வெள்ளி, 10 ஜூலை, 2020

சம்ககிருதத்தில் உள்ள நேரடி & மூலத் தமிழ்ச் சொற்களின் தோற்றம் - பகுதி 36


சொல்

பொருள்

தமிழ்ச்சொல்

மூலச்சொல்லும்

தோன்றும் முறையும்

மசகரி

திரைச்சீலை

மாயாக்காரி

மாய் (=மறை) + ஆக்கம் (=துணி) + ஆர் (=கட்டு) + இ = மாயாக்காரி >>> மசகரி = மறைப்புக்காகக் கட்டும் துணி.

மசகாரி

கொசுவலை

மசகரி

மசகம் (=கொசு) + அரி (=வலை) = மசகரி >>> மசகாரி.

மசரதம்

கானல்நீர்

மாயலத்தம்

மாயம் (=பொய்) + அலை (=நீர்) + அத்தம் (=பாலை) = மாயலத்தம் >>> மசரதம் = பாலைவனத்தில் தோன்றும் பொய்யான நீரலை

மசனம்

வருத்தம்

மாயணம்

மாய் (=வருந்து) + அணம் = மாயணம் >>> மசனம் = வருத்தம்

மசாகம்

குருவி

பாயஃகம்

பாய் (=பற) + அஃகு (=நுணுகு, சிறு) + அம் = பாயஃகம் >>> பாயாகம் >>> மசாகம் = சிறிய பறவை.

மசால்

தீவட்டி

பய்யாள்

பை (=எரி) + ஆள் (=கைக்கொள்) = பய்யாள் >>> மச்சால் >>> மசால் = கையில் கொள்ளும் தீ.

மசால்சி

தீவட்டிப் பிடிப்பவன்

பய்யாள்சி

மசால் (=தீவட்டி) + சி = மசால்சி = தீவட்டியைப் பிடிப்பவன்.

மசாலா,மசால், மசாலை

கெட்டியான கார உணவு

பய்யள்

பை (=எரி) + அள் (=செறி, உண்) = பய்யள் >>> மச்சல் >>> மசால், மசாலா, மசாலை = செறிவான எரியூட்டும் உணவுப் பொருள்.

மயானம், மசானம்

சுடுகாடு

பய்யானம்

பை (=எரி) + ஆன் (=இடம்) + அம் = பய்யானம் >>> மயானம் >>> மசானம் = எரிக்கக்கூடிய இடம்.

மசி

வழவழப்பு, மைபோல அரை

மசி

மை >>> மயி >>> மசி = மைபோன்ற வழவழப்பு, மைபோல வழவழப்பாக அரைத்தல்.

மசிகம்

கரையான் புற்று

மாயிகம்

மாய் (=மறை) + இகு (=கரைந்து விழு) + அம் = மாயிகம் >>> மசிகம் = கரைந்து விழக்கூடிய மறைவிடம்.

மசிகூபி

மைக்கூடு

மசிக்குப்பி

மசி (=மை) + குப்பி (=கூடு) = மசிக்குப்பி >>> மசிகூபி = மைக்கூடு

மசிபதம்

மைதொட்டு எழுதுமிறகு

மசிபறம்

மசி (=மை) + பறை (=இறகு) + அம் = மசிபறம் >>> மசிபதம் = மையைத் தொட்டு எழுதும் இறகு.

மசிர்

புல்

பயிர்

பயிர் (=புல்) >>> மசிர்

மசீது, மசூதி

இறந்தோரின் மறைவிடம்

மாயிறு

மாய் (=இற, மறை) + இறு (=கட்டு) = மாயிறு >>> மாசிது >>> மசீது >>> மசூதி = இறந்தவருக்காக கட்டப்பட்ட மறைவிடம்.

மசுக்கரம்

மூங்கில்

பய்யுகாரம்

பை (=பரவு) + உகை (=தோற்றுவி) + ஆர் (=தீ) + அம் = பய்யுகாரம் >>> மச்சுகாரம் >>> மசுக்கரம் = தீயைத் தோற்றுவித்துப் பரப்புவது

மசுரம், மசூரம், மஞ்சூரம்

கடலைப் பருப்பு

பய்யுரம்

பை (=ஒளி) + உரு (=முதிர்) + அம் (=உணவு) = பய்யுரம் >>> மச்சுரம் >>> மசுரம் = மஞ்சள்நிற முதிர்ந்த உணவு.

வைசூரி

சின்னம்மை நோய்

பைசுரி

பை (=பொங்கு, கொப்பளி) + சுரம் (=காய்ச்சல்) + இ = பைசுரி >>> வைசூரி = காய்ச்சலையும் கொப்பளங்களையும் உண்டாக்குவது

மசூரிகம், மசூரிகை, மசூரி

சின்னம்மை நோய்

பய்யுரிகம்

பை (=பொங்கு, கொப்பளி) + உரு (=வெப்பம்) + இகம் (=உடல்) = பய்யுரிகம் >>> மச்சுரிகம் >>> மசூரிகம், மசூரிகை = உடலில் காய்ச்சலையும் கொப்பளங்களையும் உண்டாக்குவது

மசூரம்

மூட்டைப் பூச்சி

பாய்ச்சுறம்

பாய்ச்சு (=குத்து, கடி) + உறி (=உறிஞ்சு) + அம் (=உண்) = பாய்ச்சுறம் >>> மசூரம் = உடலைக் கடித்து உறிஞ்சி உண்பது

மசோதா

நிறைவேற வேண்டியது

வாயொற்றா

வாய் (=நிறைவேறு) + ஒற்று (=தீர்மானி) + ஆ = வாயொற்றா >>> மாசொத்தா >>> மசோதா = நிறைவேற வேண்டிய தீர்மானம்.

மஞ்சகம்

கட்டில், மெத்தை

பாயகம், பஞ்சகம்

(1). பாய் (=படுக்கை) + அகம் (=இடம்) = பாயகம் >>> மாசகம் >>> மஞ்சகம் = படுக்கை உள்ள இடம். (2). பஞ்சு + அகம் = பஞ்சகம் >>> மஞ்சகம் = உள்ளே பஞ்சுடையது = மெத்தை, கட்டில்

மஞ்சணம்

பற்பொடி

மாசானம்

மாசு (=கறை, பொடி) + ஆன் (=நீக்கு) + அம் = மாசானம் >>> மஞ்சணம் = கறையை நீக்கும் பொடி.

மஞ்சம், மஞ்சு

கட்டில், மெத்தை

பாயம், பஞ்சம்

(1). பாய் (=படுக்கை) + அம் = பாயம் >>> மாசம் >>> மஞ்சம். (2) பஞ்சு + அம் = பஞ்சம் >>> மஞ்சம் = பஞ்சுடையது = மெத்தை.

மஞ்சம்

பீடம்

பய்யம்

பை (=எழு, உயர்) + அம் = பய்யம் >>> பச்சம் >>> மஞ்சம் = உயரமானது = பீடம்

மஞ்சரம், மஞ்சரி

முத்து

பய்யாரம்

பை (=ஒளி, வெண்மை, வலிமை) + ஆரம் (=வட்டம்) = பய்யாரம் >>> மச்சாரம் >>> மஞ்சரம் = வெண்மை ஒளி வீசுகின்ற வலிமை மிக்க வட்டமான பொருள்.

மஞ்சரி

பூங்கொத்து, பூமாலை

பய்யாரி

பை (=மிகுதி) + ஆர் (=மலர், பொருந்து) + இ = பய்யாரி >>> மச்சாரி >>> மஞ்சரி = மலர்கள் மிகுதியாகப் பொருந்தி இருப்பது.

மஞ்சரி

முளை, தளிர்

பய்யாரி

பை (=பசுமை) + ஆர் (=பொருந்து, கூர்மை) + இ = பய்யாரி >>> மச்சாரி >>> மஞ்சரி = பசுமையும் கூர்மையும் பொருந்தியது

மஞ்சரி

மலர்க்காம்பு

பய்யாரி

பை (=பசுமை) + ஆர் (=மலர், தண்டு, பொருந்து) + இ = பய்யாரி >>> மச்சாரி >>> மஞ்சரி = மலர் பொருந்தியிருக்கும் பசுந்தண்டு

மஞ்சரி

ஒழுக்கம்

பய்யாறி

பய (=ஒழுகு, செல்) + ஆறு (=வழி, நெறி) + இ = பய்யாறி >>> மச்சாரி >>> மஞ்சரி = நெறியில் செல்லுதல்.

மஞ்சலன்

வில்லாளி

வச்சாளன்

வசி (=கூர்ங்கோல், அம்பு) + ஆள் + அன் = வச்சாளன் >>> மஞ்சலன் = அம்பினை ஆள்பவன்

மஞ்சள், மஞ்சி

ஒளி செறிந்த அழகு நிறம்

பய்யள்

பை (=அழகு, ஒளி, நிறம்) + அள் (=செறிவு) = பய்யள் >>> மச்சள் >>> மஞ்சள் = ஒளி செறிந்த அழகிய நிறம், ஒளிநிறப் பொருள்.

மஞ்சன்

மகன்

பையன்

பை (=இளமை) + அன் = பையன் >>> பய்யன் >>> மச்சன் >>> மஞ்சன் = இளமையானவன் = மகன்.

மஞ்சன்

ஆண் மகன்

பய்யன்

பை (=உடல் வலிமை) + அன் = பய்யன் >>> மச்சன் >>> மஞ்சன் = உடல் வலிமை மிக்கவன்.

மஞ்சனம்

மஞ்சள் நீர்

மஞ்சன்னம்

மஞ்சள் + அன்னம் (=நீர்) = மஞ்சன்னம் >>> மஞ்சனம் = மஞ்சள் கலந்த நீர்.

மஞ்சன்

அழகன்

பய்யன்

பை (=அழகு) + அன் = பய்யன் >>> மச்சன் >>> மஞ்சன் = அழகன்

மஞ்சனி

பெண்

பய்யணி

பை (=அழகு) + அணி (=அன்பு, இனிமை) = பய்யணி >>> மச்சனி >>> மஞ்சனி = அழகும் அன்பும் இனிமையும் கொண்டவள்.

மஞ்சி

சணல் நார்

பஞ்சி

பஞ்சி (=நார்) >>> மஞ்சி

மஞ்சிக்கம்

தரிசுநிலம்

மய்யிகம்

மை (=மலடு) + இக (=கட, பரவு) + அம் = மய்யிகம் >>> மச்சிகம் >>> மஞ்சிக்கம் = மலட்டுத் தன்மை கொண்ட பரப்பு

மஞ்சிகன்

நாவிதன்

பாசிகன்

பசுமை (=மயிர்) + இக (=பிரி, நீக்கு) + அன் = பாசிகன் >>> மஞ்சிகன் = மயிரை நீக்குபவன்.

மஞ்சிகை

பெட்டி, வைப்பறை

பய்யிகை

பயம் (=பொருள்) + இகு (=இடு) + ஐ = பய்யிகை >>> மச்சிகை >>> மஞ்சிகை = பொருட்களை இட்டு வைப்பது.

மஞ்சிபலை

வாழைப் பழம்

மஞ்சிபலை

மஞ்சி (=மஞ்சள் நிறம்) + பலம் (=பழம்) + ஐ = மஞ்சிபலை = மஞ்சள் நிறப் பழங்களைத் தருவது.

மஞ்சிமம்

அழகு

மஞ்சிமம்

மஞ்சி (=மஞ்சள்) + மம் = மஞ்சிமம் = மஞ்சள் தரும் அழகு.

மஞ்சிரம், மஞ்சீரம்

கால் ஆழி, காற்சிலம்பு

பெய்யிறம்

பெயர் (=பாதம்) + இறு (=செறி) + அம் = பெய்யிறம் >>> மெச்சிரம் >>> மஞ்சிரம் = பாதத்தில் செறிக்கப்படுவது.

மஞ்சில்

வயலுக்குள் நடைபாதை

பாசில்

பசுமை (=பயிர்) + இல் (=பிரிவு, இடம்) = பாசில் >>> மஞ்சில் = வயலில் பயிர்களைப் பிரிக்கும் இடம்.

மஞ்சில்

சத்திரம், வீடு

வழில்

வழி (=பாதை) + இல் (=தங்குமிடம்) = வழில் >>> மசில் >>> மஞ்சில் = பாதையில் தங்கிச் செல்லும் இடம்.

மஞ்சிலை

செங்கல்

மண்சிலை

மண் + சிலை (=கல்) = மஞ்சிலை = மண்ணால் செய்த கல்.

மஞ்சு

அழகு, அணிகலன்

பய்யு

பை (=அழகு) + உ = பய்யு >>> மச்சு >>> மஞ்சு = அழகு, அழகுப் பொருள் = அணிகலன்.

மஞ்சு

யானையின் முதுகு

பய்யு

பை (=எழு, உயர், குவி) + உ = பய்யு >>> மச்சு >>> மஞ்சு = உயரமான குவிந்த இடம் = யானையின் முதுகு

மஞ்சு

களஞ்சியம்

பய்யு, வய்யு

(1). பயம் (=பொருள்) + உ = பய்யு >>> மச்சு >>> மஞ்சு = பொருட்களின் இருப்பிடம். (2). வை (=இடு, சேமி) + உ = வய்யு >>> மச்சு >>> மஞ்சு = சேமிக்கும் இடம்.

மஞ்சு

கூரை

மாயு

மாய் (=மறை) + உ = மாயு >>> மாசு >>> மஞ்சு = மறைப்பு

மஞ்சு

இளமை

பய்யு

பை (=இளமை) + உ = பய்யு >>> மச்சு >>> மஞ்சு

மஞ்சு

வலிமை

பய்யு

பை (=வலிமை) + உ = பய்யு >>> மச்சு >>> மஞ்சு

மஞ்சுகம்

கொக்கு

பய்யுகம்

பை (=ஒளி, வெண்மை) + உகு (=பற) + அம் = பய்யுகம் >>> மச்சுகம் >>> மஞ்சுகம் = வெண்ணிறப் பறவை

மஞ்சுளம்

அழகு, அழகானது

பய்யுளம்

பை (=அழகு) + உள் + அம் = பய்யுளம் >>> மச்சுளம் >>> மஞ்சுளம் = அழகுடையது.

மஞ்சுளம்

மென்மை

பஞ்சுளம்

பஞ்சு + உள் + அம் = பஞ்சுளம் >>> மஞ்சுளம் = பஞ்சின் தன்மை

மஞ்சூடை

பெருங்கூடை

பய்யூறை

பை (=கொள்கலம்) + உறு (=பெரிய) + ஐ = பய்யூறை >>> மச்சூடை >>> மஞ்சூடை = பெரிய கொள்கலம்.

மட்டனம்

பூசுகை

மண்ணணம்

மண்ணு (=பூசு) + அணம் = மண்ணணம் >>> மட்டனம் = பூசுகை

மடம்

வீடு

மடம்

மடி (=துயில்) + அம் = மடம் = துயிலிடம்

மடம்

கோயில்

படம்

பணி / படி (=வணங்கு) + அம் = படம் >>> மடம் = வணங்குமிடம்

மண்டகம்

திரண்ட உணவு

மண்டாக்கம்

மண்டு (=செறி, திரள்) + ஆக்கம் (=உணவு) = மண்டாக்கம் >>> மண்டகம் = செறிவான / திரட்டிய உணவுப் பொருள்.

மண்டகம், மண்டபம்

தங்கிச் செல்லுமிடம்

மட்டகம்

மடம் (=தங்குமிடம், கோயில்) + அகம் = மட்டகம் >>> மண்டகம் >>> மண்டபம் = இறைவன் தங்கிச் செல்லும் இடம்.

மண்டம்

திரட்டு ஏடு

மண்டம்

மண்டு (=திரள்) + அம் = மண்டம் = காய்ச்சும்போது திரளும் ஏடு

மண்டிலம், மண்டலம்

வட்டம்,சுற்று, வட்டமானது

பாண்டிலம்

பாண்டில் (=வட்டம்) + அம் = பாண்டிலம் >>> மண்டிலம் >>> மண்டலம் = வட்டம், வட்டமானது, சுற்று.

மண்டலம், மண்டலி

பெருங் கூட்டம்

மண்டலம்

மண்டு (=திரள், கூடு) + அலை (=மிகுதி) + அம் = மண்டலம் = மிகுதியான கூட்டம்

மண்டலி

சுற்று, வளை

மண்டலி

மண்டலம் (=வட்டம்) >>> மண்டலி = சுற்று, வளை

மண்டலி

மண், நிலம்

மண்டலை

மண் + தலை = மண்டலை >>> மண்டலி

மண்டலி

பூனை, நாய்

மண்டளி

மண்டி + அள் (=செறி, பொருந்து) + இ = மண்டளி >>> மண்டலி = மண்டியிட்டுப் பொருந்தக் கூடியது.  

மண்டலி

பாம்பு

மண்டலி

மண்டலி (=சுற்று, சுருட்டு) >>> மண்டலி = உடலைச் சுருட்டிக் கொள்ளும் இயல்புடையது.

மண்டலி

எலி

மண்டளி

மண்டு (=அதிகம் உண்ணு, கவர்) + அள் (=செறி) + இ = மண்டளி >>> மண்டலி = அதிகமாக உண்பதும் உணவைக் கவர்ந்து சென்று அளையில் செறித்து வைப்பதும் ஆன உயிரி.

மண்டலிகன், மண்டலீகன்

அரசன்

மண்டாளிகன்

மண் (=நிலம்) + தாள் (=முயற்சி) + இக (=கட, பரவு) + அன் = மண்டாளிகன் >>> மண்டலிகன் >>> மண்டலீகன் = முயற்சியால் தனது நிலத்தினைப் பரவச் செய்பவன்.

மண்டலிசிதம்

கடுகு

மண்டாளிசிறம்

மண் (=துகள்) + தாளி + சிறு + அம் (=உணவு) = மண்டாளிசிறம் >>> மண்டலிசிதம் = உணவில் தாளிக்கப்படும் சிறு துகள்.

மண்டலிசிதம்

வியர்வை

பாட்டளிசீதம்

பாடு (=உடல், உழைப்பு) + அளி (=சுர) + சீதம் (=குளிர்ச்சி, நீர்) = பாட்டளிசீதம் >>> மண்டலிசிதம் = உடல் உழைப்பினால் உடலில் சுரக்கும் குளிர்ந்த நீர். 

மண்டலிசிதம்

தேன்

வண்டளிசிறம்

வண்டு (=தேனீ) + அளி (=கொடை) + சிறு + அம் (=உணவு) = வண்டளிசிறம் >>> மண்டலிசிதம் = தேனீக்களின் கொடையாகிய சிறு உணவு.

மண்டவம்

சுங்கச்சாவடி

பாட்டாவம்

பாட்டம் (=வரி) + ஆவு (=விரும்பு, வேண்டு) + அம் = பாட்டாவம் >>> மண்டவம் = வரி வேண்டப்படும் இடம்.

மண்டா

குத்தீட்டி

மட்டா

மடு (=குத்து) + ஆ = மட்டா >>> மண்டா = குத்தும் ஆயுதம்.

மண்டி

பொருள் விற்குமிடம்

பண்டி

பண்டம் (=பல் பொருள்) + இ = பண்டி >>> மண்டி = பல பொருட்களைக் கொண்ட இடம்.

மண்டலம், மண்டிலம்

குதிரை

மண்டலம்

மண்டு (=விரை) + அலை (=திரி, இயங்கு) + அம் = மண்டலம் >>> மண்டிலம் = விரைந்து பாயக் கூடியது.

மண்டலம், மண்டிலம்

பூமி

மண்டலம்

மண் + தலம் = மண்டலம் >>> மண்டிலம் = மண்ணாகிய இடம்.

மண்டிலம்

கண்ணாடி

பாண்டிலம்

பாண்டில் (=கண்ணாடி) + அம் = பாண்டிலம் >>> மண்டிலம்

மண்டலம், மண்டிலம்

சூரியன், சந்திரன்

மண்டலம்

மண்டு (=ஒளிர்) + அலை (=திரி) + அம் = மண்டலம் >>> மண்டிலம் = ஒளி வீசியவாறு திரிவது.

மணிகம்

மண்குடம்

மணிங்கம்

மண் + இங்கம் (=பொருள்) = மணிங்கம் >>> மணிக்கம் >>> மணிகம் = மண்ணால் செய்த பொருள்.

மணிதம்

மணியோசை

மணிறம்

மணி + இறு (=எறி, அடி) + அம் = மணிறம் >>> மணிதம் = மணியை அடித்து எழுப்பும் ஓசை

மணிதனு

வானவில்

மணிதனு

மணி (=ஒளி) + தனு (=வில்) = மணிதனு = ஒளியாலான வில்

மணிந்தம்

மணிக்கட்டு

மணிற்றம்

மணி (=கடிகாரம்) + இறு (=கட்டு) + அம் = மணிற்றம் >>> மணித்தம் >>> மணிந்தம் = கடிகாரம் கட்டும் இடம்.

மணியம்

ஊர் வழக்கம்

மண்ணியம்

மண் (=ஊர்) + இயம் = மண்ணியம் >>> மணியம் = ஊர் வழக்கு

மத்தகம்

தலை, உச்சி

மத்தகம்

மதி (=அறிவு) + அகம் = மத்தகம் = அறிவை அகத்தே கொண்டது = தலை >>> உச்சி.

மத்தகம்

நெற்றி

பற்றகம்

பற்று (=பூச்சு) + அகம் (=இடம்) = பற்றகம் >>> மத்தகம் = சின்னங்கள் பூசப்படும் இடம்.

மத்தகம்

தரிசுநிலம்

வற்றகம்

வறுமை (=வறட்சி) + அகம் (=இடம்) = வற்றகம் >>> மத்தகம் = வறட்சியைக் கொண்ட இடம்.

மத்தகன்

மதி மயங்கியவன்

மந்தகன்

மந்தம் (=மயக்கம்) + அகம் (=அறிவு) + அன் = மந்தகன் >>> மத்தகன் = அறிவு மயக்கம் உடையவன்

மத்தகீசம்

யானை

மத்தகீழம்

மத்தம் (=மதம்) + கீழ் (=சிதை, அழி) + அம் = மத்தகீழம் >>> மத்தகீசம் = மதங்கொண்டு அழிக்கும் இயல்புடையது.

மத்தம், மதம்

மயக்கம், போதை

மதம்

மது + அம் = மதம் >>> மத்தம் = மது அருந்துவதால் உண்டாவது = மயக்கம், போதை.

மத்தம்

எருமை

மத்தம்

மந்தம் >>> மத்தம் = மந்தமான இயல்புடையது.

மத்தவாரணம்

நந்தவனம்

பதவாரணம்

பதம் (=இனிமை, இடம்) + ஆர் (=மலர், மிகு) + அணம் = பதவாரணம் >>> மத்தவாரணம் = மலர்கள் மிக்க இனிய இடம்

மத்தளம், மத்தளி

பறை வகை

பதலை

(1). பதலை (=பறை) + அம் = பதலம் >>> மத்தளம். (2) பதலை (=பறை) >>> மத்தளி.

மத்தனம், மதனம்

கடைதல்

மத்தணம்

மத்து (=சுற்று) + அணம் = மத்தணம் >>> மத்தனம் >>> மதனம் = கடைதல்.

மத்தாப்பு

வாண வகை

பதம்பூ

பதம் (=ஒளி) + பூ (=பொறி) = பதம்பூ >>> மதப்பூ >>> மத்தாப்பு = பொறிப்பொறியாய் ஒளிரும் வாணம்.

மத்தி

கடை, கல

மத்து

மத்து (=சுற்று) >>> மத்தி = கடை, கல

மத்தி

நடு

பாதி

பாதி (=நடு) >>> மாதி >>> மத்தி

மத்திமம், மத்தியம்

நடு

பாதிமம்

பாதி (=நடு) + மம் = பாதிமம் >>> மாதிமம் >>> மத்திமம்

மத்தியம்

மது

மத்தியம்

மது (=போதை) + இயம் = மத்தியம் = போதை தருவது.

மத்தியம்

மேற்கு

மற்றியம்

மறை + இயம் (=ஒளி) = மற்றியம் >>> மத்தியம் = ஒளி மறையும் திசை = மேற்கு.

சூரியன்

கதிரவன்

சூரியன்

சூர் (=சுற்று) + இயம் (=ஒளி) + அன் = சூரியன் =சுற்றி வரும் ஒளி.

மத்தியானம்

நடுப்பகல்

பாதியாணம்

பாதி (=நடு) + இயம் (=ஒளி) + அணம் = பாதியாணம் >>> மத்தியானம் = ஒளிவீசும் காலத்தின் நடு.

மத்தியை

இடுப்பு

பாதியை

பாதி (=நடு) + இயை (=பொருந்து) = பாதியை >>> மத்தியை = உடலின் நடுவில் இருக்கும் பொருத்து.

மத்திரம்

பேருவகை

மத்திரம்

மதம் (=மகிழ்ச்சி) + இருமை (=மிகுதி) + அம் = மத்திரம் = மிக்க மகிழ்ச்சி.

மத்திரி

பெருஞ்சினம் கொள்

மத்திரி

மத்தம் (=சினம்) + இருமை (=மிகுதி) + இ >>> மத்திரி = பெருஞ்சினம் கொள்ளுதல்

மத்திரி

செருக்குறு,, போட்டியிடு

மத்திரி

மத்தம் (=செருக்கு, பகை) + இருமை (=மிகுதி) + இ >>> மத்திரி = செருக்குறுதல், பகைத்தல், போட்டியிடுதல்.

மத்திரிப்பு

பெருஞ்சினம், போட்டி

மத்திரிப்பு

மத்திரி (=பெருஞ்சினம் கொள், போட்டியிடு) >>> மத்திரிப்பு = பெருஞ்சினம், போட்டி

மத்துவாசவம்

பன்னீர்

மதுவாசவம்

மது (=இனிமை) + வாசம் (=மணம்) + அம் (=நீர்) = மதுவாசவம் >>> மத்துவாசவம் = இனிய மணம் கொண்ட நீர்.

மதகம்

சுக்கு

வற்றகம்

வற்று + அகை (=கிளை) + அம் (=உணவு) = வற்றகம் >>> மத்தகம் >>> மதகம் = வற்றிய கிளை போன்ற உணவுப் பொருள்.

மதகு

தடுப்பு

மறாக்கு

மறு (=தடு) + ஆக்கம் (=நீர்) + உ = மறாக்கு >>> மதகு = நீரைத் தடுப்பது.

மதங்கம்

சிறு தோற்கருவி

பறங்கம்

பறை + அங்கம் (=பொருள்) = பறங்கம் >>> மதங்கம் = பறை போன்றதோர் பொருள்.

மதங்கம்

யானை

மதாகம்

மதம் (=மிகுதி, பெருமை) + ஆகம் (=உடல்) = மதாகம் >>> மதங்கம் = பெரிய உடல் கொண்ட விலங்கு.

மதங்கம்

மேகம்

பதாக்கம்

பதம் (=நீர்) + ஆக்கு (=படை) + அம் = பதாக்கம் >>> மதங்கம் = நீரைப் படைப்பது.

மதங்கம்

மலை

மாதங்கம்

மா (=பெருமை, உயர்வு, நிலம்) + தங்கு (=நிலை) + அம் = மாதங்கம் >>> மதங்கம் = நிலையான பெரிய உயர்ந்த நிலம்.

மதங்கன்

பாணன்

மதங்கன்

மதங்கம் (=சிறு பறை) >>> மதங்கன் = சிறுபறையை இசைப்பவன்

மதங்கி

பாணிச்சி

மதங்கி

மதங்கன் (=பாணன்) >>> மதங்கி = பாணிச்சி.

மதம்

கொள்கை, அறிவு

மதம்

மதி (=கருது) + அம் = மதம் = கருத்து, அறிவு, கொள்கை

மதயந்திகை, மதயந்தி

மல்லிகை மலர்

மதாயதிகை

மது (=இனிமை) + ஆய் (=மணம், வெண்மை) + அதிகம் + ஐ = மதாயதிகை >>> மதயந்திகை = இனிய மணம் மிக்க வெண்மலர்.

மதராகன்

சேவல் கோழி

பதறகன்

பதம் (=பொழுது) + அறி + அகவு (=ஒலி) + அன் = பதறகன் >>> மதராகன் = பொழுது அறிந்து ஒலிப்பது.

மதலை, பதலை

படகு

பற்றலை

பற்று + அலை (=நீர்) = பற்றலை >>> பத்தலை >>> பதலை >>> மதலை = நீரில் பற்றிக் கொள்ள உதவுவது

மதவிருந்தம்

யானை

மதவிருத்தம்

மதம் (=வலிமை) + விருத்தம் (=மிகுதி) = மதவிருத்தம் >>> மதவிருந்தம் = மிக்க வலிமை கொண்ட விலங்கு.

மதனம்

அழிக்கை

மாற்றணம்

மாற்று (=கொல், அழி) + அணம் = மாற்றணம் >>> மாத்தணம் >>> மதனம் = அழிக்கை

மரணம்

இறப்பு

மாறணம்

(2). மாறு (=இற) + அணம் = மாறணம் >>> மரணம் = இறப்பு.

மரணி

இற, சாவு

மரணி

மரணம் (=இறப்பு) >>> மரணி = இற

மதனம்

மௌனம்

மாற்றானம்

மாற்று (=பேச்சு) + ஆன் (=நீங்கு, ஒழி) + அம் = மாற்றானம் >>> மாத்தானம் >>> மதனம் = பேச்சு ஒழிந்த நிலை.

மதனாலயம்

தாமரை

மதனாலயம்

மதன் (=ஒளி, அழகு) + ஆலம் (=மலர்) + அயம் (=குளம்) = மதனாலயம் = குளத்தில் பூக்கும் ஒளிமிக்க அழகிய மலர்.

மதாமத்து

மிகுந்த மயக்கம்

மதமத்து

மதம் (=மிகுதி) + மத்தம் (=மயக்கம்) + உ = மதமத்து >>> மதாமத்து = மிகுந்த மயக்கம்

மதாமத்தன்

கொழுத்த உடலினன்

மதமத்தன்

மதம் (=மிகுதி) + மத்தம் (=செழிப்பு, கொழுப்பு) + அன் = மதமத்தன் >>> மதாமத்தன் = மிக்க கொழுப்புடையவன்.

மதாரம்

கத்தூரி

மன்றாரம்

மன்று (=நறுமணம்) + ஆர் (=நிறை, அருமை) + அம் = மன்றாரம் >>> மத்தாரம் >>> மதாரம் = நறுமணம் நிறைந்த அரிய பொருள்.

மதாரம்

யானை

மதாரம்

மதம் (=வலிமை) + ஆர் (=நிறைவு) + அம் = மதாரம் = வலிமை நிறைந்த விலங்கு.

மதாரம்

பன்றி

மாதறம்

மா (=நிலம், கருமை, விலங்கு) + தறி (=வெட்டு, பிள) + அம் = மாதறம் >>> மதாரம் = நிலத்தைப் பிளக்கும் கரிய விலங்கு.

மதாவளம்

யானை

மதவலம்

மதம் (=மிகுதி) + வலம் (=வலிமை) = மதவலம் >>> மதாவளம் = மிக்க வலிமை கொண்ட விலங்கு.

கபாலம்

தலை

காவளம்

காவு (=உயிர்ப்பலி) + அளி (=கொடு) + அம் = காவளம் >>> கபாலம் = கழுத்தை அறுத்து உயிர்ப்பலியாகக் கொடுக்கப்படுவது

காவு

உயிர்ப்பலிப் பூசை

காவூ

கா (=காப்பாற்று) + ஊ (=மாமிசம்) = காவூ >>> காவு = மாமிசம் படைத்துக் காப்பாற்றுமாறு வேண்டுதல்.

பலவீனம்

வலுக்குறை

வலவீனம், வலபின்னம்

(1). வலம் (=வலிமை) + ஈனம் (=இழிவு, குறைவு) = வலவீனம் >>> பலவீனம். (2). வலம் (=வலிமை) + பின்னம் (=இழிவு, குறைவு) = வலபின்னம் >>> பலவீனம்.

பின்னம்

குறைவு, இழிவு

புன்னம்

புன்மை (=இழிவு, குறைவு) + அம் = புன்னம் >>> பின்னம் = இழிவு, குறைவு.

ஈனம்

இழிவு, குறைவு

இழணம்

இழி (=தாழ், குறை) + அணம் = இழணம் >>> இயனம் >>> ஈனம் = தாழ்வு, இழிவு, குறைவு.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

உங்கள் கருத்துக்களைத் தமிழில் தட்டச்சு செய்யும் வழி:
வலப்பக்கத்தில் உள்ள பகுதியில் தமிழ் ஒலிகளை ஆங்கில எழுத்துக்களில் அசசடித்து நகல் செய்து இங்கே ஒட்டலாம்.