வெள்ளி, 17 டிசம்பர், 2021

101. (சம்பிரதம் > சமலம்) சமக்கிருதத்தில் உள்ள நேரடி & மூலத் தமிழ்ச்சொற்களின் தோற்றம்

 

சொல்

பொருள்

தமிழ்ச் சொல்

தோன்றும் முறை

சம்பிரதம், CAMPIRATHAM

விளைவு, EFFECT

அவிராறம்

அவிர் (=விளங்கு, தோன்று) + ஆறு (=பயன்) + அம் = அவிராறம் >>> சபிராதம் >>> சம்பிரதம் = பயனாகத் தோன்றுவது = விளைவு.

சம்பிரதம், CAMPIRATHAM

மாயாசாலம், MAGIC ART

யப்பிறறம்

யாப்பு (=கட்டு) + இறை (=கண்) + அறம் (=ஞானம், வித்தை) = யப்பிறறம் >>> சம்பிரதம் = கண்கட்டு வித்தை.

சம்பிரதாயம், CAMPIRATHAAYAM

தொன்றுதொட்ட வழக்கம், CASTE ESTABLISHED USAGE

அம்மிறைதாயம்

அமை (=செய்) + இறை (=கடமை) + தாயம் (=குலம்) = அம்மிறைதாயம் >>> சம்பிரதாயம் = குலத்தின் கடமையாகச் செய்யப்படுவது = தொன்று தொட்ட சாதி வழக்கம்.

சம்பிரதாயம், CAMPIRATHAAYAM

சாமர்த்தியம், ARTFULNESS

அவிராற்றாயம்

அவிர் (=தோன்று) + ஆற்று (=செய்) + ஆய் (=நுட்பமாகு) + அம் = அவிராற்றாயம் >>> சபிராத்தாயம் >>> சம்பிரதாயம் = செயலில் நுட்பம் தோன்றுதல் = சாமர்த்தியம்.

சம்பிரதாரணை, CAMPIRATHAARANHAI

ஆய்ந்தெடுத்த முடிவு, DECISION AFTER DUE DELIBERATION

செவ்விறைதேரணம்

செம்மை (=ஒற்றுமை) + இறை (=முடிவு) + தேர் (=ஆராய்) + அணம் = செவ்விறைதேரணம் >>> சம்பிரதாரணை = ஆராயப்பட்ட ஒருமித்த முடிவு.

சம்பிரதானம், CAMPIRATHAANAM

கொடை, DONATION

எவ்விராற்றணம்

எவ்வம் (=துன்பம், வறுமை) + இரி (=நீங்கு) + ஆற்று (=உதவு) + அணம் = எவ்விராற்றணம் >>> அம்பிராதணம் >>> சம்பிரதானம் = வறுமை நீங்க உதவுதல்.

சம்பிரதி, CAMPIRATHI

தலைமைக் கணக்கன், HEAD ACCOUNTANT

அவ்விறறி

அவை (=சபை, ஊர்) + இறை (=தலைமை) + அறம் (=கல்வி, கணக்கு) + இ = அவ்விறறி >>> சம்பிரதி = ஊரின் / சபையின் தலைமைக் கணக்கன்.

சம்பிரமம், CAMPIRAMAM

அவசரம், HASTINESS

அம்மிறவம்

அமை (=பொறு) + இறை (=கடமை, வேலை) + அவி (=அழி, இல்லாகு) + அம் = அம்மிறவம் >>> சம்பிரமம் = வேலையில் பொறுமை இல்லாமை = அவசரம், பரபரப்பு

சம்பிரமம், CAMPIRAMAM

பேரின்பம், ELATION

அவிரேமம்

அவிர் (=தோன்று) + ஏமம் (=களிப்பு) = அவிரேமம் >>> சபிராமம் >>> சம்பிரமம் = களிப்பு தோன்றுதல்

சம்பிரமம், CAMPIRAMAM

சிறப்பு, பெருமை, SPLENDOUR, GREATNESS

அம்மிரவம்

அமை + இரி (=நீங்கு) + அவம் (=இழிவு) = அம்மிரவம் >>> சம்பிரமம் = இழிவு நீங்கி அமைந்தது = பெருமை, சிறப்பு

சம்பிரமம், CAMPIRAMAM

நிறைவு, SATISFACTION

எவ்விரமம்

எவ்வம் (=வறுமை, குறைவு) + இரி (=நீங்கு) + அமை + அம் = எவ்விரமம் = அம்பிரமம் >>> சம்பிரமம் = குறைவு நீங்கி அமைந்தது = திருப்தி, நிறைவு

சம்பிராத்தி, CAMPIRAATHTHI

நற்பேறு, GOOD FORTUNE, BLESSING

எம்முறற்றி

ஏமுறு (=பொருந்து) + அறம் (=புண்ணியம்) + இ = எம்முறற்றி >>> அம்புரத்தி >>> சம்பிராத்தி = புண்ணியத்தால் பொருந்தியது = நற்பேறு.

சம்பீரம், CAMPEERAM

எலுமிச்சை, LEMON

அம்பூரம்

அம்பு (=வளையல், வட்டம்) + ஊர் (=வடி) + அம் (=நீர், ஒளி, பழம்) = அம்பூரம் >>> சம்பீரம் = நீர் வடிக்கப்படும் வட்டமான ஒளிரும் பழம் = எலுமிச்சை.

சம்பீரம், CAMPEERAM

கருநாவல், BLACK JAMUN

ஞெம்மிரம்

ஞெமை (=நாவல்) + இருமை (=கருமை) + அம் = ஞெம்மிரம் >>> செம்பிரம் >>> சம்பீரம் = கருநாவல்.

சம்பு, CAMPU

சூரியன், SUN

அம்பூ

அம் (=ஒளி) + பூ (=படை) = அம்பூ >>> சம்பு = ஒளியைப் படைப்பவன் = சூரியன்

சம்பு, CAMPU

நாவல்,  JAMUN TREE

ஞெமை

ஞெமை (=நாவல்) + உ = ஞெம்மு >>> செம்பு >>> சம்பு

சம்பு, CAMPU

நரி, FOX

அம்மூ

அம் (=ஒலி, நீளம்) + ஊ = அம்மூ >>> சம்பு = ஊ என்று நீளமாக ஒலிப்பது = நரி

சம்பு, CAMPU

எலுமிச்சை, LEMON

அம்மூழ்

அம் (=ஒப்பு, நீர், பழம்)) + ஊழ் (=சூரியன், ஒளி) = அம்மூழ் >>> சம்பு = சூரியனைப் போல ஒளிர்கின்ற நீருடைய பழம்.

சம்பு, CAMPU

இடம்பம், POMP

சம்பம்

சம்பம் (=பெருமை மிகுதி, இடம்பம்) + உ = சம்பு

சம்பு, CAMPU

மின்னல், LIGHTNING

அம்பூழ்

அம்பு (=ஆகாயம்) + ஊழ் (=ஒளி, தோன்று, மறை) = அம்பூழ் >>> சம்பு = ஆகாயத்தில் தோன்றி மறையும் ஒளி

சம்புகம், CAMPUKAM

நரி, FOX

ஏய்ப்பூழ்கம்

ஏய்ப்பு (=வஞ்சனை) + ஊழ் (=பகை) + கம் (=உயிரி) = ஏய்ப்பூழ்கம் >>> அம்புகம் >>> சம்புகம் = பகையை வஞ்சிக்கும் உயிரி = நரி.

சம்புகானா, CAMPUKAANAA

தரைவிரிப்புக் கம்பளம், CARPET

அவ்விகணா

அவை (=இடம், நிலம்) + இகு (=விரி) + அணி (=அழகு, துணி) + ஆ = அவ்விகணா >>> சம்புகானா = நிலத்தில் விரிக்கப்படும் அழகிய துணி

சம்புடம், CAMPUTAM

வட்டச் சிறுகலம், SMALL ROUND CASKET

அம்புறம்

அம்பு (=வளையல், வட்டம்) + உறை (=குறைவு, உயரம், கலம்) + அம் = அம்புறம் >>> சம்புடம் = குறைந்த உயரமுடைய வட்டமான கலம்.

சம்புடம், CAMPUTAM

நூல் பிரிவு, VOLUME OF BOOK

யப்புடம்

யாப்பு (=நூல்) + உடை (=பிரி) + அம் = யப்புடம் >>> சம்புடம் = நூல் பிரிவு

சம்புரோட்சணம், CAMPUROATCHANHAM, சம்புரோட்சணை

பாவசுத்தி, PURIFICATION OF SINS

அம்புரோச்சணம்

அம் (=நீர்) + புரை (=குற்றம், பாவம்) + ஓச்சு (=பாய்ச்சு, தெளி, ஓட்டு) + அணம் = அம்புரோச்சணம் >>> சம்புரோட்சணம் = நீரைத் தெளித்துப் பாவங்களை ஓட்டுதல்

சம்பூரணம், CAMPOORANHAM

நிறைவு, FULFILLNESS, முடிவு, END

செம்மூறணம்

செம்மை (=நேர்மை) + ஊறு (=பெருகு) + அணம் = செம்மூறணம் >>> சம்பூரணம் = பெருகி நேராதல் = நிறைவு, முடிவு.

சம்பூரணம், CAMPOORANHAM

மிகுதி, PLENTY

அம்மூறணம்

அமை + ஊறு (=பெருகு) + அணம் = அம்மூறணம் >>> சம்பூரணம் = பெருகி அமைந்தது

சம்பை, CAMPAI

மீன், FISH

அம்பாய்

அம் (=நீர், அழகு, உயிரி) + பாய் (=தாவு, துள்ளு) = அம்பாய் >>> சம்பை = நீரில் துள்ளுகின்ற அழகிய உயிரி = மீன்

சம்பை, CAMPAI

மின்னல், LIGHTNING

அம்பாய்

அம்பு (=ஆகாயம்) + ஆய் (=விரை, அழகு, ஒளி, கூராகு, பிள) = அம்பாய் = சம்பை = ஆகாயத்தைப் பிளந்து விரையும் கூரிய ஒளி = மின்னல்.

சம்பை, CAMPAI

செழிப்பு, FERTILITY

செழிப்பு

செழிப்பு + ஐ = செழிப்பை >>> சய்ப்பை >>> சம்பை

சம்போக்கு, CAMPOAKKU

கப்பல் கூட்டம், FLEET OF SHIPS

அம்போக்கு

அம்பி (=கப்பல்) + ஓகம் (=கூட்டம்) + உ = அம்போக்கு >>> சம்போக்கு = கப்பல்களின் கூட்டம்.

சம்போகம், CAMPOAKAM, சம்யோகம், CAMYOAKAM

புணர்ச்சி, SEXUAL UNION

அப்பொகம்

ஆப்பு (=உடல்) + ஒகு (=கூடு, பொருந்து) + அம் = அப்பொகம் >>> சம்போகம் = உடலைப் பொருந்துதல் = புணர்ச்சி

சம்போர், CAMPOAR

பூதம், GHOST

அவ்வூர்

ஆவி (=உயிர்) + ஊர் (=கழலு, நீங்கு) = அவ்வூர் >>> சம்போர் = நீங்கிய உயிர் = பேய், பூதம்

சம்மட்டி, CAMMATTI

சுத்தியல், HAMMER

சம்மட்டி

சமம் + அடி + இ = சம்மட்டி = சமமாக்க அடிப்பது

சம்மட்டி, CAMMATTI

சாட்டை, WHIP

எவ்வட்டி

ஏவு (=செலுத்து) + அடி + இ = எவ்வட்டி >>> அம்மட்டி >>> சம்மட்டி – செலுத்துவதற்காக அடிப்பது.

சம்மதம், CAMMATHAM, சம்மதி, CAMMATHI

உடன்பாடு, CONSENT

செம்மதம்

செம்மை (=ஒற்றுமை) + மதி (=கருத்து) + அம் = செம்மதம் >>> சம்மதம் = ஒருமித்த கருத்து = உடன்பாடு

சம்மதம், CAMMATHAM

நட்பு, FRIENDSHIP

யப்பத்தம்

யாப்பு (=அன்பு) + அத்து (=பொருந்து) + அம் = யப்பத்தம் >>> சம்மதம் = அன்பினால் பொருந்துதல் = நட்பு.

சம்மதம், CAMMATHAM

கரு, OPINION

அம்மறம்

அமை (=தங்கு) + அறி (=சிந்தி) + அம் = அம்மறம் >>> சம்மதம் = சிந்தனையில் தங்கியது = கொள்கை, கருத்து

சம்மதி, CAMMATHI

உடன்படு, AGREE

சம்மதி

சம்மதம் (=உடன்பாடு) + இ = சம்மதி = உடன்படு

சம்மதி, CAMMATHI

கருது, THINK

சம்மதி

சம்மதம் (=கருத்து) + இ = சம்மதி = கருது

சம்மார்ச்சனம், CAMMAARCHCHANAM

கூட்டிச் சுத்தமாக்கல், SWEEPING

செம்மாறாயணம்

செம் (=பெருக்கு) + மாறு (=துடைப்பம்) + ஆய் (=நீக்கு, கழிவு) + அணம் = செம்மாறாயணம் >>> சம்மார்ச்சனம் = கழிவுகளைத் துடைப்பத்தால் பெருக்கி நீக்குதல்

சம்மாரம், CAMMAARAM, சம்கா`ரம், CAMHAARAM

போரில் பகையழித்தல், KILLING ENEMY IN WAR

செம்மாறம்

செம் (=தாக்கு) + மாறு (=பகை, அழி) + அம் (=போர்) = செம்மாறம் >>> சம்மாரம் >>> சம்கா`ரம் = போரில் பகையைத் தாக்கி அழித்தல்

சம்மானம், CAMMAANAM

வரவேற்பு, RECEPTION

ஏய்பணம்

ஏய் (=எதிர்கொள்) + பணி (=வணங்கு, சொல்) + அம் = ஏய்பணம் >>> அப்பணம் >>> சம்மானம் = எதிர்கொண்டு வணங்கிச் சொல்லுதல் = வரவேற்பு

சம்மானம், CAMMAANAM, சன்மானம், CANMAANAM

REWARD, வெகுமதி

செம்பணம்

செம்மை (=பெருமை) + பணி (=செயல், கொடு) + அம் = செம்பணம் >>> சம்மானம் = பெருமை செய்து கொடுப்பது

சம்மானம், CAMMAANAM

இறையிலி நிலம், TAX FREE LAND

ஆய்மனம்

ஆய் (=வரி, நீக்கு) + மனை (=நிலம்) + அம் = ஆய்மனம் >>> அம்மானம் >>> சம்மானம் = வரி நீக்கப்பட்ட நிலம்

சம்மானம், CAMMAANAM, சம்மான், CAMMAAN

கப்பல், SHIP

அம்பணம்

அம்பணம் (=மரக்கலம்) >>> சம்மானம்

சம்மிராட்டு, CAMMIRAATTU, சாம்ராட், CAAMRAAT

பேரரசன், EMPEROR

அம்பிறாட்டு

அம்பு (=உலகம்) + இறை (=அரசன்) + ஆட்டு = அம்பிறாட்டு >>> சம்மிராட்டு >>> சாம்ராட் = உலகத்தை ஆட்டுவிக்கும் அரசன்.

சம்மேளனம், CAMMAELHANAM

கூட்டம், CROWD

அம்மேலணம்

அமை (=பொருந்து, கூடு) + ஏல் (=மிகு) + அணம் = அம்மேலணம் >>> சம்மேளனம் = மிகுதியாகக் கூடியது

சம்மோகம், CAMMOAKANAM, சம்மோகனம், CAMMOAKAM

வசீகரம், INFATUATION

செம்மொய்கணம்

செம்மை (=அழகு) + ஒய் (=இழு, கவர்) + கண் + அம் = செம்மொய்கணம் >>> சம்மோகனம் = கண் கவர் அழகு

சம்யுக்தம், CAMYUKTHAM

உடன்படுமெய், CONJUNCT CONSONANT

அம்மொற்றம்

அமை (=பொருத்து, சேர்) + ஒற்று + அம் = அம்மொற்றம் >>> சம்முத்தம் >>> சம்யுக்தம் = சேர்க்கும் ஒற்றெழுத்து

சம்ரட்சணம், சம்ரட்சணை, CAMRATCHANHAM, CAMRATCHANHAI

காப்பாற்றுகை, PROTECTION

எம்முறயணம்

ஏமம் (=பாதுகாவல்) + உறை (=துன்பம்) + அணம் = எம்முறயணம் >>> அம்முரசணம் >>> சம்ரட்சணம் = துன்பத்தில் இருந்து பாதுகாத்தல்.

சம்ரம்பம், CAMRAMPAM

பரபரப்பு, HASTINESS

அமிரவ்வம்

அமை (=பொறு) + இறை (=வேலை) + அவி (=இல்லாகு) + அம் = அமிரவ்வம் >>> சமிரம்மம் >>> சம்ரம்பம் = வேலையில் பொறுமை இல்லாமை

சம்வச்சரம், CAMVACCARAM, சம்வற்சரம், சம்வத்சரம், CAMVATHCARAM

ஆண்டு, YEAR

செவ்வூழறம்

செவ்வி (=பருவம்) + ஊழ் (=முற்று, முடி) + அறி (=கருது) + அம் = செவ்வூழறம் >>> சம்மூசரம் >>> சம்வச்சரம் = பருவங்களின் முடிவாகக் கருதப்படுவது = ஆண்டு

சம்வர்த்தம், CAMVARTHTHAM

மணிமழை மேகம், CLOUD RAINING GEMS

அம்பருறம்

அம்பு (=மேகம்) + அரி (=மணி) + உறை (=மழை, பொழி) + அம் = அம்பருறம் >>> சம்வருதம் >>> சம்வர்த்தம் = மணிகளை மழையாகப் பொழியும் மேகம்

சம்வாகம், CAMVAAKAM

நெல்லுடை மலையூர், HILL TOWN OF PADDY

சம்பகம்

சம்பு (=நெல்) + அகம் (=மலை, ஊர்) = சம்பகம் >>> சம்வாகம் = நெல் விளையும் மலையூர்.

சம்வாதம், CAMVAATHAM

சண்டை, DISPUTE

அம்மாறம்

அம் (=சொல், பேசு) + மாறு (=எதிர்) + அம் = அம்மாறம் >>> சம்மாதம் >>> சம்வாதம் = எதிர்த்துப் பேசுதல் = சண்டை

சம்வித்து, CAMVITHTHU

அறிவு, WISDOM

செப்பிற்று

செப்பம் (=மனம்) + இறை (=தங்கல், விடை) + உ = செப்பிற்று >>> சம்வித்து = மனதில் தங்கியுள்ள விடை = அறிவு

சம்வேகம், CAMVAEKAM

ஆசை, DESIRE

செப்பேங்கம்

செப்பம் (=மனம்) + ஏங்கு + அம் = செப்பேங்கம் >>> சம்வேகம் = மனதில் ஏங்கியது = விருப்பம், ஆசை

சம்சாயி, CAMCAAYI

சமாதானப்படுத்து, RECONCILE

செஞ்செய்

செம்மை (=ஒற்றுமை, உடன்பாடு) + செய் = செஞ்செய் >>> சம்சாயி = உடன்பாடு செய், சமாதானமாக்கு

சமக்காளம், CAMAKKAALHAM, சமுக்காளம், CAMUKKAALHAM

தரைவிரிப்புக் கம்பளம், CARPET

அவாக்களம்

ஆவி (=திற, விரி) + ஆக்கம் (=வேலைப்பாடு, துணி) + அளம் (=நிலம்) = அவாக்களம் >>> சமக்காளம் = நிலத்தில் விரிக்கப்படும் வேலைப்பாடுடைய துணி.

சமக்கிரம், CAMAKKIRAM

முழுமை, FULLNESS

சவங்கிறம்

சவங்கு (=மெலி, குறை) + இறு (=அழி, இல்லாகு) + அம் = சவங்கிறம் >>> சமக்கிரம் = குறைவற்றது = முழுமை

சமசம், CAMACAM

சிறுபாத்திரம், SMALL VESSEL WITH HANDLE

செப்பாசம்

செப்பு (=சிறுபாத்திரம்) + ஆசு (=பற்று, பிடி) + அம் = செப்பாசம் >>> சமசம் = பிடியுள்ள சிறுபாத்திரம்

சமசி, CAMACI

முழுமை, FULLNESS

அவசி

அவி (=அழி, இல்லாகு) + அசை (=மெலி, குறை) + இ = அவசி >>> சமசி = குறைவின்மை = முழுமை.

சமசி, CAMACI, சமசியை, சமசை, CAMACAI, CAMACIYAI

கவி யாப்புச் சொல், WORD FOR A POEM

அமாசி

அமை (=இயற்று, கொடு) + ஆசு (=பாட்டு, சொல்) + இ = அமாசி >>> சமசி = பாடல் இயற்றக் கொடுக்கும் சொல்.

சமஞ்சசம், CAMANCACAM

முழுப் பொருத்தம், PERFECT MATCH

அமய்சாயம்

அமை (=பொருந்து) + சாய் (=முடி, நிறை) + அம் = அமய்சாயம் >>> சமஞ்சசம் = நிறைந்த பொருத்தம்

சமஞ்சிதன், CAMANCITHAN

சபைக் கணக்கன், VILLAGE ACCOUNTANT

அவாயிறன்

அவை + ஆய் (=கணக்கிடு) + இறை (=வேலை) + அன் = அவாயிறன் >>> சமசிதன் >>> சமஞ்சிதன் = அவையில் கணக்கு வேலை செய்பவன்

சமட்டி, CAMATTI

கூட்டம், COLLECTION

செமட்டி

செம் (=நிறை, மிகு) + அடை (=பொருந்து) + இ = செமட்டி >>> சமட்டி = மிகுதியாகப் பொருந்தியது  = கூட்டம்.

சமட்டம், CAMATTAM, சமட்சம், CAMATCAM

கூட்டம், COLLECTION

செமட்டம்

செம் (=நிறை, மிகு) + அடை (=பொருந்து) + அம் = செமட்டம் >>> சமட்டம் >>> சமட்சம் = மிகுதியாகப் பொருந்தியது

சமணம், CAMANHAM, சமண், CAMANH

ஆடை அணியாமை, NUDITY

அம்மணம்

அம்மணம் (=ஆடை அணிந்திராமை) >>> சம்மணம் >>> சமணம்

சமணி, CAMANHI

இலவம், SILK COTTON TREE

செவ்வணி

செவ்வி (=சிவப்பழகு, மலர்) + அண் (=பொருந்து, தண்டு, மரம்) + இ = செவ்வணி >>> சமணி = சிவப்பழகு உடைய மலர்கள் பொருந்திய மரம் = இலவம்

சமத்காரம், CAMATHKAARAM, சமக்காரம், CAMAKKAARAM

பேச்சுத் திறமை, SKILL IN SPEAKING

செப்பகாரம்

செப்பு (=சொல்) + அகம் (=மனம்) + ஆர் (=கட்டு, பிணி) + அம் = செப்பகாரம் >>> சமக்காரம் >>> சமத்காரம் = சொற்களால் மனதைப் பிணித்தல்.

சமத்காரம், CAMATHKAARAM, சமக்காரம், CAMAKKAARAM

செய்யுள் நயம், POETIC CHARM

யப்பகாரம்

யாப்பு (=செய்யுள்) + அகம் (=இனிமை, மனம்) + ஆர் (=கட்டு, பிணி) + அம் = யப்பகாரம் >> சமக்காரம் >>> சமத்காரம் = மனதைப் பிணிக்கும் செய்யுள் இனிமை.

சமத்காரம், CAMATHKAARAM, சமக்காரம், CAMAKKAARAM

தோற்றம், MANIFESTATION

அவக்காரம்

ஆவி (=வெளிப்படு) + அகம் (=உள்ளடக்கம்) + ஆர் (=பெறு) + அம் = அவக்காரம் >>> சமக்காரம் >>> சமத்காரம் = உள்ளடங்கியது வெளிப்படுவதால் பெறப்படுவது

சமத்தம், CAMATHTHAM, சமச்`தம், CAMASTHAM

முழுமை,

செமத்தம்

செம் (=நிறை) + அத்து (=பொருந்து) + அம் = செமத்தம் >>> சமத்தம் >>> சமச்`தம் = நிறைவாகப் பொருந்தியது.

சமத்து, CAMATHTHU

திறமை, SKILL

செம்மல்

செம்மல் (=வலிமை, திறமை) + து = செம்மற்று >>> சமத்து 

சமத்தன், CAMATHTHAN

திறமைசாலி, SKILLED PERSON

சமத்தன்

சமத்து (=திறமை) + அன் = சமத்தன் = திறமைசாலி

சமத்தானம், CAMATHTHAANAM, சமச்`தானம், CAMASTHAANAM

அரசனின் ஆணைக்கு உட்பட்ட ஊர்களின் தொகுதி, KINGDOM

ஐபற்றாணம்

ஐ (=அரசன்) + பற்று (=ஊர், கட்டு, தொகுதி) + ஆணை + அம் = ஐபற்றாணம் >>> சமத்தானம் >>> சமச்`தானம் = அரசனின் ஆணைக்குக் கட்டுப்பட்ட ஊர்களின் தொகுதி

சமத்து, CAMATHTHU

நாட்டுப்பகுதி, DIVISIONS OF A KINGDOM

ஐபற்று

ஐ (=அரசன்) + பற்று (=நாட்டுப்பகுதி) = ஐபற்று >>> சமத்து = அரசனுக்குரிய நாட்டுப் பகுதி

சமதளம், CAMATHALHAM

மனிதக் கூட்டம், CROWD OF PEOPLE

அவைதலம்

அவை (=கூட்டம்) + தலை (=மனிதன்) + அம் = அவைதலம் >>> சமதளம் = மனிதக் கூட்டம்

சம்மதன், CAMMATHAN, சமதன், CAMATHAN

நண்பன், FRIEND

சம்மதன்

சம்மதம் (=நட்பு) + அன் = சம்மதன் >>> சமதன் = நண்பன்

சமதாடு, CAMATHAATU

உடைவாள், CUTLASS

அமேதாடு

அமை (=பொருத்து) + ஏதி (=வாள்) + ஆடை (=உடை) + உ = அமேதாடு >>> சமதாடு = உடையில் பொருத்தும் வாள்

சமதீதம், CAMATHEETHAM

காலஞ்சென்றது, WHICH IS PAST

அமறிதம்

அமை (=காலம்) + அறு (=நீங்கு, கட) + இதம் = அமறிதம் >>> சமதீதம் = காலம் கடந்தது.

சமதீதம், CAMATHEETHAM

ஒன்றுசேர்தல், UNION

செமத்திதம்

செம்மை (=ஒற்றுமை) + அத்து (=சேர்) + இதம் = செமத்திதம் >>> சமதீதம் = ஒன்று சேர்தல்.

சமதை, CAMATHAI

ஒப்புமை, EQUALITY

செமத்தை

செம்மை (=ஒற்றுமை) + அத்து (=பொருந்து) + ஐ = செமத்தை >>> சமதை = பொருந்துகின்ற ஒற்றுமை

சமதை, CAMATHAI

நடுவுநிலைமை, IMPARTIALITY

செம்மறை

செம்மை (=கோட்டமின்மை) + அறம் (=தகுதி, நிலை) + ஐ = செம்மறை >>> சமதை = கோட்டமில்லாத நிலை

சமதை, CAMATHAI

சமநிலை, EQUILIBRIUM

செம்மறை

செம்மை (=நேர்மை) + அறம் (=தகுதி, நிலை) + ஐ = செம்மறை >>> சமதை = நேரிய நிலை = சமநிலை

சமம், CAMAM

அமைதி, PEACE

அமம்

அமை (=அடங்கு) + அம் = அமம் >>> சமம் = அடக்கம்

சமம், CAMAM

ஒப்பு, EQUALITY

செம்மை

செம்மை (=ஒற்றுமை, ஒப்பு) + அம் = செமம் >>> சமம்

சமம், CAMAM

போர், WAR

அம்

அம் (=போர்) + அம் = அமம் >>> சமம்

சமம், CAMAM

முதுவேனில், PEAK SUMMER

அவம்

அவி (=சூரியன், புழுக்கு) + அம் (=காலம், பருவம்) = அவம் >>> சமம் = சூரியனால் புழுக்கப்படும் பருவம் = முதுவேனில்

சமயம், CAMAYAM

பொழுது, TIME

அமையம்

அமை (=வரவிரு, நிகழ், இற) + அம் (=நீளம்) = அமையம் >>> சமயம் = வரவிருத்தல், நிகழ்தல், இறத்தல் என்று நீளும் தன்மையது = காலம்.

சமயம், CAMAYAM

மதம், RELIGION

அமையம்

அமை (=தீர்மானி, ஒழுங்குசெய், ஒன்று, இல்லாகு, உருவாக்கு) + அம் (=கடவுள், கும்பிடு) = = அமையம் >>> சமயம் = கடவுளைத் தீர்மானிப்பதில் ஒற்றுமையின்றி  உருவாக்கப்பட்ட வழிபாட்டு ஒழுங்குமுறை = மதம்.

சமயம், CAMAYAM

சமய நூல், RELIGIOUS TREATISE

அமாயம்

அமை (=இயற்று) + ஆய் (=கருது) + அம் (=கடவுள்) = அமாயம் >>> சமயம் = கடவுள் கருத்துக்களால் இயற்றியது

சமயம், CAMAYAM

உடன்படிக்கை, AGREEMENT

அமையம்

அமை (=இயற்று, உடன்படு) + அம் (=சொல்) = அமையம் >>> சமயம் = உடன்பட்ட சொற்களால் இயற்றப்படுவது

சமயம், CAMAYAM

மரபு, RULES

அமையம்

அமை (=விதி) + அம் = அமையம் >>> சமயம் = விதித்தது

சமயோசிதம், CAMAYOACITHAM

காலத்திற்குப் பொருத்தமானது, SUITING TO OCCASION

அமயோயிதம்

அமையம் (=காலம்) + ஓய் (=தங்கு, பொருந்து) + இதம் = அமயோயிதம் >>> சமயோசிதம் = காலத்திற்குப் பொருத்தமானது

சமர், CAMAR, சமரம், CAMARAM

போர், WAR

அவார்

அவை (=கூட்டம், அழி) + ஆர் (=சண்டையிடு) = அவார் >>> அமர் >>> சமர் = கூட்டமாகச் சண்டையிட்டு அழித்தல்

சமர், CAMAR, சமரம், CAMARAM

முள்ளம்பன்றி, PORCUPINE

அப்பார்

அப்பு (=அம்பு, கூர்முள், உடல்) + ஆர் (=நிறை) = அப்பார் >>> அமர் >>> சமர் = கூர்முட்கள் நிறைந்த உடலுடையது

சமர்ச்சனம், CAMARCCANAM

இறை வழிபாடு, WORSHIP OF GOD

அமாருச்சணம்

அம் (=இறை, கும்பிடு) + ஆர் (=ஒலி) + உச்சம் (=சிறப்பு) + அணம் = அமாருச்சணம் >>> சமர்ச்சனம் = இறையின் சிறப்பினை ஒலித்துக் கும்பிடுதல் = இறைவழிபாடு

சமர்த்தம், ச்`மார்த்தம், CAMARTHTHAM, SMAARTHTHAM

சடங்குகளைப் பின்பற்றுதல், FOLLOWING VEDIC RITES

செம்மறுந்தம்

செம்மை (=ஒற்றுமை) + மறை (=வேதம்) + உந்து (=செல், நட) + அம் (=கட்டளை) = செம்மறுந்தம் >>> சமர்த்தம் = வேதங்களின் கட்டளைகளை ஒற்றி நடத்தல்.

சமர்த்தனம், CAMARTHTHANAM

பொருந்தக் கூறுதல், JUSTIFICATION

அமருத்தணம்

அமை (=பொருத்து) + அருத்து (=ஊட்டு, சொல்) + அணம் = அமருத்தணம் >>> சமர்த்தனம் = பொருத்தமாகச் சொல்லுதல்

சமர்த்தி, CAMARTHTHI

நிறைவு, FULLNESS

அமர்த்தி

அமர்த்து (=முடி, நிறைவேற்று) + இ = அமர்த்தி >>> சமர்த்தி = நிறைவு, முடிவு

சமர்த்து, CAMARTHTHU

செயல் திறமை, ABILITY, SKILL

அமருத்து

அமை (=உண்டாகு, முடி) + அருத்தம் (=பயன்) + உ = அமருத்து >>> சமர்த்து = பயன் உண்டாகுமாறு முடித்தல்

சமர்ப்பணம், சமர்ப்பணை, CAMARPPANHAM, CAMARPPANHAI

நெல்லும் பூவுமிடல், OFFERING FLOWERS & PADDY AT THY FEET

அமரும்பணம்

அமை (=படை, பணி) + அரும்பு (=பூ, அரிசி, நெல்) + அணம் = அமரும்பணம் >>> சமர்ப்பணம் = நெல்லும் பூவும் படைத்து வணங்குதல்

சமர்ப்பி, CAMARPPI

நெல் பூவிட்டுப் பணி, OFFER PADDY, FLOWERS

அமரும்பி

அமை (=படை, பணி) + அரும்பு (=பூ, அரிசி, நெல்) + இ = அமரும்பி >>> சமர்ப்பி = நெல்லும் பூவும் படைத்துப் பணி

சமரங்கம், CAMARANKAM

போர்க்களம், BATTLE FIELD

சமரகம்

சமர் (=போர்) + அகம் (=இடம்) = சமரகம் >>> சமரங்கம் = போர் செய்யும் இடம்

சமரசம், CAMARACAM

ஒற்றுமை, EQUALITY

அமரசம்

அமர் (=பொருந்து) + அசை (=தங்கு, இரு) + அம் = அமரசம் >>> சமரசம் = பொருத்தமாக இருப்பது

சமரி, CAMARI

பாம்பு, SNAKE

அம்பேறி

அம்பு (=விசம்) + ஏறு (=எறிகை, கொத்துகை, கொலை) + இ = அம்பேறி >>> சம்மேரி >>> சமரி = விசத்தால் கொத்திக் கொல்வது = பாம்பு

சமரம், CAMARAM, சாமரம், CAAMARAM, சாமரை, CAAMARAI

வட்டமான மயிர் விசிறி, CIRCULAR HAIRY FLY FLAPPER OF KING

அம்பெறை

அம்பு (=வளையல், வட்டம், வேர், நார், மயிர்) + எறி (=வீசு) + ஐ = அம்பெறை >>> சம்மெரை >>> சாமரை = மயிர்களால் ஆன வட்டவடிவ வீசும் பொருள்

சமலம், CAMALAM

அழுக்கு, FILTH, கழிவு, REFUSE

செம்மலம்

செம்மை (=சுத்தம்) + அல் (=இன்மை) + அம் = செம்மலம் >>> சமலம் = சுத்தமற்றது = அழுக்கு, கழிவு

அனுபவம், ANUPAVAM

பட்டறிவு, EXPERIENCE

அண்ணுபாவம்

அண்ணு (=பொருந்து, கூடு) + பா (=பருகு, நுகர்) + அம் = அண்ணுபாவம் >>> அனுபவம் = நுகர்ச்சியால் பொருந்தியது

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

உங்கள் கருத்துக்களைத் தமிழில் தட்டச்சு செய்யும் வழி:
வலப்பக்கத்தில் உள்ள பகுதியில் தமிழ் ஒலிகளை ஆங்கில எழுத்துக்களில் அசசடித்து நகல் செய்து இங்கே ஒட்டலாம்.