புதன், 14 ஏப்ரல், 2021

சமக்கிருதத்தில் உள்ள நேரடி & மூலத் தமிழ்ச் சொற்களின் தோற்றம் - பகுதி 72

 

சொல்

பொருள்

தமிழ்ச் சொல்

மூலச்சொல்லும் தோன்றும் முறையும்

ஆணத்தி

கட்டளை

ஆணற்றி

ஆண்மை (=ஆளுமை) + அறை (=சொல்) + இ = ஆணற்றி >>> ஆணத்தி = ஆளுகின்ற சொல்.

ஆணம்

சிறுமை

ஆனம்

ஆன் (=குறை, சிறு) + அம் = ஆனம் >>> ஆணம் = சிறுமை

ஆணவம், ஆணுவம்

இறுமாப்பு

ஆணவம், ஆணமம்

(1) ஆண்மை (=வலிமை, திமிர்) + அம் (=பேச்சு) + அம் = ஆணமம் >>> ஆணவம் = திமிர்ப் பேச்சு. (2) அணை (=அடங்கு, கீழ்ப்படி) + அவி (=அழி, இல்லாகு) + அம் = ஆணவம் = அடக்கம் இன்மை / கீழ்ப்படியாமை.

ஆணை

கட்டளை, அதிகாரம்

ஆணை

ஆண்மை (=ஆளுமை) + ஐ = ஆணை = ஆளுமை செய்வது.= கட்டளை, அதிகாரம்.

ஆணை

உண்மை

ஆணை

ஆண்மை (=உண்மை) + ஐ = ஆணை

ஆணை

உறுதிமொழி

ஆணை

ஆண்மை (=வலிமை, உறுதி) + ஐ = ஆணை = உறுதி உடையது.

ஆணை

தடை

அணை

அணை (=தடை) >>> ஆணை

ஆணை

முத்திரை

ஆணை

அணை (=தோற்றுவி, பொருத்து) >>> ஆணை = பொருத்தப்படும் தோற்றம்.

ஆணை

வெற்றி

ஆணை

ஆண்மை (=வெற்றி) + ஐ = ஆணை

ஆத்தம்

நெருக்கம், நட்பு

ஆத்தம்

அத்து (=கூடு, நெருங்கு) + அம் = ஆத்தம் = நெருக்கம், நட்பு

ஆத்தன், ஆப்தன்

நண்பன்

ஆத்தன்

ஆத்தம் (=நெருக்கம், நட்பு) + அன் = ஆத்தன் >>> ஆப்தன் = நண்பன்

ஆத்தான்

தலைவன்

ஆத்தாந்

ஆதி (=தலைமை) + ஆன் = ஆத்தான் = தலைவன், பெரியோன்

ஆத்தானம், ஆச்`தானம்

தலைமை இடம்

ஆத்தாணம்

ஆதி (=தலைமை) + ஆணம் (=இடம்) = ஆத்தாணம் >>> ஆத்தானம் >>> ஆச்`தானம் = தலைமை இடம்

ஆத்தானம், ஆச்`தானம்

தலைவாசல், கோபுரவாசல்

ஆற்றாணம்

ஆறு (=வழி, வாசல்) + ஆணி (=மேன்மை, தலைமை) + அம் = ஆற்றாணம் >>> ஆத்தானம் >>> ஆச்`தானம் = தலைவாசல், கோபுரவாசல்

ஆத்திகம், ஆச்`திகம்

கடவுள் இருப்புக் கொள்கை

ஆத்திங்கம்

ஆதி (=கடவுள்) + இங்கம் (=இருப்பு, அறிவு, கொள்கை) = ஆத்திங்கம் >>> ஆத்திகம் >>> ஆச்`திகம் = கடவுள் இருப்புக் கொள்கை

ஆத்திரம்

அவசரம், சிடுசிடுப்பு

ஆற்றிறம்

அல் (=இன்மை) + திறம் (=நிலைபேறு, அமைதி, தன்மை, பேச்சு) = ஆற்றிறம் >>> ஆத்திரம் = (1) அமைதியற்ற தன்மை = அவசரம் 92) அமைதியற்ற பேச்சு = சிடுசிடுப்பு, எரிந்து விழுதல்.

ஆத்திரகம், ஆர்த்திரகம்

இஞ்சி

ஆன்றீரகம்

அன்று (=சின, எரி) + ஈரம் (=பசுமை) + அகை (=கிளை) + அம் (=உணவு) = ஆன்றீரகம் >>> ஆத்திரகம் = எரிச்சல் தரும் பசுமையான கிளைத்த உணவு

ஆத்திரை, யாத்திரை

பயணம்

ஆற்றிரை, ஆத்திரை

(1) ஆறு (=வழி) + இரி (=செல், ஓட்டு) + ஐ = ஆற்றிரை >>> ஆத்திரை >>> யாத்திரை = வழியில் செல்லுதல் / ஓட்டுதல். (2) ஆ (=விதம், வழி) + திரி (=அலை, இயங்கு) + ஐ = ஆத்திரை >>> யாத்திரை = வழியில் இயங்குதல்.

ஆத்துமம், ஆத்துமா, ஆத்மா

உயிர்

ஆத்துவ்வம்

ஆ (=தோன்று) + துவ்வு (=அனுபவி, நீங்கு) + அம் = ஆத்துவ்வம் >>> ஆத்துமம் = தோன்றி அனுபவித்து நீங்குவது = உயிர்.

ஆத்துமீயம்

தனக்குரியது

ஆத்துமியம்

ஆத்துமம் (=உயிர்) + இயை (=பொருந்து) + அம் = ஆத்துமியம் >>> ஆத்துமீயம் = உயிருக்குப் பொருந்தியது = தனக்குரியது

ஆதங்கம்

நோய், துன்பம்

ஆதக்கம்

ஆதம் (=உயிர்) + அகை (=வருத்து) + அம் = ஆதக்கம் >>> ஆதங்கம் = உயிரை வருத்துவது = நோய், துன்பம்

ஆதங்கம்

அச்சம்

ஆறாக்கம்

அறு (=அழி) + ஆக்கம் (=காப்பு) = ஆறாக்கம் >>> ஆதங்கம் = காப்பினை அழிப்பது.

ஆதங்கம்

மனக்குறை, கவலை

ஆறக்கம்

அறு (=அழி, குறை) + அகம் (=மனம்) + அம் = ஆறக்கம் >>> ஆதங்கம் = மனதை அழிப்பது = கவலை, மனக்குறை.

ஆததாயி

உயிரைக் கொல்பவர்

ஆதறயி

ஆதம் (=உயிர்) + அறை (=கொலை) + இ = ஆதறயி >>> ஆததாயி = உயிர்க்கொலை செய்பவர்

ஆதபத்திரம்

குடை

ஆதபத்திரம்

ஆதம் (=வெயில்) + பத்திரம் (=பாதுகாப்பு) = ஆதபத்திரம் = வெயில் இருந்து பாதுகாப்பது = குடை.

ஆதவம், ஆதபம்

ஒளி, வெயில், வெப்பம்

ஆதவம்

அற்றம் (=இருள்) + அவி (=அழி) + அம் = ஆற்றவம் >>> ஆத்தவம் >>> ஆதவம் >>> ஆதபம் = இருளை அழிப்பது = ஒளி, வெயில், வெப்பம்

ஆதவன், ஆதபன்

சூரியன்

ஆதவன்

ஆதவம் (=வெப்பம்) + அன் = ஆதவன் >>> ஆதபன் = வெப்பமுடையவன்

ஆதம்

அன்பு

ஆத்தம்

அத்து (=சேர், பற்று) + அம் = ஆத்தம் >>> ஆதம் = பற்று, அன்பு

ஆதம், ஆத்தம்

உயிர்

ஆற்றம்

ஆற்று (=உய், வாழ்) + அம் = ஆற்றம் >>> ஆத்தம் >>> ஆதம் = வாழ்வது

ஆதம், ஆத்தம்

உதவி

ஆற்றம்

ஆற்று (=உதவு) + அம் = ஆற்றம் >>> ஆத்தம் >>> ஆதம் = உதவி

ஆதரம்

அன்பு, ஆசை

ஆதாரம்

ஆதம் (=உயிர்) + ஆர் (=கட்டு, பிணி) + அம் = ஆதாரம் >>> ஆதரம் = உயிர்களைப் பிணிப்பது = அன்பு

ஆதரம்

விருந்தோம்பல்

ஆற்றாரம்

ஆற்று (=பசிதணி) + ஆர் (=ஒலி, அழை) + அம் = ஆற்றாரம் >>> ஆத்தாரம் >>> ஆதரம் = அழைத்துப் பசிதணித்தல்.

ஆதரம்

ஊர்

ஆத்தாரம்

அத்து (=இரு, தங்கு) + ஆர் (=சேர், மிகு, இடம்) + அம் = ஆத்தாரம் >>> ஆதரம் = மிகுதியாகச் சேர்ந்து தங்கும் இடம்

ஆதரவு

உதவி, தாங்குதல்

ஆற்றரவு

ஆற்று (=உதவு, தாங்கு) + அரவு = ஆற்றரவு >>> ஆத்தரவு >>> ஆதரவு = உதவி, தாங்குதல்

ஆதரி

விரும்பு, உதவு, தாங்கு

ஆதரி

ஆதரவு (=அன்பு, உதவி, தாங்குதல்) >>> ஆதரி = விரும்பு, உதவு, தாங்கு

ஆதரிசம், ஆதரிசனம்

கண்ணாடி

ஆத்தாரிசம்

அத்தம் (=பொருள்) + ஆர் (=அழகு, தோற்றம், ஒளிர்) + இசை (=ஒப்பு, உண்டுபண்ணு) + அம் = ஆத்தாரிசம் >>> ஆதரிசம் = பொருளின் ஒப்பான தோற்றத்தை உண்டுபண்ணும் ஒளிரக்கூடிய பொருள் = கண்ணாடி

ஆதன்

முட்டாள்

ஆற்றன்

அற்றம் (=அறியாமை) + அன் = ஆற்றன் >>> ஆத்தன் >>> ஆதன் = அறியாமை உடையவன் = முட்டாள்

ஆதன்

குருடன்

ஆற்றன்

அற்றம் (=இருள், ஒளியின்மை) + அன் = ஆற்றன் >>> ஆத்தன் >>> ஆதன் = ஒளியில்லாதவன் = குருடன்.

ஆதன்

உயிர்

ஆதம்

ஆதம் (=உயிர்) >>> ஆதன்

ஆதனம்

இருக்கை

ஆத்தாணம்

அத்து (=இரு, அமர்) + ஆணம் (=பொருள்) = ஆத்தாணம் >>> ஆதனம் = அமரும் பொருள் = இருக்கை

ஆதனம்

சொத்து

ஆற்றாணம்

ஆற்று (=தேடு, கூட்டு, திரட்டு) + ஆணம் (=பொருள்) = ஆற்றாணம் >>> ஆத்தாணம் >>> ஆதனம் = தேடித் திரட்டிய பொருள் = சொத்து.

ஆதாயம்

இலாபம்

ஆதாயம்

அதி (=மிகுதி) + ஆயம் (=வருமானம்) = ஆதாயம் = மிகுதியான வருமானம்

ஆதாரம்

பற்றுக்கோடு, அடிப்படை

ஆற்றாரம்

ஆற்று (=பொறு, தாங்கு) + ஆர் (=பொருந்து) + அம் = ஆற்றாரம் >>> ஆத்தாரம் >>> ஆதாரம் = பொருந்தித் தாங்குவது.

ஆதாரம்

சான்று

ஆற்றாரம்

ஆற்று (=வலுசேர்) + ஆர் (=பொருந்து, ஒப்பு) + அம் = ஆற்றாரம் >>> ஆத்தாரம் >>> ஆதாரம் = வலுசேர்க்கும் ஒப்புடையது.

ஆதாரம்

உடல்

ஆதாரம்

ஆதம் (=உயிர்) + ஆர் (=தங்கு, இடம்) + அம் = ஆதாரம் = உயிர் தங்கும் இடம்

ஆதாரம்

மழை

ஆதாரம்

ஆ (=தோன்று) + தாரம் (=நீர்) = ஆதாரம் = தோன்றும் நீர்

ஆதானம்

பற்றுகை

ஆத்தணம்

அத்து (=பொருந்து, பற்று) + அணம் = ஆத்தணம் >>> ஆதானம் = பற்றுதல்

ஆதி

அடிப்படை, முதல்

ஆற்றி

ஆற்று (=சும, தாங்கு) + இ = ஆற்றி >>> ஆத்தி >>> ஆதி = தாங்குவது = அடிப்படை, முதல், தொடக்கம்.

ஆதி

மேலானது, பரம்பொருள்

ஏறி

ஏறு (=உயரம், மேன்மை) + இ = ஏறி >>> ஆதி = மேலானது, பரம்பொருள்

ஆதி

சூரியன்

ஆதீ

ஆ (=உண்டாக்கு) + தீ (=எரி, ஒளி, வெப்பம்) = ஆதீ >>> ஆதி = தீயை ஒளியை வெப்பத்தை உண்டாக்குபவன்

ஆதி

நோய், துன்பம்

ஆறி

அறு (=வருத்து) + இ = ஆறி >>> ஆதி = வருத்துவது = நோய், துன்பம்

ஆதிக்கம்

தலைமை

ஆதிக்கம்

ஆதி (=முதல்) + இகம் (=இடம்) = ஆதிக்கம் = முதலிடம், தலைமை

ஆதிக்கம்

உரிமை

ஆத்திங்கம்

அத்து (=இடம், பொருந்து, பற்று) + இங்கம் (=பொருள்) = ஆத்திங்கம் >>> ஆதிக்கம் = இடத்தின் / பொருளின் மீதான பற்று.

ஆதித்தன்

சூரியன்

ஆதித்தன்

ஆ (=உண்டாக்கு) + தீ (=எரி, ஒளி, வெப்பம்) + தா (=வழங்கு) + அன் = ஆதித்தன் = தீயை ஒளியை வெப்பத்தை உண்டாக்கி வழங்குபவன்.

ஆதித்தியன்

சூரியன்

ஆதித்தியன்

ஆதி (=மேலானது) + தீ + அன் = ஆதித்தியன் = மேலான தீ

ஆதித்தியம்

விருந்தோம்பல்

ஆறிறீயம், ஆதிதீயம்

(1) அறி (=பழகு) + இறு (=இல்லாகு, தங்கு) + ஈ (=கொடு) + அம் (=உணவு) = ஆறிறீயம் >>> ஆதித்தியம் = பழக்கம் இல்லாதவரைத் தங்கவைத்து உணவு கொடுத்தல் = விருந்தோம்பல். (2) அதிதி (=விருந்தினர்) + ஈ (=கொடு) + அம் (=உணவு) = ஆதிதீயம் >>> ஆதித்தியம் = விருந்தினர்க்கு உணவு கொடுத்தல்.

ஆதிபத்தியம்

தலைமை

ஆதிபத்தியம்

ஆதி (=முதல்) + பதி (=இடம்) + இயம் = ஆதிபத்தியம் = முதலிடம், தலைமை

ஆதிபன்

கடவுள்

ஆதிமன்

ஆதி (=முதல்) + மன் (=தலைவன்) = ஆதிமன் >>> ஆதிபன் = முதல் தலைவன்

ஆதிரம்

பசுநெய்

ஆதீரம்

ஆ (=பசு) + தா (=உண்டாக்கு) + ஈர் (=நெய்ப்பு, இனிமை) + அம் (=உணவு) = ஆதீரம் >>> ஆதிரம் = பசுவிலிருந்து உண்டாக்கிய நெய்ய்புடைய இனிய உணவு

ஆதீனம்

உரிமை

ஆத்தினம்

அத்து (=இடம், பொருந்து, பற்று) + இனம் (=பொருள்) = ஆத்தினம் >>> ஆதீனம் = இடத்தின் / பொருளின் மீதான பற்று

ஆதீனம்

இறையடியார் கூட்டம்

ஆதீனம்

ஆதி (=இறை) + இனம் (=ஒப்பு, மனிதர், கூட்டம்) = ஆதீனம் = இறையை ஒப்புக்கொள்ளும் மனிதர் கூட்டம்

ஆதுரம்

பரபரப்பு

ஆறுரம்

ஆறு (=அமை, பொறு) + உரி (=நீங்கு, இல்லாகு) + அம் = ஆறுரம் >>> ஆதுரம் = அமைதி / பொறுமை இல்லாமை.

ஆதுலம்

வறுமை

ஆத்துலம்

அத்தம் (=பொருள்) + உல (=குறை, இல்லாகு) + அம் = ஆத்துலம் >>> ஆதுலம் = பொருள் குறைபாடு / இல்லாமை..

ஆதுலம்

ஊனம்

ஆற்றுலம்

அறை (=உறுப்பு) + உல (=குறை) + அம் = ஆற்றுலம் >>> ஆத்துலம் >>> ஆதுலம் = உறுப்புக் குறைபாடு.

ஆதுலன்

ஏழை

ஆத்துலன்

ஆதுலம் (=வறுமை) + அன் = ஆதுலன் = வறியவன்

ஆதுலன்

ஊனமுற்றவர்

ஆதுலன்

ஆதுலம் (=ஊனம்) + அன் = ஆதுலன் = ஊனமுற்றவர்

ஆதேசம்

கட்டளை

ஆறெயம்

அறை (=சொல்) + எய் (=செலுத்து, ஏவு) + அம் = ஆறெயம் >>> ஆதேசம் = ஏவுகின்ற சொல் = கட்டளை

ஆதேயம், ஆதேசம்

தாங்கப்படுவது, சுமக்கப்படுவது

ஆற்றேயம்

ஆற்று (=சும, தாங்கு) + ஏய் (=பொருந்து, படு) + அம் = ஆற்றேயம் >>> ஆத்தேயம் >>> ஆதேயம் >>> ஆதேசம் = தாங்கப்படுவது.

ஆதோரணம்

யானை

ஆதோரணம்

ஆது (=பாகன்மொழி) + ஓர் (=கேள்) + அணு (=உயிரி) + அம் = ஆதோரணம் = பாகன்மொழியைக் கேட்கும் உயிரி.

ஆதோரணன்

யானைப்பாகன்

ஆதோரணன்

ஆதோரணம் (=யானை) + அன் = ஆதோரணன் = யானைப் பாகன்

ஆந்தராளிகன்

இடைத்தரகன்

ஆந்தராளிகன்

அந்தரம் (=இடை, நடு) + ஆள் + இகம் (=பொருள்) + அன் = ஆந்தராளிகன் = நடுவில் இருந்து பொருளை ஆள்பவன்.

ஆந்திரம்

குடல்

ஆற்றீரம்

அறை (=உறுப்பு, ஓட்டை) + ஈர் (=இழு, நீளு) + அம் = ஆற்றீரம் >>> ஆத்தீரம் >>> ஆந்திரம் = நீண்ட ஓட்டையுடைய உறுப்பு.

ஆந்தோளி

பல்லக்கு

ஆத்தோளி

ஆ (=நிகழ், செல், அமை, பொறு) + தோள் + இ = ஆத்தோளி >>> ஆந்தோளி = தோளில் பொறுத்துச் செல்லப்படுவது.

ஆப்திகம்

முதல் திவசம்

ஆத்திகம்

ஆதி (=முதல்) + இகு (=இற, அழை, சொரி, கொடு) + அம் (=உணவு, நீர்) = ஆத்திகம் >>> ஆப்திகம் = இறந்தவரை அழைத்து முதன்முதலாக நீர் சொரிந்து உணவு கொடுத்தல்.

ஆப்பியந்தரம்

உள்ளானது

ஆமையந்தரம்

அமை + அந்தரம் (=உள்) = ஆமையந்தரம் >>> ஆமியந்தரம் >>> ஆப்பியந்தரம் = உள்ளே அமைந்தது.

ஆபகை

நதி

ஆப்பகை

அப்பு (=நீர்) + அகை (=செல்) = ஆப்பகை >>> ஆபகை = செல்லும் நீர்

ஆபணம், ஆவணம்

கடை, கடைத்தெரு

ஆபண்ணம்

ஆ (=அமை) + பண்ணு (=விற்பனைசெய்) + அம் = ஆபண்ணம் >>> ஆபணம் >>> ஆவணம் = விற்பனைசெய்ய அமைக்கப் பட்டது

ஆபத்தனம்

பாதுகாக்கப்பட்ட செல்வம்

ஏமத்தனம்

ஏமம் (=காவல், பத்திரம்) + தனம் (=செல்வம்) = ஏமத்தனம் >>> ஆபத்தனம் = பத்திரமாக வைக்கப்பட்ட செல்வம்

ஆபத்து, ஆபதம்

எதிர்பாராத கேடு

ஆவற்று

அவி (=கெடு, இல்லாகு) + அறி (=கணி) + உ = ஆவற்று >>> ஆபத்து = கணிக்கப்படாத கேடு.

ஆபம்

நீர்

ஆம்

ஆம் (=நீர்) + அம் = ஆமம் >>> ஆபம்

ஆபரணம்

அணிகலம்

ஆப்பாராணம்

ஆப்பு (=உடல்) + ஆர் (=அழகு, அணி) + ஆணம் (=பொருள்) = ஆப்பாராணம் >>> ஆபரணம் = அழகுக்காக உடலில் அணியப்படும் பொருள்.

ஆபனம்

மிளகு

ஆவாணம்

அவி (=வெப்பமூட்டு, எரி) + ஆணம் (=சிறுமை, உணவு) = ஆவாணம் >>> ஆபனம் = எரிச்சல் தரும் சிறிய உணவு.

ஆபாசம்

சபைக்குற்றம்

ஆவாசம்

அவை (=சபை) + ஆசு (=குற்றம்) + அம் = ஆவாசம் >>> ஆபாசம் = சபையில் குற்றமாகக் கருதப்படுவது.

ஆபாசம்

போலி

ஆவாயம்

ஆ (=ஒப்பு) + வாய்மை (=உண்மை) + அம் = ஆவாயம் >>> ஆபாசம் = உண்மைக்கு ஒப்பானது

ஆபாசம்

எதிரொளி, பிரதிபிம்பம்

ஆவச்சம்

ஆ (=தோன்று, எதிர்ப்படு) + அச்சு (=உருவம்) + அம் = ஆவச்சம் >>> ஆபாசம் = எதிர்ப்பட்டுத் தோன்றும் உருவம்

ஆபாசம்

கெட்ட கழிவு, அசிங்கம்

ஆவாயம்

அவி (=கெடு) + ஆய் (=மலம், கழிவு) + அம் = ஆவாயம் >>> ஆபாசம் = கெட்ட கழிவு, அசிங்கம்

ஆபாசம்

கெட்ட சொல்

ஆவாசம்

அவி (=கெடு) + ஆசு (=சொல்) + அம் = ஆவாசம் >>> ஆபாசம் = கெட்ட சொல்

ஆபாசி

பிரதிபலி

ஆபாசி

ஆபாசம் (=பிரதிபலிப்பு) >>> ஆபாசி = பிரதிபலி

ஆபாதன்

கொடியவன்

ஆவாதன்

அவி (=கெடு) + ஆதன் (=மனிதன்) = ஆவாதன் >>> ஆபாதன் = கெட்ட மனிதன்

ஆபீரம்

இடையர் தெரு

ஆபீரம்

ஆ (=பசு, அமை) + பீரம் (=பால்) = ஆபீரம் = பசும்பாலுக்காக அமைக்கப்பட்டது

ஆபீனம்

முலை, பசுமடி

ஆமீனம்

அம்மம் (=குழந்தை உணவு, பால்) + ஈனு (=கொடு) + அம் = ஆமீனம் >> ஆபீனம் = குழந்தைக்கு உணவு கொடுப்பது

ஆம்தனி

வருவாய்

ஆந்தனி

ஆ (=உண்டாகு) + தனம் (=செல்வம்) + இ = ஆந்தனி >>> ஆம்தனி = உண்டாகிய செல்வம் = வருமானம்

ஆம்பியம்

பாதரசம்

ஆமியம்

அம் (=ஒளி, வெண்மை, நீர்) + இயை (=ஒப்பு) + அம் = ஆமியம் >>> ஆம்பியம் = வெண்மையாய் ஒளிரும் நீர் போன்றது.

ஆம்பிலம், ஆம்பிரம்

மாம்பழம்

ஆம்புளம்

அம் (=ஒளி, மஞ்சள், இனிமை, உணவு) + புளி + அம் = ஆம்புளம் >>> ஆம்பிலம் = இனிப்பும் புளிப்பும் கொண்ட மஞ்சள்நிற உணவு

ஆம்பிலம், ஆம்பிரம்

கள்

ஆம்புளம்

அம் (=அழகு, வெண்மை, நீர், உணவு) + புளி + அம் = ஆம்புளம் >>> ஆம்பிலம் = புளிப்புச்சுவை கொண்ட வெண்ணிற நீர் உணவு.

ஆம்பிலம், ஆமிலம்

புளியம்பழம்

ஆம்புளம்

அம் (=பழம்) + புளி + அம் = ஆம்புளம் >>> ஆம்பிலம் >>> ஆமிலம் = புளிப்புச்சுவை கொண்ட பழம்.

ஆமம்

பக்குவப்படாத உணவு

ஆவம்

அவி (=பக்குவம்செய், இல்லாகு, உணவு) + அம் = ஆவம் >>> ஆமம் = பக்குவம் செய்யப்படாத உணவு

ஆமம்

செரியாமை

ஆவம்

அவி (=எரி, செரி, இல்லாகு) + அம் = ஆவம் >>> ஆமம் = செரியாமை

ஆமயம்

பசுஞ்சாணம்

ஆவாயம்

ஆ (=பசு) + ஆய் (=மலம்) + அம் = ஆவாயம் >>> ஆமயம் = பசுவின் மலம்

ஆமயம்

நோய், துன்பம்

ஆவாயம்

ஆவி (=உயிர்) + ஆய் (=வருத்தம், மென்மை) + அம் = ஆவாயம் >>> ஆமயம் = உயிரை வருத்தி மெலியச்செய்வது = நோய், துன்பம்

ஆமலகம், ஆமலகி

நெல்லி

ஆமலகம்

அமலை (=உருண்டை) + அகை (=எரி, ஒளிர்) + அம் (=இனிமை, நீர், பழம்) = ஆமலகம் = உருண்டையான ஒளிமிக்க இனிய நீருடைய பழம்.

ஆமாசயம்

இரைப்பை

ஆமசயம்

அம் (=உணவு) + அசை (=தங்கு, கலங்கு) + அயம் (=இடம்) = ஆமசயம் >>> ஆமாசயம் = உணவு தங்கிக் கலங்கும் இடம்.

ஆமிடம்

உணவு

அகவிடம்

அகம் (=வயிறு, உள்) + இடு + அம் = அகவிடம் >>> ஆமிடம் = வயிற்றுக்குள் இடப்படுவது = உணவு

ஆமிரம்

மாமரம்

ஆம்பிலம்

ஆம்பிலம் (=மாமரம்) >>> ஆமிலம் >>> ஆமிரம்

ஆமிரம்

புளிப்பு, புளி

ஆம்பிலம்

ஆம்பிலம் (=புளியம்பழம்) >>> ஆமிலம் >>> ஆமிரம் = புளிப்பு, புளி

ஆமிசம்

உணவு உற்பத்தி

ஆமிசம்

ஆ (=உண்டாகு, விளை) + மிசை (=உணவு) + அம் = ஆமிசம் = உணவு விளைச்சல்

ஆமோதம்

பேரின்பம்

ஏமோதம்

ஏமம் (=இன்பம்) + ஓதம் (=பெருமை) = ஏமோதம் >>> ஆமோதம் = பேரின்பம்

ஆமோதம்

மிக்க நறுமணம்

ஆவோதம்

ஆவி (=நறுமணம்) + ஓதம் (=பெருமை, மிகுதி) = ஆவோதம் >>> ஆமோதம் = மிக்க நறுமணம்

ஆமோதணம்

உடன்படுதல்

ஆமோதணம்

ஆம் + ஓது (=சொல்) + அணம் = ஆமோதணம் = ஆம் என்று சொல்லுதல்

ஆமோதி

உடன்படு

ஆமோதி

ஆமோதணம் (=உடன்பாடு) >>> ஆமோதி = உடன்படு

ஆய்தம், ஆயுதம்

அஃகேனம்

ஆயுதம்

ஆய் (=நுணுகு, மெலி, தனி) + உதி (=தோன்று) + அம் = ஆயுதம் >>> ஆய்தம் = தனியாகத் தோன்றி மெலியச்செய்வது.

ஆயசூரி

வெண்கடுகு

ஆயசுறி

ஆய் (=அழகு, வெண்மை, நுண்மை) + அசை (=உணவு) + உறை (=காரம்) + இ = ஆயசுறி >>> ஆயசூரி = நுண்ணிய வெண்ணிற காரமான உணவு

ஆயதம்

நீளம்

ஆயறம்

ஆய் (=விரி, நீட்டு) + அறி (=அள) + அம் = ஆயறம் >>> ஆயதம் = நீட்டி அளக்கப்பட்டது = நீளம்

ஆயனம்

வருசம்

ஆயணம்

ஆயு (=காலம்) + அணை (=தழுவு, சுற்று) + அம் = ஆயணம் >>> ஆயனம் = காலச் சுற்று.

ஆயாசம்

சோர்வு, வருத்தம்

ஆயசம்

ஆய் (=வருத்தம்) + அசை (=சோர்வு) + அம் = ஆயசம் >>> ஆயாசம் = சோர்வும் வருத்தமும்

ஆயாசம்

முயற்சி, செயல்

ஆயசம்

ஆய் (=வருந்து) + அசை (=இயக்கு, செய்) + அம் = ஆயசம் >>> ஆயாசம் = வருந்திச் செய்தல்.

ஆயாமம்

மூச்சை அடக்குதல்

ஆழாவம்

ஆழ் (=அழுத்து, அடக்கு) + ஆவி (=மூச்சு) + அம் = ஆழாவம் >>> ஆயாமம் = மூச்சை அடக்குதல்

ஆயிரம்

பத்து நூறு

ஆயிரம்

ஆய் (=எண்ணு) + இருமை (=பெருமை) + அம் = ஆயிரம் = பெரிய எண்ணிக்கை

ஆயு

காலம்

ஐயம்

ஐயம் / அய்யம் (=காலம்) + உ = ஆயு

ஆயுசு

வாழ்நாள்

ஆயுயு

அய்யம் (=காலம்) + உய் (=வாழ்) + உ = ஆயுயு >>> ஆயுசு = வாழும் காலம்

ஆயுகம்

வாழ்நாள்

ஆயுகம்

அய்யம் (=காலம்) + உகு (=இற) + அம் = ஆயுகம் = இறக்கும் காலம்

ஆயுதம்

கூர்ம்பொருள், படைக்கலம்

ஆயுதம்

ஆய் (=குத்து, அறு, நுண்மை, கூர்மை) + உதவு / உத + அம் = ஆயுதம் = குத்தவும் அறுக்கவும் உதவும் கூர்ம்பொருள்.

ஆயோதனம்

போர்

ஆயொறணம்

ஆய் (=குத்து, வெட்டு) + ஒறு (=பகை, அழி) + அணம் = ஆயொறணம் >>> ஆயோதனம் = குத்தியும் வெட்டியும் பகையை அழித்தல்

ஆர்க்கம்

இலாபம்

ஆரிங்கம்

ஆர் (=நிறை, மிகு, பெறு) + இங்கம் (=பொருள்) = ஆரிங்கம் >>> ஆர்க்கம் = மிகுதியாகப் பெற்ற பொருள்.

ஆர்ச்சவம்

சமத்துவ நோக்கம்

ஆரிச்சவம்

ஆர் (=ஒப்பு, சமம்) + இச்சம் (=விருப்பம், நோக்கம்) + அம் = ஆரிச்சவம் >>> ஆர்ச்சவம் = சமத்துவ நோக்கம்

ஆர்ச்சனம், ஆர்ச்சிதம்

சம்பாத்தியம், கூலி

ஆருழயணம்

ஆர் (=பெறு, சமம்) + உழை + அணம் = ஆருழயணம் >>> ஆர்ச்சனம் = உழைப்புக்குச் சமமாகப் பெறுதல்.

ஆர்ச்சி

சம்பாதி

ஆர்ச்சி

ஆர்ச்சனம் (=சம்பாத்தியம்) >>> ஆர்ச்சி = சம்பாதி

ஆர்த்தம்

துன்பம் அடைந்தது

ஆருற்றம்

அரி (=துன்பம்) + உறு (=அடை) + அம் = ஆருற்றம் >>> ஆருத்தம் >>> ஆர்த்தம் = துன்பம் அடைந்தது

ஆர்த்தன்

நோயாளி

ஆர்த்தன்

ஆர்த்தம் (=நோயுறுகை) + அன் >>> ஆர்த்தன் = நோயுற்றவன்

ஆர்த்தவம்

மகளிர் பூப்பு

ஆரத்தாவம்

அரை (=நடு, இடை) + அத்து (=இரு, சிவப்பு) + ஆவி (=வெளிப்படு) + அம் (=பருவம், நீர்) = ஆரத்தாவம் >>> ஆர்த்தவம் = இடையில் இருந்து பருவத்தில் வெளிப்படும் செந்நீர்.

ஆர்த்தி

நோய், துன்பம், வலி

ஆரித்தி

அரி (=அழி) + இதம் (=இன்பம்) + இ = ஆரித்தி >>> ஆர்த்தி = இன்பத்தை அழிப்பது = நோய், துன்பம், வலி

ஆரக்கம்

செஞ்சந்தனம்

ஆரக்கம்

ஆரம் (=சந்தனம்) + அகை (=எரி) + அம் (=நிறம்) = ஆரக்கம் = எரிநிற சந்தனம்

ஆரகன்

அழிப்பவன்

ஆரகன்

அரி (=அழி, கொல்) + அகம் (=உயிர்) + அன் = ஆரகன் = உயிரைக் கொல்பவன்

ஆரணியம், ஆரண்யம்

காடு

ஆரணியம்

ஆர் (=மரம், இடம், மிகு) + அணிமை (=நெருக்கம்) + அம் = ஆரணியம் >>> ஆரண்யம் = மரங்கள் மிகுதியாக நெருக்கமாக இருக்கும் இடம்

ஆரத்தி, ஆரதி

தீபாராதனை

ஆலத்தி

அலை (=சுற்று, சுழற்று) + தீ (=ஒளி, தீபம்) = ஆலய்த்தீ >>> ஆலத்தி >>> ஆரத்தி = சுழற்றப்படும் தீபம்

ஆரதம்

மரக்கறி உணவுகள்

ஆரத்தம்

ஆர் (=மரம், பெறு, உண்ணு) + அத்து (=இரு) + அம் = ஆரத்தம் >>> ஆரதம் = மரத்தில் இருந்து பெற்று உண்ணப்படுபவை.

ஆரம்

மாலை, அணிகலன்

ஆரம்

அரி (=நார், கட்டு) + அம் = ஆரம் = நாரால் கட்டப்படுவது = பூமாலை, அணிகலன்.

ஆரம்

வட்டம்

ஆரம்

ஆர் (=நிறை) + அம் = ஆரம் = நிறைவு, முழுமை, வட்டம்

ஆரம்பம்

தொடக்கம்

ஆரம்மம்

ஆர் (=தோன்று) + அமை (=செய்) + அம் = ஆரம்மம் >>> ஆரம்பம் = செயலின் தோற்றம்

ஆரம்பம்

பேரொலி

ஆரவம்

ஆரவம் (=பேரொலி) >>> ஆரபம் >>> ஆரம்பம்

ஆரவம், ஆராவம், அரவம்

பேரொலி

அரவம்

ஆர் (=மிகு, ஒலி) + அவி (=வருத்து) + அம் = ஆரவம் >>> அரவம் = வருத்துகின்ற மிகுதியான ஒலி.

ஆரம்பி

தொடங்கு

ஆரம்பி

ஆரம்பம் (=தொடக்கம்) >>> ஆரம்பி = தொடங்கு

ஆரம்பி

ஒலி

ஆரம்பி

ஆரம்பம் (=ஒலி) >>> ஆரம்பி = ஒலி

ஆரவாரம்

பேரொலி

ஆரவாரம்

ஆர (=மிகுதியாக) + ஆர் (=ஒலி) + அம் = ஆரவாரம் = மிகுதியாக ஒலிப்பது

ஆராதனம், ஆராதனை

போற்றிப் பூசித்தல்

ஆராதணம்

அருமை (=பெருமை) + ஆதி (=இறைவன்) + அணி (=வர்ணி) + அம் = ஆராதணம் >>> ஆராதனம் >>> ஆராதனை = இறைவனின் பெருமைகளை வர்ணித்தல் = போற்றிப் பூசித்தல்.

ஆராதகர்

பூசிப்பவர்

ஆராதகர்

ஆர் (=பெருமை, ஒலி, சொல்லு)  + ஆதி (=இறைவன்) + அகம் (=அன்பு) + அர் = ஆராதகர் = இறைவனின் பெருமைகளைப் பத்தியுடன் சொல்பவர்.

ஆராதி

பூசி, போற்று

ஆராதி

ஆராதனம் (=பூசை) >>> ஆராதி = பூசி

ஆராதூரி

ஊதாரி

ஆரதூரி

ஆர (=மிகுதியாக) + தூர் (=பொழி, செலவழி) + இ = ஆரதூரி >>> ஆராதூரி = மிகுதியாகச் செலவழிப்பவன்

ஆராமம்

தோட்டம்

ஆரம்

ஆரம் (=தோட்டம்) + அம் = ஆரமம் >>> ஆராமம் = தோட்டம், சோலை

ஆரிடர்

முனிவர்

ஆரிறர்

ஆர் (=பொருந்து) + இறை (=கடவுள்) + அர் = ஆரிறர் >>> ஆரிடர் = கடவுளைப் பொருந்தியவர்.

ஆரிசர்

முனிவர்

ஆரீசர்

ஆர் (=பொருந்து) + ஈசன் (=கடவுள்) + அர் = ஆரீசர் >>> ஆரிசர் = கடவுளைப் பொருந்தியவர்.

ஆரியம்

கேழ்வரகு

ஆரியம்

அரி (=நுட்பம்), தீ, நிறம்) + அம் (=உணவு) = ஆரியம் = நுண்ணிய தீநிற உணவு

ஆரியன்

பெரியோன்

ஆரியன்

ஆரி (=பெருமை) + அன் = ஆரியன் = பெருமை உடையவன்

ஆரீதம்

பச்சைப்புறா

ஆரீறம்

அரி (=தீ, நிறம், கண், பச்சை) + இறை (=சிறகு) + அம் = ஆரீறம் >>> ஆரீதம் = தீநிறக் கண்களும் பச்சைநிறச் சிறகுகளும் உடையது.

ஆருகதம்

நாவல் மரம்

ஆரூகத்தம்

அரி (=வண்டு) + ஊகம் (=கருப்பு) + அத்து (=போல, செறி) + அம் (=பழம்) = ஆரூகத்தம் >>> ஆருகதம் = கருவண்டு போல செறிந்திருக்கும் பழம்.

ஆரூடம், ஆருடம்

ஒருவகை சோதிடம்

ஆரீறம்

அரி (=நேரம், கேள்) + இறை (=தங்கு, பொருந்து, விடை) + அம் = ஆரீறம் >>> ஆரூடம் = கேட்கும் நேரத்தைப் பொருத்து விடை கூறுதல்.

ஆரூடம்

மேல் ஏறியது

ஏறூறம்

ஏறு (=உயரம், மேல்) + உறு (=அடை, பொருந்து) + அம் = ஏறூறம் >>> ஆரூடம் = உயரத்தை அடைந்தது, மேலே பொருந்தியது.

ஆரூடன்

மேல் ஏறியவன்

ஏறூறன்

ஆரூடம் (=மேல் ஏறியது) + அன் = ஆரூடன் = மேல் ஏறியவன்

ஆரை

புல் பாய்

ஆரை

அரி (=புல், படுக்கை) + ஐ = ஆரை = புல்லால் ஆன படுக்கை

ஆரோக்கியம்

நோயின்மை

ஆரோக்கியம்

(2) அருமை (=நோய்) + ஓக்கு (=எறி, நீக்கு) + இயம் (=தன்மை, நிலை) = ஆரோக்கியம் = நோயினை எறிந்த / நீக்கிய நிலை.

ஆரோகணம்

ஏறி அமர்தல்

ஆரோங்கணம்

ஆர் (=பொருந்து, அமர்) + ஓங்கு (=உயர், ஏறு) + அணம் = ஆரோங்கணம் >>> ஆரோகணம் = ஏறி அமர்தல்

ஆரோகணம்

படிக்கட்டு

ஆரோங்கணம்

ஆர் (=இடம், கட்டு, பெறு, அடை) + ஓங்கு (=உயர்) + அணம் = ஆரோங்கணம் >>> ஆரோகணம் = உயரமான இடத்தை அடைய கட்டப்பட்டது.

ஆரோகணம்

தாழ்வாரம்

ஆரூங்காணம்

ஆர் (=இடம், மறை) + ஊங்கு (=முன்) + ஆணம் (=பற்றுக்கோடு, வீடு) = ஆரூங்காணம் >>> ஆரோகணம் = வீட்டின் முன் இடத்தை மறைப்பது.

ஆரோசை

ஏறும் ஓசை

ஏறோசை

ஏறு + ஓசை = ஏறோசை >>> ஆரோசை = ஏற்றிப்பாடும் ஓசை

ஆரோபணம், ஆரோபம்

மாறானதைக் கொள்ளுதல்

ஏறோம்பணம்

ஏறு (=மாறு, மேல்) + ஓம்பு (=கருது, கொள்) + அணம் = ஏறோம்பணம் >>> ஆரோபணம் = மாறானதைக் கருதி மேற்கொள்ளுதல்.

ஆரோபி

மாறானதை மேற்கொள்

ஆரோபி

ஆரோபணம் (=மாறானதை மேற்கொள்ளுகை) >>> ஆரோபி = மாறானதை மேற்கொள்.

ஆரோபிதம்

மாறாகக் கொள்ளப்பட்டது

ஏறோம்பிதம்

ஏறு (=மாறு, மேல்) + ஓம்பு (=கருது, கொள்) + இதம் = ஏறோம்பிதம் >>> ஆரோபிதம் = மாறாகக் கருதி மேற்கொள்ளப்பட்டது.

ஆலம்

நஞ்சு

ஆலம்

அலை (=வருத்து, கொல்) + அம் (=உணவு) = ஆலம் = கொல்லும் உணவு

ஆல்

நஞ்சு

அழல்

அழல் (=நஞ்சு) >>> அயல் >>> ஆல்

ஆலகம்

நெல்லி

ஆலகம்

ஆல் (=நீர், வட்டமிடு) + அகை (=ஒளிர்) + அம் (=இனிமை, உணவு) = ஆலகம் = இனிய நீருடைய வட்டமான ஒளிமிக்க உணவு.

ஆலகாலம்

பாற்கடலில் எழுந்த நஞ்சு

ஆலகாலம்

அலை (=கடல்) + அகை (=எழு) + ஆலம் (=நஞ்சு) = ஆலகாலம் = கடலில் எழுந்த நஞ்சு

ஆலசியம்

தாமதம், சோம்பல்

ஆலாசியம்

அல் (=எதிர்மறை) + ஆசு (=விரைவு) + இயம் = ஆலாசியம் >>> ஆலசியம் = விரைவின் எதிர்மறை = தாமதம், சோம்பல்

சலம், ச^லம்

நீர்

ஆலம்

ஆலம் (=நீர்) >>> சாலம் >>> சலம் >>> ச^லம்

அதிதி

விருந்தினர்

அறிறி

(3) அறி (=பழகு) + இறு (=இல்லாகு) + இ = அறிறி >>> அதிதி = பழக்கமற்றவர்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

உங்கள் கருத்துக்களைத் தமிழில் தட்டச்சு செய்யும் வழி:
வலப்பக்கத்தில் உள்ள பகுதியில் தமிழ் ஒலிகளை ஆங்கில எழுத்துக்களில் அசசடித்து நகல் செய்து இங்கே ஒட்டலாம்.