சனி, 7 மார்ச், 2020

சமக்கிருதத்தில் உள்ள நேரடி & மூலத் தமிழ்ச் சொற்களின் தோற்றம் - பகுதி 9சொல்
பொருள்
தமிழ்ச் சொல்
மூலச்சொல்லும்
தோன்றும் முறையும்
~நிசனம்
தனிமை
நீயணம்
நீ (=நீங்கு, தனி) >>> நீயணம் >>> நிசனம் = நீங்கிய நிலைமை.
~நிசாடம்
ஆந்தை
நிசலாடம்
நிழல் (=இரவு) >>> நிசல் + ஆடு (=திரி) = நிசலாடு >>> நிசாடு >>> நிசாடம் = இரவில் திரிவது.
~நிசாதன்
வஞ்சகன்
நிழற்றன்
நிழல் (=மறைப்பு) >>> நிழற்று (=மறை, ஏமாற்று) >>> நிழத்து >>> நிழத்தன் >>> நிசத்தன் >>> நிசாதன் = ஏமாற்றுபவன்
~நிசாதனம்
வீடு
நிழற்றனம்
நிழற்று (=பாதுகாவல் செய்) >>> நிழற்றனம் >>> நிழத்தனம் >>> நிசத்தனம் >>> நிசாதனம் = பாதுகாவல் தருவது = வீடு
~நிசாதி
மங்கலான மாலை வெளிச்சம்
நிழத்தி
நிழத்து (=நுணுகு, மழுங்கு, குறை) >>> நிழத்தி >>> நிசத்தி >>> நிசாதி = மழுங்கலான / குறைவான ஒளி.
~நிசாந்தம்
விடியற்காலம்
நிசாந்தம்
நிசா (=இரவு) + அந்தம் (=முடிவு) = நிசாந்தம் = இரவின் முடிவு.
~நிசாபதி
சந்திரன்
நிசாபதி
நிசா (=இரவு) + பதி (=தலைவன்) = நிசாபதி = இரவின் தலைவன்
~நிசாமணி
சந்திரன், மின்மினி
நிசாமணி
நிசா (=இரவு) + மணி (=ஒளிர்வது) =நிசாமணி = இரவில் ஒளிர்வது
~நிசாரணன்
கொலையாளி
நெச்சறுநன்
நெஞ்சு (=தொண்டை) + அறுநன் = நெஞ்சறுநன் >>> நெச்சறுநன் >>> நிசாரணன் = கழுத்தை அறுத்துக் கொல்பவன்.
~நிசி, ~நிசை, ~நிசா
இரவு, இருள்
நிழல்
நிழல் (=இருள்) >>> நிசல் >>> நிசா, நிசி, நிசை = இரவு
~நிசி~த்தம், ~நிசே~தம்
விலக்கப்பட்டது
நீச்சிதம்
நீச்சு (=இழிவுசெய்) >>> நீச்சிதம் >>> நிசி~த்தம், நிசே~தம் = இழிவு செய்யப்பட்டது = விலக்கப்பட்டது.
~நிசிதம், ~நிசீதம்
இகழ்ச்சி
நைச்சிதம்
நை (=நசுக்கு,கெடு) >>> நைச்சு (=இழிவுசெய்) >>> நைச்சிதம் >>> நிசிதம், நிசீதம் = இழிவுசெய்கை, இழிவானது.
~நிசிதம், ~நிசீதம்
கூர்மை
நிசிதம், நிசீதம்
நொசி (=நுண்மை) >>> நொசிதம் >>> நிசிதம், நிசீதம் = நுட்பமானது = கூர்மை.
~நிசிதன்
கொல்பவன், அரக்கன்
நைச்சிதன்
நை >>> நைச்சு (=கொல்) >>> நைச்சிதம் (=கொலை) >>> நைச்சிதன் >>> நிசிதன் = கொல்பவன் = அரக்கன்
~நிசும்பம்
கொலை
நைச்சுமம்
நை >>> நைச்சு (=கொல்) >>> நைச்சுமம் >>> நிசும்பம் = கொலை.
~நிசும்பன்
கொலையாளி
நைச்சுபவன்
நை >>> நைச்சு (=கொல்) >>> நைச்சுபவன் >>> நிசும்பன் = கொலையாளி.
~நிசுலகம்
மார்புக்கவசம்
நெச்சூழகம்
நெஞ்சு (=மார்பு) + சூழகம் = நெஞ்சூழகம் >>> நெச்சூழகம் >>> நிசுலகம் = மார்பைச் சூழ்ந்து காப்பது.
~நிசூதனம்
கொலை
நைச்சுதனம்
நைச்சு (=கொல்) >>> நைச்சுதனம் >>> நிசூதனம் = கொலை
~நிசே~கம்
மாத விலக்கு
நீச்சிகம்
நீச்சு (=இழிவுசெய்) >>> நீச்சிகம் >>> நிசே~கம் = இழிவுடையது, விலக்குவதற்கானது = மாத விலக்கு
~நிசே~தி
விலக்கு
நீச்சுதி
நிசே~தம் (=விலக்கம்) >>> நிசே~தி = விலக்கு
~நிசே~பம்
மீட்கப்பட்ட செல்வம்
நீசேமம்
நீ (=வெளியேற்று) + சேமம் (=புதைபொருள்) = நீசேமம் >>> நிசே~பம் = வெளியேற்றப்பட்ட புதைபொருள்.
~நிட்கம்
பறை
நொடிகம்
நொடி (=ஒலி) >>> நொடிகம் >>> நிட்கம் = ஒலிக்கப்படுவது.
~நிட்சணம்
முத்தம்
நெச்சணம்
நெஞ்சு (=அன்பு) + அண்ணு (=சேர்ப்பி) + அம் = நெஞ்சணம் >>> நெச்சணம் >>> நிட்சணம் = அன்பைச் சேர்ப்பிப்பது.
~நிடலம்
நெற்றி
நுதலம்
நுதல் (=நெற்றி) >>> நுதலம் >>> நிதலம் >>> நிடலம்
~நித்தம், ~நிதம்
நிலைத்தன்மை
நிற்றம்
நில் >>> நிற்று >>> நிற்றம் >>> நித்தம், நிதம் = நிலைத்தன்மை
~நித்தல்
நிலைத்தன்மை
நிற்றல்
நில் >>> நிற்றல் >>> நித்தல் = நிலைத்தன்மை
~நித்தாரம்
நிலைத்தன்மை
நிற்றாரம்
நில் >>> நிற்று >>> நிற்றாரம் >>> நித்தாரம் = நிலைத்தன்மை
~நித்தியம்
நிலைத்தன்மை
நிற்றியம்
நில் >>> நிற்று >>> நிற்றியம் >>> நித்தியம் = நிலைத்தன்மை
~நித்தில், ~நிலத்தி
மின்மினி
நிழற்றி
நிழற்று (=ஒளிர்) >>> நிழற்றி >>> நிழத்தி >>> நிலத்தி, நிழத்தில் >>> நித்தில் = ஒளிரக் கூடிய பூச்சி இனம்.
~நித்திலம்
முத்து
நத்துளம், நெத்திலம்
(1). நத்து (=சிப்பி) + உளம் = நத்துளம் >>> நித்திலம் = சிப்பிக்குள் இருப்பது. (2) நெற்று >>> நெத்து >>> நெத்திலம் >>> நித்திலம் = மூடிய உறைக்குள் இருக்கும் மணி.
~நித்தை
தூக்கம்
நித்தை
நிது (=மூடு) >>> நித்து (=மூடச்செய்) >>> நித்தை = இமைகளை மூடச் செய்வது = உறக்கம்.
~நிதர்சனம், ~நிதரிசனம்
ஒளிவு மறைவு இன்மை
நிதற்றனம்
நிது (=மூடு, மறை) + அல் + தனம் = நிதற்றனம் >>> நிதர்சனம் >>> நிதரிசனம் = மறைவு அற்ற தன்மை
~நிதனம்
அழிவு, சாவு, வறுமை
நைத்தனம்
நை (=அழி, இல்லையாகு) >>> நைத்தனம் >>> நிதனம் = அழிவு, சாவு, வறுமை.
~நிதானம்
விதை, மூலம், காரணம்
நித்தணம்
நிது (=மூடு, புதை) >>> நித்து (=விதை) >>> நித்தணம் >>> நிதானம் = விதைக்கப்படுவது = விதை >>> மூலம், காரணம்.
~நிதானம்
அரத்தினம், பொன்
நிழற்றனம்
நிழற்று (=ஒளிர்) >>> நிழற்றனம் >>> நியத்தனம் >>> நிதானம் = ஒளி வீசுவன = அரத்தினம், பொன்.
~நிதானம்
யோசனை
நித்தணம்
நிது (=மூடு) >>> நித்து (= இமைமூடு) >>> நித்தணம் >>> நிதானம் = இமைமூடி யோசித்தல்.
~நிதானன்
கடவுள்
நித்தணன்
நிதானம் (=மூலம்) >>> நிதானன் = மூலமாய் இருப்பவன்
~நிதி
செல்வம்
நிதி
நிது (=மூடு, மறை) >>> நிதி = மூடி மறைக்கப்படுவது
~நிதேசம்
கட்டளை, வார்த்தை
நுதேயம்
நுது (=சொல்) + ஏய் (=ஏவு) + அம் = நுதேயம் = நிதேசம் = ஏவுகின்ற சொல், கட்டளை, வார்த்தை.
~நிந்தம்
உரிமை
நிறுதம்
நிறு (=தீர்மானி) >>> நிறுதம் >>> நித்தம் >>> நிந்தம் = தீர்மானிக்கப்பட்டது = உரிமை
~நிந்தி
தாழ்த்து, இழிச்சு
நொத்தி
நொத்து (=இழிவுசெய்) >>> நொத்தி >>> நொந்தி >>> நிந்தி
~நிந்திதம்
இகழப்பட்டது, தடை
நொத்திதம்
நொத்து (=இகழ்) >>> நொத்திதம் >>> நொந்திதம் >>> நிந்திதம் = இகழப்பட்டது = விலக்கப்பட்டது, தடைசெய்யப்பட்டது.
~நிந்தை, ~நிந்தனை, ~நிந்தனம்
தாழ்வு, இழிவு
நொத்தை, நொந்தை
நொது (=கெடு, தாழ்) >>> நொத்து (=தாழ்த்து) >>> நொத்தை >>> நொந்தை >>> நிந்தை, நிந்தனை, நிந்தனம் = இழிவான பேச்சு.
~நிபத்தி
உண்மை
நீவற்றி
நீவு (=அழிவு) + அற்றி = நீவற்றி >>> நிபத்தி = அழிவற்றது
~நிபத்தியை
போர்க்களம்
நீவாற்றுழி
நீவு (=அழிவு) + ஆற்று (=செய்) + உழி (=இடம்) = நீவாற்றுழி >>> நிவத்துழி >>> நிபத்துயி >>> நிபத்தியை = அழிவைச் செய்யுமிடம்.
~நிபதனம்
விழுகை
நீவுதனம்
நீவு (=கைவிடு, விழச்செய்) >>> நீவுதனம் = நிபதனம் = விழுகை
~நிபந்தம்
தாவரம், அசையாச் சொத்துகள்
நிற்பந்தம்
நில் (=நிலையான) + பந்தம் = நிற்பந்தம் >>> நிப்பந்தம் >>> நிபந்தம் = நிலையான பந்தம் உடையவை..
~நிபந்தம்
அணைக்கட்டு
நீர்பந்தம்
நீர் + பந்தம் (=கட்டு) = நீர்பந்தம் >>> நிப்பந்தம் >>> நிபந்தம் = நீரினைக் கட்டி வைத்திருக்கும் அணைக்கட்டு.
~நிபந்தம், ~நிவந்தம்
பாட்டு, நூல்
நுவற்றம்
நுவறு (=சொல்) >>> நுவற்றம் >>> நுவத்தம் >>> நுவந்தம் >>> நிவந்தம் >>> நிபந்தம் = சொற்களை உள்ளடக்கியது.
~நிபந்தனம்
நூல்
நுவற்றணம்
நிபந்தம் (=நூல்) >>> நிபந்தனம்
~நிபந்தனை, ~நிவந்தம்
கூற்று, விதி
நுவற்றணை நுவற்றம்
நுவறு (=சொல்) >>> நுவற்றம் >>> நுவத்தம் >>> நுவந்தம் >>> நிவந்தம் >>> நிபந்தம், நிபந்தணை = கூறப்பட்டவை.
~நிப்பரம்
அசைவின்மை
நிற்பரம்
நில் >>> நிற்பு >>> நிற்பரம் >>> நிப்பரம் = நிலையானது
~நிப்பரம்
இளேசு
நைப்பாரம்
நை (=இன்மை) + பாரம் = நைப்பாரம் = நிப்பரம் = பாரமின்மை
~நிபம்
இழிவு, வசை
நீவம்
நீவு (=கைவிடு, இகழ்) >>> நீவம் >>> நிபம் = இகழ்ச்சி, இழிவு
~நிபம்
உவமை, போலி
நிவம்
நிவ (=நிமிர், சமமாகு) >>> நிவம் >>> நிபம் = சமம், உவமை, போலி
~நிபம்
நீர்ச்சாடி
நபம்
நம் (=நீர்) >>> நமம் >>> நபம் >>> நிபம் = நீரை உடையது
~நிபாகம்
சமையல்
நெய்ப்பாக்கம்
நெய்ப்பு (=குழைவு) + ஆக்கம் = நெய்ப்பாக்கம் >>> நெப்பாக்கம் = நிபாக்கம் >>> நிபாகம் = குழையச் செய்தல்.
~நிபாதம்
கைவிடுகை
நீபதம்
நீ (=கைவிடு) + பதம் (=நிலை) = நீபதம் >>> நிபாதம் = கைவிடுகை
~நிபாதம்
மரணம்
நைபதம்
நை (=அழி) + பதம் = நைபதம் >>> நிபாதம் = அழிவு, மரணம்
~நிபாதனம்
கொலை
நைபதனம்
நைபதம் (=மரணம்) >>> நைபதனம் >>> நிபாதனம் = கொலை
~நிபானம்
நீர்த்தொட்டி, கிணறு
நீர்பானம்
நீர் + பானம் (=பாத்திரம்) = நீர்பானம் >>> நிப்பானம் >>> நிபானம் = நீர் உடைய பாத்திரம் = நீர்த்தொட்டி, கிணறு.
~நிபிடம், ~நிபுடம்
நெருக்கம்
நிமிட்டம்
ஞெமிடு >>> நிமிட்டு (=கசக்கு, நெருக்கு) >>> நிமிட்டம் >>> நிபிடம் = நெருக்கம்
~நிபிடாயம்
நெருக்கம்
நிமிட்டாயம்
ஞெமிடு >>> நிமிட்டு (=நெருக்கு) + ஆயம் >>> நிமிட்டாயம் >>> நிபிடாயம் = நெருக்கம்.
~நிபிடீகரம்
நெருக்கம், அழுத்தம்
நிமிட்டுகரம்
ஞெமிடு >>>> நிமிட்டு (=நெருக்கு, அழுத்து) + கரம் >>> நிமிட்டுகரம் = நிபிடீகரம் = நெருக்கம், அழுத்தம்
~நிபீடனம்
குத்துச்சண்டை
நிமிட்டனம்
ஞெமிடு >>> நிமிட்டு (=நெருக்கு, தாக்கு) >>> நிமிட்டனம் >>> நிபீடனம் = ஒருவரை ஒருவர் நெருக்கியும் தாக்கியும் ஆடுவது.
~நிபுணம்
நுட்பம், திறமை
நொய்ப்புணம்
நொய்ப்பு (=நுட்பம், திறமை) >>> நொய்ப்புணம் >>> நொப்புணம் >>> நிபுணம் = நுட்பம், திறமை
~நிபுணன்
திறமைசாலி
நொய்ப்புணன்
நொய்ப்பு (=நுட்பம், திறமை) >>> நொய்ப்புணன் >>> நொப்புணன் >>> நிபுணன் = திறமை மிக்கவன்.
~நிம்பம், ~நிபம்
வேம்பு
நீப்பம்
நீவு (=தணி) >>> நீப்பு (=தணிக்கை) >>> நீப்பம் >>> நிப்பம் >>> நிபம், நிம்பம் = வெப்பத்தைத் தணிக்கும் ஆற்றல் கொண்டது.
~நிம்பம், ~நிம்பு
எலுமிச்சை, வேம்பு
நீபம்
நீமம் (=ஒளி) >>> நீபம் >> நிம்பம் = மஞ்சள்நிறப் பழவகை.
~நிம்மதி
அமைதி, தணிவு
நீவுமதி
நீவு (=தணி, அமைதிசெய்) + மதி (=எண்ணம்) >>> நீவுமதி >>> நிம்மதி = அமைதியான எண்ணம் / எண்ணங்களின் அமைதி.
~நிம்மந்தம்
ஒற்றுமையின்மை
நைப்பந்தம்
நை (=இன்மை) + பந்தம் (=இணக்கம்) = நைப்பந்தம் >>> நிப்பந்தம் >>> நிம்மந்தம் = இணக்கமின்மை.
~நிம்மளம்
களங்கமின்மை
நைம்மளம்
நை (=இன்மை) + மளம் (=கழிவு, கறை) = நைம்மளம் >>> நிம்மளம் = கறையின்மை.
~நிமலம்
தூய்மை
நைம்மளம்
நை (=இன்மை) + மளம் (=கழிவு, கறை) = நைம்மளம் >>> நிமளம் >>> நிமலம் = கறையின்மை.
~நிமலன்
கடவுள்
நைம்மளன்
நை (=இன்மை) + மளம் (=கழிவு, கறை) = நைம்மளம் >>> நிமளம் >>> நிமளன் >>> நிமலன் = கறையற்றவன்.
~நிமிசம்
இமைப்பொழுது
நிமிசம்
நிமை (=இமை) >>> நிமையம் >>> நிமிசம் = இமைக்கும் பொழுது.
~நிமித்தகம்
முத்தம்
ஞெமிற்றகம்
ஞெமு (=அழுத்து) + இறு (=கொடு) + அகம் = ஞெமிற்றகம் >>> நெமித்தகம் >>> நிமித்தகம் = அழுத்தமாகக் கொடுக்கப்படுவது.
~நிமித்தம், ~நிமித்து, ~நிமித்தியம்
ஒலி, சகுனம்
ஞிமிற்றம்
ஞிமிறு (=ஒலி) >>> ஞிமிற்றம் >>> நிமித்தம் = ஒலி, ஒலியைக் கொண்டு கூறப்படும் சகுனம்.
~நிமித்தன், ~நிமித்தி, ~நிமித்திகன்
குறிகூறுவோன், சோதிடன்
நிமித்தன், நிமித்தி, நிமித்திகன்
நிமித்தம் (=சகுனம்) >>> நிமித்தன், நிமித்தி, நிமித்திகன் = சகுனத்தைக் கொண்டு கணித்துக் கூறுவோன்.
~நிமிரி
மஞ்சள் நிறம்
நிமிரி
நிமிர் (=ஒளிர்) >>> நிமிரி = வெயிலின் மஞ்சள் நிறம்
~நிமை
இமை
ஞிமை
இமை >>> ஞிமை >>> நிமை
~நியக்கரணம்
அவமதிப்பு
நொய்க்கரணம்
நொய் (=அற்பம், இழிவு) + கரணம் (=செயல்) = நொய்க்கரணம் >>> நியக்கரணம் = இழிவான செயல்.
~நியக்குரோதம்
ஆலமரம்
நிழற்குருத்துவம்
நிழல் + குருத்துவம் (=பெருமை) = நிழற்குருத்துவம் >>> நியக்குரோதம் = பெரிய அளவில் நிழல் தருவது.
~நியசி
செருகு, பதி
நுழைச்சு
நுழை >>> நுழைச்சு >>> நுயச்சு>>> நியசி = புகுத்து, செருகு, பதி
~நியதம்
புலனடக்கம்
நீயதம்
நீ (=கைவிடு) >>> நீயதம் >>> நியதம் = கைவிட்ட நிலை
~நியதி
விதிமுறை, கடமை
நிழத்தி
நிழல் (=காப்பு, நீதி) >>> நிழற்று (=காப்பாற்று, நீதிசெய்) >>> நிழத்து >>> நியத்து >>> நியதி = நீதி, விதிமுறை, வரையறை, கடமை.
~நியது
கைவிடல், நீக்கம்
நீயது
நீ (=கைவிடு) >>> நீயது = கைவிடப்பட்டது, கைவிடுகை
~நியந்தா
அரசன், கடவுள்
நியந்தன்
நியதி (=நீதி, விதிமுறை) >>> நியத்தன் >>> நியந்தன் >>> நியந்தா = விதிமுறை செய்பவன், நீதி செலுத்துவோன் = அரசன், கடவுள்
~நியமம்
விதி, ஒழுங்கு,, கட்டளை, கடமை, தெரு, வீதி
நிழவம்
நிழ (=காப்பாற்று, முறைசெய்) >>> நிழவம் >>> நியமம் = காப்பாற்றும் முறை = விதி, ஒழுங்கு, கட்டளை, கடமை >>> ஒழுங்கான அமைப்புடையது = தெரு, வீதி
~நியமம்
வீடு, அரண்மனை
நிழவம்
நிழ (= பாதுகா) >>> நிழவம் >>> நியமம் = பாதுகாப்பைத் தருவது = வீடு, அரண்மனை.
~நியமனம்
கட்டளை, உத்தரவு, அமலாக்கம்
நியமனம்
நியமம் (=விதிமுறை) >>> நியமனம் = விதிப்படி ஒழுகச்செய்தல், விதிகளை அமல் படுத்துதல்.
~நியமி
கட்டளையிடு, அமலாக்கு, விதி
நியமி
நியமம் (=விதிமுறை) >>> நியமி = விதிக்கு உட்படுத்து, அமலாக்கு, கட்டளையிடு.
~நியமிதம்
நியமிக்கப்பட்டது
நியமிதம்
நியமி (=விதி) >>> நியமிதம் = விதிக்கப்பட்டது.
~நியர்
ஒளி
நிழல்
நிழல் (=ஒளி) >>> நியல் >>> நியர்
~நியர்ப்புதம்
பத்தாயிரம் கோடி
நியர்ப்பதம்
நியர் (=ஒளி) + பதம் (=கால்) = நியர்ப்பதம் >>> நியர்ப்புதம் = ஒளிக் கீற்றின் நீளம் = பத்தாயிரம் கோடி. பி.கு: பூமிக்கும் சூரியனுக்கும் இடைப்பட்ட தூரம் = 1.4 நியர்ப்பத மீட்டர்.
~நியாசம்
தஞ்சம், சரணாகதி
நுழையம்
நுழை (=புகு) >>> நுழையம் >>> நுயாசம் >>> நியாசம் = புகல், தஞ்சம், சரணாகதி.
~நியாதம், ~நியாசம்
வேப்பமரம்
நிழத்தம்
நிழல் (=குளிர்ச்சி) >>> நிழற்று >>> நிழற்றம் >>> நிழத்தம் >>> நியத்தம் >>> நியாதம் = குளிர்ச்சியும் நிழலும் தரும் மரம்.
~நியாயம்
நீதி வழங்கும் கூட்டம், இடம், நீதிமுறை.
நையாயம்
நை (=தண்டி) + ஆயம் (=குழு) = நையாயம் >>> நியாயம் = தண்டிக்கும் கூட்டம் >>> தண்டிக்கும் இடம், தண்டிக்கும் முறை.
~நியுத்தம்
மல்யுத்தம்
நையுந்து
நை (=நெருக்கு) + உந்து (=தள்ளு) = நையுந்து >>> நியுத்தம் = உடல் வலிமையால் ஒருவரை ஒருவர் நெருக்கித் தள்ளும் ஆட்டம்.
~நியுதம்
ஒரு இலக்கம்
நுழுந்தம்
நுழுந்தம் (=தலைமயிர்) >>> நுழுத்தம் >>> நுயுத்தம் >>> நியுதம் = தலைமயிரின் தோராய எண்ணிக்கை = ஒரு இலக்கம் = 1,00,000
~நியூனம்
குறைபாடு
நையுணம்
நை (=குறை) + உணம் = நையுணம் = நியூனம் = குறையுடையது
~நியோகம்
பிரம்மச்சரியம்
நையோகம்
நை (=இன்மை) + ஓகம் (=புணர்ச்சி) = நையோகம் >>> நியோகம் = புணர்ச்சியின்மை = பிரம்மச்சரியம்
~நியோகம்
கட்டளை
நையோக்கம்
நை (=வருத்து) + ஓக்கு (=தூண்டு) = நையோக்கு >>> நியோக்கம் >>> நியோகம் = பிறரை வருத்தித் தூண்டுவது = கட்டளை.
~நியோகி
பிரம்மச்சாரி
நையோகி
நியோகம் (=பிரம்மச்சரியம்) >>> நியோகி = பிரம்மச்சாரி.
~நியோகி
கட்டளையிடு
நையோக்கு
நியோகம் (=கட்டளை) >>> நியோகி = கட்டளையிடு
~நியோசனம்
கட்டளை
நையோச்சனம்
நை (=வருத்து) + ஓச்சு (=தூண்டு) = நையோச்சு >>> நையோச்சனம் >>> நியோசனம் = பிறரை வருத்தித் தூண்டுவது = கட்டளை
~நிர்
இன்மை, எதிர்மறை முன்னொட்டு
நீறு, நிரவு
நீறு, நிரவு (=அழி) >>> நிர் = அழிவு, இன்மை.
~நிர்க்கதி
கதியின்மை
நிர்க்கதி
நிர் (=இன்மை) + கதி = நிர்க்கதி = கதியின்மை
~நிரக்கம்
கூரறிவின்மை
நிராக்கம்
நிர் (=இன்மை) + ஆக்கம் (=கூரறிவு) = நிராக்கம் >>> நிரக்கம்
~நிர்க்குணம்
குணமின்மை
நிர்க்குணம்
நிர் (=இன்மை) + குணம் = நிர்க்குணம் = குணமின்மை
~நிர்ச்சலம்
நீரின்மை, அசைவின்மை
நிர்ச்சலம்
நிர் (=இன்மை) + சலம் (=நீர், அசைவு) = நிர்ச்சலம் = நீரின்மை, அசைவின்மை.
~நிரசம்
கனிமம்
நிரைச்சம்
நிரை >>> நிரைச்சு (=நிரப்பு) >>> நிரைச்சம் >>> நிரசம் = நிரப்பப்பட்டது = பூமியை நிரப்பியுள்ள கனிமங்கள்.
~நிரசனம்
பட்டினி
நிரசனம்
நிர் (=இன்மை) + அசனம் (=உணவு) = நிரசனம்உணவின்மை
~நிரஞ்சனம்
நிறைவு
நிறைச்சனம்
நிறை >>> நிறைச்சு >>> நிறைச்சனம் >>> நிறச்சனம் >>> நிரஞ்சனம் = நிறைவுற்ற நிலை
~நிரஞ்சனம்
அண்டவெளி
நிறைஞ்சனம்
நிறை + அஞ்சனம் (=கருமை) = நிறைஞ்சனம் >>> நிறஞ்சனம் >>> நிரஞ்சனம் = நிறைவான கருமை = அண்டவெளி.
~நிரஞ்சனம்
குற்றமற்றது
நிரஞ்சனம்
நிர் (=இன்மை) + அஞ்சனம் (=கருமை, குற்றம்) = நிரஞ்சனம்
~நிரட்சம்
புவிநடுக்கோடு
நிறையக்கம்
நிறை (=முழுமை) + அக்கம் (=குறுக்கம்) = நிறையக்கம் >>> நிறக்கம் >>> நிரக்~சம் >>> நிரட்சம் = முழுமையான குறுக்கக்கோடு
~நிரட்சரன்
படிக்காதவன்
நிரச்சரன்
நிர் (=இன்மை) + அச்சரம் (=எழுத்து) + அன் = நிரச்சரன் = எழுதப் படிக்கத் தெரியாதவன்.
~நிர்ணயம், ~நிருணயம்
முடிவு, உறுதி, ஆராய்ச்சி
நிறுநயம்
நிறு + நயம் (=தன்மை) = நிறுநயம் >>> நிருணயம் >>> நிர்ணயம் = நிறுவப்பட்ட தன்மை = முடிவு., உறுதி, ஆராய்ச்சி
~நிர்ணயி, ~நிருணயி, ~நிருணி
முடிவுசெய், ஆராய்
நிறுநயி
நிறுநயம் (=முடிவு, ஆராய்ச்சி) >>> நிறுநயி >>> நிருணயி >>> நிர்ணயி = முடிவுசெய், ஆராய்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

உங்கள் கருத்துக்களைத் தமிழில் தட்டச்சு செய்யும் வழி:
வலப்பக்கத்தில் உள்ள பகுதியில் தமிழ் ஒலிகளை ஆங்கில எழுத்துக்களில் அசசடித்து நகல் செய்து இங்கே ஒட்டலாம்.