வெள்ளி, 20 மார்ச், 2020

சமக்கிருதத்தில் உள்ள நேரடி & மூலத் தமிழ்ச் சொற்களின் தோற்றம் - பகுதி 11


பிறசொல்
பொருள்
தமிழ்ச்
சொல்
மூலச்சொல்லும்
தோன்றும் முறையும்
அக்கதம், அட்சதம், அக்கதை, அட்சதை
அரிசி முதலான தானியம்
அக்கம்
அக்கம் (=தானியம்) >>> அக்கதம் >>> அக்ச~தம் >>> அட்சதம், அட்சதை = அரிசி முதலான தானியம்.
அக்கம்
கண்
ஆகம்
அகம் (=அன்பு, காதல்) >>> அக்கம், ஆகம் = காதலை உண்டாக்கிப் பெருக்கும் உறுப்பு. = கண். ஒ.நோ: நே (=அன்பு, காதல்) + திறம் (=மிகுதி) = நேத்திறம் >>> நேத்திரம் = காதலுக்கு வழிவகுத்துப் பெருக்குவது = கண்.
அகமம், அகம்
மரம்
அகைமம்
அகை (=கிளை) >>> அகைமம் >>> அகமம், அகம் = கிளைக்கும் இயல்புடையது = மரம்.
அருணம்
ஒளி
அறுணம்
அறு >>> அறுணம் >>> அருணம் = அறுக்கும் இயல்புடையது = ஒளி. ஒ.நோ: (1) பகு (=அறு) >>> பகர், பக்கம் = அறுக்கும் இயல்புடையது = ஒளி. (2) பகு (=அறு) >>> பகல் = ஒளி.
அருணன்
சூரியன்
அறுணன்
அறுணம் (=ஒளி) >>> அறுணன் = ஒளி தருபவன்.
அனுகூலம்
நட்பு, உதவி
அணுகூளம்
அணுகு (=நெருங்கு, பொருந்து) + உள்ளம் (=எண்ணம்) = அணுகூளம் >>> அனுகூலம் = நெருங்கிய / பொருந்திய எண்ணம் உடைமை = நட்பு, உதவி.
ஆரூடம்
சோதிட முறை
ஆருடம்
ஆர் (=பொருந்து) + உடு (=விண்மீன்) + அம் = ஆருடம் >>> ஆரூடம் = கேள்வி கேட்கும் நேரத்துடன் பொருந்தி விண்மீன்கள் அமைந்திருக்கும் நிலையைக் கணக்கிட்டுப் பதில் சொல்லும் சோதிட முறை.
ஆலம்பனம், ஆலம்பம்
பூமி, பற்றுக்கோடு
ஆலம்பனம்
ஆல் (=நீர்) + அம்பு (=வளையல்) + அனம் = ஆலம்பனம் >>> ஆலம்பம் = நீரை வளையல் போலச் சூடியது = பூமி >>> உயிர்களின் பற்றுக்கோடு
உபாசகர்
வழிபடுவோர்
உவாசகர்
உவாசி (=வழிப்படு) >>> உவாசகர் >>> உபாசகர் = வழிப்படுவோர் = பின்பற்றுவோர்.
உபாசனை, உபாசனம்
வழிபாடு
உவாசனை, உவாசனம்
உவாசி (=வழிப்படு) >>> உவாசனை, உவாசனம் >>> உபாசனை, உபாசனம் = வழிபாடு
உபாசி
வழிப்படு
உவாசி
உவாயம் (= வழிமுறை) >>> உவாசி >>> உபாசி = வழிப்படு
உபாயம்
வழிமுறை
உய்வாயம்
உய் (=வாழ், செல்) + வாய் (=வழி) + அம் = உய்வாயம் >>> உவாயம் >>> உபாயம் = வாழும் / செல்லும் வழி.
உவணம்
கழுகு
உவணம்
உவண் (=மேலிடம், உயரம்) >>> உவணம் = உயரமான இடத்தில் பறக்கும் பறவை.
கமலம்
தாமரை
கமலம்
கப்பு (=மூடு) >>> கம்மு >>> கம்மல் >>> கமலம் = இரவில் மூடிக் கொள்ளும் மலர்.
கமனம்
செல்லுகை, பயணம்
கமனம்
கமழ் <<< கம (=பரவு, செல்) >>> கமனம் = பரவுகை, செல்லுகை.
கமனி
செல், பயணி
கமனி
கமனம் (=பயணம்) >>> கமனி = செல், பயணி
குக்கன்
நாய்
குங்கன்
குங்கு (=குன்று, இழி) >>> குங்கன் >>> குக்கன் = இழிவானவன் >>> நாய்.
குகரம்
குகை
கொக்கரம்
கொக்கு (= குத்து, துளை ) >>> கொக்கரம் >>> குகரம் = துளையுடையது
குகை
குகை
கொக்கை
கொக்கு (= குத்து, துளை) >>> கொக்கை >>> குக்கை >>> குகை = துளையுடையது. 
குங்குமம், குக்கில், குங்கிலியம்
பொடி
கொங்கு
கொங்கு (= பொடி) >>> குங்கு >>> குங்குமம், குங்கிலியம் >>> குக்கில்.
சக்கரை
கரும்பில் இருந்து எடுக்கப்படும் இனிப்பு
சக்கறை
சக்கை (=நார்) + அறல் (=நீர்) = சக்கறல் >>> சக்கறை >>> சக்கரை = நாருக்குள் நீரைப் பொதித்து வைத்திருப்பது = கரும்பு >>> கரும்பில் இருந்து எடுக்கப்படும் இனிப்பு.
சதுரம்
நான்கு சமமான இணையான பக்கமுடையது
செந்தூரம்
செம்மை (=நேர்மை, ஒற்றுமை) + தூரம் (=அளவு) = செந்தூரம் >>> செத்தூரம் >>> செதுரம் >>> சதுரம் =  செங்குத்தான ஒத்த அளவுள்ள பக்கங்களைக் கொண்டது.
சமாதி
இறைவனுடன் கலத்தல்
செமாதி
செம்மை (=ஒற்றுமை) + ஆதி (=பரம்பொருள்) = செமாதி >>> சமாதி = பரம்பொருளுடன் ஒன்றாதல்.
சா^ச்`தி
அதிகம்
சாத்தி
சாற்று (= விவரி, பெருக்கு) >>> சாற்றி >>> சாத்தி >>> சா^ச்`தி = பெருக்கம், மிகுதி, அதிகம்.
தர்க்கம், தருக்கம்
பேச்சு
தருக்கம்
தருக்கு (=பேசு) >>> தருக்கம் >>> தர்க்கம் = பேச்சு
தருக்கு
பேசு
தலுக்கு
தாலு (=ஒலி) >>> தலுக்கு >>> தருக்கு = பேசு
தைலம்
எண்ணெய்
நைலம்
(2). நை (=நசுக்கு, பிழி) >>> நைலம் >>> தைலம் = நசுக்கிப் பிழிந்து எடுக்கப்பட்டது. ( நகர தகரப் போலி) ஒ.நோ: நிமிர் >>> திமிர், கொந்து >>> கொத்து.
நீகம்
மேகம், தவளை
நிழக்கம்
நிழ (= ஒலி ) >>> நிழக்கம் >>> நியக்கம் >>> நீகம் = ஒலி செய்வது = மேகம், தவளை.
நீகாசம்
ஒப்புமை
நிகழம்
நிகர் (=ஒப்பு) >>> நிகழ் >>> நிகழம் >>> நிகசம் >>> நீகாசம் = ஒப்புமை.
நீகாசம்
உண்மை
நீகாழம்
நீ (=இன்மை) + காழம் (=கருப்பு, குற்றம், பொய்) = நீகாழம் >>> நீகாசம் = பொய் இன்மை.
நீகாமன்
கப்பல் மாலுமி
நீக்காமன்
நீங்கு (=கட) >>> நீக்கு (=கடக்கச்செய்) + ஆம் (=நீர்) + அன் = நீக்காமன் >>> நீகாமன் = நீரைக் கடக்கச் செய்பவன்.
நீகாரம்
வெண்பனி
நீகாரம்
நீ (=இன்மை) + காரம் (=கருமை) = நீகாரம் = கருமை அற்றது = வெண்மை >>> வெண்பனி
நீகாரம்
அவமதிப்பு
நீகாரம்
நீ (=இழிவுசெய்) + காரம் (=செயல்) = நீகாரம் = இழிவு செய்தல்.
நீகான், நீயான்
கப்பல் மாலுமி
நீக்காமன்
நீக்காமன் >>> நீகான் >>> நீயான்.
நீச்சம், நீசம்
இழிவு, தாழ்வு, பள்ளம்
நீச்சம், நீசம்
(3). நீ (=இழி) >>> நீச்சு (=இழிவுசெய்) >>> நீச்சம், நீசம் = இழிவு, தாழ்வு >>> தாழ்வானது = பள்ளம்
நீசம்
மஞ்சள்
நிழல்
நிழல் (=ஒளி) >>> நிசல் >>> நீசம் = ஒளியுடையது
நீடம், நீளம்
பறவைக் கூடு
நீடம், நீளம்
நீடு / நீளு (=இரு, தங்கு) >>> நீடம் / நீளம் = தங்குமிடம்
நீதம்
தானியம்
நிழத்தம்
நிழத்து (= வற்று, உலர்) >>> நிழத்தம் >>> நியத்தம் >>> நீதம் = வற்றியது = தானியம். ஒ.நோ: அக்கு (=சுருங்கு, வற்று) >>> அக்கம் = வற்றியது = தானியம்.
நீபம்
தோற்றுவாய், காரணம்
நீவம்
நிவ (=தோன்று) >>> நீவம் >>> நீபம் = தோற்றுவாய் = காரணம்
நீர்
நீர்
நீர்
(1). ஈர் (=ஈரம்) >>> ஞீர் >>> நீர் = ஈரமுடையது. (2). ஈர் (=நீளு, ஒழுகு) >>> ஞீர் >>> நீர் = ஒழுகுவது
நீரசம்
தாமரை
நீரழல்
நீர் + அழல் (=தீ) = நீரழல் >>> நீரசல் >>> நீரசம் = நீரில் தோன்றும் தீ போன்ற மலர்.
நீரதம்
மேகம்
நீரறம்
நீர் + அறம் (=கொடை) = நீரறம் >>> நீரதம் = நீர்க்கொடை செய்வது
நீரதம்
நீரற்றது
நீரற்றம்
நீர் + அற்றம் (=இன்மை) = நீரற்றம் >>> நீரத்தம் >>> நீரதம் = நீரற்றது
நீரதி
கடல்
நீரதி
நீர் + அதி (=மிகுதி) = நீரதி = மிகுதியான நீரைக் கொண்டது
நீராஞ்சனம், நீராஞ்சனை, நீராசனம், நீராசனை
ஆரத்தி
நீரஞ்சனம்
நீர் + அஞ்சனம் (=கருமை) = நீரஞ்சனம் >>> நீராஞ்சனம் >>> நீராசனம் = நீரும் கருப்பு மையும் கொண்டு கழிப்பு செய்தல்.
நீரூபம்
காற்று, ஆகாயம்
நையுருவம்
நை (=இன்மை) + உருவம் = நையுருவம் >>> நீருவம் >>> நீரூபம் = உருவம் அற்றவை = காற்று, ஆகாயம்
நீல்
காற்று
நீள்
நீள் (=கட, பரவு) >>> நீல் = பரவும் இயல்பினது.
நீலம்
பனை மரம்
நீளம்
நீளம் (=உயரம்) >>> நீலம் = உயரமான மரம். .
நீலாஞ்சனம்
மின்னல்
நீலாஞ்சனம்
நீல் (=இருள்) + ஆஞ்சு (=பிரி, கிழி) + அனம் = நீலாஞ்சனம் = இருளைக் கிழிப்பது = மின்னல்.
நீவரகம்
வறட்சி, பஞ்சம்
நீர்வறக்கம்
நீர் + வறக்கம் = நீர்வறக்கம் >>> நீவரகம் = நீரின்றி வறண்ட நிலை = வறட்சி, பஞ்சம்.
நீவரம்
சேறு
நீர்வறம்
நீர் + வறம் = நீர்வறம் >>> நீவரம் = நீர் வறள்வதால் உண்டாவது = சேறு
நீவரம்
தண்ணீர்
நீள்வாரம்
நீள் + வார் (=ஒழுகு) + அம் = நீள்வாரம் >>> நீவரம் = நீளமாக ஒழுகும் தன்மை கொண்டது = நீர்
நீவரம்
வியாபாரம்
நீபாரம்
நீ (=கழி) + பாரம் (=சரக்கு, பொருள்) = நீபாரம் = நீவரம் = சரக்கினை விற்றுக் கழித்தல். ஒ.நோ: விழு (=கழி) + பாரம் = விழுபாரம் >>> வியுபாரம் >>> வியாபாரம்.
நீவி
ஆடை
நீவி
நீவு (=அறு) >>> நீவி = அறுக்கப்பட்டது = அறுவை = ஆடை.
நீழல்
காற்று
நீழல்
(1). நிழ (=இல்லையாகு, நுணுகு) >>> நீழல் = இல்லை என்பதாக நுட்பமாக இருப்பது = காற்று. (2) நீள் (= கட, பரவு) >>> நீளல் >>> நீழல் = பரவும் இயல்பினது.
நீளை
காற்று
நீளை
நீள் (=பரவு, பாய்) >>> நீளை = பரவும் / பாயும் இயல்புடையது
நூதனம்
புதுமை
நொதுமம்
நொதுமம் (=புதுமை) >>> நொதுனம் >>> நூதனம்.
நூதனன், நூதனி
புதியவன், அயலான்
நொதுமன்
நொதுமம் (=புதுமை) >>> நொதுமன் >>> நொதுனன் >>> நூதனன் >>> நூதனி = புதியவன்.
நூபம்
காளை மாடு
நுவ்வம்
நுவ்வு (=இடி, குத்து) >>> நுவ்வம் >>> நுப்பம் >>> நூபம் = கொம்புகளால் குத்துவது.
நூபரம், நூபுரம்
சிலம்பு, கிண்கிணி
நுவறம்
நுவறு (=சொல், ஒலி) >>> நுவறம் >>> நூபரம் >>> நூபுரம் = ஒலி செய்வது = சிலம்பு. ஒ.நோ: சிலம்பு (=ஒலி) >>> சிலம்பு = ஒலி செய்வது = கிண்கிணி
நூனம்
குறைபாடு
நூணம்
நுணு (=சிறுகு, குறை) >>> நூணம் >>> நூனம் = குறைபாடு.
நூனம்
உறுதி
நோனம்
நோன் (=வலிமை, உறுதி) >>> நோனம் >>> நூனம் = உறுதி.
நூனாயம்
தந்திரம்
நுவனயம்
நுவல் (=பேச்சு) + நயம் (=நுண்மை) = நுவனயம் >>> நூனாயம் = நுட்பமான பேச்சு >>> தந்திரம்
நெட்டம்
மிளகு
நெட்டம்
நெடி (=காரம்) >>> நெட்டம் = காரமானது
நெதி
தியானம்
நெதி
நிது (=இமைமூடு) >>> நிதி >>> நெதி = இமைமூடிய நிலை.
நேத்திரம்
கண்
நேத்திறம்
நே (=அன்பு, காதல்) + திறம் (=வழி, மிகுதி) = நேத்திறம் >>> நேத்திரம் = காதலுக்கு வழிவகுத்துப் பெருக்குவது = கண். ஒ.நோ: நயன் (=அன்பு, காதல்) >>> நயனம் = காதலை உண்டாக்கிப் பெருக்கும் உறுப்பு = கண்.
நேத்திரம்
பட்டு ஆடை
நெய்த்திறம்
நெய் (=பளபள) + திறம் (=ஆடை) = நெய்த்திறம் >>> நேத்திரம் = பளபளக்கும் ஆடை.
நேதா
தலைவன்
நெத்தன்
நெற்றி (=முன்பகுதி) >>> நெத்தி >>> நெத்தன் >>> நேதா = முன்னால் இருப்பவன், வழிநடத்துவோன் = தலைவன்.
நேபத்தியம், நைபத்தியம்
வேசம், அலங்காரம்
நெய்ப்பத்தியம்
நெய்ப்பு (=பளபளப்பு) + அத்து (=பூசு) + இயம் = நெய்ப்பத்தியம் >>> நைபத்தியம், நேபத்தியம் = பளபளப்பு ஏறப் பூசுதல் = அலங்காரம்.
நேமகம்
முறை, ஒழுங்கு, விதி
நிழவகம்
நிழ (=காப்பாற்று, முறைசெய்) + அகம் = நிழவகம் >>> நியமகம் >>> நேமகம் = காக்கும் முறை, ஒழுங்கு, விதி
நேமகம்
வீடு
நிழவகம்
நிழ (=காப்பாற்று, முறைசெய்) + அகம் = நிழவகம் >>> நியமகம் >>> நேமகம் = பாதுகாப்பு தருவது = வீடு.
நேமம்
முடிவு, விதி, தீர்மானம்
நிழவம்
நிழ (=காப்பாற்று, முறைசெய்) >>> நிழவம் >>> நியமம் >>> நேமம் = காக்கும் முறை, விதி, தீர்மானம், முடிவு
நேமம்
நேரம், பங்கு, பிளப்பு
நீவம்
நீவு (=பிரி, பகு) >>> நீவம் >>> நீமம் >>> நேமம் = பகுக்கப்பட்டது = நேரம், பங்கு, பிளப்பு
நேமம்
சாயங்காலம், வேலி, வேர், வஞ்சனை
நிழவம்
நிழ (=மறை) >>> நிழவம் >>> நியமம் >>> நேமம் = ஒளி மறையும் காலம், மறைப்பு செய்யும் வேலி, பூமிக்குள் மறைந்திருப்பது, மறைக்கும் செயல்.
நேமி
சூரியன்
நீமி
நீமம் (=ஒளி) >>> நீமி >>> நேமி = ஒளி தருபவன்.
நேமி
வட்டம், சக்கரம், மோதிரம், பூமி, கடல்
நேமி
நீமி (=சூரியன்) >>> நேமி = சூரியனின் பாதை = வட்டம் >>> வட்டவடிவப் பொருட்கள்.
நேயவை
இடுதிரை
நிழவை
நிழ (=மறை) >>> நிழவை >>> நியவை >>> நேயவை = மறைக்கும் திரை.
நேளி
தாமரை
நேளி
நெளி (=சுருளு, மூடு) >>> நேளி = இரவில் இதழ்களைச் சுருட்டி மூடிக்கொள்ளும் மலர்.
நைச்சி, நைசியம்
காகம்
நயச்சி
நய (=இணங்கு, கூடு) >>> நயச்சு (=ஒன்றாக்கு, கூட்டு) >>> நயச்சி >>> நைச்சி = பிறவற்றை அழைத்து ஒன்றாக்குவது.
நைச்சியம்
வசமாக்கல்
நயச்சியம்
நய (=இணங்கு) >>> நயச்சு (=இணக்கு) >>> நயச்சியம் >>> நைச்சியம் = இணங்கச்செய்தல், தன் வசமாக்குதல்.
நைட்டிகம்
எப்போதும்
நெட்டிகம்
நெட்டு (=நீளம்) >>> நெட்டிகம் >>> நைட்டிகம் = நெடுமையாக, தொடர்ச்சியாக, எப்போதும்
நைட்டூரியம்
கொடுமை, துன்பம்
நெட்டூரியம்
நெட்டு (=தாக்கு) >>> நெட்டுரம் >>> நெட்டூரியம் >>> நைட்டூரியம் = தாக்கி வருத்துதல், கொடுமை செய்தல்.
நைத்தியம், நைத்திகம்
நிலையானது
நிற்றியம், நிற்றிகம்
நித்தியம் (=நிலையானது) >>> நைத்தியம், நைத்திகம்
நைதிகை, நைந்திகை
ஊசிமல்லிகை, முல்லை
நாற்றிகை
நாற்றம் (=நறுமணம்) >>> நாற்றிகை >>> நாத்திகை >>> நைத்திகை >>> நைந்திகை, நைதிகை = நறுமண மலர்கள்.
நைமித்தியம், நைமித்திகம்
சிறப்பு நிகழ்வு
நியமித்தியம்
நியமிதம் (=குறிக்கப்பட்டது) + இயம் >>> நியமித்தியம் >> நைமித்தியம் = குறித்த நாளில் நிகழ்வது.
நைர்மல்லியம்
மாசின்மை
நிர்மலம்
நிர்மலம் (=மாசின்மை) >>> நைர்மல்லியம்
நைராசியம்
நம்பிக்கை இன்மை
நிராசையம்
நிர் (=இன்மை) + ஆசை (=விருப்பம், எதிர்பார்ப்பு) = நிராசை >>> நிராசையம் >>> நைராசியம் = எதிர்பார்ப்பு இன்மை
நைவனம்
வீரன்
நவையன்
நவை (=கொல், அழி) >>> நவையன் >>> நைவனம் = கொல்பவன், அழிப்பவன்.
நைவேத்தியம், நைவேதனம்
கடவுட்கான படையல்
நிவேற்றியம்
நிவேத்தியம் (=மேலோர்ப் படையல்) >>> நைவேத்தியம், நைவேதனம்
நைவேதி
கடவுட்குப் படை
நிவேற்று
நிவேத்தியம் (=மேலோர்ப் படையல்) >>> நிவேதி >>> நைவேதி = மேலோர்க்குப் படை.
ப^ச்சா, ப^ச்சி
குழந்தை
பாசான்
பசுமை (=இளமை, புதுமை) + ஆன் = பாசான் >>> பச்சான் >>> ப^ச்சா, ப^ச்சி = புதியதாகப் பிறந்த குழந்தை. 
பக்கணம்
இடம், ஊர்
பக்கணம்
பக்கம் (=இடம், ஊர்) >>> பக்கணம்
பக்கணம், பட்சணம்
உணவு
பக்குணம்
பகு + உண் + அம் = பக்குணம் >>> பக்கணம் >>> பக்ச~ணம் >>> பட்சணம் = பகிர்ந்து உண்ணப்படுவது.
பக்கம்
உணவு
பக்கம்
பக்கு (=உண்ணு) >>> பக்கம் = உணவு
பக்கம், பகர்
ஒளி
பக்கம், பகர்
பகு (=அறு) >>> பகர், பக்கம் = அறுக்கும் இயல்புடையது = ஒளி. ஒ.நோ: (1) பகு (=அறு) >>> பகல் = ஒளி. (2) நள் (=அறு) >>> நாள் = ஒளி. (3) தின் (=பிரி, வகு) >>> தினம் = ஒளி.
பக்கி
உண்ணு
பக்கு
பக்குணம் (=உணவு) >>> பக்கு >>> பக்கி = உண்ணு
பக்கி, பட்சி
பறவை
பக்கி
பக்கம் (= சிறகு) >>> பக்கி >>> பக்சி~ >>> பட்சி = சிறகுகளைக் கொண்டது = பறவை. ஒ.நோ: சிறகு = பக்கம். 
பக்குவம்
தகுதி
பாங்குவம்
பாங்கு (= தகுதி) >>> பாங்குவம் >>> பக்குவம்.
பகடி
இயற்கை
பாங்கடை
பாங்கு ( =இயல்பு) + அடை = பாங்கடை >>> பக்கடை >>> பகடி = இயல்பாக அடைந்தவை = இயற்கை.
பக்தன்
அன்பன்
பத்தன்
பத்தி (=அன்பு) >>> பத்தன் >>> பக்தன் = அன்பன்
பக்தி
அன்பு
பத்தி
பற்று (=அன்பு) >>> பத்து >>> பத்தி >>> பக்தி = அன்பு
பகம்
கொக்கு
பகம்
பக்கம் (=நரை, வெண்மை) >>> பகம் = வெண்ணிறப் பறவை
பகவன், பகவான்
சூரியன், கடவுள்
பகவன், பகவான்
பக்கம் (=ஒளி) >>> பகம் >>> பகவன், பகவான் = ஒளி தருபவன், ஒளியாக விளங்குபவன் = சூரியன், கடவுள்.
பகாலம்
மண்டையோடு
பகாலம்
பக்கம் >>> பகம் (=ஒளி, வெண்மை) + ஆலம் (=சட்டி) = பகாலம் = வெண்ணிற சட்டி = மண்டையோடு.
பகிச்~கரி
புறந்தள்ளு
பகிர்கரி
பகிர்காரம் (=விலக்கு) >>> பகிர்கரி >>> பகிச்~கரி
பகிச்~காரம்
புறந்தள்ளுகை, விலக்குகை
பகிர்காரம்
பகிர் (=வெளிப்படுத்து) + காரம் (=செயல்) = பகிர்காரம் >>> பகிச்~காரம் = புறந்தள்ளுகை = விலக்கு.
பகிர்
வெளிப்புறம்
பகிர்
பகிர் (=சொல்லு, வெளிப்படுத்து) >>> பகிர் = வெளிப்புறம்
பகிரங்கம்
வெளிப்படை
பகிராக்கம்
பகிர் (=வெளிப்புறம்) + ஆக்கம் (=செயல்பாடு) = பகிராக்கம் >>> பகிரங்கம் = வெளிப்புறச் செயல்பாடு.
பகு
அதிகமான, கூடுதலான
பகு
பகுதி (=கூட்டம்) >>> பகு = கூடு, குவி, திரள் >>> கூடுதலான. ஒ.நோ: பகுவாய் = குவிந்த வாய். பகுவாய் என்பதற்குப் பிளந்த வாய் என்பது பொருந்தாது. காரணம், வாய் என்றாலே பிளவு உடையது என்றே பொருள். 
பகுதம்
நிகழ்வது
பகிர்தம்
பகிர் (=வெளிப்படு, நிகழ்) >>> பகிர்தம் >>> பகிதம் >>> பகுதம் = நிகழ்ந்து கொண்டிருப்பது
பகுதி
இயற்கை
பாங்குதி
பாங்கு (=இயல்பு) + உதி (=தோன்று) >>> பாங்குதி >>> பக்குதி >>> பகுதி = இயல்பாகத் தோன்றியவை.
பகுதி
மந்திரி
பகுதி
பகு (=வகுத்துத் தெளிவாகக் கூறு) >>> பகுதி = வகுத்துத் தெளிவாகக் கூறுபவன் = மந்திரி
பகுமூத்திரம்
நீரிழிவு
பகுமூத்திரம்
பகு (=அதிகம்) + மூத்திரம் (=சிறுநீர்) = பகுமூத்திரம் = அதிகமாகச் சிறுநீர் கழிக்கச் செய்யும் நோய்.
பகுளம்
மிகுதி, அதிகம்
பகுளம்
பகு (=அதிகமான) >>> பகுளம் = அதிகம், மிகுதி
பங்கம்
இழிவு, கேடு, தோல்வி, அவமானம்
வாங்கம்
வாங்கு (=வளை, பணி, தாழ்) >>> வாங்கம் >>> பாங்கம் >>> பங்கம் = தாழ்வு, பணிவு >>> இழிவு, தோல்வி, அவமானம், கேடு, குற்றம், பாவம்.
பங்கம்
அலை
வாங்கம்
வாங்கு (=வளை) >>> வாங்கம் >>> பாங்கம் >>> பங்கம் = வளைவுகளைக் கொண்டது = அலை.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

உங்கள் கருத்துக்களைத் தமிழில் தட்டச்சு செய்யும் வழி:
வலப்பக்கத்தில் உள்ள பகுதியில் தமிழ் ஒலிகளை ஆங்கில எழுத்துக்களில் அசசடித்து நகல் செய்து இங்கே ஒட்டலாம்.