்கம் உடைய பொருள்.

வியாத்தம், வியாப்தம்

பரவுதல் பொருந்தியது

வியாத்தம்

விய (=பரவு) + அத்து (=பொருந்து, அடை) + அம் = வியாத்தம் >>> வியாப்தம் = பரவுதல் பொருந்தியது.

வியாத்தி, வியாப்தி

பரவி இருப்பது

வியாத்தி

விய (=பரவு) + அத்து (=பொருந்து, இரு) + இ = வியாத்தி >>> வியாப்தி = பரவி இருப்பது.

வியாப்பியம்

பரவுதல் பொருந்தியது

வியாம்மியம்

விய (=பரவு) + அமை (=பொருந்து) + இயம் = வியாம்மியம் >>> வியாப்பியம் = பரவுதல் பொருந்தியது.

வியாபகம்

பரவியிருக்கும் தன்மை

வியபாங்கம்

விய (=பரவு) + பாங்கு (=தன்மை) + அம் = வியபாங்கம் >>> வியாபகம் = பரவியிருக்கும் தன்மை.

வியாபகன்

கடவுள்

வியபாங்கன்

விய (=பரவு) + பாங்கு (=தன்மை) + அன் = வியபாங்கன் >>> வியாபகன் = பரவியிருக்கும் தன்மையைக் கொண்டவன்.

வியாபரி

விரிவாகக் கூறு

வியவாரி

வியம் (=விரிவு) + வாரி (=சொல்லு) = வியவாரி >>> வியாபரி = விரிவாகக் கூறு..

வியாபாதம்

ஏமாற்று, வஞ்சகம்

வீயம்பறம்

வீ (=மாறு) + அம் (=சொல்) + பறை (=கூறு) + அம் = வீயம்பறம் >>> வியாபாதம் = கூறிய சொல்லில் இருந்து மாறுதல்.

வியாபாதனம்

கொலை

வீயாப்பறணம்

வீ (=உயிர்) + ஆப்பு (=உடல்) + அறு (=நீக்கு) + அணம் = வீயாப்பறணம் >>> வியாபாதனம் = உடலில் இருந்து உயிரை நீக்குதல்.

வியாபி

பரவு

வியவு

வியவு (=பரவு) + இ = வியவி >>> வியாபி

வியாபிருதி

மறைக்கப்படாத நிலை

வீயப்புறுதி

வீ (=இன்மை) + அப்பு (=மூடு, மறை) + உறுதி (=நிலை) = வீயப்புறுதி >>> வியாபிருதி = மறைக்கப்படாத நிலை.

வியாபினி

பரவி இருப்பது

வியவுணி

விய (=பரவு) + உண்மை (=இருப்பு) + இ = வியவுணி >>> வியாபினி = பரவி இருப்பது.

வியாமோகம்

பேராசை

வியமோகம்

வியம் (=விரிவு, மிகுதி) + மோகம் (=விருப்பம்) = வியமோகம் >>> வியாமோகம் = பேராசை.

வியாயாமம்

உடல் பயிற்சி

பையாயாப்பம்

பையா (=வருத்து) + யாப்பு (=உடல்) + அம் = பையாயாப்பம் >>> பியாயாமம் >>> வியாயாமம் = உடலை வருத்திச் செய்தல்.

வியார்த்தி

பொருள் விளக்கம்

வியாருத்தி

விய (=விரி) + அருத்து (=ஊட்டு) + இ = வியாருத்தி >>> வியார்த்தி = விரிவாக ஊட்டப்படுவது.

வியாவிருத்தி

தள்ளுபடி, விலக்கு

வீயாவுறுதி

வீ (=மாறு) + ஆவு (=விரும்பு) + உறுதி (=கொள்ளுகை) = வீயாவுறுதி >>> வியாவிருத்தி = விரும்பிக் கொள்வதற்கு மாறானது.

வியாழம்

பாம்பு

மையழம்

மை (=நஞ்சு) + அழி (=கொல்) + அம் = மையழம் >>> மியாழம் >>> வியாழம் = நஞ்சினால் கொல்வது = பாம்பு.

வியாலம், வியாழம்

பெரிய கோள்

வியாலம்

வியம் (=பெருமை) + ஆலம் (=உலகம், கோள்) = வியாலம் >>> வியாழம் = பெரிய கோள். ஒ.நோ: ஆலம் >>> யாலம் >>> ஞாலம்.

வியாளம்

பாம்பு

வீயாலம்

வீ (=அழி. கொல்) + ஆலம் (=நஞ்சு) = வீயாலம் >>> வியாளம் = நஞ்சினால் கொல்வது = பாம்பு

வியாளம்

புலி

மையலம்

மை (=உடல், கருமை) + அலை (=வளைவு) + அம் = மையலம் >>> மியாளம் >>> வியாளம் = உடலில் கருநிற வளைவுகளைக் கொண்டது.

வியாளம்

கெட்ட குணமுள்ள யானை

வீயாளம்

வீ (=கெடு) + யாளி (=யானை) + அம் = வீயாளம் >>> வியாளம் = கெட்ட யானை.

வியானம், விசானம்

சுடுகாடு

பையாணம்

பை (=உடல், எரி) + ஆணம் (=இடம்) = பையாணம் >>> பியானம் >>> வியானம் = உடலை எரிக்கும் இடம்.

மயானம், மசானம்

சுடுகாடு

பய்யாணம்

(3). பை (=உடல், எரி) + ஆணம் (=இடம்) = பய்யாணம் >>> மயானம் = உடலை எரிக்கும் இடம்.

உற்பத்தி

பொருட்பெருக்கம், ஆக்கம்

ஊறுபத்தி

(2). ஊறு (=பெருகு) + பதம் (=பொருள், செயல்) + இ = ஊறுபத்தி >>> உற்பத்தி = பொருளைப் பெருக்கும் செயல், உருவாக்குதல்.

வியுற்பத்தி

சொல் ஆக்க முறை

மிழுற்பத்தி

மிழ (=பேசு, சொல்) + உற்பத்தி (=ஆக்கம்) = மிழுற்பத்தி >>> வியுற்பத்தி = சொல்லின் ஆக்கம்.

வியுற்பத்தி

மிகுதியான மொழியறிவு

மிழுறுபத்தி

மிழம் (மொழி) + உறு (=மிகுதி) + பதம் (=அறிவு) + இ = மிழுறுபத்தி >> வியுற்பத்தி = மிகுதியான மொழி அறிவு.

வியூகம்

தையல்

வையிங்கம்

வை (=கூர்மை, ஊசி) + இங்கு (=குத்து, தை) + அம் = வையிங்கம் >>> வியூகம் = ஊசியால் தைத்தல்.

வியூகம்

போர்ப்படை அமைப்பு

வீயுகம்

வீ (=கொல், பகை, பிரி) + உகை (=பதி, அமை) + அம் = வீயுகம் >>> வியூகம் = பகையைக் கொல்ல அமைக்கப்படும் பிரிவு.

வியூகம்

திரள், கூட்டம்

வீயுகம்

வீ (=மாறு) + உகு (=சிதறு) + அம் = வீயுகம் >>> வியூகம் = சிதறுவதற்கு மாறானது = ஒன்று சேர்வது = கூட்டம்

வியோகம்

பிரிவு, நீக்கம்

வீயோகம்

வீ (=மாறு) + யோகம் (=சேர்க்கை) = வீயோகம் >>> வியோகம் = சேர்க்கைக்கு மாறானது = பிரிவு, நீக்கம்

வியோகம்

உயிர் மரணம்

வீயோகம்

வீ (=உயிர்) + யோகம் (=மரணம்) = வீயோகம் >>> வியோகம் = உயிரின் மரணம்.

வியோடம்

சுக்கு

பையோடம்

பை (=பசுமை, எரி) + ஓடு (=நீங்கு) + அம் (=உணவு) = பையோடம் >>> பியோடம் >>> வியோடம் = பசுமை நீங்கிய எரியும் உணவு.

வியோமம்

ஆகாயம்

வியோவம்

வியம் (=விரிவு) + ஓவம் (=உயரம்) = வியோவம் >>> வியோமம் = உயரத்தில் விரிந்திருப்பது.

வியோமமஞ்சரம்

பறக்கும் கொடி

மீயோவபஞ்சாரம்

மீ (=மேலிடம்) + ஓவம் (=உயரம்) + பஞ்சு (=துணி) + ஆர் (=கட்டு, தண்டு) + அம் = மீயோவபஞ்சாரம் >>> வியோமமஞ்சரம் = உயரமான தண்டின் மேலிடத்தில் கட்டப்பட்டுள்ள துணி.

விரகம்

காதல் பிரிவு

வீறகம்

வீறு (=நீக்கம், பிரிவு) + அகம் (=அன்பு, காதல்) = வீறகம் >>> விரகம் = காதல் பிரிவு

விரகம்

உலர்த்துகை

வீறாக்கம்

வீறு (=நீக்கு) + ஆக்கம் (=நீர், பொருள், செயல்) = வீறாக்கம் >>> விரகம் = பொருளில் உள்ள நீரை நீக்கும் செயல்.

விரகம்

பொருந்தாக் காதல்

மிறகம்

மிறை (=குற்றம்) + அகம் (=அன்பு, காதல்) = மிறகம் >>> விரகம் = குற்றமுடைய காதல் = பொருந்தாக் காதல்

விரகம்

அறிவு, திறமை

விரகு

விரகு (=அறிவு) + அம் = விரகம் = அறிவு, திறமை

விரகிணி

காதலரைப் பிரிந்த பெண்

விரகினி

விரகம் (=காதல் பிரிவு) + இனி = விரகினி >>> விரகிணி = காதலரைப் பிரிந்த பெண்.

விரகிணி

சம்பளம்

மிறகீனி

மிறை (=உழை, பாடுபடு) + அகம் (=பொருள்) + ஈனு (=கொடு) + இ = மிறகீனி >>> விரகிணி = உழைப்புக்காக கொடுக்கப்படும் பொருள்.

விரசம்

தவறான ஆசை

மிறாசம்

மிறை (=குற்றம், பழி) + ஆசை (=விருப்பம்) + அம் = மிறாசம் >>> விரசம் = குற்றம் / பழி பொருந்திய விருப்பம் = தவறான ஆசை.

விரசம்

வெறுப்பு

வீறாசம்

வீறு (=நீக்கம், இன்மை) + ஆசை + அம் = வீறாசம் >>> விரசம் = ஆசை இன்மை = வெறுப்பு.

விரயம், விரசம்

பலனின்மை, வீண்

வீறாயம்

வீறு (=நீக்கம், இன்மை) + ஆயம் (=நன்மை, பலன்) = வீறாயம் >>> விரயம் >>> விரசம் = பலன் இன்மை = வீண்

விரசை

மாட்டுத்தொழுவம்

வீறாயை

வீறு (=இடம்) + ஆயம் (=மாட்டுக் கூட்டம்) + ஐ = வீறாயை >>> விரசை = மாட்டுக் கூட்டத்திற்கான இடம்.

விரணம்

காயம், புண்

வீறாணம்

வீறு (=கீறு) + ஆணம் (=உடல்) = வீறாணம் >>> விரணம் = உடலில் உண்டான கீறல் = வெட்டுக் காயம், புண்.

விரணம்

வீக்கம், கட்டி

வீறாணம்

வீறு (=மிகு, வீங்கு, தனிமை) + ஆணம் (=உடல்) = வீறாணம் >>> விரணம் = உடலில் தனியாக உண்டாகும் வீக்கம் = கட்டி.

விரணம்

உடல் முறிவு

முறாணம்

முறி + ஆணம் (=உடல்) = முறாணம் >>> மிரணம் >>> விரணம் = உடலில் உண்டாகும் முறிவு

விரணம்

பகைமை

வீறணம்

வீறு (=நீக்கம், இன்மை) + அணை (=சேர், இணங்கு) + அம் = வீறணம் >>> விரணம் = இணக்கம் இன்மை.

விரத்தம், விரதம்

பற்று நீக்கம், துறவு, வெறுப்பு

வீறத்தம்

வீறு (=நீக்கு) + அத்து (=சேர், பற்று) + அம் = வீறத்தம் >>> விரத்தம் >>> விரதம் = பற்று நீக்கம் = துறவு, வெறுப்பு.

விரத்தன்

துறவி

வீறத்தன்

வீறத்தம் (=துறவு) + அன் = வீறத்தன் >>> விரத்தன் = துறந்தவன்

விரத்தி, விரக்தி

பற்றின்மை, வெறுப்பு.

வீறத்தி

வீறு (=இன்மை) + அத்து (=சேர், பற்று) + இ = வீறத்தி >>> விரத்தி >>> விரக்தி = பற்று இன்மை,, வெறுப்பு.

விரதம்

நோன்பு, தவம்

மிறாற்றம்

மிறை (=துன்பம், நோவு) + ஆற்று (=பொறு) + அம் = மிறாற்றம் >>> விராத்தம் >>> விரதம் = துன்பத்தைப் / நோவைப் பொறுத்தல்.

விரதம்

சபதம், உறுதிமொழி

வீறறம்

வீறு (=வலிமை, உறுதி) + அறை (=சொல், மொழி) + அம் = வீறறம் >>> விரதம் = உறுதிமொழி.

விரயம்

பெருஞ்செலவு

வீறாயம்

வீறு (=மிகுதி, பொருள், செல்வம்) + ஆய் (=களை, குறை) + அம் = வீறாயம் >>> விரயம் = பொருள் / செல்வம் மிகுதியாகக் குறைதல்.

விரயம்

பேதி

வீறாயம்

வீறு (=மிகுதி, நீங்கு) + ஆய் (=மலம்) + அம் = வீறாயம் >>> விரயம் = மலம் மிகுதியாக நீங்குதல்.

விரளம், விரலம்

செறிவின்மை, இடைவெளி

வீறளம்

வீறு (=நீக்கம், இன்மை) + அள் (=செறிவு) + அம் = வீறளம் >>> விரளம் >>> விரலம் = செறிவின்மை = இடைவெளி, அவகாசம்

விரளம்

அருமை, மிகக் குறைவு

வீறலம்

வீறு (=மிகுதி) + அல (=குறை) + அம் = வீறலம் >>> விரலம் >>> விரளம் = மிகக் குறைவு = அரிது, அருமை.

விராகம், விராகு

பற்றின்மை, துறவு

வீறகம்

வீறு (=நீக்கம், இன்மை) + அகம் (=அன்பு, பற்று) = வீறகம் >>> விராகம் = பற்றின்மை.

விராகன்

துறவி

வீறகன்

வீறு (=நீக்கம், இன்மை) + அகம் (=அன்பு, பற்று) + அன் = வீறகன் >>> விராகன் = பற்று இல்லாதவன்.

விராகன்

கடவுள்

வீறாக்கன்

வீறு (=இடம், உலகம்) + ஆக்கு (=படை) + அன் = வீறாக்கன் >>> விராகன் = உலகைப் படைத்தவன்

விராட்டு

கடவுள்

வீறாற்று, விராற்று

(1). வீறு (=இடம், உலகம்) + ஆற்று (=செய், நடத்து) = வீறாற்று >>> விராட்டு = உலகைச் செய்து நடத்துபவன். (2) விரை (=உயிர்) + ஆற்று (=பசியைத் தணி) = விராற்று >>> விராட்டு = உயிர்களின் பசியைத் தணிப்பவன் = கடவுள்.

விராட்டு

பருந்து

வீறாட்டு

வீறு (=வலிமை, பெருமை) + ஆடு (=பற) + உ = வீறாட்டு >>> விராட்டு = வலிமை மிக்க பெரிய பறவை.

விராணி

யானை

வீறாணி

வீறு (=வலிமை, பெருமை) + ஆணம் (=உடல்) + இ = வீறாணி >>> விராணி = பெரிய வலிய உடலைக் கொண்டது.

விராத்தம்

வரி வசூல்

மிறாற்றம்

மிறை (=வரி) + ஆற்று (=கூட்டு, திரட்டு) + அம் = மிறாற்றம் >>> விராத்தம் = வரி திரட்டுதல்.

விராதம்

கைவேலை, கூலிவேலை

மிறாத்தம்

மிறை (=பாடுபடு, உழை) + அத்தம் (=கை) = மிறாத்தம் >>> விராதம் = கையினால் செய்யும் உழைப்பு.

விராதனன்

கொலைகாரன்

வீறாத்தணன்

வீறு (=நீக்கு) + ஆத்தம் (=உயிர்) + அணன் = வீறாத்தணன் >>> விராதனன் = உயிரை நீக்குபவன்.

விராதீனன்

கூலிக்காரன்

மிறத்தீனன்

மிறை (=பாடுபடு, உழை) + அத்தம் (=பொருள்) + ஈனு (=கொடு) + அன் = மிறத்தீனன் >>> விராதீனன் = உழைப்புக்காக பொருள் கொடுக்கப்படுபவன்

விராதீனன்

வேலையற்றவன்

மிறற்றினன்

மிறை (=உழைப்பு, வேலை) + அறை (=இன்மை) + இனம் (=ஆள்) + அன் = மிறற்றினன் >>> விராதீனன் = வேலை இல்லாத ஆள்.

விராமம்

முடிவு, நிறைவு

பூரமம்

பூர் (=நிறை, முடி) + அமை + அம் = பூரமம் >>> பிராமம் >>> விராமம் = நிறைவு / முடிவு அமையப் பெற்றது.

விராமம்

மெய்யெழுத்து

வீறாப்பம்

வீறு (=கீறு, எழுது) + ஆப்பு (=உடல், மெய்) + அம் = வீறாப்பம் >>> விராமம் = மெய் எழுத்து.

விராமம்

ஓய்வு

மிறாவம்

மிறை (=உழைப்பு) + அவி (=அழி, இல்லாகு) + அம் = மிறாவம் >>> விராமம் = உழைப்பு இல்லாமை = ஓய்வு.

விராயம்

தளவாடம்

மிறாயம்

மிறை (=உழைப்பு, வேலை) + ஆயம் (=பொருள், தொகுதி) = மிறாயம் >>> விராயம் = வேலைக்கான பொருட்களின் தொகுதி.

விராலம்

பூனை

மிரளம்

மிரள் (=மிகுதியாக அஞ்சு) + அம் = மிரளம் >>> விராளம் >>> விராலம் = மிகவும் அஞ்சுவது.

விராவம்

பேரொலி, ஆரவாரம்

வீறாம்பம்

வீறு (=மிகுதி) + ஆம்பி (=ஒலி) + அம் = வீறாம்பம் >>> விராவம் = மிகுதியான ஒலி.

விராளி

பிரிவு

வீறளி

வீறு (=இன்மை) + அள் (=செறிவு, நெருக்கம்) + இ = வீறளி >>> விராளி = நெருக்கம் இன்மை = பிரிவு

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

உங்கள் கருத்துக்களைத் தமிழில் தட்டச்சு செய்யும் வழி:
வலப்பக்கத்தில் உள்ள பகுதியில் தமிழ் ஒலிகளை ஆங்கில எழுத்துக்களில் அசசடித்து நகல் செய்து இங்கே ஒட்டலாம்.