செவ்வாய், 28 ஜூலை, 2020

சமக்கிருதத்தில் உள்ள நேரடி & மூலத் தமிழ்ச்சொற்களின் தோற்றம் - பகுதி 39


சொல்

பொருள்

தமிழ்ச் சொல்

மூலச்சொல்லும்

தோன்றும் முறையும்

சித்திரை

முதல் மாதம்

சீத்தெறை

சீ (=ஒளி) + தெறு (=மிகு, சுடு) + ஐ = சீத்தெறை >>> சித்திரை = மிக்க ஒளியுடன் கூடிய வெப்பம் சுடும் காலம்.

வைகாசி

இரண்டாம் மாதம்

வைகாயி

வை (=கூர்மை) + காய் (=சின, எரி) + இ = வைகாயி >>> வைகாசி = சூரியன் கூரிய கதிர்களால் சினந்தெரிக்கும் காலம்

ஆனி

மூன்றாம் மாதம்

ஆனி

ஆன் (=குறை, அடங்கு) + இ = ஆனி = வெப்பம் குறைந்து அடங்கும் காலம்.

ஆடி

நான்காவது மாதம்

ஆடி

அடி (=வீசு, தாக்கு) >>> ஆடி = காற்று வேகமாக வீசித் தாக்கும் காலம்.

ஆவணி

ஐந்தாவது மாதம்

ஆபணி

ஆ (=காளை) + பணி (=வேலை) = ஆபணி >>> ஆவணி = காளைகளைக் கொண்டு வேளாண் பணியைத் தொடங்கும் காலம்.

புரட்டாசி

ஆறாவது மாதம்

பூரணாயி

பூரணம் (=நிறைவு) + அயம் (=நீர், நீர்நிலை) + இ = பூரணாயி >>> புரடாசி >>> புரட்டாசி = நீர்நிலைகள் நீரால் நிறையும் காலம்.

ஐப்பசி

ஏழாவது மாதம்

அழிமழை

அழி (=பெருகு, சிதை) + மழை = அழிமழை >>> அயிமயை >>> ஐபயி >>> ஐப்பசி = மழையின் பெருக்கத்தால் வெள்ளம் ஏற்பட்டு சிதைவு உண்டாகும் காலம். .

கார்த்திகை

எட்டாவது மாதம்

கார்த்திகை

கார் (=மேகம், மழை) + திகை (=அடங்கு, முடிவுறு) = கார்த்திகை = மேகங்கள் மழையைக் குறைத்து முடிவுறும் காலம்.

மார்கழி

ஒன்பதாவது மாதம்

மருக்களி

மருக்கம் (=காற்று) + அளி (=குளிர்ச்சி) = மருக்களி >>> மார்கழி = குளிர்ந்த காற்று வீசும் காலம்.

தை

பத்தாவது மாதம்

தை

தை (=உடு, சூடு, அலங்கரி, சூழ், மரக்கன்று, நடு, புகு) = புத்தாடை உடுத்தி மாலைசூடி அலங்கரித்த பலர் சூழ்ந்து மரக்கன்றினை நட்டுப் புத்தாண்டில் புகுகின்ற காலம்.

மாசி

பதினொன்றாம் மாதம்

வாசி

வாசி (=கல், பாடு, இசை) >>> மாசி = புதிதாகக் கற்றலும் பாடுதலும் இசைத்தலும் ஆகிய வினைகள் செய்யும் காலம்.

பங்குனி, பாற்குணம்

பன்னிரெண்டாம் மாதம்

வறக்குளம்

வறம் (=வற்றுகை, நீரில்லாமை) + குளம் (=நீர்நிலை) = வறக்குளம் >>> பாற்குணம் + இ >>> பக்குணி >>> பங்குனி = நீர்நிலைகள் நீரின்றி வற்றும் காலம்.

மாச்சரியம்

பொறாமை, பகைமை.

மாச்சலியம்

மா (=தன்மை) + சலம் (=போட்டி) + இயம் = மாச்சலியம் >>> மாச்சரியம் = போட்டியாகக் கருதும் தன்மை.

மாச்சல்

மரணம்

மாயல்

மாய் (=இற) + அல் = மாயல் >>> மாசல் >>> மாச்சல் = மரணம்

மாச்சல்

சோம்பல்

மயல்

மயல் (=சோம்பல்) >>> மசல் >>> மாச்சல்.

மாச்சல்

வருத்தம்

பய்யல்

பையா (=வருந்து) + அல் = பய்யல் >>> மாச்சல் = வருத்தம்

மாச்சி, மாச்சு, மாய்ச்சி

கைவிலங்கு

மய்யசை

மை (=குற்றம்) + அசை (=கட்டு, பிணி) = மய்யசை >>> மாயசி >>> மாய்ச்சி >>> மாச்சி = குற்றத்திற்காகக் கைகளைப் பிணிப்பது.

மாசங்கம்

மாதவிடாய்

மய்யகம்

மை (=உடல், கருமை, களங்கம்) + அகை (=வெளிப்படு) + அம் = மய்யகம் >>> மாசங்கம் = உடலில் இருந்து கருநிறத்தில் களங்கமாய் வெளிப்படுவது.

மாதம், மாசம்

காலப்பிரிவு

மதம்

மதி (=சந்திரன்) + அம் = மதம் >>> மாதம் >>> மாசம் = சந்திரனை அடிப்படையாகக் கொண்டு அமைந்த காலப்பிரிவு.

மாசலம்

நோய்

மாயலம்

மாய் (=அழி, கொல்) + அலம் (=துன்பம்) = மாயலம் >>> மாசலம் = கொல்லும் / அழிக்கும் துன்பம் = நோய்.

மாசலம்

முதலை

மாயாலம்

மாய் (=மறை, கொல்லு) + ஆலம் (=நீர்) = மாயாலம் >>> மாசலம் = நீரில் மறைந்திருந்து தாக்கிக் கொல்வது.

மாசலன்

கள்வன்

மாயலன்

மாய் (=மறை) + அலை (=திரி, இயங்கு) + அன் = மாயலன் >>> மாசலன் = மறைந்து மறைந்து இயங்குபவன்.

மாசனம்

சமுதாயம்

மாசனம்

மா (=மிகுதி) + சனம் (=மக்கள்) = மாசனம் = மக்கள் கூட்டம்.

மாசாந்தம்

அமாவாசை

பயற்றம்

பை (=ஒளி) + அற்றம் (=இன்மை, முடிவு) = பயற்றம் >>> மசத்தம் >>> மாசாந்தம் = ஒளியின் முடிவு = இருள் நிலை.

மாசி

மேகம்

மாழீ

மழை + ஈ (=தா) = மாழீ >>> மாசி = மழையைத் தருவது.

மாசிகம்

பிதிர்க்கடன்

மாயிகம்

மாய் (=இற) + இகு (=சொரி, கொடு) + அம் (=நீர், உணவு) = மாயிகம் >>> மாசிகம் = இறந்தோர்க்காக நீர்சொரிந்து உணவு படைக்கும் சடங்கு.

மாசிகை

பறவை

பாழிகை

பாழ் (=ஆகாயம்) + இக (=கட) + ஐ = பாழிகை >>> மாசிகை = ஆகாயத்தைக் கடப்பது.

மாசியம்

பிதிர்க்கடன்

மாயீயம்

மாய் (=இற) + ஈ (=கொடு) + அம் (=நீர், உணவு) = மாயீயம் >>> மாசியம் = இறந்தோர்க்காக நீரும் உணவும் படைப்பது.

விபரீதம்

துன்பம், கேடு

வீவாறிதம்

வீவு (=அழிவு, கேடு) + ஆறு (=பயன்) + இதம் = வீவாறிதம் >>> விபரீதம் = அழிவைப் / கேட்டைப் பயனாகத் தருவது.

மாசூல்

பயிரின் விளைச்சல்

பைசூல்

பை (=பசுமை, பயிர்) + சூல் (=கருப்பம், விளைச்சல்) = பைசூல் >>> பாசூல் >>> மாசூல் = பயிரின் விளைச்சல்.

மாசை

தங்கம்

பாசை

பசுமை (=அழகு, ஒளி, செல்வம்) + ஐ = பாசை >>> மாசை = அழகும் ஒளியும் மிக்க செல்வம்.

மாஞ்சம்

மாமிசம்

மாயம்

மா (=விலங்கு) + ஆய் (=அறு) + அம் (=உணவு) = மாயம் >>> மாஞ்சம் = விலங்கை அறுத்துப் பெற்ற உணவு.

மாஞ்சா

பசை

பாசாய்

பசை + ஆய் (=நுண்மை, குத்து) = பாசாய் >>> பாஞ்சா >>> மாஞ்சா = குத்தக்கூடிய நுண்ணிய பொருட்களைக் கொண்ட பசை.

மாஞ்சாதம்

நரகம்

மாய்ச்சாத்தம்

மாய் (=இற) + சாத்து (=அடி, தண்டி) + அம் = மாய்ச்சாத்தம் >>> மாஞ்சாதம் = இறந்தவர்களைத் தண்டிக்கும் இடம்.

மாஞ்சிட்டம்

இரத்தம், சிவப்பு

மாயிற்றம்

மா (=விலங்கு) + இறு (=கொல், வடி) + அம் = மாயிற்றம் >>> மாசிட்டம் >>> மாஞ்சிட்டம் = விலங்கினைக் கொல்லும்போது வடிவது = குருதி >>> குருதியின் நிறம்.

மாடம்

உழுந்து

மண்டம்

மண்டு (=பொங்கு, பெருகு) + அம் (=உணவு) = மண்டம் >>> மட்டம் >>> மாடம் = பொங்கிப் பெருகும் உணவுப் பொருள்.

மாடி

துன்பம்

பாடு

பாடு (=துன்பம்) + இ = பாடி >>> மாடி

மாடி

சினம்

மறம்

மறம் (=சினம்) + இ = மாறி >>> மாடி

மாடி

விளிம்பு

மட்டம்

மட்டம் (=எல்லை) + இ = மட்டி >>> மாடி = விளிம்பு

மாடிகை

கவசம்

மாறிகை

மறை + இகம் (=உடல்) + ஐ = மாறிகை >>> மாடிகை = உடலை மறைப்பது = கவசம்.

மாடியம்

கவசம்

மாறியம்

மறை + இயம் = மாறியம் >>> மாடியம் = மறைப்பது.

மாணவகம்

கல்வி

மாணவாக்கம்

மாணம் (=நன்மை) + ஆக்கம் (=நூல்) = மாணவாக்கம் >>> மாணவகம் = நூலால் அடையும் நன்மை.

மாணவகன்

கற்பவன்

மாணவகன்

மாணவகம் (=கல்வி) >>> மாணவகன் = கல்வியைப் பயில்பவன்

மாணவகன்

முட்டாள்

மாணாவகன்

மாணா (=நன்மையற்ற) + அகம் (=அறிவு) + அன் = மாணாவகன் >>> மாணவகன் = நன்மையற்ற அற்வுடையன்

மாணவம்

மணிமாலை

மாணாப்பம்

மணி + ஆப்பு (=கட்டு) + அம் = மாணாப்பம் >>> மாணவம் = மணிகளால் கட்டிய மாலை.

மாணவன், மாணவி

கல்வியைக் கற்பவன் / ள்

பாணாவன், பாணாவி

பாண் (=பாட்டு, கல்வி) + ஆவு (=விரும்பு) + இ /அன் = பாணாவி / பாணாவன் >>> மாணவன் = பாட்டு / கல்வியை விரும்புபவன்

மாணாக்கன்

கற்பவன்

பாணாக்கன்

பாண் (=பாட்டு, கல்வி) + ஆக்கம் (=ஈட்டம்) + அன் = பாணாக்கன் >>> மாணாக்கன் = கல்வியை ஈட்டுபவன்.

மாணி

குள்ளன்

பள்ளி

பள்ளை (=குட்டை) + இ = பள்ளி >>> மண்ணி >>> மாணி = குட்டையானவன்.

பாணி, மாணி

அழகு

வாணி

வண்மை (=அழகு) + இ = வாணி >>> பாணி >>> மாணி

மாணிக்கம்

நவமணியுள் ஒன்று

வானிங்கம்

வான் (=ஒளி, அழகு) + இங்கம் (=பொருள்) = வானிங்கம் >>> மாணிக்கம் = ஒளிரும் அழகிய பொருள்.

மாத்திரம்

தனிமை

பாற்றிறம்

பால் (=பிரிவு) + திறம் (=நிலை) = பாற்றிறம் >>> மாத்திரம் = பிரிந்திருக்கும் நிலை = தனிமை

மாத்திரம், மாத்திரை

ஒலி / இசை அளவு

மாற்றிறம்

மால் (=எல்லை, அளவு) + திறம் (=இசை, ஒலி) = மாற்றிறம் >>> மாத்திரம் >>> மாத்திரை = ஒலியின் / இசையின் அளவு

மாத்திறம்

தும்பி

மாத்திறம்

மா (=கருமை, பெருமை, வண்டு) + திறம் (=இசை) = மாத்திறம் >>> மாத்திரம் = இசையெழுப்பும் பெரிய கருப்பு வண்டு.

மாத்திரை

கெட்டியான மருந்து

மாற்றிறை

மாற்று (=மருந்து) + இறு (=செறி, கெட்டியாகு) + ஐ = மாற்றிறை >>> மாத்திரை = கெட்டியான மருந்து.

மாத்திரை

பெரும்பேறு

மாத்திறை

மா (=பெரிய) + திறம் (=பேறு) + ஐ = மாத்திறை >>> மாத்திரை = பெரிய பேறு.

மாத்து

செருக்கு

மதம்

மதம் (=செருக்கு) + உ = மாத்து

மாத்து

பெருமை

மதம்

மதம் (=பெருமை) + உ = மாத்து

மாத்துவம்

பெருமை

மாத்துமம்

மாத்து (=பெருமை) + மம் = மாத்துமம் >>> மாத்துவம்

மாதங்கம்

யானை

மதங்கம்

மதங்கம் (=யானை) >>> மாதங்கம்

மாதங்கம்

அரச மரம்

பய்தஃகம்

பைது (=பசுமை, இலை) + அஃகம் (=கூர்மை) = பய்தஃகம் >>> பாதக்கம் >>> மாதங்கம் = கூரிய பச்சிலைகளைக் கொண்டது

மாதங்கம்

இளமை

மந்தகம்

மந்தம் (=இளமை) + அகம் = மந்தகம் >>> மாதங்கம்

மாதங்கம்

உருவம்

பதங்கம்

பதம் (=பொருள்) + அங்கம் (=அடையாளம்) = பதங்கம் >>> மாதங்கம் = பொருளின் அடையாளம்

மாதங்கம்

கடல்

மதாக்கம்

மதம் (=மிகுதி) + ஆக்கம் (=நீர்) = மதாக்கம் >>> மாதங்கம் = மிக்க நீரினைக் கொண்டது.

மாதங்கன்

வேடன்

மாதக்கன்

மா (=விலங்கு) + தகை (=பிடி) + அன் = மாதக்கன் >>> மாதங்கன் = விலங்குகளைப் பிடிப்பவன்

மாதண்டம்

அரசவீதி

மாதடம்

மா (=யானை, குதிரை, பெருமை) + தடம் (=வழி, தெரு) = மாதடம் >>> மாதண்டம் = யானையும் குதிரையும் செல்லும் பெரிய தெரு 

மாதவம்

இளவேனில்

பதம்மம்

பதம் (=இளம்புல், பருவம்) + அம்மை (=அழகு) + அம் = பதம்மம் >>> மதவ்வம் >>> மாதவம் = இளம்புற்கள் தோன்றும் அழகிய பருவகாலம்.

மாதவம்

இனிமை

பதமம்

பதம் (=இனிமை) + அம் = பதமம் >>> மாதவம்

மாதவம்

மது

மதமம்

மதம் (=போதை) + அம் (=நீர்) = மதமம் >>> மாதவம் = போதை தரும் நீர்.

மாதவி

வெல்லம், சீனி

பதமி, மதமி

(1). பதம் (=இனிமை, உணவு) + இ = பதமி >>> மதவி >>> மாதவி = இனிமை மிக்க உணவுகள் (2). மது (=இனிமை) + அம் (=உணவு) + இ = மதமி >>> மாதவி = இனிமை மிக்க உணவுகள்.

மாதனம்

கிராம்பு

மன்றாணம்

மன்று (=நறுமணம்) + ஆணு (=வலிமை) + அம் (=உணவு) = மன்றாணம் >>> மாதனம் = வலிமையான நறுமண உணவுப் பொருள்

மாதா

தாய்

மாதா

மா (=உயிர், சுமத்தல்) + தா (=படை) = மாதா = உயிரைச் சுமந்து படைத்தவள் = தாய்.

மாதாகம்

நரகம்

மாறகம்

மாறு (=மரணம், தவறு) + அகை (=அடி, வருத்து) + அம் = மாறகம் >>> மாதாகம் = இறந்தோரைத் தவறுக்காக வருத்தும் இடம்.

மாதானுபங்கி

திருவள்ளுவர்

மாதண்ணுபக்கி

மதி (=அறிவு) + அண்ணு (=செறி) + பக்கம் (=நூல்) + இ = மாதண்ணுபக்கி >>> மாதானுபங்கி = நூலறிவு செறிந்தவர்.

மாதி

சுழற்சி

மத்தி

மத்து (=சுழல்) + இ = மத்தி >>> மாதி = சுழற்சி

மாதி, மாந்தி

மாமரம்

மதி

மது (=பூந்தாது) + இ = மதி >>> மாதி = பூந்தாது மிக்கது.

மாதிகம்

குதிரையின் சுற்றுப்பாதை

மத்திகம்

மத்து (=சுற்று) + இக (=கட) + அம் = மத்திகம் >>> மாதிகம் = சுற்றிக் கடக்கும் பாதை. 

மாதிமை

பொருத்தம், தகுதி

பதிமை

பதி (=பொருந்து, தகு) + மை = பதிமை >>> மாதிமை = பொருத்தம், தகுதி

மாதிமை

காதல்

பத்திமை

பத்தி (=அன்பு, காதல்) + மை = பத்திமை >>> மாதிமை

மாதிரம்

யானை

மாதிறம்

மா (=கருமை, பெருமை, விலங்கு) + திறம் (=உடல்) = மாதிறம் >>> மாதிரம் = கருத்த பெரிய உடலுடைய விலங்கு.

மாதிரம்

மலை

மாதிறம்

மா (=பெருமை, வலிமை, நிலம்) + திறம் (=கூறு) = மாதிறம் >>> மாதிரம் = வலிமையான பெரிய நிலக் கூறு.

மாதிரம்

நிலம், பூமி

மாதிரம்

மா (=பெருமை, இடம்) + திரம் (=நிலைபேறு) = மாதிரம் = நிலைபேறுடைய பெரிய இடம்.

மாதிரம்

மண்டிலம், பெருவட்டம்

மத்திரம்

மத்து (=சுற்று) + இருமை (=பெருமை) + அம் = மத்திரம் >>> மாதிரம் = பெரிய சுற்று. 

மாதிரி

அடையாளப் பொருள்

பாதிரி

பதம் (=தரம், அடையாளம், பொருள்) + இரு + இ = பாதிரி >>> மாதிரி = தரத்திற்கு அடையாளமாய் இருக்கும் பொருள்.

மாதிரு, மாதுரு

அன்னை

மாதிரு

மா (=உயிர், சுமை) + திரு (=பாக்கியம்) = மாதிரு = உயிர்களைச் சுமக்கும் பாக்கியம் பெற்றவள்.

மாதிரு

பூமி

மாதிரு

மா (=பெருமை, நிலம், சுமை) + திரு (=செல்வம், வளம்) = மாதிரு = வளங்களைச் சுமக்கும் பெருநிலம்.

மாதிரு

பசு

மாதிரு

மா (=ஒலியன், விலங்கு) + திரு (=தெய்வத்தன்மை) = மாதிரு = மா என்று அழைக்கின்ற தெய்வத்தன்மை வாய்ந்த விலங்கு

மாது

மனைவி, பெண்

மத்து

பற்று (=இல்வாழ்க்கை, பற்றுக்கோடு) >>> மத்து >>> மாது = இல்வாழ்க்கையின் பற்றுக்கோடாய் இருப்பவள்.

மாது

காதல்

பற்று

பற்று (=அன்பு, காதல்) >>> மத்து >>> மாது

மாது

பெருமை

மதம்

மதம் (=பெருமை) + உ = மாது

மாது

குற்றம்

மறு

மறு (=குற்றம்) >>> மாது

மல்லிகை

மாதுரம்

மன்றுரம்

மன்று (=நறுமணம்) + உரம் (=மிகுதி) = மன்றுரம் >>> மத்துரம் >>> மாதுரம் = மிக்க நறுமணம் கொண்டது.

மாதுரி

சாராயம்

மாதுரீ

மதம் (=போதை) + உரம் (=மிகுதி) + ஈ (=கொடு) = மாதுரீ >>> மாதுரி = மிக்க போதையைத் தருவது.

மாதுரியம்

இனிமை

மாதுரியம்

மதுரம் (=இனிமை) + இயம் = மாதுரியம்

மாதுரியர்

அறிவு மிக்கோர்

மாதுறியர்

மதி (=அறிவு) + உறு (=மிகுதி) + இயர் = மாதுறியர் >>> மாதுரியர் = அறிவு மிக்கவர்கள்.

மாதுவம்

கள்

மதுவம்

மது (=போதை) + அம் (=நீர்) = மதுவம் >>> மாதுவம் = போதை தருகின்ற நீர்.

மாதுவான்

பெண் குதிரை

மாதுமான்

மாது (=பெண்) + மான் (=குதிரை) = மாதுமான் >>> மாதுவான்

மாதோயம்

கடல்

மாதோயம்

மா (=மிகுதி) + தோயம் (=நீர்) = மாதோயம் = நீர் மிக்கது

மாந்தம்

குழந்தைகள் நோய்

மாந்தம்

மந்தம் (=இளமை) >>> மாந்தம் = குழந்தைகளுக்கு வரும் நோய்.

மாந்தியம்

மந்தகுணம்

மாந்தியம்

மந்தம் + இயம் = மாந்தியம்

மாந்தி

குளிகன்

மாறி

மறை + இ = மாறி >>> மாதி >>> மாந்தி = மறைகோள்.

மாந்திரிகம், மாந்திரியம்

மந்திர அறிவு

மாந்திரிங்கம்

மந்திரம் + இங்கம் (=அறிவு) = மாந்திரிங்கம் >>> மாந்திரிகம் = மந்திரங்களைப் பற்றிய அறிவு.

மாப்பு

மிகுதி

பம்பு

பம்பு (=நிறை, மிகு) >>> மப்பு >>> மாப்பு = நிறைவு, மிகுதி

மாபலன்

காற்று

பாவலன்

பாவு (=பரவு) + அலை (=திரி) + அன் = பாவலன் >>> மாபலன் = பரவித் திரியும் இயல்புடையது.

மாபனம்

எடைபோடல், தராசு

மாபாணம்

மா (=எடை) + பாணி (=அள) + அம் = மாபாணம் >>> மாபனம் = எடை அளத்தல், எடை அளப்பது.

மாபாடியம்

பேருரை

மாபாட்டியம்

மா (=மிகுதி) + பாட்டு (=செய்யுள்) + இயம் (=சொல்) = மாபாட்டியம் >>> மாபாடியம் = செய்யுளை விரித்துக் கூறல்.

மாபூதி

நரகம்

மாய்பொத்தி

மாய் (=இற, வருத்து) + பொத்து (=தவறு) + இ = மாய்பொத்தி >>> மாபூதி = இறந்தோரைத் தவறுக்காக வருத்தும் இடம்.

மாமாத்திரன்

வைத்தியன்

பைமாத்திரன்

மாய் (=துன்புறு) + மாத்திரை (=மருந்து) + அன் = மாய்மாத்திரன் >>> மாமாத்திரன் = துன்பம் / நோய்க்கு மருந்து அளிப்பவன். 

மாமிசம்

ஊன் உணவு

மாமிசம், மாபியம்

(1). மாய் (=கொல்) + மிசை (=உண்) + அம் = மாய்மிசம் >>> மாமிசம் = கொன்று உண்ணப்படுவது. (2). மா (=விலங்கு) + வீ (=கொல்) + அம் (=உணவு) = மாவீயம் >>> மாமிசம் = விலங்கைக் கொன்று பெறும் உணவு.

மாமூல்

பரம்பரை வழக்கம்

மாவூழ்

மா (=இயற்கை) + ஊழ் (=விதி, மரபு) = மாவூழ் >>> மாமூல் = இயற்கை மரபு = பரம்பரை வழக்கம்

மாய்

நரி

மாய்

மய (=மயங்கு) >>> மாய் (=மயக்கு, வஞ்சி, ஏமாற்று) >>> மாய் = வஞ்சிப்பது.

மாயம், மாயை

வஞ்சனை, பொய்

மாயம், மாயை

மய (=மயங்கு) + அம் = மாயம் = மயக்கத்தைத் தருவது = பொய்யானது, ஏமாற்றுவது.

மாயம்

தீங்கு

பாழம்

பாழ் (=தீங்கு) + அம் = பாழம் >>> மாயம்

மாயம்

கருப்பு

மழையம்

மழை (=கருமை) + அம் = மழயம் >>> மய்யம் >>> மாயம்

மாயம்

உயரம்

பய்யம்

பை (=பொங்கு, உயர்) + அம் = பய்யம் >>> மாயம் = உயரம்

மாயாதம்

முதலை

மாயாறம்

மாய் (=மறை, தாக்கு, அழி) + ஆறு (=பொறு, காத்திரு) + அம் (=நீர்) = மாயாறம் >>> மாயாதம் = நீரில் மறைவாகக் காத்திருந்து தாக்கி அழிப்பது.

மாயாவி

வஞ்சகன்

மாயமி

மாயம் (=வஞ்சனை) + இ = மாயமி >>> மாயாவி = வஞ்சகன்

மாயாளம்

பாசாங்கு

மாயாளம்

மாய் (=மயக்கு, ஏமாற்று) + ஆள் + அம் = மாயாளம் = ஏமாற்றி ஆளுகை = பாசாங்கு, நடிப்பு.

மாயிடம்

எருமை

மயிடம்

மயிடம் (=எருமை) >>> மாயிடம்

மாயிரம்

புறம்பானது

பாழிரம்

பாழ் (=வெளி) + இரு + அம் = பாழிரம் >>> மாயிரம் = வெளியில் இருப்பது = புறம்பானது.

மாயு

பித்தம்

மாயு

மாய் (=மயக்கு) + உ = மாயு = மயக்கம் உண்டாக்குவது.

மாயை

வெட்டவெளி, ஏதுமின்மை

பாழை

பாழ் (=இன்மை, வெளி) + ஐ = பாழை >>> மாயை = வெட்டவெளி, எதுவும் இல்லாமை, பொய்த்தோற்றம்.

மார்க்கணம்

அம்பு

மாறுகணம்

மாறு (=அழி) + கணை (=தண்டு) + அம் = மாறுகணம் >>> மார்க்கணம் = அழிவைத் தரும் தண்டு.

மார்க்கணம்

பிச்சை

மறுகன்னம்

மறுகு (=அலை, வருந்து) + அன்னம் (=உணவு) = மறுகன்னம் >>> மார்க்கணம் = உணவுக்காக அலைந்து வருந்துதல்.

மார்க்கணம்

தேடுதல்

மறிகாணம்

மறி (=திரும்பச்செய்) + காண் (=பார்) + அம் = மறிகாணம் >>> மார்க்கணம் = திரும்பத் திரும்பப் பார்த்தல்.

மார்க்கணன்

பிச்சைக்காரன்

மார்க்கணன்

மார்க்கணம் (=பிச்சை) >>> மார்க்கணன் = பிச்சை எடுப்பவன்.

மார்க்கம்

வழி, தெரு

மருங்கம்

மருங்கு (=வழி) + அம் = மருங்கம் >>> மருக்கம் >>> மார்க்கம்

மார்ச்சனம்

கூட்டி நீக்குதல்

பறயணம்

பறை (=நீக்கு) + அணை (=கூட்டு) + அம் = பறயணம் >>> மரசனம் >>> மார்ச்சனம் = கூட்டி நீக்குதல்.

மார்ச்சனி

துடைப்பம்

மார்ச்சனி

மார்ச்சனம் (=கூட்டி நீக்கல்) + இ = மார்ச்சனி = கூட்டி நீக்க உதவுவது = துடைப்பம்.

மார்ச்சனை

முழவைக் கட்டும்நார்

பறயணை

பறை (=தோல்கருவி) + அணை (=கட்டு) = பறயணை = மரசனை >>> மார்ச்சனை = தோல்கருவியைக் கட்டுவது.

மார்ச்சனை

முழவில் பூசும் சாந்து

பறயணை

பறை (=தோல்கருவி) + அணி (=பூசு) + ஐ = பறயணை = மரசனை >>> மார்ச்சனை = தோல்கருவியின் மேல் பூசுவது.

மார்ச்சாரி

கத்தூரி எண்ணெய்

மாற்சாறி

மான் + சாறு (=தைலம்) + இ = மாற்சாறி >>> மார்ச்சாரி = மானில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட தைலம்.

மார்ச்சாலம்

பூனை

மறயலம்

மறை + அலை (=திரி) + அம் = மறயலம் >>> மரசலம் >>> மார்ச்சாலம் = மறைந்து திரியும் விலங்கு.

மார்த்தவம்

மென்மைத் தன்மை

மாறுதவம்

மாறு (=தன்மை) + தவி (=மெலி) + அம் = மாறுதவம் >>> மார்த்தவம் = மென்மையான தன்மை.

மார்த்தாண்டம்

பன்றி

பார்த்தாட்டம்

பார் (=பூமி, நிலம்) + தடி (=வெட்டு, பிள) + அம் = பார்த்தாட்டம் >>> மார்த்தாண்டம் = நிலத்தைப் பிளக்கும் விலங்கு.

மார்த்தாண்டன்

சூரியன்

பார்த்தாண்டன்

பார் (=பூமி, தடவை, சுற்று) + தாண்டு (=கடந்துசெல்) + அன் = பார்த்தாண்டன் >>> மார்த்தாண்டன் = பூமியைச் சுற்றிக் கடந்து செல்பவன். 

மாரகம்

மரணத்தைத் தருவது

மாறாக்கம்

மாறு (=மரணம்) + ஆக்கு + அம் = மாறாக்கம் >>> மாரகம் = இறப்பை உண்டாக்குவது.

மாரகம்

மரணம்

மாறகம்

மாறு (=நீங்கு) + அகம் (=உயிர்) = மாறகம் >>> மாரகம் = உயிர் நீங்குகை = இறப்பு.

மாரன்

மன்மதன்

மாறன்

மறம் (=மயக்கம்) + அன் = மாறன் >>> மாரன் = மயக்கத்தை உண்டாக்குபவன்

மாரி

மரணம்

மாறி

மாறு (=இற) + இ = மாறி >>> மாரி = இறப்பு

மாரிசி, மாருசி

மிளகு

மரீசி

மரீசி (=மிளகு) >>> மாரிசி >>> மாருசி

மாரிபம்

வாயில், வழி

வாரிமம்

வாரி (=வழி) + மம் = வாரிமம் >>> மாரிபம்

மாரீசம்

வஞ்சனை

மாறியம்

மறை (=வஞ்சனை) + இயம் = மாறியம் >>> மாரீசம்

மாரீசம்

மயக்கம்

மாறியம்

மறம் (=மயக்கம்) + இயம் = மாறியம் >>> மாரீசம்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

உங்கள் கருத்துக்களைத் தமிழில் தட்டச்சு செய்யும் வழி:
வலப்பக்கத்தில் உள்ள பகுதியில் தமிழ் ஒலிகளை ஆங்கில எழுத்துக்களில் அசசடித்து நகல் செய்து இங்கே ஒட்டலாம்.