ஞாயிறு, 29 மார்ச், 2020

சமக்கிருதத்தில் உள்ள நேரடி & மூலத் தமிழ்ச் சொற்களின் தோற்றம் - பகுதி 13


சொல்
பொருள்
தமிழ்ச்
சொல்
மூலச்சொல்லும்
தோன்றும் முறையும்
அங்கம்
பொருள், செல்வம்
அங்கம்
அங்கு (=திரள், சேர்) >>> அங்கம் = திரட்டப்படுவது = பொருள், செல்வம்
அங்காடி
கடை
அங்கடை, அங்காடி
அங்கம் (=பொருள்) + அடை (=பெறு) = அங்கடை >>> அங்காடி = பொருட்களைப் பெறும் இடம்.
இங்கம்
பொருள், செல்வம்
இகம்
இக ( = நீங்கு, செல்) >>> இகம் >>> இங்கம் = நீங்கக்கூடியது. ஒ.நோ: செல் >>> செல்வம்.
கிருகம்
வீடு
கீற்றுகம்
கீற்று (= கிடுகு) >>> கீற்றுகம் >>> கிருகம் = கிடுகுகளால் வேயப்பட்டது = வீடு.
பக்கதி
சிறகின் அடி
பக்கடி
பக்கம் (=சிறகு) + அடி = பக்கடி >>> பக்கதி
பக்கவாரி
சுடுநீர்
பக்கவாரி
பக்கம் (=ஒளி, வெயில்) + வாரி (=நீர்) = பக்கவாரி = வெயிலில் வைத்து சூடேற்றிய நீர்.
பக்கறை
குழப்பம்
பாங்கறை
பாங்கு (=ஒளி, அழகு, தெளிவு) + அறை (=இன்மை) = பாங்கறை >>> பக்கறை = தெளிவின்மை
படக்கிருகம்
கூடாரம்
படக்கிருகம்
படம் (=துணி) + கிருகம் (=வீடு) = படக்கிருகம் = துணியால் வேயப்பட்ட வீடு = கூடாரம்.
படகம்
திரைச்சீலை
பாடாக்கம்
பாடு (=மறைவு) + ஆக்கம் (=துணி) = பாடாக்கம் >>> படகம் = மறைப்புத் துணி.
படகம்
பறை
பாடகம்
பாடு (= ஒலி) + அகம் = பாடகம் >>> படகம் = ஒலிப்பினை உடையது.
படகுடி
கூடாரம்
படக்குடி
படம் (=துணி) + குடி (=வீடு) = படக்குடி = துணியால் வேயப்பட்ட வீடு = கூடாரம்.
படங்கம், படங்கு
கூடாரம்
படங்கம்
படம் (=துணி) + அகம் (=வீடு) = படகம் >>> படங்கம் = துணியால் வேயப்பட்ட வீடு = கூடாரம்.
படங்கு
ஆடை
பற்றங்கம்
பற்று + அங்கம் (=உடல்) = பற்றங்கம் >>> பட்டங்கம் >>> படங்கு = உடலைப் பற்றிருப்பது.
பட்டணம்
ஊர், நகரம்
பற்றணம்
(1). பற்று (=வீடு) + அணை (=சேர், தொகு) >>> பற்றணை >>> பற்றணம் >>> பட்டணம் = வீடுகளின் தொகுப்பு = ஊர் (2) பட்டினம் (=ஊர்) >>> பட்டணம்.
பட்டம்
சிறப்புப் பெயர், சிறப்பு அணி
பட்டம்
பாடு (=பெருமை, சிறப்பு) >>> பட்டம் = சிறப்புக்காக கொடுக்கப்படும் பெயர், பொருள்.
பட்டயம், பட்டா
வாள்
பாட்டயம்
பாடு (=அழிவு, சாவு) + அயம் (=இரும்பு) = பாட்டயம் >>> பட்டயம் = அழிவைத் தரும் இரும்புக் கருவி.
பட்டயம், பட்டா
உரிமைப் பத்திரம்
பற்றாயம்
பற்று (=உரிமை) + ஆய் (=வரையறு) + அம் >>> பற்றாயம் >>> பட்டாயம் >>> பட்டயம் = உரிமையை வரையறுத்துக் கூறும் பொருள்.
பட்டவர்த்தனம்
வெளிப்படையான பேச்சு
பட்டவார்த்தனம்
பட்டம் (=பறை) + வார்த்தை (=பேச்சு) + அனம் = பட்டவார்த்தனம் >>> பட்டவர்த்தனம் = பறையொலி போல வெளிப்படையாகப் பேசுதல்.
பட்டவர்த்தனம்
அரசனது சிறப்புக்குரிய யானை
பட்டவார்த்தானை
பட்டம் (= சிறப்பு அணி) + ஆர்த்து (=கட்டு) + ஆனை = பட்டவார்த்தானை >>> பட்டவர்த்தனம் = சிறப்பு அணி கட்டப்பட்ட யானை.
பட்டறை, பட்டரை
தொழிற்சாலை
பாட்டறை
பாடு (=தொழில்) + அறை (=இடம்) = பாட்டறை >>> பட்டறை = தொழில் செய்யும் இடம்.
பட்டன்
புலவன்
பாட்டன்
பாட்டு >>> பாட்டன் >>> பட்டன் =  பாடுபவன்
பட்டன்
அருச்சகன்
பாட்டன்
பாடு (=போற்று, துதி) >>> பாட்டன் >>> பட்டன் = இறைவனைப் போற்றுபவன்.
பட்டன்
இறைவன்
பாட்டன்
பாடு (=பெருமை) >>> பாட்டன் >>> பட்டன் = பெருமை உடையவன் = பெரியோன்
பட்டாரகன்
கடவுள்
பாட்டாரகன்
பாடு (=பெருமை) + ஆர் (=நிறை) + அகன் = பாட்டாரகன் >>>பட்டாரகன் =பெருமை நிறைந்தவன்.
பட்டாளம்
படைச்செறிவு
பட்டளம்
படை + அளம் (=செறிவு, மிகுதி) = பட்டளம் >>> பட்டாளம் = படைச்செறிவு.
பட்டி
சீலை, ஆடை
பட்டி
படாம் (=சீலை) >>> பட்டம் >>> பட்டி
பட்டி
பாக்கு வெற்றிலைச் சுருள்
பற்றி
பற்று (=கட்டு, சுருள்) >>> பற்றி >>> பட்டி = பாக்கும் வெற்றிலையும் வைத்த கட்டு / சுருள்.
பட்டிகன்
திருடன்
பட்டிகன்
பட்டி (=சிறுதுணி) + கண் >>> பட்டிகண் >>> பட்டிகன் = சிறுதுணியால் கண்ணை மறைத்துக் கொள்பவன்.
பட்டிகை
ஏட்டுக் கட்டு
பற்றிகை
பற்று (= கட்டு) >>> பற்றிகை >>> பட்டிகை = கட்டப்பட்டது.
பட்டிகை
மேகலை, கச்சை
பற்றிகை
பற்று (= கட்டு, அணி) >>> பற்றிகை >>> பட்டிகை = கட்டப்படுவது / அணியப்படுவது.
பட்டிசம்
ஆயுதம்
பட்டியம்
படு (=அழி) + இயம் (=கருவி) = பட்டியம் >>> பட்டிசம் = அழிவைத் தரும் கருவி.
பட்டிமம்
பள்ளிக்கூடம்
பட்டிமம்
பாட்டு (=கல்வி) >>> பட்டிமம் = கல்விச்சாலை
பட்டிமை
களவு, வஞ்சனை
பட்டிமை
பட்டி (=சிறுதுணி) + இமை >>> பட்டிமை = சிறுதுணியைக் கண்ணில் கட்டிக்கொண்டு திருடுதல், ஏய்த்தல்.
பட்டியல்
படுக்கைக் கல்
பட்டியல்
படு + இயல் = பட்டியல் = படுக்கை நிலைக் கல்.
பட்டியல், பட்டி
அட்டவணை
பாட்டியல்
பாடு (=கூறு, வகை) + இயல் = பாட்டியல் >>> பட்டியல் = வகைப்படுத்திச் செய்யப்பட்டது.
பட்டோலை
குறிப்போலை
பற்றோலை
பற்று (=குறிப்பு) + ஓலை = பற்றோலை >>> பட்டோலை = குறிப்புக்கள் அடங்கிய ஓலை
படர்
வீரர்
படையர்
படை >>> படையர் >>> படார் >>> படர் = வீரர்
படர், படன்
இழிமக்கள், ஏவலர்
படர், படன்
படு (=தாழ், வணங்கு) >>> படர் = பிறரைப் பணிந்து வாழும் தாழ்நிலை மக்கள்.
படலம்
வகை, பிரிவு
பாறலம்
பாறு >>> பாறல் (= வகுத்தல்) >>> பாறலம் >>> பாடலம் >>> படலம் = வகை, பிரிவு.
படலம்
மேற்கூரை
படலம்
படு >>> படல் (=மறைத்தல்) >>> படலம் = மறைப்பு
படலம்
ஏடு, அடுக்கு
படலம்
படு (=பொருந்து, படி) >>> படலம் = மேலே படிவது.
படலம்
நிலம், உலகம்
படலம்
படு (=கிட) >>> படலம் = கிடப்பது = நிலம்.
படலம்
தலை அணி
படலம்
பாடு (=பெருமை) >>> படலம் = சிறப்பு அணி
படலம், படலை
கூட்டம்
படளம்
படு (=பொருந்து, கூடு) + அளம் (=செறிவு) = படளம் >>> படலம் = செறிந்த கூட்டம்.
படாகை
பெருங்கூட்டம்
படாகை
படு (=மிகுதி) + ஆக்கம் (=கூட்டம்) >>> படாக்கம் >>> படாகை = மிகுதியான கூட்டம்.
படாகை, படாகம்
ஓவியம் தாங்கிய துணி
படாக்கம்
படம் (=உருவம்) + ஆக்கம் (=துணி) = படாக்கம் >>> படாகம், படாகை = உருவம் வரைந்த துணி.
படாடோபம்
பெருமை பீற்றும் செயல்கள்
பாட்டோப்பம்
பாடு (=பெருமை) + ஓப்பு (=உயர்த்து) + அம் = பாட்டோப்பம் >>> படாடோபம் = பெருமையை உயர்த்திக் காட்டச் செய்யப்படுவன. 
படாந்தரம்
முழுப்பொய்
படாந்தரம்
படு + அந்தரம் (=வெற்றிடம், பொய்) = படாந்தரம் = முழுப்பொய். ஒ.நோ: படுமோசம் = முழுமோசம்.
படி
பகை
பாறி
பாறு (= பிரி) >>> பாறி >>> பாடி >>> படி = பிரிவை உண்டாக்குவது = பகை.
படி
உவமை, நகல்
படி
படு (=ஒப்பு) >>> படி = ஒப்புமை, ஒப்புடையது.
படி
பூமி
படி
படு (=கிட) >>> படி = கிடப்பது = நிலம், பூமி
படிகம்
பிச்சை
படிகம்
படி (= பொருள்) + இகு (=தாழ்) + அம் = படிகம் = தாழ்ந்து பெறப்படும் பொருள்.
படிகம்
பளிங்கு
பாடிகம்
பாடு (=பட்டை, பக்கம்) + இங்கம் (=பொருள்) >>> பாடிங்கம் >>> படிக்கம் >>> படிகம் = பட்டையான பல பக்கங்களைக் கொண்ட பொருள்..
படிகம், படிதம், படுதம்
கூத்து
படிகம், படிதம், படுதம்
படு (=வளை, வருந்து) >>> படுதம், படிதம், படிகம் = உடலை வளைத்து வருந்திச் செய்யப்படுவது.
படிகர்
வாயிற்காவலர்
படிகர்
படி (=வாசல்) >>> படிகர் = வாயிற்காவலர்
படிசம்
தூண்டில்
படிச்சம்
படி (=இணங்கு, அகப்படு) >>> படிச்சு (=அகப்படுத்து, சிக்கவை) >>> படிச்சம் >>> படிசம் = சிக்கவைப்பது. 
படிதம்
துதி, பாட்டு
படிதம்
படி (=பாடு) >>> படிதம் = பாடப்படுவது = பாட்டு
படிமம்
வடிவம்
வடிவம்
படிமம் >>> வடிவம்
படிமம், படிமை, படிவம்
விரதம், கட்டுப்பாடு
படிமம், படிமை, படிவம்
படி (= இணங்கு, கட்டுப்படு) >>> படிமம் = கட்டுப்பாடு, விரதம்.
படிமம், படிவம்
பொம்மை, மாதிரி
படிமம், படிவம்
படி (=உவமை, ஒப்பு) >>> படிமம் = ஒப்பானது, போலியானது, பொம்மை
படிலன்
வேலையாள்
படிலன்
படி (=அடங்கு) >>> படிலன் = அடங்கி நடப்பவன்.
படீரம்
சந்தனம்
படீரம்
பாடு (=பூச்சு) + ஈரம் (=குளிர்ச்சி) = பாடீரம் >>> படீரம் = குளிர்ச்சி தரும் பூச்சு.
படீரம்
வயல்
படீரம்
படு (=மிகுதி) + ஈரம் = படீரம் = ஈரம் மிகுந்த இடம்.
படீரம்
உயரம்
பாடிலம்
பாடு (= தாழ்வு) + இலம் >>> பாடிலம் >>> படீரம் = தாழ்வு இல்லாதது = உயரம்.
படீரம்
வயிறு
பற்றிறம்
பற்று (=உணவு) + இறு (=தங்கு) + அம் = பற்றிறம் >>> பட்டிரம் >>> படீரம் = உணவு தங்குமிடம்.
படுதா
திரைச்சீலை
படுதை
படு (=மறை) >>> படுதை >>> படுதா = மறைக்க / மூட உதவும் துணி.
படோல்
புடலங்காய்
புடல்
புடல் >>> படோல்
படோலகம்
சிப்பி, நத்தை
பற்றொல்லகம்
பற்று (=வீடு, கூடு) + ஒல்லு (=தாங்கு, சும) + அகம் (=தான்) = பற்றொல்லகம் >>> பட்டொல்லகம் >>> படோலகம் = தன் வீட்டைத் தானே சுமப்பது.
பண்டம்
பாத்திரம்
பற்றம்
பற்று (=கொள்) >>> பற்றம் >>> பட்டம் >>> பண்டம் = கொள்ளும் கலம். ஒ.நோ: பற்று (=கொள்) >>> பற்றல் >>> பத்தல், பத்தர் = கொள்கலம்.
பண்டம்
இயற்கைப் பொருள்
மண்ணம்
மண் (=நிலம்) >>> மண்ணம் >>> மண்டம் >>> பண்டம் = மண்ணில் இயல்பாகத் தோன்றியவை.
பண்டம்
செய்யப்பட்ட பொருள்
பண்ணம்
பண்ணு (=செய்) >>> பண்ணம் >>> பண்டம் = செய்யப்பட்ட பொருள்.
பண்டம், பண்டி
வயிறு, உடல்
பற்றம்
பற்று (=உணவு, பாத்திரம்) >>> பற்றம் >>> பட்டம் >>> பண்டம் = உணவுப் பாத்திரம் = வயிறு, உடல்.
பண்டவாளம்
கைம்முதல்
பண்டவளம்
பண்டம் (=பொருள்) + வளம் = பண்டவளம் >>> பண்டவாளம் = பொருள்வளம்.
பண்டனம்
போர்
பாற்றணை
பாற்று (=அழி) + அணை (=நெருங்கு) = பாற்றணை >>> பாட்டணை >>> பண்டனம் = நெருங்கி அழிக்கை
பண்டனம்
கவசம்
பண்டணம்
பண்டம் (=உடல், மார்பு) + அணம் = பண்டணம் >>> பண்டனம் = மார்புடன் அணைந்து இருப்பது.
பண்டாரம்
செல்வம்
பண்டாரம்
பண்டம் (=பொருள்) + ஆர் (=நிறை) + அம் = பண்டாரம் = பொருள் நிறைவு.
பண்டாரம்
பூ கட்டுபவர்
பண்டாரம்
பண்டம் (=பூ) + ஆர் (=கட்டு) + அம் = பண்டாரம் = பூக்களைக் கட்டுபவர்.
பண்டாரம்
பரதேசி
பற்றற்றம்
பற்று + அற்றம் = பற்றற்றம் >>> பட்டறம் >>> பண்டாரம் = பற்று இல்லாதவர்.
பண்டாரம்
ஏழை
பண்டற்றம்
பண்டம் (=பொருள்) + அற்றம் = பண்டற்றம் >>> பண்டாரம் = பொருள் அற்றவர்.
பண்டி
வண்டி
வண்டி
வட்டம் >>> வட்டை (=சக்கரம்) >>> வட்டி >>> வண்டி >>> பண்டி = சக்கரங்களைக் கொண்டது.
பண்டி
யானை
மண்டி
மண்டு (= நிறைய உண் ) >>> மண்டி >>> பண்டி = நிறைய உண்பது.
பண்டிகை
திருவிழா
பற்றீகை
பற்று (=அன்பு, பொருள்) + ஈகை (=கொடை) = பற்றீகை >>> பட்டீகை >>> பண்டிகை = ஒருவருக்கொருவர் அன்பையும் பொருளையும் பரிமாறிக் கொள்ளும் நிகழ்வு. 
பண்டிதம்
கல்வி
பண்டிறம்
பண் (=இசை, பாட்டு) + திறம் = பண்டிறம் >>> பண்டிதம் = இசை பாடும் திறமை.
பண்டிதம்
வைத்தியம்
பற்றிதம்
பற்று (=மருந்து) + இதம் (=நன்மை) = பற்றிதம் >>> பட்டிதம் >>> பண்டிதம் = மருந்தினால் நன்மை உண்டாக்குதல்.
பண்டிதன்
புலவன்
பண்டிதன்
பண்டிதம் (=கல்வி) >>> பண்டிதன் = கற்றவன்.
பண்டிதன், பண்டுவன்
வைத்தியன்
பண்டிதன், பண்டுவன்
பண்டிதம் / பண்டுவம் (=வைத்தியம்) >>> பண்டிதன் / பண்டுவன் = வைத்தியன்
பண்டுவம்
வைத்தியம்
பற்றுவம்
பற்று (=மருந்து) + உவம் (=மகிழ்ச்சி) = பற்றுவம் >>> பட்டுவம் >>> பண்டுவம் = மருந்தினால் மகிழ்ச்சியை உண்டாக்குதல்.
பண்டை
கல்வி
பற்றை, பண்ணை
(1). பற்று (=உணர், அறி) >>> பற்றை >>> பட்டை >>> பண்டை = அறியப்படுவது. (2) பண்ணை (= பாட்டு) >>> பண்டை = கல்வி. 
பண்ணியம்
இயற்கைப் பொருள்
மண்ணியம்
மண் (=நிலம்) >>> மண்ணியம் >>> பண்ணியம் = நிலத்தில் இயல்பாகத் தோன்றியவை.
பண்ணியம்
செய்யப்பட்ட பொருள்
பண்ணியம்
பண்ணு (=செய்) >>> பண்ணியம் = செய்யப்பட்ட பொருட்கள்.
பணதரம்
நல்லபாம்பு
பணதரம்
பணம் (=படம்) + தரம் (=தலை) = பணதரம் = படம் உடைய தலையைக் கொண்டது = நல்ல பாம்பு.
பணம்
உருவக் காசு
பண்ணம்
பண்ணு (=அலங்கரி, வரை) >>> பண்ணம் >>> பணம் = வரையப்பட்ட உருவத்தைத் தாங்கியது.
பணம்
பாம்பின் பொறி, பாம்பு
பண்ணம்
பண்ணு (= அலங்கரி, வரை) >>> பண்ணம் >>> பணம் = (1) வரையப்பட்ட உருவம். (2) வரையப்பட்ட உருவத்தைத் தாங்கியது.
பணவம்
பறை
பண்ணவம்
பண்ணு (=ஒலி, இசை) >>> பண்ணவம் >>> பணவம் = இசைக்கப்படுவது = பறை. 
பணவன்
வேலைக்காரன்
பண்ணவன்
பண்ணு (= பணி, செய்) >>> பண்ணவன் >>> பணவன் = பணிந்து செய்பவன்.
பணாகரம்
நல்ல பாம்பு
பணாகரம்
பணம் (=படம்) + அகரம் (=தலை) = பணாகரம் = படம் உடைய தலையைக் கொண்டது.
பணி, பணினம்
நல்ல பாம்பு
பணி, பணினம்
பணம் (=படம்) >>> பணி, பணினம் = படமுடையது
பணிக்கம், படிக்கம், படிக்கன்
எச்சில் பாத்திரம்
பணிக்கம், படிக்கம், படிக்கன்
பணி (= வளை, குனி) + இகு (= சொரி, உமிழ்) + அம் >>> பணிகம் >>> பணிக்கம் >>> படிக்கம் = குனிந்து உமிழும் எச்சிலுக்கான பாத்திரம்.
பணிக்கம், பணிக்கை
திருத்தம்
பண்ணிகம்
பண்ணு (=அலங்கரி, திருத்து) >>> பண்ணி >>> பண்ணிகம் >>> பணிக்கம் = திருத்தம்.
பணிக்கன்
ஆசிரியன்
பணிக்கன்
பணிக்கம் (=திருத்தம்) >>> பணிக்கன் = திருத்தம் செய்பவன்.
பணிக்கன்
தலைவன், யானைப் பாகன்
பணிக்கன்
பணி (=கட்டளையிடு) >>> பணிக்கன் = கட்டளை இடுபவன்.
பணிதம்
பந்தயப் பொருள்
பணைதம்
பணை (=கட்டு, பிணி) >>> பணைதம் >>> பணிதம் = ஈடாகக் கட்டப்பட்ட பொருள்.
பணிதி
சொல்
பன்னிதி
பன்னு (=சொல்) >>> பன்னிதி >>> பணிதி = சொல்லப்பட்டது = சொல்.
பணையம், பணயம்
ஈட்டுப் பொருள்
பணையம், பணயம்
பணை (=கட்டு, பிணி) >>> பணையம் >>> பணயம் = ஈடாகக் கட்டப்பட்டது.
பதக்கணம், பிரதட்சணம்
வட்டமாய்ச் சுற்றி வருதல்
வலக்கணம்
வல (= சுற்று) + கணம் (=வட்டம்) = வலக்கணம் >>> பறக்கணம் >>> பதக்கணம் >>> ப்ரதக்ச~ணம் >>> பிரதட்சணம் = வட்டமாய்ச் சுற்றி வருதல்.
பதக்கம்
அணிவிக்கப்படும் தங்கம்
பெய்தங்கம்
பெய் (=அணிவி) + தங்கம் = பெய்தங்கம் >>> பெதக்கம் >>> பதக்கம் = அணிவிக்கப்படும் தங்கம்
பதகம்
பறவை
பறகம்
பற >>> பறகம் >>> பதகம் = பறப்பது
பதங்கம்
வெட்டுக்கிளி
பாறாக்கம்
பாறு (=அழிவு, கேடு) + ஆக்கம் (=விளைச்சல்) = பாறாக்கம் >>> பதங்கம் = விளைந்த பயிர்களை அரித்துக் கேட்டைத் தரும் பூச்சி.
பதங்கம்
பாதரசம்
பாறங்கம்
பாறு (=அழிவு, கேடு) + அங்கம் (=பொருள்) = பாறங்கம் >>> பதங்கம் = அழிவைத் தரும் பொருள்.
பதங்கம்
அடியில் படியும் மசிப் பொருள்
மைதங்கம்
மை + தங்கு + அம் = மைதங்கம் >>> பைதங்கம் >>> பதங்கம் = மைபோலத் தங்கும் பொருள்.
பதங்கன்
சூரியன்
வறக்கன்
வறக்கு >>> வதக்கு (=உலர்த்து) >>> வதக்கன் >>> பதங்கன் = உலர்த்துபவன் = சூரியன்
பதங்கு
தரையில் உள்ள பதுங்கு குழி
பதகம், பதுங்கு
(1). பது (=மறை, ஒளி) + அகம் (=இடம்) = பதகம் >>> பதங்கம் >>> பதங்கு = ஒளியும் இடம். (2) பதுங்கு (=ஒளி, மறை) >>> பதங்கு = ஒளியும் இடம்.
பதங்கு
கூரை
பதகம்
பது (=மூடு, மறை) + அகம் (=வீடு) = பதகம் >>> பதங்கம் >>> பதங்கு = வீட்டிற்கு மறைப்பு தருவது
பதங்கு
அறுக்கப்பட்டது, பாதி
பாறங்கம்
பாறு (=அறு) + அங்கம் (=பொருள்) = பாறங்கம் = பதங்கம் >>> பதங்கு = அறுக்கப்பட்ட பொருள்.
பதடி
வில்
மாறடி
மாறு (=வளை) + அடி (=வடிவம்) = மாறடி >>> பதடி = வளைந்த வடிவம் கொண்டது.
பதணம், பதனம்
சுவர், மதில்
பதணம்
பது (=மறை) + அணம் = பதணம் = மறைப்பை உண்டாக்குவது = சுவர்.
பத்தகாரன்
சமையல்காரன்
வத்தகாரன்
வத்தம் (=உணவு) + காரன் (=செய்பவன்) = வத்தகாரன் >>> பத்தகாரன் = சமையற்காரன்
பத்தசை
அமுதம்
பத்தசை
பதம் (= இனிமை) + அசை (=உணவு) = பத்தசை = இனிமை மிகுந்த உணவு.
பத்ததி
ஒழுங்கு, வழி, நெறி.
பாற்றது
பாற்று (= வகு, வரையறு) >>> பாற்றது >>> பாற்றதி >>> பத்ததி = வகுக்கப் / வரையறுக்கப் பட்டது.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

உங்கள் கருத்துக்களைத் தமிழில் தட்டச்சு செய்யும் வழி:
வலப்பக்கத்தில் உள்ள பகுதியில் தமிழ் ஒலிகளை ஆங்கில எழுத்துக்களில் அசசடித்து நகல் செய்து இங்கே ஒட்டலாம்.