புதன், 16 பிப்ரவரி, 2022

7. (இகணை > இந்திரன்) சங்க இலக்கியச் சொற்பிறப்பியல் - Tamil Etymological Dictionary - Part 7 - Ikanai to Inthiran

 

தமிழ்ச் சொல்

பொருள்

மேற்கோள்

பிறப்பியல்

இகணை

முரசு செய்யும் மரம்

அக. 131

இகு (=முரசறை, வீழ்த்து) + அண் (=தண்டு, மரம்) + ஐ = இகணை = முரசு அறைய வீழ்த்தப்படும் மரம்

இகல்

செருக்கு

கலி. 105

இகு (=தாழ், பணி) + அல் (=இன்மை) = இகல் = பணிவு இன்மை = செருக்கு

இகல்

ஒப்பு

திரு. 166

இகு (=பணி, ஒப்பு) + அல் = இகல்

இகல்

மாறுபாடு, பகை

பதி. 14, பதி. 60

இகு (=பணி, ஒப்பு) + அல் (=இன்மை) = இகல் = ஒப்பு இல்லாதது = மாறுபாடு, பகை

இகல்

ஒலி

நெடு. 116

இகு (=ஒலி) + அல் = இகல்

இகல்

மிகுதி

பட். 72

இகு (=திரள், மிகு) + அல் = இகல் = மிகுதி

இகல்

துரத்துகை

பதி. 75

இகு (=ஓட்டு, துரத்து) + அல் = இகல் = துரத்துகை

இகல்

பெருமை

பரி. 1

இகு (=தாழ்) + அல் (=இன்மை) = இகல் = தாழ்வற்றது

இகல்

போர்

குறி. 27

இகு (=திரள், கூடு, கொல்) + அல் = இகல் = கூடிக் கொல்லுதல் = போர்

இகல்

ஒழுகல்

கலி. 134

இகு (=சொரி, ஒழுகு) + அல் = இகல் = ஒழுகல்

இகல்

பிரிவு

நற். 180

இகு (=திரள், சேர்) + அல் (=இன்மை) = இகல் = சேர்ந்து இல்லாமை = பிரிவு

இகல்

ஓட்டம், விரைவு

கலி. 50

இகு (=ஓடு, விரை) + அல் = இகல் = ஓட்டம், விரைவு

இகல்

வெற்றி

பதி. 72

இகு (=வீழ்த்து, வெல்) + அல் = இகல் = வெற்றி

இகல்

போட்டி

அக. 97

இகு (=சேர், கல, வீழ்த்து) + அள் (=வலிமை) = இகள் >>> இகல் = வலிமையால் வீழ்த்த கலந்து கொள்வது

இகுப்பம்

பள்ளம்

மலை. 367

இகு (=தாழ்) + அம் = இகுவம் >>> இகுப்பம் = தாழ்வானது = பள்ளம்

இகுளை

தோழி

நற். 64

இகு (=சேர், கல) + உள் (=உள்ளம், மனம்) + ஐ = இகுளை = மனதோடு கலந்தவள் = தோழி, மனைவி

இச்சம்

இன்பம்

பரி. 7

இசை (=இனிமை, இன்பம்) + அம் = இச்சம் = இன்பம்

இசை

நீண்ட மெல்லொலி

முல். 8

இழை (=இழு, நீட்டு, மென்மையாகு, ஒலி) >>> இசை = மென்மையாக நீட்டி ஒலிப்பது

இசை

புகழ், பெருமை

திரு. 61

இழி (=தாழ்) + ஆய் (=நீங்கு) = இழாய் >>> இசாய் >>> இசை = தாழ்வு நீங்கியது = பெருமை, புகழ்

இசை

வரி

பட். 121

இழை (=விதி, திரட்டு, வசூலி) >>> இசை = விதித்து வசூலிக்கப் படுவது = வரி

இசை

விளைச்சல், இலாபம்

பதி. 50

இழை (=திரட்டு, பெருக்கு) >>> இசை = பெருக்கம், விளைச்சல், இலாபம்

இசை

அவமானம்

புற. 21

இழி + ஐ = இழை >>> இசை = இழிவு, அவமானம்

இஞ்சி

கிழங்கு வகை

மது. 289

உய் (=உண், எடு) + சீ (=சளி, போக்கு, கிளறு, தோண்டு) = உய்ச்சீ >>> இஞ்சி = சளியைப் போக்குகின்ற தோண்டி எடுக்கப்படும் உணவு

இஞ்சி

கோட்டை மதில், சுற்றுச் சுவர்

மலை. 92, அக. 195

ஊழ் (=பகை, மூடு, தடு) + சூழ் (=தாக்கு, சுற்று, கட்டு) = ஊழ்ச்சூழ் >>> உஞ்சு >>> இஞ்சி = பகைவரின் தாக்குதலைத் தடுக்கச் சுற்றிக் கட்டுவது

இட்டிகை

செங்கல்

அக. 167

இடு (=நிரப்பு, உண்டாக்கு, கட்டு) + இகம் (=நிலம், மண், பொருள்) + ஐ = இட்டிகை = மண்ணை நிரப்பி உண்டாக்கப்படும் கட்டுமானப் பொருள் = செங்கல்

இட்டு

சிறுமை

மது. 482

இறை (=அற்பம், சிறுமை) + உ = இற்று >>> இட்டு

இட்டு

சிதைவு

நற். 65

இடி (=சிதை) + உ = இட்டு = இடிபாடு, சிதைவு

இட்டு

பொடி, மாவு

பரி. 10

இறை (=அற்பம், பொடி) + உ = இற்று >>> இட்டு

இட்டு

பயணம்

அக. 128

இறை (=செல், பயணி) + உ = இற்று >>> இட்டு

இடங்கர்

முதலை

குறி. 257

இறை (=இருத்தல், நொடி, தாக்கல், மறைப்பு) + கார் (=நீர், கருமை) = இறைக்கார் >>> இடங்கர் = நீரில் மறைந்திருந்து நொடியில் தாக்குகின்ற கருநிறத்தது

இடம், இடன்

மார்பு, இடதுபக்கம்

அக. 52, அக. 127, பெரு. 462

இறை (=மார்பு) + அம் = இறம் >>> இடம் = மார்பு >>> இடது பக்கம்

இடம், இடன்

நிலம்

பொரு. 245, நற். 324

இறு (=தங்கு, நிலை) + அம் = இறம் >>> இடம் = நிலையானது = நிலம். ஒ.நோ: நில் + அம் = நிலம்

இடம், இடன்

சுட்டப்படுவது

மலை. 533, அக. 162

இடு (=குறி, சுட்டு) + அம் = இடம் = சுட்டப்படுவது

இடம்

வீடு

முல். 86

இறு (=தங்கு, கட்டு) + அம் = இறம் >>> இடம் = தங்குவதற்காகக் கட்டுவது = வீடு

இடம், இடன்

பொழுது

நற். 25, மது. 239

இறை (=பொழுது) + அம் = இறம் >>> இடம்

இடம்

அளவு

நற். 126

ஈறு (=எல்லை, அளவு) + அம் = இறம் >>> இடம்

இடம்

கொடை

பதி. 52

இடு (=கொடு) + அம் = இடம் = கொடை

இடம்

கீறல்

அக. 29

இட (=பிள, கீறு) + அம் = இடம் = கீறல்

இடம்

பங்கு

புற. 235

இட (=பிள, பகு) + அம் = இடம் = பகுத்தது = பங்கு

இடர்

துன்பம்

குறு. 400

இறு (=அழி, வருத்து) + அர் = இறர் >>> இடர் = வருத்தம், துன்பம்

இடன்

உயர்வு, மிகுதி, பெருமை

பொரு. 65

இறை (=உயர்வு) + அம் = இறம் >>> இடம் >>> இடன் = உயர்வு, பெருமை, மிகுதி

இடன்

கட்டு, பிணி

குறு. 265

இறு (=கட்டு) + அம் = இறம் >>> இடம் >>> இடன் = கட்டு, பிணி

இடன்

பிளவு, பிரிவு

கலி. 92

இட (=பிள, பிரி) + அம் = இடம் >>> இடன்

இடன்

பிறப்பு, தோற்றம்

அக. 160, நற். 182

உறு (=தொடங்கு, தோன்று) + அம் = உறம் >>> இடம் >>> இடன் = தோற்றம், பிறப்பு

இடன்

துன்பம்

புற. 126

இறு (=அழி, வருத்து) + அம் = இறம் >>> இடம் >>> இடன் = வருத்தம், துன்பம்

இடி

இடியோசை

திரு. 121

ஏறு (=இடியோசை) + இ = எறி >>> இடி

இடி

மாவு

மலை. 512

இறை (=அற்பம், பொடி) + இ = இறி >>> இடி = மாவு

இடி

ஒலி

அக. 309

எறி (=ஒலி) >>> இடி

இடிப்பு

துன்பம்

நற். 23

எறி (=அழி, வருத்து) + பு = எறிப்பு >>> இடிப்பு = வருத்தம், துன்பம்

இடுக்கண்

துன்பம், நோய்

மலை. 18

இறு (=அழி, வருத்து) + கண் (=கருது, உடல்) = இறுக்கண் >>> இடுக்கண் = கருத்தினை / உடலை வருத்துவது = துன்பம், நோய்

இடும்பை

நோய், துன்பம்

நற். 148

இறு (=அழி) + பை (=உடல் வலிமை) = இறுப்பை >>> இடும்பை = உடலின் வலிமையை அழிப்பது = நோய்

இடும்பை

வறுமை

புற. 169

இறு (=அழி, இல்லாகு) + பை (=பணம், பொருள்) = இறுப்பை >>> இடும்பை = பொருள் இல்லாமை

இடை

வழி

குறு. 153

இட (=பிள) + ஐ = இடை = பிளவு, வழி

இடை

இடம்

நற். 314

இடம் + ஐ = இடை

இடை

இடுப்பு

பதி. 79

இறை (=நடுவுநிலைமை, சிறுமை, வளை) >>> இடை = சிறுத்து வளைந்து நடுவில் உள்ளது = இடுப்பு

இடை

நடு

ஐங். 390

இறை (=நடுவுநிலைமை) >>> இடை = நடுவானது

இடை

கடமை

பெரு. 445

இறை (=கடமை) >>> இடை

இடை

போர்

மது. 349

இறு (=சேர், கூடு, அழி) + ஐ = இறை >>> இடை = கூடி அழித்தல் = போர்

இடை, இடையன்

ஆடு மாடு வளர்ப்போர்

நற். 266, அக. 94

ஏறு (=ஆடு, மாடு, வளர்) + ஐ = எறை >>> இடை = ஆடு மாடுகளை வளர்ப்பவர் = இடையர்

இடை

அழிவு, சிதைவு

குறு. 180

இறு (=அழி, சிதை) + ஐ = இறை >>> இடை

இடை

பொழுது

குறு. 335

இறை (=பொழுது) >>> இடை

இடை

உயரம், உச்சி

பரி. 21

இறை (=உயரம், உச்சி) >>> இடை

இடை

சொல்

கலி. 3

இறு (=சொல்) + ஐ = இறை >>> இடை

இடை

பிரிவு

கலி. 10

இட (=பிள, பிரி) + ஐ = இடை = பிரிவு

இடை

முடிவு

கலி. 24

இறு (=முடி) + ஐ = இறை >>> இடை = முடிவு

இடை

வெளி

கலி. 55

இற (=இல்லாகு) + ஐ = இறை >>> இடை = இன்மை

இடை

காளை

கலி. 105

ஏறு (=காளை) + ஐ = எறை >>> இடை

இடை

உணவு

அக. 271

உறை (=உணவு) >>> இடை

இடை

கை

அக. 286

இறை (=கை) >>> இடை

இடை

உண்மை

அக. 303

இடு (=ஏற்றிச்சொல், நீக்கு) + ஐ = இடை = ஏற்றிச் சொல்வது நீக்கப்பட்டது = உண்மை

இடை

தடை

புற. 54

இறை (=மறைப்பு, தடுப்பு) >>> இடை = தடை

இடை

பிணம்

புற. 245

இற (=சாவு) + ஐ = இறை = செத்தது = பிணம்

இடை

தாழ்வாரம்

புற. 332

இறை (=தாழ்வாரம்) >>> இடை

இடைகழி

நில எல்லை

புற. 175

இடை (=இடம், நிலம்) + கழி (=முடி) = இடைகழி = நிலத்தின் முடிவு

இணர்

பூ

திரு. 28

இன் (=இனிமை) + ஆர் (=காம்பு, பொருந்து, உண்) = இனார் >>> இணர் = இனிய உணவுடன் காம்பில் பொருந்தியது = மலர்

இணர்

கொத்து

பட். 18

இணை (=சேர்) + அர் = இணர் = சேர்ந்தது = கொத்து

இணர்

பூங்கொத்து

குறி. 69

இணர் (=பூ, கொத்து) >>> இணர் = பூங்கொத்து

இணர்

மனம், உள்ளம்

நற். 118

உணர் (=கருது) >>> இணர் = கருதுவது = மனம், நெஞ்சம், உள்ளம்

இதக்கை

காயின் மேல் உறை

அக. 365

இறை (=உச்சி, மேல், நடு, உறை, பொருந்து) + காய் = இறைக்காய் >>> இதக்கை = காயின் மேலே நடுவில் பொருந்தி இருக்கும் உறை.

இதணம்

காவல் பரண்

நற். 216

இறை (=மேல், தங்கல், காவல்) + அணை (=மரம், கட்டு, இடம்) + அம் = இறணம் >>> இதணம் = இடத்தைக் காவல்செய்ய மேலே மரத்தால் கட்டும் தங்குமிடம்

இதல்

குருவி

புற. 319

உந்தி (=உயரம், பறவை) + அல் (=இன்மை) = உந்தல் >>> இதல் = உயரத்தில் பறக்கின்ற உயரம் இல்லாத பறவை

இதழ்

மலர், மலரேடு

பொரு. 27, பெரு. 114

ஈ (=தேனீ, கொடு) + தாழ் (=ஒலி, வணங்கு, விரும்பு, படி) = ஈதாழ் >>> இதழ் = ஒலித்து வணங்கிப் படியும் தேனீக்களுக்கு விரும்பியதைக் கொடுப்பது = மலர் >>> மலரின் மெல்லிய ஏடு

இதழ்

கண்ணிமை

நெடு. 164

இறை (=கண், காவல்) + ஆழ் (=புதை, மறை) = இறாழ் >>> இதழ் = கண்ணைக் காத்து மறைப்பது

இதழ்

காட்சி, உருவம்

ஐங். 334

இறை (=கண்) + ஏழ் (=தோன்று) = இறேழ் >>> இதழ் = கண்ணுக்குத் தோன்றுவது = காட்சி, உருவம்

இதழ்

உதடு

பரி. 20

இறை (=கூட்டம், சொல், காவல்) + ஆழ் (=புதை, மறை) = இறாழ் >>> இதழ் = சொல்லைக் காத்து மறைக்க கூட்டப் படுவது = உதடு

இதழ்

இலை

அக. 37

இறை (=மரம்) + ஏழ் (=தோன்று, மிகு) = இறேழ் >>> இதழ் = மரத்தில் மிகுதியாகத் தோன்றுவது = இலை

இதன்

அறிவு

புற. 381

இறை (=விடை, அறிவு) + அம் = இறம் >>> இதம் >>> இதன் = அறிவு

இதன்

இதயம்

குறு. 263

இறை (=நெஞ்சு, இதயம்) + அம் = இறம் >>> இதம் >>> இதன் = இதயம், நெஞ்சம்

இதை

கப்பல் பாய்

மது. 376

உறை (=துணி, நீளம், உயரம், பெருமை, மிகு) = இதை = நீளமும் உயரமும் மிக்க பெரிய துணி = கப்பல் பாய்

இதை

உழப்படாத நிலம்

அக. 140

உறை (=இறுகு, இடம்) >>> இதை = இறுகிய இடம் = உழப்படாத நிலம்

இந்திரன்

மேகம்

பரி. 8

ஈ (=படை) + திரை (=கடல், அலை, மித, திரள்) + அன் = இந்திரன் = கடலால் படைக்கப்பட்டு மிதந்து அலைந்து திரளக் கூடியது = மேகம்

இந்திரன்

சூரியன்

பரி. 24

ஈ (=படை) + திரு (=ஒளி) + அன் = இந்திரன் = ஒளியைப் படைப்பவன் = சூரியன்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

உங்கள் கருத்துக்களைத் தமிழில் தட்டச்சு செய்யும் வழி:
வலப்பக்கத்தில் உள்ள பகுதியில் தமிழ் ஒலிகளை ஆங்கில எழுத்துக்களில் அசசடித்து நகல் செய்து இங்கே ஒட்டலாம்.