சனி, 7 மார்ச், 2020

சமக்கிருதத்தில் உள்ள நேரடி & மூலத் தமிழ்ச் சொற்களின் தோற்றம் - பகுதி 8
சொல்
பொருள்
தமிழ்ச்
சொல்
மூலச்சொல்லும்
தோன்றும் முறையும்
~அக்கு
எலும்பு
அக்கு
அஃகு (=குறை, எஞ்சு) >>> அக்கு = எரிந்தபின் எஞ்சுவது = எலும்பு
~அக்ச~ம், ~அட்சம்
குறுக்கம்
அக்கம்
அக்கு (=சுருங்கு, குறுகு) >>> அக்கம் = குறுக்கம் >>> அக்ச~ம்
~அச்`திவாரம்
அடிவாரம்
அடிவாரம்
அடிவாரம் >>> அச்~டிவாரம் >>> அச்~திவாரம்
~அசனம்
உணவு
அயினி
அயினி (=உணவு) >>> அசினி >>> அசினம் >>> அசனம்
~அஞ்சனம்
கருமை, குற்றம்
அஞ்சில்
அஞ்சில் (=மை, கருமை) >>> அஞ்சனம் = கருமை, குற்றம்
~அதிகாரம்
வழிநடத்தும் செயல், ஆளுமை
ஆதிகாரம்
ஆறு (=வழி) >>> ஆது (=வழிப்படுத்து) >>> ஆதி (= வழிநடத்துவோன் = இறைவன்) + காரம் (=செயல்) = ஆதிகாரம் >>> அதிகாரம் = வழிநடத்துவோன் செயல் = ஆளுமை
~அதிகாரி
ஆள்பவன்
ஆதிகாரி
ஆதிகாரம் (=ஆளுமை) >>> ஆதிகாரி
~அதிசயம்
பெருவியப்பு
அதிசையம்
அதி (=மிகுதி) + சையம் (=வியப்பு) = அதிசையம் = பெருவியப்பு
~அந்தம்
முடிவு, அழிவு
அற்றம்
அறு (=முடி, அழி) >>> அற்றம் >>> அத்தம் >>> அந்தம்
~அந்தரம்
வெட்டவெளி
அற்றாரம்
அல் (=இன்மை) + தாரம் (=பொருள்) = அற்றாரம் >>> அத்தாரம் >>> அந்தரம் = பொருள் ஏதும் இல்லாத இடம் = வெட்டவெளி
~அபராதம்
குற்றம்
அவலாறம்
அவல் (=பள்ளம், இழிவு) + ஆறு (=நெறி) = அவலாறு >>> அவலாறம் >>> அபராதம் = இழிவைத் தரும் நெறி = குற்றம்.
~அபராதி
குற்றவாளி
அவலாறி
அபராதம் (=குற்றம்) >>> அபராதி = குற்றவாளி
~அம்பரம்
ஆடை
அப்பரம்
அப்பு (=சாத்து, அணி) >>> அப்பரம் >>> அம்பரம் = அணியப்படுவது
~அயனம்
பயணம், தூரம்
அயனம்
அயல் (=அருகிடம்) >>> அயலு (= அருகு, நெருங்கு, செல்) >>> அயனம் = செலவு, பயணம், தூரம்
~அவதி
எல்லை. அளவு
அமைதி
அமை (=அடக்கு, கட்டுப்படுத்து) >>> அமைதி >>> அமதி >>> அவதி = கட்டுப்படுத்துவது = எல்லை, அளவு.
~அனு -
அணுக்கமான
அண்ணு
அண்ணு (=நெருங்கு) >>> அன்னு >>> அனு = நெருங்கிய
~அனுபூதி
அனுபவ அறிவு
அண்புத்தி
அண் (=அடை) + புத்தி (=அறிவு) = அண்புத்தி >>> அனுபூதி = அடையப்பட்ட அறிவு.
~ஆகர்சகம்
கவர்வது
ஆகர்சகம்
ஆகர்ச்சு (=இழு, கவர்) >>> ஆகர்சகம் = கவரக்கூடியது
~ஆகர்சணம்
ஈர்ப்பு
ஆகர்சணம்
ஆகர்சி (=இழு) >>> ஆகர்சணம் = இழுக்கை, ஈர்ப்பு
~ஆகர்சி
இழு, கவர்
ஆகர்ச்சு
ஆகாரம் (=உணவு) >>> ஆகர்ச்சு >>> ஆகர்சி = உண்ணு, உணவை இழு, கவர்.
~ஆகரணம்
கொள்ளுகை
ஆகரணம்
ஆகாரம் (=உணவு) >>> ஆகரணம் = உணவு உட்கொள்ளுகை, கொள்ளுகை.
~ஆகரி
கொள்
ஆகரி
ஆகரணம் (=கொள்ளுகை) >>> ஆகரி = கொள்
~ஆகாரம்
சிற்றுண்டி
அக்காரம்
அக்கு (=சுருங்கு) + ஆர் (=உண்ணு) + அம் = அக்காரம் >>> ஆகாரம் = சுருக்கமாக உண்ணப்படுவது.
~ஆகாரம்
உருவம், வடிவம்
ஆக்கரம்
ஆக்கு (=உருவாக்கு, வரை) >>> ஆக்கரம் >>> ஆகாரம் = உருவம், வடிவம்
~ஆகிருதம்
கொள்ளப்பட்டது
ஆகரிதம்
ஆகரி (=கொள்) >>> ஆகரிதம் = கொள்ளப்பட்டது
~ஆச்சாரம்
ஒழுக்கம், நடத்தை
அயரம்
அயர் (=நட, செல், ஒழுகு) >>> அயரம் >>> அசரம் >>> ஆச்சாரம் = ஒழுக்கம், நடத்தை.
~ஆட்சேபம்
தடை
ஆட்சேமம்
ஆள் + சேமம் (=காவல்) = ஆட்சேமம் >>> ஆட்சேபம் = ஆட்காவல் >>> காப்பு, தடை
~ஆட்சேபி
தடு
ஆட்சேமி
ஆட்சேமம் (=தடை) >>> ஆட்சேமி >>> ஆட்சேபி
~ஆதாரம்
தாங்கிநிற்பது, பற்றுக்கோடு
ஆறாரம்
ஆறு (=அமை, பொறு, தாங்கு) + ஆரம் (=கால், தண்டு) = ஆறாரம் >>> ஆதாரம் = தாங்குகின்ற கால் / தண்டு.
~ஆதேயம், ~ஆதேசம்
தாங்கப்படுவது
ஆறேயம்
ஆறு (=அமை, பொறு, தாங்கு) + ஏய் (=பொருந்து) + அம் = ஆறேயம் >>> ஆதேயம் = தாங்கப்படுவது.
~ஆமயம்
நோய், துன்பம்
அன்மையம்
அன்மை (=துன்பம், வருத்தம்) >>> அன்மையம் >>> ஆமயம் = துன்பம் தருவது = நோய்
~ஆர்த்தி
நோய், பந்தம்
ஆர்த்தி
ஆர்த்து (=கட்டு, பிணி) >>> ஆர்த்தி =பிணித்திருப்பது = பிணி, கட்டு
~ஆனந்தம்
மகிழ்ச்சிப் பெருக்கு
ஆனந்தம்
ஆல் (=மகிழ்) + நந்து (=பெருகு) + அம் = ஆனந்தம் = மகிழ்ச்சிப் பெருக்கு.
~ஆனந்தி
மகிழ்
ஆனந்தி
ஆனந்தம் (=மகிழ்ச்சி) >>> ஆனந்தி = மகிழ்
~இதம்
இனிமை
இதம்
இன் (=இனிமை) + தம் >>>இன்றம் >>>இற்றம் >>>இத்தம் >>> இதம்
~இதயம்
மனம், நெஞ்சம்
இதயம்
இந்து (=கருத்து) + ஆயம் (=தொகுதி) = இந்தாயம் >>> இத்தாயம் >>> இதயம் = கருத்துக்களின் தொகுதி.
~இந்தம்
புளி
இற்றம்
இறு (=வடிகட்டு) >>> இற்றம் >>> இத்தம் >>> இந்தம் = வடிகட்டி எடுக்கப்படும் சாற்றினைக் கொடுக்கும் பழம்.
~இந்திரம்
கிழக்கு
இந்திரம்
இந்திரன் (=சூரியன்) >>> இந்திரம் = சூரியன் தோன்றும் திசை
~இந்திரன்
சூரியன்
இந்திரன்
இந்து (=கடல்) >>> இந்திரன் = கடலின்மேல் தோன்றுபவன். .நோ: சந்தி (=மாலை) >>> சந்திரன் = மாலையில் தோன்றுபவன்.
~இந்திரியம்
விந்து
இந்தரியம்
இந்து (=கரு) + அரி (=உண்டாக்கு) + அம் = இந்தரியம் >>> இந்திரியம் = கருவினை உண்டாக்குவது
~இந்திரியம்
புலன், பொறி
இந்தரியம்
இந்து (=கருத்து) + அரி (=உண்டாக்கு) + அம் = இந்தரியம் >>> இந்திரியம் = கருத்துக்களை உண்டாக்குவது.
~இந்து
கரடி, கரி
இந்து
இதழ் (=மூடுவது) >>> இத்து (=மூடு, மறை) >>> இந்து = மூடிமறைப்பதால் உண்டாகும் கருமை >>> கருநிறத்தவை.
~இந்து
சந்திரன்
இந்து
இன் (=இனிமை) + து = இன்று >>> இற்று >> இத்து >>> இந்து = இனிமை தரும் கதிர்களைக் கொண்டது.
~இந்து
நீர், கடல், ஆறு
இந்து
இன் (=இனிமை) + து = இன்று >>> இற்று >>> இத்து >>> இந்து = இனிமையானது = நீர் >>> கடல், ஆறு.
~இந்துளி, ~இந்துளம்
நெல்லிக்காய்
இந்துளி, இந்துளம்
இந்து (=நீர்) + உள் + >>> இந்துளி, இந்துளம் = இனிய நீரினை உடைய காய்.
~உபத்திரம், ~உபத்திரவம்
துன்பம்
உப்பற்றிறம்
உப்பு (=இன்பம்) + அல் + திறம் (=செயல்) = உப்பற்றிறம் = உபத்திரம் >>> உபத்திரவம் = இன்பம் அல்லாத செயல்.
~உபதானம்
மூலம்
உம்பதானம்
உம்பு (=தோன்று) + தானம் (=இடம்) = உம்பதானம் >>> உப்பதானம் >>> உபதானம் = தோன்றுமிடம் = மூலம்
~உபாதை, ~உவாதி, ~உபாதி
துன்பம்
உப்பறை
உப்பு (=இன்பம்) + அறை (=அறுப்பது, அழிப்பது) = உப்பறை >>> உபாதை >>> உபாதி, உவாதி = இன்பத்தை அழிப்பது
~உற்பத்தி
பொருள் பெருக்கம்
உருவேற்று
உரு (=பொருள்) + ஏற்று (=பெருக்கு) = உருவேற்று >>> உருவேத்து >>> உர்பேத்து >>> உற்பத்தி = பொருளைப் பெருக்குதல்.
~கரணம்
செயல்
கரணம்
கரு (=உண்டாக்கு, செய்) >>> கரணம் = செய்யும் வினை
~கரணம்
கருவி
கரணம்
கரு (=உண்டாக்கு, செய்) >>> கரணம் = செய்ய உதவுவது.
~கரம்
கை
கரம்
கரு (=உண்டாக்கு, செய்) >>> கரம் = செய்ய உதவும் உறுப்பு
~கருமம்
செயல்
கருமம்
கரு (=உண்டாக்கு, செய்) >>> கருமம் = செயல், ஆக்கம்
~களங்கம்
கருப்பு, கறை
களங்கம்
கள் (=கருமை) + அங்கம் (=பொருள்) = களங்கம் = கரும்பொருள்.
~காமியம்
ஆசை
காமம்
காமம் (=ஆசை) >>> காமியம்
~காரணம்
மூலம்
காரணம்
கரு (=மூலம்) >>> காரணம் = செயலுக்கான மூலம்
~காரம்
தொழில், வினை
காரம்
கரு (=உண்டாக்கு, செய்) >>> காரம் = செயல், தொழில்.
~காளம், ~காலா
கருமை
காளம், காளா
கள் (=கருமை) >>> காளம் >>> காளா >>> காலா = கருமை
~கிருதம்
செய்யப்பட்டது
கருதம்
கரு (உண்டாக்கு, செய்) >>> கருதம் >>> கிருதம் = செய்யப்பட்டது.
~கிருதி
செயல்
கருதி
கரு (உண்டாக்கு, செய்) >>> கருதி >>> கிருதி = செயல்..
~சக்கம்மாள்
கொற்றவை
சக்கம்மாள்
அக்கு (=எலும்பு) >>> சக்கு + அம்மாள் >>> சக்கம்மாள் = எலும்புமாலை அணிந்தவள்.
~சக்கரம்
சுழலும் வட்ட வடிவப் பொருள்
செக்காரம்
செக்கு (=சுழல்) + ஆரம் (=வட்டம்) = செக்காரம் >>> செக்கரம் >>> சக்கரம் = சுழலும் வட்ட வடிவப் பொருள்.
~சக்கி
கொற்றவை
சக்கி
அக்கு (=எலும்பு) >>> சக்கு >>> சக்கி = எலும்புமாலை அணிந்தவள்.
~சகடம்
சக்கரம், வண்டி
செக்கடம்
செக்கு (=சுழல்) + அடை (=சேர்) = செக்கடை >>> செக்கடம் >>> செகடம் >>> சகடம் = சுழன்றவாறு சேர்வது.
~சகணம்
சாணம், மலம்
சக்கணம்
சக்கை (=கழிவு) >>> சக்கணம் >>> சகணம் = கழிவுப்பொருள்
~சகதி
சேறு
செகளி
செம்மை + களி (=குழைவு) = செங்களி >>> செக்களி >>> செகளி >>> சகளி >>> சகடி, சகதி
~சகளம்
மார்பு, உடல்
சகலம்
அகலம் (=மார்பு) >>> சகலம் >>> சகளம் = உடல்
~சிந்தனை, ~சிந்தை
கரு, கருத்து
இந்து, சிந்தனை, சிந்தை
இதழ் (=மூடுவது) >>> இத்து (=மூடு, மறை) >>> இந்து >>> சிந்து >>> சிந்தை = வெளிப்படுத்தாமல் மறைக்கப்படுவது = கரு, கருத்து
~சிந்தி
கருது
சிந்தி
சிந்து (=கருத்து) >>> சிந்தி = கருது
~சிந்து
நீர், கடல், ஆறு
சிந்து
இந்து (=நீர், கடல், ஆறு) >>> சிந்து
~சுவாசம்
மூச்சு
சூழ்வாசம்
சூழ் (=சுற்று) + வாசம் (=மூச்சு) >>> சூழ்வாசம் >>> சூவாசம் >>> சுவாசம் = சுற்றிவரும் மூச்சுக் காற்று.
~சுவாசி
மூச்சுவிடு
சூழ்வாசி
சூழ்வாசம் (=மூச்சு) >>> சூழ்வாசி >>> சுவாசி = மூச்சுவிடு
~சேச்~டை, ~சேட்டை
செயல்
சேச்சை
செய் >>> சேச்சு (=செய்வி) >>> சேச்சை >>> சேச்~டை >>> சேட்டை
~சையம்
வியப்பு
சையம்
(=வியப்பு) >>> ஐயம் >>> சையம்
~தாசனம்
கலக்கம்
தாழனம்
தாழ் (=குலை, கலங்கு) >>> தாழனம் >>> தாசனம் = கலக்கம்
~தாரம்
மனைவி, பந்தம்
தாரம்
தார் (=கயிறு) >>> தாரம் = கயிற்றால் உண்டாகும் பந்தம், கயிற்றால் பந்தம் உற்றவள் = மனைவி.
~தானம், ~ச்`தானம்
நிலம், இடம்
தானம்
(2) தன்மை (=நிலை) >>> தானம் = நிலைகொண்டது = நிலம், இடம்.
~தொந்தம்
பற்று
தொற்றம்
தொற்று (=பற்று) >>> தொத்து >>> தொத்தம் >>> தொந்தம் = பற்று
~தோசம்
குறைபாடு, கோணல்
தொய்யம்
(2) தொய் (=குறை, வளை) >>> தொய்யம் >>> தோசம் = குறைபாடு, வளைவு, கோணல்.
~நகி`
இன்மை
நை
நை (=அழிவு, இன்மை) >>> நய் >>> நஇ >>> நகி`
~நி
இன்மை
நை
நை (=அழிவு, இன்மை) >>> நி = இன்மை குறிக்கும் முன்னொட்டு
~நிக்கிரகம்
அழிக்கை, கைவிடல்
நீக்குறுகை
நீக்கு >>> நீக்குறுகை = அழிக்கப்படுதல், கைவிடப்படல் >>> நிக்கிரகம்
~நிகண்டு
அகராதியின் முன்னோடி
நிகண்டு
நிகர் >>> நிகள் (=இணை) >>> நிகட்டு >>> நிகண்டு = சொல்லுக்குப் பொருளை இணைத்து / நேர்த்துக் கூறுவது.
~நிகதம்
பேச்சு
நிகழ்த்தம்
நிகழ்த்து (=பேசு) >>> நிகழ்த்தம் >>> நிகதம் = பேச்சு
~நிகம்
ஒளி
நிகம்
நிகர் (=ஒளிர்) >>> நிகம் = ஒளிர்வது
~நிகமம்
தெரு
நிகமம்
நிகர் >>> நிகவு (=இணை) >>> நிகவம் >>> நிகமம் = இணையாக / நேராக அமைந்திருப்பது = தெரு.
~நிகரம்
கூட்டம், குவியல்
நிகரம்
நிகர் (=இணை) >>> நிகரம் = இணைப்பு, சேர்க்கை, கூட்டம், குவியல்
~நிகலம்
கழுத்து, பிடரி
நிகளம்
நிகர் >>> நிகள் (=இணை) >>> நிகளம் >>> நிகலம் = தலையை உடலுடன் இணைப்பது = கழுத்து, பிடரி.
~நிகளம்
சங்கிலி, பந்தம்
நிகளம்
நிகர் >>> நிகள் (=இணை) >>> நிகளம் = இணைப்பு, இணைக்க உதவுவது = சங்கிலி.
~நிகாசம்
ஒப்புமை
நிகழம்
நிகழ் (= நேர், ஒப்பு) >>> நிகழம் >>> நிகயம் >>> நிகாயம் >>> நிகாசம் = ஒப்புமை
~நிகாதம்
வஞ்சனை
நிகர்த்தம்
நிகர்த்து (=போலச்செய்) >>> நிகர்த்தம் >>> நிகாதம் = போலச்செயல், ஏமாற்று
~நிகாதன்
வஞ்சகன்
நிகர்த்தன்
நிகாதம் >>> நிகாதன்
~நிகாயம்
கூட்டம்
நிகழம்
நிகழ் (= நேர், இணை) >>> நிகழம் >>> நிகயம் >>> நிகாயம் = இணைப்பு, கூட்டம்
~நிகாரம்
வெண்பனி
நைகாரம்
நை (=இன்மை) + காரம் (=கருமை) = நைகாரம் >>> நிகாரம் = கருமை அற்றது = வெண்மை >>> வெண்ணிறப் பனி.
~நிகாரம்
அவமதிப்பு, வசை, தவறு.
நீகாரம்
நீ (=இழிவு) + காரம் (=செயல்) >>> நீகாரம் >>> நிகாரம் = இழிவு தரும் / செய்யும் செயல் = அவமதிப்பு, தவறு, வசை.
~நிகிதம்
போர்ப்படை
நிகர்த்தம்
நிகர்த்து (=போரிடு) >>> நிகர்த்தம் >>> நிகதம் >>> நிகிதம் = போர்செய்வது
~நிகிதம்
பொருத்தமற்றவை
நீக்கிதம்
நீக்கு >>> நீக்கிதம் >>> நிகிதம் = நீக்கப்பட வேண்டியவை
~நிகிருதி
நிந்தை, தீங்கு
நீகிருதி
நீ (=இழிவு) + கிருதி (=செயல்) >>> நீகிருதி >>> நிகிருதி = இழிவு தரும் / செய்யும் செயல் = நிந்தை, தீங்கு.
~நிகிலம்
முழுமை
நெகிலம்
நெகு (=பிள) + இலம் = நெகிலம் >>> நிகிலம் = பிளவற்றது
~நிகு
மஞ்சள்
நிகு
நிகம் (=ஒளி) >>> நிகு = ஒளி பொருந்தியது = மஞ்சள்
~நிகுச்~டம், ~நிகுட்டம்
ஒலி
நிகட்டம்
நிகர் >>> நிகள் (=இணை) >>> நிகட்டு (=கூட்டு) >>> நிகட்டம் (=கூட்டம்) >>> நிகுட்டம் >>> நிகுச்~டம் = கூட்டத்தால் உண்டாவது.
~நிகுஞ்சம்
குகை, புதர்வீடு
நெகிஞ்சம்
நெகிழம் (=சிலம்பு) >>> நெகிசம் >>> நெகிஞ்சம் >>> நிகுஞ்சம் = காற்சிலம்பு போல உள்ளீடற்ற குகை, புதர்வீடு முதலியன..
~நிகுஞ்சனம்
கொலை
நெகுஞ்சனம்
நெகு (=அழி) + சனம் (=உயிர்) >>> நெகுச்சனம் >>> நெகுஞ்சனம் >>> நிகுஞ்சனம் = உயிரை அழித்தல் = கொலை.
~நிகுத்தை
கதவு
நெகுத்தை
நெகு (=பிள) >>> நெகுத்து (=திற) >>> நெகுத்தை >>> நிகுத்தை = திறக்கப்படுவது
~நிகுதி
வரையறை
நெகுதி
நெகு (=பிள, வகு) >>> நெகுதி >>> நிகுதி = வகுக்கப்பட்டது
~நிகூடம்
ஆழம்
நெகுடம்
நெகு (=பிள, துளை) >>> நெகுடம் (= பிளவு, துளை) >>> நிகூடம் =  பிளவு / துளையின் ஆழம்.
~நிகேதம், ~நிகேதகம், ~நிகேதனம்
வீடு, கோயில், நகரம்
நெகிதம்
நெகு (=பிள, துளை) >>> நெகிதம் (=பிளவு, துளை) >>> நிகேதம் = வீடு. .நோ: (1) விடர் (=பிளவு) >>> வீடு. (2) இல்லி (=துளை) >>> இல்லம். ஆதியில் இயற்கையாய் அமைந்த பிளவுகளும் துளைகளுமே மனிதன் உட்பட அனைத்து உயிரிகளும் வாழும் இடமாகும். கோயில் = இறைவன் வீடு, நகரம் = வீட்டுத் தொகுதி.
~நிச்`சா`ரம்
பயனின்மை
நியசாரம்
நிய (=இன்மை) + சாரம் (=பயன்) = நியசாரம் >>> நிச்`சா`ரம்
~நிச்`தாரம்
விடுதலை
நியதாரம்
நிய (=இன்மை) + தாரம் (=பந்தம்) = நியதாரம் >>> நிச்`தாரம் = பந்தம் இன்மை = விடுதலை.
~நிச்~
இன்மை
நிழ, நிய
நிழ (=இல்லையாகு) >>> நிய >>> நிச்~ = இன்மை
~நிச்~கபடம்
வஞ்சனையின்மை
நியகபடம்
நிய (=இன்மை) + கபடம் (=வஞ்சனை) = நியகபடம் >>> நிச்~கபடம்
~நிச்~கம், நிட்கம்
நாணயம், பொன்
நெக்கம்
நெக்கு (=இளகு, உருகு) >>> நெக்கம் >>> நிச்~கம் >>> நிட்கம் = உருக்கி வார்க்கப்பட்டது = நாணயம், பொன்.
~நிச்~களங்கம்
கறையின்மை
நியகளங்கம்
நிய (=இன்மை) + களங்கம் (=கறை) =நியகளங்கம் >>> நிச்~களங்கம்
~நிச்~களம், ~நிட்களம்
உடலற்ற, உருவமற்ற
நைச்சகளம்
நை (=இன்மை) + சகளம் (=உடல்) = நைச்சகளம் >>> நிச்சகளம் >>> நிச்~களம் = உடலின்மை, உருவமின்மை
~நிச்~காமியம்
ஆசையின்மை
நியகாமியம்
நிய (=இன்மை) + காமியம் (=ஆசை) = நியகாமியம்
~நிச்~டாபரன்
ஒழுக்கசீலன்
நிச்சப்பரன்
நிச்சம் (=நிலை) + பரவு (=ஒழுகு) + அன் = நிச்சப்பரன் >>> நிச்~டாபரன் = நிலையாக ஒழுகுபவன்.
~நிச்~டீவனம்
வாந்தி
நீத்தீவனம்
நீ (= தள்ளு, வெளியேற்று) + தீவனம் (=உணவு) = நீத்தீவனம் >>> நிச்~டீவனம் = உண்டதை வெளியேற்று = வாந்தியெடு
~நிச்~டூரம்
செருக்கு
நெட்டுரம்
நெட்டு (=செருக்கு) >>> நெட்டுரம் >>> நிச்~டூரம்
~நிச்~டை, ~நிட்டை
தியானம்
நிச்சை
நெஞ்சு (=எண்ணம், உறுதி) >>> நெச்சு >>> நிச்சு >>> நிச்சை >>> நிச்~டை = ஒரே பொருளை உறுதியாக எண்ணுதல்..
~நிச்~பத்தி
நிச்சயம், உண்மை
நியமாற்றி
நிய (=இன்மை) + மாற்றி (=மாற்றம்) = நியமாற்றி >>> நிச்~பாத்தி >>> நிச்~பத்தி = மாற்றமில்லாதது = உண்மை.
~நிச்~பலம்
பயனின்மை
நியபலம்
நிய (=இன்மை) + பலம் (=பயன்) = நியபலம் >>> நிச்~பலம்
~நிச்சலம்
அசைவின்மை
நெச்சலம்
நெஞ்சு (=உறுதி) >>> நெச்சு >>> நெச்சல் >>> நெச்சலம் >>> நிச்சலம்
~நிச்சலை
பூமி
நெச்சலை
நெஞ்சு (=உறுதி) >>> நெச்சு >>> நெச்சல் >>> நெச்சலை = உறுதியானது = பூமி.
~நிச்சாரகம்
காற்று
நெச்சறுகம்
நெஞ்சு (=உறுதி) + அறுகம் = நெஞ்சறுகம் >>> நெச்சறுகம் >>> நிச்சாரகம் = உறுதியின்றி / ஒரு நிலையின்றித் திரிவது.
~நிச்சாலங்கம்
மலை
நைச்சலங்கம்
நை (=இன்மை) + சலங்கு (=அசைவு) + அம் = நைச்சலங்கம் >>> நிச்சாலங்கம் = அசைவற்றது.
~நிச்சி
உறுதிசெய்
நெச்சி
நெஞ்சு (=உறுதி) >>> நெச்சி >>> நிச்சி = உறுதிசெய்
~நிச்சிதம்
உறுதி
நெச்சிதம்
நெஞ்சு (=உறுதி) >>> நெச்சு >>> நெச்சிதம் >>> நிச்சிதம்
~நிச்சிந்தை
கவலையின்மை
நைச்சிந்தை
நை (=அழிவு, இன்மை) + சிந்தை (=கருத்து, கவலை) = நைச்சிந்தை >>> நிச்சிந்தை = கவலையின்மை.
~நிச்சேட்டை
செயலின்மை
நைச்சேச்சை
நை (=இன்மை) + சேச்சை (=செயல்) = நைச்சேச்சை >>> நிச்சேச்சை >>> நிச்சேச்~டை >>> நிச்சேட்டை = செயலின்மை
~நிசப்தம்
அமைதி
நைசத்தம்
நை (=இன்மை) + சத்தம் (=ஒலி) = நைசத்தம் >>> நிசத்தம் >>> நிசப்தம் = ஒலியின்மை

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

உங்கள் கருத்துக்களைத் தமிழில் தட்டச்சு செய்யும் வழி:
வலப்பக்கத்தில் உள்ள பகுதியில் தமிழ் ஒலிகளை ஆங்கில எழுத்துக்களில் அசசடித்து நகல் செய்து இங்கே ஒட்டலாம்.