திங்கள், 7 பிப்ரவரி, 2022

6. (ஆய் > ஆனிலை) சங்க இலக்கியச் சொற்பிறப்பியல் - Tamil Etymological Dictionary - Part 6 - Aay to Aanilai

 

தமிழ்ச் சொல்

பொருள்

மேற்கோள்

பிறப்பியல்

ஆய்

நறுமணம்

குறி. 117

ஆய் (=விரை, பரவு, மலர்) >>> ஆய் = மலரில் இருந்து பரவுவது = நறுமணம்

ஆய்

மலர்

குறி. 139

ஆய் (=காம்புகளை, அழகு, மென்மை) >>> ஆய் = காம்பில் இருந்து களையப்படுகிற அழகான மென்மையான பொருள் = மலர்.

ஆய்

அழகு

பொரு. 14

ஏழ் (=பொலிவு) >>> ஆய் = பொலிவு, அழகு

ஆய்

சிறுமை

மது. 563

ஆழ் (=இறங்கு, குறை, சிறு) >>> ஆய் = சிறுமை

ஆய்

விரைவு

பரி. 10

ஐ (=விரைவு) >>> அய் >>> ஆய்

ஆய்

நுண்மை

கலி. 118

ஐ (=நுண்மை) >>> அய் >>> ஆய்

ஆய்

தாய்

கலி. 116

ஆ (=உயிர்) + ஈ (=படை) = ஆயீ >>> ஆய் = உயிரைப் படைப்பவள் = தாய்

ஆய்

பொன்

நற். 344

ஆய் (=நுட்பம், அழகு) = ஆய் = நுட்பமும் அழகும் உடையது = தங்க நகை

ஆய்

இடையர்

பெரு. 162

ஆ (=மாடு) + ஈ (=கொடு, பகிர்) = ஆயீ >>> ஆய் = மாடு தருவதைப் பகிர்பவர் = இடையர்

ஆய்

மென்மை

அக. 36

ஆழ் (=வருந்து, மெலி) >>> ஆய் = மெலிவு, மென்மை

ஆய்

சோர்வு

புற. 390

ஆழ் (=சோம்பு) >>> ஆய் = சோம்பல், சோர்வு

ஆய்

ஆழம்

அக. 371

ஆழ் >>> ஆய் = ஆழம்

ஆய்

துளை

அக. 225

ஆழ் (=தோண்டு, துளையிடு) >>> ஆய் = துளை

ஆய்

ஆராய்ச்சி

பரி. 18

ஆ (=விதம், முறை, அமை) + ஈ (=பகு) = ஆயீ >>> ஆய் = முறையாகப் பகுத்து அமைத்தல் = ஆராய்ச்சி

ஆய்ச்சியர்

பெண் இடையர்

கலி. 106

ஆய் (=இடையர்) + சி + அர் = இடையப் பெண்டிர்

ஆய்த்தி

இடையப்பெண்

கலி. 108

ஆய் (=இடையர்) + தி = ஆய்த்தி = இடையப் பெண்

ஆய்பு

ஆராய்ச்சி

பரி. 15

ஆய் (=ஆராய்ச்சி) + பு = ஆய்பு

ஆயம்

இடையர்

கலி. 103

ஆய் (=இடையர்) + அம் = ஆயம்

ஆயம்

கூட்டம்

பரி. 11

அழி (=மிகுதி) + அம் = ஆழம் >>> ஆயம் = கூட்டம்

ஆயம்

பசு

புற. 230

ஆய் (=அழகு, தாய்) + அம் (=ஒப்பு, இனிமை, உணவு) = ஆயம் = இனிய அழகிய உணவால் தாய்க்கு ஒப்பாவது

ஆயம்

பசுக்கூட்டம்

அக. 54

ஆயம் (=பசு, கூட்டம்) >>> ஆயம் = பசுக்கூட்டம்

ஆயர்

இடையர்

கலி. 101

ஆய் (=இடையர்) + அர் = ஆயர்

ஆயிடை

அவ்விடம்

குறு. 111

அ (=அந்த) + இடம் + ஐ = ஆயிடை = அந்த இடம்

ஆயிரம்

பத்துநூறு

மது. 11

ஆயம் (=கூட்டம்) + இருமை (=பெருமை) + அம் = ஆயிரம் = பெரிய கூட்டம் = பத்துநூறு. ஒ. நோ: நிரை (=கூட்டம்) + உ = நீரு >>> நூறு = கூட்டம்

ஆயுள்

வாழ்நாள்

புற. 43

ஐயம் (=காலம்) + உள் (=இரு) = ஆயுள் = இருக்கும் காலம் = வாழ்நாள்

ஆர்கலி

பெருமழை

நெடு. 3

ஆர் (=நிறை, மிகு) + கால் (=மழை) + இ = ஆர்காலி >>> ஆர்கலி = மிக்க மழை

ஆர்கலி

கடல்

புற. 400

ஆர் (=பரவு, இடம்) + கலம் (=கப்பல்) + இ = ஆர்கலி = கப்பல் பரவும் இடம் = கடல்

ஆர்கலி

தேனீ

அக. 273

ஆர் (=உண்) + கள் (=தேன்) + ஈ = ஆர்களீ >>> ஆர்கலி = தேனை உண்கின்ற ஈ வகை = தேனீ

ஆர்கை

உணவு

நற். 127

ஆர் (=உண்) + கை = ஆர்கை = உணவு

ஆர்ப்பு, ஆர்பு

ஒலிப்பு, ஒலி

நற். 167, குறு. 328, கலி. 105

ஆர் (=ஒலி) + பு = ஆர்ப்பு = ஒலிப்பு, ஒலி

ஆர்ப்பு

போர்

பதி. 21

ஆர் (=போரிடு) + பு = ஆர்ப்பு = போர்

ஆர்வு, ஆர்வம்

விருப்பம், அன்பு

புற. 158, நற். 171

ஆர் (=பொருந்து, பற்று) + வு = ஆர்வு = பற்று, விருப்பம், அன்பு

ஆர்வலர்

அன்புடையோர்

புற. 12

ஆர்வு (=அன்பு) + ஆள் + அர் = ஆர்வாளர் >>> ஆர்வலர் = அன்பு உடையவர்

ஆர்வலர்

இரவல் மாக்கள்

புற. 390

ஆர் (=ஒலி, பாடு, பெறு) + வளம் (=செல்வம்) + அர் = ஆர்வளர் >>> ஆர்வலர் = பாடிச் செல்வம் பெறுபவர்

ஆரம்

சந்தனம்

குறு. 376

ஆறு (=சூட்டைத் தணி, இயல்பு) + அம் (=நீர், பொருத்து, கல, பூசு) = ஆறம் >>> ஆரம் = நீருடன் கலந்து பூசினால் சூட்டைத் தணிக்கும் இயல்புடையது = சந்தனம்

ஆரம்

சக்கரத்தின் கால்

பெரு. 46

ஆர் (=பூண், தாங்கு, மரம்) + அம் (=வளைவு) = ஆரம் = வளைவைத் தாங்கும் மரம் = சக்கரத்தின் கால்

ஆரம்

மாலை

திரு. 104

ஆர் (=பொருத்து, கட்டு, பெறு) + அம் (=நீளம்) = ஆரம் = நீளமாகப் பொருத்திக் கட்டிப் பெறுவது

ஆரம்

வட்டம்

சிறு. 2

ஆர் (=நிறை, முழுமையுறு) + அம் (=வளைவு) = ஆரம் = முழுமையான வளைவு >>> வட்டம்

ஆரம்

கூட்டம்

பரி. 16

ஆர் (=நிறை, கூடு) + அம் = ஆரம் = கூட்டம்

ஆரல்

மீன்

குறு. 25

ஆர் (=பரவு, செல், மின்னு) + ஆல் (=நீர்) = ஆரால் >>> ஆரல் = நீரில் மினுக்கிச் செல்வது = மீன்

ஆராதனை

இறைவழிபாடு

பரி. 6

ஆர் (=ஒலி, பாடு) + ஆதி (=இறை) + அணி (=பெருமை) + ஐ = ஆராதணை >>> ஆராதனை = இறையின் பெருமையைப் பாடுதல் = இறைவழிபாடு

ஆரி

கடினம்

மலை. 161

அருமை (=கடினம்) + இ = ஆரி

ஆரிடை

காடு

நற். 174

ஆர் (=மரம், நிறை) + இடம் + ஐ = ஆரிடை = மரங்கள் நிறைந்த இடம் = காடு

ஆரிடை

பாலைநிலம்

அக. 17

அரி (=பசுமை, நீர், நீங்கு) + இடம் + ஐ = ஆரிடை = பசுமையும் நீரும் நீங்கிய இடம் = பாலைநிலம்

ஆரியர்

பகைவர்

அக. 396

அரி (=பகை) + அர் = ஆரியர் = பகைவர்

ஆரியர்

கழைக் கூத்தாடிகள்

குறு. 7

அரி (=மூங்கில், கட்டு, கயிறு) + இய (=நட) + அர் = ஆரியர் = மூங்கிலில் கயிறு கட்டி நடப்பவர்

ஆரியர்

யானையைப் பழக்குபவர்

அக. 276

அரி (=யானை) + இயை (=இணங்கச் செய், பழக்கு) + அர் = ஆரியர் = யானையைப் பழக்குபவர்

ஆரை

வண்டியின் மேல்கட்டும் வீடு

பெரு. 50

ஆர் (=பரவு, பயணி, தங்கு, மறை, கட்டு) + ஐ = ஆரை = பயணத்தில் தங்குவதற்காக மறைத்துக் கட்டப்படுவது = வண்டியின்மேல் கட்டப்படும் வீடு.

ஆல்

ஆகாயம்

பரி. 5

ஆ (=அமை, பெரு) + இல் (=இன்மை, இடம்) = ஆயில் >>> ஐல் >>> ஆல் = இன்மையால் அமைந்த பெரிய இடம் = ஆகாயம்

ஆல்

நஞ்சு

கலி. 81

ஆ (=உண்டாக்கு, உயிர்) + இல் (=இன்மை, இறப்பு) = ஆயில் >>> ஐல் >>> ஆல் = உயிர்க்கு இறப்பை உண்டாக்குவது = நஞ்சு

ஆல்

விண்மீன்

மலை. 100

எல் (=இரவு, மங்கு, ஒளி) >>> ஏல் >>> ஆல் = இரவில் மங்கலாக ஒளிர்வது = விண்மீன்

ஆல்

ஆலமரம்

திரு. 256

அழி (=இற, மரம், மிகுதி, பெருமை) + இல் (=இன்மை) = ஆழில் >>> ஆயில் >>> ஐல் >>> ஆல் = இறப்பு இல்லாத பெரிய மரம் = ஆலமரம்

ஆலம்

ஆலமரம்

அக. 385

ஆல் (=ஆலமரம்) + அம் = ஆலம்

ஆலி

ஆலங்கட்டி

அக. 101

ஆல் (=ஆகாயம், நீர், ஒலி) + ஈ (=கொடு, சிதறு, அறு, துண்டி) = ஆலீ >>> ஆலி = ஆகாயத்தில் இருந்து சிதறி ஒலிக்கின்ற நீரின் துண்டு = ஆலங்கட்டி

ஆலி

மழை

அக. 314

ஆல் (=ஆகாயம், ஒலி, நீர்) + ஈ (=இடு, பெய்) = ஆலீ >>> ஆலி = ஆகாயத்தில் இருந்து ஒலியுடன் பெய்யும் நீர்

ஆலை

சர்க்கரை தயாரிக்கும் இடம்

பெரு. 261

ஆல் (=நீர்) + அழி (=தண்டு, சிதை, நீக்கு, எரி) = ஆலழி >>> ஆலயி >>> ஆலை = தண்டினைச் சிதைத்து நீக்கிய நீரை எரிக்கும் இடம் = சர்க்கரை தயாரிக்கும் இடம்

ஆவணம்

கயிற்றால் கட்டி மேலே

முத்திரையிட்டு மூடப்பட்டது

அக. 77

ஏமம் (=காப்பு) + அண் (=கயிறு) + அம் (=நீளம், வளைவு, பொருத்து, கட்டு) = ஏமணம் >>> ஆவணம் = நீண்ட கயிற்றால் வளைத்துக் கட்டிக் காப்பு பொருத்தப்பட்டது = கயிற்றால் கட்டி மேலே முத்திரையிட்டு மூடப்பட்டது.

ஆவணம்

ஊர்

பட். 158

அவை (=கூட்டம்) + அணை (=படு, தங்கு, உண்டாகு) + அம் = ஆவணம் = கூடித் தங்குவதால் உண்டாவது.

ஆவணம்

கடைத்தெரு

பதி. 68

ஆ (=அமை) + பண் (=விற்பனை செய்) + அம் = ஆபணம் >>> ஆவணம் = விற்பனை செய்வதற்காக அமைத்தது

ஆவம்

அம்புக்கூடு

புற. 14

அவி (=அடக்கு) + அம் (=அம்பு) = ஆவம் = அம்புகளை அடக்கி இருப்பது = அம்புக் கூடு.

ஆவி

புகை

பரி. 10

ஆ (=தோன்று) + வீ (=அழி, எரி, நீங்கு, பரவு) = ஆவீ >>> ஆவி = எரிப்பதால் தோன்றிப் பரவுவது = புகை

ஆவி

உயிர்

அக. 71

ஆ (=உயிர்) + இ = ஆவி

ஆவிரம், ஆவிரை

மஞ்சள் நிற மலர் வகை

கலி. 140, குறு. 173

ஆ (=உண்டாக்கு) + விரை (=வலுவாகு, மலர்) + அம் (=அழகு, ஒளி) = ஆவிரம் = வலுவை உண்டாக்கும் அழகிய ஒளியுடைய மலர்.

ஆவுதி

யாகம்

பட். 55

அம் (=கடவுள், அழைப்பு, உணவு) + உய் (=சொல், கொடு, ஈடேற்று, நடத்து) + தீ = ஆமுய்தீ >>> ஆவுதி = கடவுளை அழைத்து ஈடேற்றச் சொல்லித் தீக்கு உணவுகளைக் கொடுத்து நடத்தப் படுவது = யாகம்

ஆழ்ச்சி

புதைவு

புற. 60

ஆழ் (=புதை) + சி = ஆழ்ச்சி = புதைவு

ஆழல்

கறையான்

புற. 152

அழி (=சிதை, உண், மரம்) + அல் = ஆழல் = மரத்தைச் சிதைத்து உண்பது = கறையான்

ஆழி

கடல்

நற். 11

ஆழ் (=மூழ்கு, ஆழமாகு) + இ = ஆழி = ஆழமான மூழ்கும் இடம் = கடல்

ஆழி

சக்கரம்

நற். 338

அழி (=நீங்கு, செல், மரம்) >>> ஆழி = செல்லும் மரம்

ஆழி

அம்பு, வேல்

கலி. 134

ஆழ் (=புதை) + ஈ (=பிள, அழிவு) = ஆழீ >>> ஆழி = பிளந்து புதைந்து அழிப்பது = வேல், அம்பு

ஆழி

தீ

அக. 229

அழி (=எரி) >>> ஆழி = எரிப்பது = தீ

ஆழி

கூடற்சுழி

அக. 351

அழி (=நீங்கு, பிரி) + இழை (=கூடு, உறுதிசெய், சுற்று, வட்டமடி, வரை, பொடியாக்கு) = ஆழிழை >>> ஆழி = பிரிந்தவர் கூடுவதை உறுதிசெய்ய பொடிமீது வட்டமாக வரையப்படுவது = கூடற்சுழி

ஆழி

மோதிரம்

பரி. 7

ஆழ் (=நுழை) + இழை (=கூடு, உறுதிசெய், அணிகலன், சுற்று, வட்டமடி) = ஆழிழை >>> ஆழி = கூடி உறுதிசெய்து நுழைக்கப்படும் வட்டமான அணிகலன்

ஆழி

வளையம்

பரி. 9

அழி (=முடி, முழுமையடை) >>> ஆழி = முழுமை, வட்டம் >>> வட்டமானது = வளையம், வளையல்

ஆழி

கட்டளை

புற. 99

ஆழ் (=அழுந்து, அடங்கு) + இழை (=செய், சொல்) = ஆழிழை >>> ஆழி = அடங்கிச் செய்வதற்காக சொல்லப்படுவது = கட்டளை.

ஆழி

கடற்கரை

புற. 330

ஆழி (=கடல், முடிவு) >>> ஆழி = கடலின் முடிவு

ஆழி

அழிவு, முடிவு

பரி. 3

அழி (=முடி) >>> ஆழி = முடிவு, அழிவு

ஆள்

மனிதன்

ஐங். 329

ஆய் (=ஆராய்) + அள் (=செறி, பொருந்து) = ஆயள் >>> ஆள் = ஆராய்ச்சி பொருந்தியவன் = மனிதன்

ஆள்

உணவு

நற். 126

அழி (=சோர், நீக்கு) + அள் (=கொள்) = ஆழள் >>> ஆள் = சோர்வை நீக்கக் கொள்ளப்படுவது = உணவு

ஆள்

கணவன்

நற். 353

அழி (=அன்பு, மிகுதி) + அள் (=செறி, கூடு) = ஆழள் >>> ஆள் = மிக்க அன்பினால் கூடுபவன் = கணவன்

ஆள்

போர் வீரன்

பதி. 67

அழி (=கொல்) + அள் (=தண்டு, இரும்பு, கூர்மை, செறி) = ஆழள் >>> ஆள் = தண்டில் செறித்த கூரிய இரும்பால் கொல்பவன் = போர் வீரன்

ஆளி

சிங்கம்

நற். 205

ஆழி (=தீ) + உளை (=மனம் கலங்கு,  எடுத்தலோசை, பிடரிமயிர்) + ஈ (=நேர், ஒப்பு) = ஆழுளீ >>> ஆளி = மனதைக் கலக்கும் எடுத்தலோசையும் தீயைப் போன்ற பிடரிமயிரையும் கொண்டது = சிங்கம்

ஆற்றல்

வலிமை

பதி. 34

ஆற்று (=வலுவடை) + அல் = ஆற்றல் = வலிமை

ஆற்றல்

தங்கல்

குறு. 38

ஆறு (=அமை, தங்கு) + அல் = ஆற்றல் = தங்கல்

ஆற்றல்

தருமம்

புற. 22

அறம் (=தருமம்) + அல் = ஆற்றல்

ஆற்றல்

மிகுதி, கூட்டம்

புற. 225

ஆற்று (=கூட்டு) + அல் = ஆற்றல் = கூட்டம், மிகுதி

ஆற்றல்

செயல்

பதி. 28

ஆற்று (=செய்) + அல் = ஆற்றல் = செய்ல்

ஆற்றாமை

தாங்க இயலாதது

புற. 28

ஆற்று (=பொறு, தாங்கு) + ஆ (=எதிர்மறை) + மை = ஆற்றாமை = தாங்க இயலாமை

ஆற்றார்

பகைவர்

புற. 93

ஆறு (= தணி, அடங்கு) + ஆ (=எதிர்மறை) + ஆர் = ஆற்றார் = அடங்காதவர் = பகைவர்

ஆறலை

பயணிகளைக் கொல்லுதல்

பொரு. 21

ஆறு (=வழி) + அலை (=செல், கொலை) = ஆறலை = வழியில் செல்வோரைக் கொல்லுதல்

ஆறு

வழி

பொரு. 93

அறு (=நீங்கு, செல்) >>> ஆறு = செல்லக்கூடியது.

ஆறு

அறம்

திரு. 255

அறம் + உ = ஆறு

ஆறு

செல்லும் நீர்

பரி. 24

(1) அரி (=நீர், ஒழுகு, செல்) + உ = ஆரு >>> ஆறு = செல்லும் நீர். (2) அறல் (=செல்லும் நீர்) + உ = ஆறு

ஆறு

ஐந்தினை அடுத்த எண்

பரி. 3

அரி (=தேனீ, மரம், கால், சமம்) + உ = ஆரு >>> ஆறு = தேனீயின் கால்களுக்குச் சமமானது.

ஆறு

ஆதாரம்

கலி. 89

ஆறு (=பொறு, தாங்கு) >>> ஆறு = தாங்குவது

ஆறு

அறிவு

கலி. 95

அறி + உ = ஆறு = அறிவு

ஆன்

மாடு

பெரு. 165

ஆ (=மாடு) + ன் = ஆன். ஒ.நோ: (1) மா + ன் = மான், (2) கா + ன் = கான். (3) கோ + ன் = கோன்

ஆன்

வெள்ளி

புற. 152

அம் (=வெள்ளொளி, செருக்கு, திடம்) >>> ஆம் >>> ஆன் = வெள்ளொளி கொண்ட திடப்பொருள்

ஆன்

மேகம்

புற. 5

அண் (=மேல், நெருங்கு, திரள்) >>> ஆன் = மேலே நெருங்கித் திரள்வது = மேகம்

ஆன்றல்

ஒழிதல்

அக. 168

அல் (=இல்லாகு) + தல் = ஆற்றல் >>> ஆன்றல் = இல்லாகுதல் = ஒழிதல்

ஆன்றவர்

தவசிகள்

கலி. 32

அறி (=கருது, தியானி) + அமர் (=தங்கு) = ஆற்றமர் >>> ஆன்றவர் = தியானத்தில் தங்கியோர்

ஆன்றோர்

தவசிகள்

அக. 123

ஆறு (=பொறு, தங்கு) + ஓர் (=கருது, தியானி) = ஆற்றோர் >>> ஆன்றோர் = தியானத்தில் தங்கியோர்

ஆனிலை

ஆகாயம்

புற. 6

ஆன் (=மேகம்) + இல் (=வீடு) + ஐ = ஆனிலை = மேகங்களின் வீடு = ஆகாயம்

2 கருத்துகள்:

உங்கள் கருத்துக்களைத் தமிழில் தட்டச்சு செய்யும் வழி:
வலப்பக்கத்தில் உள்ள பகுதியில் தமிழ் ஒலிகளை ஆங்கில எழுத்துக்களில் அசசடித்து நகல் செய்து இங்கே ஒட்டலாம்.