செவ்வாய், 28 ஜூலை, 2020

சமக்கிருதத்தில் உள்ள நேரடி & மூலத் தமிழ்ச்சொற்களின் தோற்றம் - பகுதி 40


சொல்

பொருள்

தமிழ்ச் சொல்

மூலச்சொல்லும்

தோன்றும் முறையும்

மாருசு

விண்ணப்பம்

வாரியு

வரம் (=விருப்பம்) + இயம் (=சொல்) + உ = வாரியு >>> மாரிசு >>> மாருசு = விருப்பத்தைக் கூறுதல்.

மாரௌரவம்

நரகம்

மாரவரமம்

மாறு (=இற, தவறு) + அவை (=தண்டி) + அரம் (=பள்ளம்) + அம் = மாரவரமம் >>> மாரௌரவம் = இறந்தவர்களைத் தவறுக்காகத் தண்டிக்கின்ற பள்ளம்.

மால்

அச்சு

மால்

மலி (=நிறை) >>> மால் = நிறைக்கப்படுவது.

மால்

காளவாய்

மால்

மால் (=அச்சு) >>> மால் = அச்சுக்களில் செங்கல் செய்யுமிடம்

மால்

சொத்து

மல்

மல் (=வளம், செல்வம்) >>> மால் = சொத்து

மால்

தொழுவம்

மால்

வல (=கட்டு) >>> மால் = கட்டப்படும் இடம்.

மால்

வலை

வலை

வலை >>> மால்

மால்

எல்லை

மால்பு

மால்பு (=எல்லை) >>> மால்

மால்

அரண்மனை

மால்

மால் (=உயரம், பெருமை) >>> மால் = உயரமும் பெருமையும் கொண்ட கட்டடம்.

மயானம்

இடுகாடு, சுடுகாடு

மாயணம்

(2). மாய் (=இற) + அணை (=சேர், அடங்கு) + அம் = மாயணம் >>> மயானம் = இறந்தவர்கள் சேர்ந்து அடங்கும் இடம்.

மாலகம்

வேப்ப மரம்

பாலகம்

பலம் (=இலை) + அகை (=எரி, அறு) + அம் = பாலகம் >>> மாலகம் = அறுப்பதைப் போன்ற தோற்றத்துடன் தீநிறங்கொண்ட இலைக்கொழுந்தை உடையது.

மாலதி

மல்லிகை

மாலதி

மல் (=நறுமணம்) + அதி (=மிகுதி) = மாலதி = நறுமண மிக்கது

மாலதி

விளக்குத் தண்டு

பாலாறி

பால் (=ஒளி) + ஆறு (=சும, தாங்கு) + இ = பாலாறி >>> மாலதி = ஒளியைத் தாங்குவது = விளக்குத் தண்டு.

மாலதி

முத்தி

வாலத்தி

வலம் (=மேலிடம்) + அத்து (=பொருந்து, சேர்) + இ = வாலத்தி >>> மாலதி = மேலிடம் சேர்தல்.

மாலம்

பேய்

மாலம்

மால் (=கருமை, காற்று) + அம் = மாலம் = கருப்புக் காற்று

மாலம்

குங்குமம்

மாலம்

மால் (=செம்மை) + அம் = மாலம் = சிவப்பானது.

மாலயம்

சந்தனம்

மலயம்

மலயம் (=சந்தனம்) >>> மாலயம்

மாலர்

கவசம்

பாலார்

பாலி (=பாதுகா) + ஆர் (=பொருந்து, அணி) = பாலார் >>> மாலர் = பாதுகாப்புக்காகப் பொருந்துமாறு அணிவது.

மாலர்

வேடர்

வாலர்

வலி (=பலவந்தப்படுத்து, பற்றிக்கொள்) + அர் = வாலர் >>> மாலர் = விலங்குகளைப் பலவந்தப்படுத்திப் பிடிப்பவர்கள்.

மாலி

கள்

மாலி

மால் (=மயக்கம்) + இ = மாலி = மயக்கம் தருவது

மாலி

சூரியன்

பாலீ

பால் (=ஒளி) + ஈ (=கொடு) = பாலீ = மாலி = ஒளி தருபவன்

மாலி

தோட்டக்காரன்

பாளி

பள்ளம் (=தோட்டம்) + இ = பாளி >>> மாலி = தோட்டக்காரன்

மாலிகை

மாலை, வரிசை

மாலைகை

மாலை (=பூமாலை, வரிசை) + கை = மாலைகை >>> மாலிகை

மாலியம்

பூ

மாலியம்

மல் (=நறுமணம்) + இயம் = மாலியம் = நறுமணம் உடையது

மாலின்யம்

கேடு, அழுக்கு

மலினியம்

மலினம் (=கேடு, அழுக்கு) + இயம் = மலினியம் >>> மாலின்யம் = கேடு, அழுக்கு.

மாலுமி

கப்பலோட்டி

மாலோப்பி

மால் (=கடல்) + ஓப்பு (=ஓட்டு, செலுத்து) + இ = மாலோப்பி >>> மாலோமி >>> மாலுமி = கடலில் செலுத்துபவன்.

மாவுத்தன்

யானைப்பாகன்

மாவுந்தன்

மா (=யானை) + உந்து (=செலுத்து, ஓட்டு) + அன் = மாவுந்தன் >>> மாவுத்தன் = யானையைச் செலுத்துபவன்.

மாளம்

கத்தூரி

மாலம்

மல் (=நறுமணம்) + அம் = மாலம் >>> மாளம் = நறுமணம் கொண்டது.

மாளிகை

அரண்மனை

மாலிங்கை

மால் (=பெருமை, உயரம்) + இங்கு (=தங்கு) + ஐ = மாலிங்கை >>> மாளிகை = பெரிய உயரமான தங்குமிடம்.

மாளை

பட்டை

பாளை

பாளை (=உறை) >>> மாளை = மறைக்கும் பட்டை.

மான்மியம்

பெருமை போற்றுகை

மான்வியம்

மான் (=பெருமை) + விய (=பாராட்டு) + அம் = மான்வியம் >>> மான்மியம் = பெருமைகளைப் பாராட்டுதல்.

மானசம், மானதம்

மனம் பற்றியது, கருத்து

மானசம்

மனசு (=கருத்து) + அம் = மானசம் = மனசு தொடர்புடையது, கருத்து.

மானதன்

அரசன்

மானதன்

மான் (=பெருமை) + அதி (=,மிகுதி) + அன் = மானதன் = அதிக பெருமை கொண்டவன்.

மானரந்தரி

நாழிகை வட்டில்

மானாலந்தான்றி

மான் (=அள, கணக்கிடு) + ஆலம் (=நீர்) + தான்றி (=பொழுது) = மானாலந்தான்றி >>> மானரந்தரி = நீரின் உதவியால் பொழுதைக் கணக்கிட உதவும் கருவி.

மானரியம்

வினோதமானது

மானரியம்

மான் (=ஒப்புக்கொள்) + அருமை + இயம் = மானரியம் = ஒப்புக்கொள்வதற்கு அரிதானது.

மானவன்

மனிதன்

மானவன்

மனம் (=சிந்தனை) + அன் = மானவன் = சிந்திப்பவன்.

மானவன்

அரசன்

மானவன்

மானம் (=பெருமை) + அன் = மானவன் = பெருமை மிக்கவன்

மானவன்

வீரன்

மானவன்

மானம் (=வலிமை, வீரம்) + அன் = மானவன் = வீரம் மிக்கவன்

மானாவி

நவராத்திரி விழா

மாநாவி

மா (=பெரிய, இரவு) + நவம் (=ஒன்பது) + இ = மாநாவி >>> மானாவி = ஒன்பது இரவுகள் நடக்கும் பெருவிழா.

மானிகை

சாராயம்

மானிகை

மான் (=மயங்கு) + இகு (=சொரி, ஊற்று) + ஐ = மானிகை = மயக்கம் தருவது; ஊற்றப்படுவது.

மானிடன்

மனிதன்

மானீடன்

மனம் (=சிந்தனை) + ஈடு (=தகுதி) + அன் = மானீடன் >>> மானிடன் = சிந்திக்கும் தகுதி உடையவன்.

மானிதம், மானிதை

பெருமை

மானிதம்

மானம் (=பெருமை) + இதம் = மானிதம்

மானியம்

அளவிடுகை

மானியம்

மான் (=அள) + இயம் = மானியம் = அளத்தல்.

மானியம்

பெருமைக்கான கொடை

மானீயம்

மானி (=பெருமைப்படுத்து) + ஈ (=கொடு) + அம் = மானீயம் >>> மானியம் = பெருமைப்படுத்திக் கொடுக்கப்படுவது.

மானியம்

இலவச நிலக்கொடை

மாணீயம்

மண் (=நிலம்) + ஈ + அம் = மாணீயம் >>> மானியம் = இலவசமாகக் கொடுக்கப்பட்ட நிலம்.

மானினி

பெண்

மானினி

மானி (=வெட்கப்படு) + இனி = மானினி = வெட்கப்படுபவள்.

மானுடன்

மனிதன்

மானுடன்

மனம் (=சிந்தனை) + உடை + அன் = மானுடன் = சிந்தனை உடையவன்.

மானுசன், மனுசன்

மனிதன்

மானுயன்

மனம் (=சிந்தனை) + உய் (=வாழ்) + அன் = மானுயன் >>> மானுசன் >>> மனுசன் = சிந்தித்து வாழ்பவன்.

மானுசம்

மனிதத்தன்மை

மானுசம்

மானுசன் (=மனிதன்) >>> மானுசம் = மனிதத் தன்மை

மானுசியம், மானுச்~யம்

சிந்தித்து அறிதல்

மானுயியம்

மனம் (=சிந்தனை) + உய் (=அறி) + இயம் = மானுயியம் >>> மானுசியம் >>> மானுச்~யம் = சிந்தித்து அறிதல்.

அமானுசியம், அமானுச்~யம்

சிந்தனைக்கு அப்பாற்பட்டது

ஆய்மானுசியம்

ஆய் (=நீங்கு) + மானுசியம் (=சிந்தித்து அறிகை) = ஆய்மானுசியம் >>> அமானுசியம் = சிந்தித்து அறிதல் அற்றது

மாசி^

முந்தைய

மாயி

மாய் (=கழி) >>> மாயி >>> மாசி^ = கழிந்த, கடந்த, முந்தைய

மிகிரம்

காற்று

வீக்கிறம்

வீக்கு (=கட்டு, அடக்கு) + இறு (=அழி, அறு) + அம் = வீக்கிறம் >>> மிகிரம் = கட்டுப்பாடு அற்றது.

மிகிரம்

மேகம்

வீக்கீரம்

வீக்கு (=நிறை, பெருமை) + ஈரம் (=நீர்) = வீக்கீரம் >>> மிகிரம் = நீர் நிறைந்து பெருத்திருப்பது. 

மிகிரன்

சந்திரன், சூரியன்

பைகீறன், மைகீறன்

(1). பை (=ஒளிர்) + கீறு (=கட) + அன் = பைகீறன் >>> பிகிரன் >>> மிகிரன் = ஒளிசெய்து கடப்பவர்கள். (2). மை (=இருள்) + கீறு (=கிழி) + அன் = மைகீறன் >>> மிகிரன் = இருளைக் கிழிப்பவர்கள் = சந்திரன், சூரியன்.

மிச்சம்

பொய்

பிச்சம்

பிசி (=பொய்) + அம் = பிச்சம் >>> மிச்சம்

மிச்சாதிட்டி

பொய்த் தோற்றம்

மிச்சதீட்டி

மிச்சம் (=பொய்) + தீட்டு (=உருவாக்கு) + இ = மிச்சதீட்டி >>> மிச்சாதிட்டி = பொய்யாக உருவாக்கப்பட்டது.

மிச்சிரம், மிசிரம்

கலந்து இருப்பது

பிச்சிரம்

பிசை (=கல) + இரு + அம் = பிச்சிரம் >>> மிச்சிரம் >>> மிசிரம் = கலந்து இருப்பது

மிச்சை

குற்றம்

பிழை

பிழை (=குற்றம்) >>> மிசை >>> மிச்சை

மிச்சை

வறுமை, அறியாமை

பிழை

பிழை (=குறைபாடு) >>> மிசை >>> மிச்சை = பொருள் குறைபாடு (=வறுமை), அறிவுக் குறைபாடு (=அறியாமை)

மிசல்

ஒப்புமை

பிசி

பிசி (=ஒப்புமை) + அல் = பிசல் >>> மிசல்

மிசல்

பரிசோதனை

பிசல்

பிசி (=ஒப்புமை) + அல் = பிசல் >>> மிசல் = ஒப்பிட்டுப் பார்த்தல் = பரிசோதித்தல்.

மிசல்

பதிவு

விழல்

விழு (=பதி) + அல் = விழல் >>> மிசல் = பதிவு

மிசிகம்

பாம்பின் வளை

பையிங்கம்

பை (=பாம்பு) + இங்கு (=தங்கு) + அம் = பையிங்கம் >>> பிசிகம் >>> மிசிகம் = பாம்பு தங்கும் இடம்.

மிசிரன், மிசுரன்

உயர்நிலையில் இருப்பவன்

மிசிரன்

மிசை (=உயர்நிலை) + இரு + அன் = மிசிரன் >>> மிசுரன் = உயர்நிலையில் இருப்பவன்.

மிஞ்சிகம்

பெண் கூந்தல்

மீச்சிகம்

மீ (=மிகுதி) + சிகை (=மயிர்) + அம் = மீச்சிகம் >>> மிஞ்சிகம் = மிகுதியான மயிர்.

மிஞ்சிகை

காதுவளையம்

மிஞ்சிகை

மிஞ்சு (=வளையம்) + இகு (=தாழ், தொங்கு) + ஐ = மிஞ்சிகை = தாழ்ந்து தொங்கும் வளையம்

மிட்டா

ஆட்சி

வீற்றா

வீறு (=ஆட்சி செய்) + ஆ = வீற்றா >>> மிட்டா = ஆட்சி.

மிட்டா

ஆட்சிக்கு உட்பட்டது

வீற்றா

வீறு (=ஆட்சிசெய், பிரிவு) + ஆ = வீற்றா >>> மிட்டா = ஆட்சி செய்யும் நிலப்பிரிவு.

மிட்டாய்

இனிப்புத் துண்டு உணவு

வீற்றாய்

வீறு (=இனிமை, துண்டு) + ஆய் (=உண்ணு) = வீற்றாய் >>> மிட்டாய் = இனிப்பான துண்டு உணவு.

மிடன்

மகன்

பிறன்

பிற (=தோன்று) + அன் = பிறன் >>> மிடன் = பிறந்தவன்.

மிடன்

பிறைச்சந்திரன்

பிறன்

பிறை + அன் = பிறன் >>> மிடன் = பிறைச்சந்திரன்

பிரமாதம்

பெருமை மிக்கது

விறமதம்

விற (=மிகு) + மதம் (=பெருமை) = விறமதம் >>> பிரமாதம் = பெருமை மிக்கது

அற்புதம்

மிக அருமையானது

ஆர்முற்றம்

அருமை + முற்று (=மிகு) + அம் = ஆர்முற்றம் >>> அர்புத்தம் >>> அற்புதம் = மிக அருமையானது

சோமன்

சந்திரன்

சேமன்

(2). செம்மை (=அழகு, ஒளி) + அன் = சேமன் >>> சோமன் = அழகிய ஒளி தருபவன் = சந்திரன்.

மித்தம்

தாமதம்

மீற்றம்

மீறு (=கட, நீளு) + அம் = மீற்றம் >>> மித்தம் = நீட்டம்

மித்தம்

ஓய்வு, தூக்கம்

பிந்தம்

பிந்து (=தளர், ஓய்) + அம் = பிந்தம் >>> மித்தம் = ஓய்வு

சயம், செயம்

வெற்றி

சாயம்

சாய் (=வீழ்த்து, வெல்) + அம் = சாயம் >>> சயம் >>> செயம்

மிருத்யு, மிருத்தியு

மரணம், யமன், பகைவன்

பிறிது

பிறிது (=மரணம்) >>> மிருத்யு = மரணம், மரணத்தை உண்டாக்குபவன் = யமன், பகைவன்.

மிருத்யுஞ்சயம், மித்திஞ்சயம்

மரணத்தை வெல்லுதல்

பிறிதுச்சயம்

பிறிது (=மரணம்) + சயம் (=வெற்றி) = பிறிதுச்சயம் >>> மிர்த்துஞ்சயம் >>> மித்திஞ்சயம் = மரணத்தை வெல்லுதல்.

மித்தியம், மித்தியை

பொய், கோள், வஞ்சனை

புற்றியம்

புற்று (=ஓட்டை) + இயம் (=சொல்) = புற்றியம் >>> முத்தியம் >>> மித்தியம் = ஓட்டையான சொல் = பொய்.

சத்தியம்

உண்மை

சாற்றியம்

சாற்று (=அமை, நிலையாக்கு) + இயம் = சாற்றியம் >>> சத்தியம் = நிலையானது; மாறாதது. 

மித்திரம், மித்துரு

நட்பு

முற்றீரம்

முற்று (=மிகு, சேர்) + ஈரம் (=அன்பு) = முற்றீரம் >>> மித்திரம் = மிக்க அன்பினால் சேர்ந்து இருத்தல்.

மித்திரன்

நண்பன்

மித்திரன்

மித்திரம் (=நட்பு) + அன் >>> மித்திரன் = நட்புடைய ஆண்.

மித்திரை

தோழி

மித்திரை

மித்திரம் (=நட்பு) + ஐ >>> மித்திரை = நட்புடைய பெண்.

மித்திரம்

பொய், கோள் சொல்லுகை

புற்றிறம்

புற்று (=ஓட்டை) + இறு (=பேசு) + அம் = புற்றிறம் >>> முத்திரம் >>> மித்திரம் = ஓட்டையான பேச்சு.

மித்திரன்

சூரியன்

வீற்றிறன்

வீறு (=ஒளி) + இறு (=கொடு) + அன் = வீற்றிறன் >>> மித்திரன் = ஒளி கொடுப்பவன்.

மித்தை

பொய்

புற்றை, பொத்தை

(1). புற்று (=ஓட்டை) + ஐ = புற்றை >>> முத்தை >>> மித்தை = ஓட்டையின் தன்மை கொண்டது. (2) பொத்து (=பொய்) + ஐ = பொத்தை >>> மொத்தை >>> முத்தை >>> மித்தை.

மிதடி

நீர்

மிதாடி

மித + ஆடு + இ = மிதாடி >>> மிதடி = மிதந்து ஆடச்செய்வது

மிதடு, மிதழ்

மூளை

மிதறு

மித + அறி + உ = மிதறு >>> மிதடு = மிதக்கும் அறிவூற்று

மிதம்

நடுநிலை

மிதம்

மித >>> மிதம் = மூழ்கியும் போகாமல் பறந்தும் போகாமல் நடுவில் இருக்கும் நிலை.

மிதலை

கொப்பூழ்

மிதளை

மிதம் (=நடு) + அளி (=ஈனு, பிறப்பி) + ஐ = மிதளை >>> மிதலை = பிறப்புடன் தொடர்புடைய நடுப்பகுதி. .

விவசாயம்

வேளாண்மை

வீமசாயம்

வீமம் (=பருமை) + சாய் (=புல், பயிர்) + அம் = வீமசாயம் >>> விவசாயம் = பெரும் பெயிர் செய்தல்.

துரை

பெரியவர்

துறை

(2). துறு (=பெருமை) + ஐ = துறை >>> துரை = பெரியவர்.

துர்

கெட்ட

துரு

திரி (=கெடு) >>> துரு >>> துர் = கெட்ட

ரோந்து

ஊரை வலம் வருதல்

ஊரொற்று

ஊர் + ஒற்று = ஊரொற்று >>> உரோத்து >>> ரோந்து = வேவு பார்க்க ஊரை வலம் வருதல்.

சங்கு

பூச்சியின் கூடு

சக்கு

அக்கு (=மூடு, எலும்பு) >>> சக்கு >>> சங்கு = உடலை மூடியுள்ள எலும்பு போன்ற ஓடு.

ஆண்டி

ஏதும் அற்றவன்

ஆற்றி

அறு (=இல்லாமல் போ) + இ = ஆற்றி >>> ஆட்டி >>> ஆண்டி = எதுவும் இல்லாமல் போனவன்.

மிதி

அறிவு

புத்தி

புத்தி (=அறிவு) >>> முதி >>> மிதி

மிதி

அளக்கப் பட்டது

வீறி

வீறு (=வெட்டு, வரையறு, அள) + இ = வீறி >>> மிதி = வரையறுக்க / அளக்கப் பட்டது.

மிதுனம்

உடலுறவு,ஆண் - பெண் இணை

மைதுனம்

மை (=உடல்) + துன் (= செறி, பொருந்து) + அம் = மைதுனம் >>> மிதுனம் = உடல்கள் செறிந்து பொருந்துதல்.

மிதுனி

இரட்டைவால் குருவி

மைதுனி

மை (=கருமை) + துனி (=பிரி, பிள, நுனி, வால்) = மைதுனி >>> மிதுனி = பிளவுபட்ட கரிய நுனியை / வாலைக் கொண்டது.

மிரதம்

பாம்பு

மயிறற்றம்

மை (=நஞ்சு) + இறு (=செலுத்து) + அற்றம் (=அழிவு) = மயிறற்றம் >>> மய்ரத்தம் >>> மைரதம் >>> மிரதம் = நஞ்சைச் செலுத்தி அழிவை உண்டாக்குவது.

மிராசு

பரம்பரைச் சொத்து

முறாயு

முறை (=பரம்பரை) + ஆயம் (=வருவாய், சொத்து) + உ = முறாயு >> மிராசு = பரம்பரையாக வந்த வருவாய் / சொத்து.

மிராண்டி

குகையில் வாழ்ந்தவன்

புராண்டி

புரை (=குகை) + அண்டு (=செறி, தங்கு) + இ = புராண்டி >>> முராண்டி >>> மிராண்டி = குகைகளில் செறிந்து வாழ்ந்தவன்.

மிரிநாளம், மிருணாளம், மிருணாலி

தாமரை

வீறுணாலம்

வீறு (=ஒளி, தீ) + உண் (=ஒப்பு) + ஆலம் (=நீர், மலர்) = வீறுணாலம் >>> மிருணாளம் >>> மிரிநாளம் = தீயைப் போலத் தோன்றும் நீரில் பூக்கும் மலர்.

மிரியம், மிரியல்

மிளகு

வீறியம்

வீறு (=எரி) + இயம் = வீறியம் >>> வீரியம் >>> மிரியம், மிரியல் = எரிதலைப் போன்ற சுவைகொண்டது.

மிருகம்

செருக்கித் தாக்குவது

வீறூக்கம்

வீறு (=செருக்கு, தாக்கு) + ஊக்கம் (=மிகுதி, கடுமை) = வீறூக்கம் >>> மிருகம் = செருக்கிக் கடுமையாகத் தாக்குவது.

மிருகம்

மான்

வீறுகம்

வீறு (=அழகு, மிகுதி) + உகை (=உயர எழும்பு) + அம் = வீறுகம் >>> மிருகம் = மிக உயரமாக எழுகின்ற அழகு மிக்க விலங்கு.

மிருகம்

பன்றி

வீறுகம்

வீறு (=வெட்டு, பிள) + உகம் (=பூமி, நிலம்) = வீறுகம் >>> மிருகம் = நிலத்தைப் பிளக்கின்ற விலங்கு.

மிருகம்

யானை

வீறூகம்

வீறு (=வலிமை, மிகுதி, பெருமை) + ஊகம் (=கருமை) = வீறூகம் >>> மிருகம் = வலிமை மிக்க பெரிய கருப்பு விலங்கு.

மிருகம்

பாம்பு

வீறுகம்

வீறு (=சின, தாக்கு, நஞ்சு) + உகை (=செலுத்து) + அம் = வீறுகம் = சினந்து தாக்கி நஞ்சைச் செலுத்துவது.

மிருகதரன்

சந்திரன்

வீறுகைதாரன்

வீறு (=ஒளி) + உகை (=செலுத்து) + தாரம் (=வெண்மை) + அன் = வீறுகய்தாரன் = மிருகதரன் = வெண்ணிற ஒளியைச் செலுத்துபவன்.

மிருகம்

வேட்டை

புருகம்

புரை (=வலை) + உகை (=பதி, செறியச்செய்) + அம் = புருகம் >>> முருகம் >>> மிருகம் = வலைக்குள் செறித்தல்.

மிருகாங்கம்

சந்திரன்

வீறுகாங்கம்

வீறு (=இனிமை, ஒளி) + உகை (=செலுத்து) + அங்கம் (=உடல்) = வீறுகாங்கம் >>> மிருகாங்கம் = இனிய ஒளியைச் செலுத்தும் உடலைக் கொண்டவன்.

மிருகாங்கம்

காற்று

விருகங்கம்

விரை (=ஓடு) + உகு (=பற, நிலைகுலை) + அங்கம் = விருகங்கம் >>> மிருகாங்கம் = நிலைகுலைந்து பறந்தோடும் உடலைக் கொண்டது.

மிருகாதி, மிருகாரி

புலி

விருகாறி

விரை (=பாய்) + உகை (=உயர எழு) + அறு (=கொல்) + இ = விருகாறி >>> மிருகாதி, மிருகாரி = உயர எழுந்து பாய்ந்து கொல்லக் கூடியது.

மிருசகம்

எலுமிச்சை

வீறுசகம்

வீறு (=அறு, ஒளி, அழகு) + சகம் (=சாறு, பாதி) = வீறுசகம் >>> மிருசகம் = பாதியாக அறுக்கப்படுவதும் ஒளியுடன் கூடிய அழகும் கொண்ட சாறுடைய பழம்.

சாகம், சகம்

சாறு

சாக்கம்

ஆக்கம் (=நீர்) >>> சாக்கம் >>> சாகம், சகம் = சாறு.

மிருசம்

காட்சி

வீறுயம்

வீறு (=ஒளி) + உய் (=அனுபவி, அறி) + அம் = வீறுயம் >>> மிருசம் = ஒளியால் கிட்டும் அனுபவ அறிவு.

மிருசு

தேனீ

விருயு

விரை (=தேன், பற) + உய் (=பிரி, கொண்டுசெல்) + உ = விருயு >>> மிருசு = தேனைப் பிரித்துக் கொண்டுசெல்லும் பறவை.

மிருட்டி

சமையல்

முறூட்டி

முறை (=தன்மை) + ஊட்டம் (=உணவு) + இ = முறூட்டி >>> மிருட்டி = உணவைத் தன்மையாக்குதல்..

மிருட்டி

அசுத்தம்

புரூறி

புரை (=குற்றம், களங்கம்) + ஊறு (=கேடு) + இ = புரூறி >>> முருடி >>> மிருட்டி = கேடு உறச்செய்யும் களங்கப் பொருள்.

மிருட்டி

நெருக்கம், செறிவு

விறுறி

விற (=செறி) + உறு (=சேர்) + இ = விறுறி >>> மிருடி >>> மிருட்டி = சேர்ந்து செறிதல்.

மிருட்டேருகன்

பெருங் கொடையாளன்

வீறூட்டேறுகன்

வீறு (=பொருள்) + ஊட்டு (=வழங்கு) + ஏறு (=மிகு) + உக (=விரும்பு) + அன் = வீறூட்டேறுகன் >>> மிருட்டேருகன் = பொருள் வழங்குவதனை மிகவும் விரும்புபவன்.

மிருடங்கனம்

குழந்தை

வீறுறாக்கணம்

வீறு (=பிரி) + உறு (=பெறு) + ஆக்கம் (=படைப்பு) + அணம் = வீறுறாக்கணம் >>> மிருடங்கனம் >>> பிரித்துப் பெற்ற படைப்பு

மிருடாகம்

மாமரம்

வீறூட்டாக்கம்

வீறு (=ஒளி, அழகு, மிகுதி) + ஊட்டம் (=உணவு) + ஆக்கு (=படை) + அம் = வீறூட்டாக்கம் >>> மிருடாகம் = ஒளிமிக்க அழகிய உணவினை மிகுதியாகப் படைப்பது.

மிருடார்த்தகம்

உள்ளே எதுவும் இல்லாதது

புருடாருத்தகம்

புருடா (=பொய்) + அருத்தம் (=பொருள்) + அகம் (=உள்) = புருடாருத்தகம் >>> மிருடார்த்தகம் = உள்ளே பொய்யான பொருளைக் கொண்டது.

மிருடாவாதம்

வஞ்சகப் புகழ்ச்சி

புருடாவாழ்த்தம்

புருடா (=பொய்) + வாழ்த்து + அம் = புருடாவாழ்த்தம் >>> முருடாவாய்த்தம் >>> மிருடாவாதம் = பொய்யான வாழ்த்து

மிருடிகம், மிருடி

மான்

விருறிகம்

விரை (=வேகமாக ஓடு) + உறு (=மிகுதி) + இகம் (=உடல்) = விருறிகம் >>> மிருடிகம் = மிக விரைவாக ஓடும் உடலினது

மிருடோத்தியம்

பொய்

புருடோற்றியம்

புருடா (=பொய்) + உறு + இயம் = புருடோற்றியம் >>> மிருடோத்தியம் = பொய்யானது.

மிருத்தனம்

உவர்மண்

புருத்தாணம்

புரை (=களங்கம்) + உத்து (=நீக்கு) + ஆணம் (=மண்) = புருத்தாணம் >>> முருத்தனம் >>> மிருத்தனம் = களங்கத்தை நீக்குகின்ற ஒருவகை மண்.

மிருத்தாலகம்

உவர்மண்

புருத்தைலகம்

புரை (=களங்கம்) + உத்து (=நீக்கு) + தைலம் (=எண்ணெய்) + அகம் (=இடம், மண்) = புருத்தைலகம் >>> முருத்தய்லகம் >>> மிருத்தாலகம் = எண்ணெயில் உள்ள களங்கத்தை நீக்க உதவுகின்ற மண். .

மிருத்திகம்

கொடிமுந்திரி

விறுந்திகம்

விற (=செறி) + உந்து (=பெருகு) + இகு (=தொங்கு) + அம் (=உணவு) = விறுந்திகம் >>> மிருத்திகம் = செறிந்து பெருகித் தொங்குகின்ற உணவுப் பொருள்.

மிருத்திகை, மிருத்தியம்

மண், நிலம்

விருந்திகை

விரை (=விதை) + உந்து (=தோன்று, பிற) + இகை = விருந்திகை >>> மிருத்திகை = விதையில் பிறக்கச் செய்வது.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

உங்கள் கருத்துக்களைத் தமிழில் தட்டச்சு செய்யும் வழி:
வலப்பக்கத்தில் உள்ள பகுதியில் தமிழ் ஒலிகளை ஆங்கில எழுத்துக்களில் அசசடித்து நகல் செய்து இங்கே ஒட்டலாம்.