சனி, 25 டிசம்பர், 2021

102. (சமவாயம் > சயிலம்) சமக்கிருதத்தில் உள்ள நேரடி & மூலத் தமிழ்ச்சொற்களின் தோற்றம்

 

சொல்

பொருள்

தமிழ்ச் சொல்

தோன்றும் முறை

சமவாயம், CAMAVAAYAM

பெருங்கூட்டம், BIG CROWD

செமவயம்

செம் (=நிறை) + அவை (=கூட்டம்) + அம் = செமவயம் >>> சமவாயம் = நிறைந்த கூட்டம்

சமழ், CAMAZ

தாழ், TO LOW, நாணு, TO ASHAME

செமாழ்

செம்மை (=நேர்மை) + ஆழ் (=கீழிறங்கு) = செமாழ் >>> சமழ் = நேர்மையில் இருந்து கீழிறங்கு = தாழ், நாணு

சமழ், CAMAZ

மிக வருந்து, TO SUFFER GREATLY

அமாழ்

அமை (=நிறை, மிகு) + ஆழ் (=வருந்து) = அமாழ் >>> சமழ் = மிகவும் வருந்து

சமன், CAMAN, சமானம், CAMAANAM

ஒப்பு, EQUALITY, நடு, MIDDLE

சமம்

சமம் (=நடு, ஒப்பு) >>> சமன்

சமன், CAMAN

பக்கம், NEARNESS

அமண்

அமை + அண் (=நெருங்கு) = அமண் >>> சமன் = நெருங்கி அமைந்தது = பக்கம்

சமன், CAMAN

எமன், YAMAN

அவன்

அவி (=கொல்) + அன் = அவன் >>> எமன், யமன் >>> சமன் = கொல்பவன்

சமனம், CAMANAM

அடக்கம், அமைதி, SUBSIDING

அமணம்

அமை (=அடங்கு) + அணம் = அமணம் >>> சமனம் = அடக்கம், அமைதி

சமனி, CAMANI

அமைதிசெய், TO PACIFY

சமனி

சமனம் (=அமைதி) >>> சமனி = அமைதியாக்கு

சமனிகை, CAMANIKAI

இடுதிரை, CURTAIN

செமணிகை

செம் (=மூடு) + அணி (=துணி) + இகு (=தாழ்த்து, இறக்கு) + ஐ = செமணிகை >>> சமனிகை = மூடுவதற்காகத் தாழ்த்தி இறக்கப்படும் துணி = இடுதிரை

சமனியம், சாமானியம், CAMANIYAM, CAAMAANIYAM

பொதுமை, GENERALITY

சமனியம்

சமன் (=நடு, பொது) + இயம் (=தன்மை) = சமனியம் >>> சாமானியம் = பொதுத் தன்மை

சமா, CAMAA

சேர்க்கை, COMPANY

அமா

அமை (=பொருந்து, சேர்) + ஆ = அமா >>> சமா = சேர்க்கை

சமாகமம், CAMAAKAMAM

கூட்டம், COMPANY

அமைகமம்

அமை (=சேர்) + கமம் (=நிறைவு) = அமைகமம் >>> சமாகமம் = நிறைவாகச் சேர்ந்தது = கூட்டம்

சமாசம், CAMAACAM

பெருங்கூட்டம், ASSEMBLY

செமாயம்

செம் (=நிறை) + ஆயம் (=கூட்டம்) = செமாயம் >>> சமாசம் = நிறைந்த கூட்டம்

சமாசம், CAMAACAM, சமாசன், CAMAACAN

தொகைமொழி, COMPOUND WORD

செமாசம்

செம் (=கட்டு, தொகு) + ஆசு (=சொல், மொழி) + அம் = செமாசம் >>> சமாசம் = தொகைமொழி

சமாசம், CAMAACAM

நஞ்சு, POISON

அவாயம்

ஆவி (=உயிர்) + ஆய் (=பிரி) + அம் (=உணவு) = அவாயம் >>> சமாசம் = உயிரைப் பிரிக்கும் உணவு = நஞ்சு

சமாசாரம், CAMAACAARAM

செய்தி, NEWS

அம்பசாரம்

அம்பு (=உலகம்) + அசை (=இயங்கு) + ஆர் (=பொருந்து, பற்று, பெறு, ஒலி, பேசு) + அம் = அம்பசாரம் >>> சமாசாரம் = உலக இயக்கம் பற்றிப் பெறப்படும் பேச்சு

சமாதானம், CAMAATHAANAM

அமைதியாக்கிக் கூட்டல், RECONCILIATION

செமாற்றணம்

செம் (=கட்டு, சேர்) + ஆற்று (=அமைதியாக்கு) + அணம் = செமாற்றணம் >>> சமாதானம் = அமைதியாக்கிச் சேர்த்தல்

சமாதி, CAMAATHI

இறைவனுடன் சேர்தல், UNION WITH GOD

செமாதி

செம் (=கட்டு, சேர்) + ஆதி (=இறைவன்) = செமாதி >>> சமாதி = இறைவனுடன் சேர்தல்

சமாதி, CAMAATHI, சமாது, CAMAATHU

கல்லறை, TOMB

அவறி

அவி (=அழி, இற) + அறை (=வீடு, குழி) + இ = அவறி >>> சமாதி = இறந்தவருக்கான குழியாகிய வீடு

சமாதி, CAMAATHI

இறைவனின் விருப்பம், GOD’S WILL

அவாதி

அவா (=விருப்பம்) + ஆதி (=இறைவன்) = அவாதி >>> சமாதி = இறைவனின் விருப்பம்

சமாப்தி, CAMAAPTHI

செயல் முடிவு, CONCLUSION

அமாற்றி

அமை (=முடி) + ஆற்று (=செய்) + இ = அமாற்றி >>> சமாத்தி >>> சமாப்தி = செயலின் முடிவு

சமாபனம், CAMAAPANAM

முடிவு, CONCLUSION

அமைவு

அமைவு (=முடிவு) + அணம் = அமைவணம் >>> சமாபனம்

சமாபந்தி, CAMAAPANTHI

குறைதீர் கூட்டம், SETTLEMENT MEETING

அவாபற்றி

அவா (=ஆசை, குறை) + பற்று (=போக்கு, தீர், பொருந்து, கூடு) + இ = அவாபற்றி >>> சமாபந்தி = குறைதீர் கூட்டம்

சமாய், CAMAAY

சேர்ந்து கொண்டாடு, CELEBRATE UNITEDLY

செமாய்

செம் (=கட்டு, சேர்) + ஆய் (=கொண்டாடு) = செமாய் >>> சமாய் = சேர்ந்து கொண்டாடு

சமாலம், CAMAALAM

மயில் இறகு, PEACOCK FEATHER

ஞமலம்

ஞமலி (=மயில்) + அம் (=நீளம், அழகு) = ஞமலம் >>> சமாலம் = மயிலினது நீண்ட அழகிய பொருள்

சமாலேபனம், CAMAALAEPANAM

பசுஞ்சாணத்தை மெழுகல், CLEANSING WITH COW DUNG

செமலப்பணம்

சே (=பசு) + மலம் (=சாணம்) + அப்பு (=பூசு) + அணம் = செமலப்பணம் >>> சமாலேபனம் = பசுஞ்சாணம் பூசுதல்

சமாவேசம், CAMAAVAECAM

பேய் பிடித்தல், POSSESSION OF SPIRIT

அப்பாவேயம்

ஆப்பு (=உடல்) + ஆவி (=பேய்) + ஏய் (=பொருந்து) + அம் = அப்பாவேயம் >>> சமாவேசம் = உடலில் பேய் பொருந்தல்

சமாவேசம், CAMAAVAECAM

திருமணம், MARRIAGE

செமாவேயம்

செம்மை (=ஒற்றுமை) + ஆவம் (=இழை, நாண்) + ஏய் (=பொருத்து) + அம் (=ஒளி) = செமாவேயம் >>> சமாவேசம் = ஒளிரும் நாணைப் பொருத்தி ஒன்றாதல் = திருமணம்

சமாளம், CAMAALHAM

பெருமகிழ்ச்சி, GREAT JOY

செமளம்

செம் (=நிறை, பெருகு) + அளி (=மகிழ்) + அம் = செமளம் >>> சமாளம் = பெருமகிழ்ச்சி

சமாளி, CAMAALHI, சமாலி, CAMAALI

துன்பம் தாங்கிச் செய்து முடி, FINISH WORK BY BEARING DIFFICULTIES

அமலி

அமை (=செய், முடி, பொறு) + அலம் (=துன்பம்) + இ = அமலி >>> சமாலி >>> சமாளி = துன்பத்தைப் பொறுத்துச் செய்து முடி.

சமானம், CAMAANAM

ஒப்பு, EQUALITY

சமன்

சமன் (=ஒப்பு) + அம் = சமனம் >>> சமானம்

சமானி, CAMAANI

ஒப்பிடு, TO COMPARE

சமானி

சமானம் (=ஒப்பு) + இ = சமானி = ஒப்பிடு

சமானி, CAMAANI

ஒப்பானவன், EQUALIST

சமானி

சமானம் (=ஒப்பு) + இ = சமானி = ஒப்பானவன்

சமி, CAMI

வாழை, PLANTAIN

அமீ

அம் (=நீளம், இனிமை, பழம், ஒளி) + ஈ (=கொடு) = அமீ >>> சமி = நீளமான இனிய ஒளிரும் பழத்தைக் கொடுப்பது

சமி, CAMI

அழி, DESTROY, KILL

அவி

அவி (=அழி) >>> சமி

சமி, CAMI

அடக்கு, SUPPRESS

அவி

அவி (=அடக்கு) >>> சமி

சமி, CAMI, செமி, CEMI

சீரணி, DIGEST

அவி

அவி (=உணவு, அடக்கு, எரி) >>> சமி = உணவை அடக்கி எரி = சீரணமாக்கு

சமி, CAMI

வற்று, DRY UP

அமீ

அம் (=நீர்) + ஈ (=அழிவு) = அமீ >>> சமி = நீர் அழிதல்

சமி, CAMI

மயங்கு, TO GET CONFUSED

எமி

ஏம் (=மயக்கம்) + இ = எமி >>> அமி >>> சமி = மயங்கு

சமி, CAMI

பொறு, BEAR

அமை

அமை (=பொறு) + இ = அமி >>> சமி

சமி, CAMI

நட, TO GO, PROCEED

ஆ, அமை

(1) ஆ (=நிகழ், நட) + இ = அவி >>> சமி (2) அமை (=இல்லாகு, நீங்கு, கட) + இ = அமி >>> சமி = கட, நட

சமித்தம், CAMITHTHAM

வேள்வி மண்டபம், SACRIFICING HALL

அவிற்றம்

அவி (=உணவு, எரி) + இறை (=சிதறு, கடவுள், இடம்) + அம் (=கும்பிடு) = அவிற்றம் >>> சமித்தம் = கடவுளைக் கும்பிட்டு உணவுகளைச் சிதறி எரிக்கும் இடம்

சமித்து, CAMITHTHU, சமிதை, CAMITHAI

யாகத்தீப் பொருட்கள், FUELS OF SACRIFICIAL FIRE

அவிற்று

அவி (=எரி) + இறை (=சிதறடி, கடவுள்) + உ = அவிற்று >>> சமித்து = கடவுளுக்காகச் சிதறடித்து எரிக்கப்படுவன

சமிதம், CAMITHAM

அமைதி, CALMNESS

அமிதம்

அமை + இதம் = அமிதம் >>> சமிதம் = அமைதி

சமிதி, CAMITHI

கூட்டம், MULTITUDE

அவிறி

அவி (=அழி, இல்லாகு) + இறை (=சிறுமை) + இ = அவிறி >>> சமிதி = சிறுமை அற்றது = மிகுதி, கூட்டம்

சமிதி, CAMITHI

போர், WAR

அவிறி

அவை (=கூட்டம்) + இறு (=தாக்கு, அழி, கொல்) + இ = அவிறி >>> சமிதி = கூட்டமாகத் தாக்கிக் கொல்லுதல்

சமிர்த்தி, CAMIRTHTHI

நிறைவு, FULLNESS

அமிறுதி

அமை (=பொருந்து) + இறுதி (=எல்லை) = அமிறுதி >>> சமிர்த்தி = எல்லையைப் பொருந்துதல் = நிறைவு

சமீரன், CAMEERAN, சமீரணன், CAMEERANHAN

காற்று, WIND

அவீறன்

அவி (=அழி, இல்லாகு) + இறை (=தங்கல், பரவு) + அன் = அவீறன் >>> சமீரன் = தங்கலின்றிப் பரவும் இயல்பினது

சமீகம், CAMEEKAM

போர், WAR

அவிகம்

அவை (=கூட்டம்) + இகு (=தாக்கு, கொல்) + அம் = அவிகம் >>> சமீகம் = கூட்டமாகத் தாக்கிக் கொல்லுதல்

சமீந்தார், CAMEENTHAAR, சமீன்தார்

பெருநிலக் கிழான், PROPRIETOR OF VAST AGRICULTURAL TRACTS

அமிற்றார்

அமை (=ஆள்) + இறை (=அரசு, தலைவன், வரி) + ஆர் (=பெரு, கட்டு, பூமி, நிலம்) = அமிற்றார் >>> சமீந்தார் = அரசுக்கு வரியைக் கட்டி பெருநிலத்தை ஆளும் தலைவன்

சமீபம், CAMEEPAM

நெருக்கம், PROXIMITY

அமீவம்

அமை (=பொருந்து) + ஈவு (=ஒழிவு, பிரிவு) + அம் = அமீவம் >>> சமீபம் = பிரிவுடன் பொருந்துகை.

சமீபி, CAMEEPI

நெருங்கு, TO NEAR

சமீபி

சமீபம் (=நெருக்கம்) + இ = சமீபி = நெருங்கு

சமீரணம், CAMEERANHAM

எலுமிச்சை, LEMON

அவிரணம்

அவிர் (=ஒளிர்) + அணி (=பொருந்து, சூழ், வட்டமிடு) + அம் (=நீர், பழம்) = அவிரணம் >>> சமீரணம் = நீர் பொருந்திய வட்டமாக ஒளிரும் பழம் = எலுமிச்சம் பழம்

சமீனம், CAMEENAM

ஆண்டுதோறும் ஆகுவது, OCCURING EVERY YEAR

சமீனம்

சமை (=ஆண்டு) + ஈன் (=உண்டாகு) + அம் = சமீனம் = ஆண்டுதோறும் உண்டாவது.

சமீக்கணம், சமீக்ச~ணம், CAMEEKKANHAM

ஆராய்ச்சி, RESEARCH

அமிங்கணம்

அமை (=செய்) + இங்கம் (=அறிவு) + அணம் = அமிங்கணம் >>> சமீக்கணம் >>> சமீக்ச~ணம் = அறிவால் செய்வது

சமு, CAMU

போர்ப்படை, ARMY

அவு

அவை (=கொல், கூட்டம்) + உ = அவு >>> சமு = கொல்லும் கூட்டம் = போர்ப்படை

சமுக்கா, CAMUKKAA

தூரக்காட்சிக் குழல், TELESCOPE

சேய்முக்காய்

சேய் (=தூரம்) + முகம் (=இடம், காட்சி) + ஆய் (=அறி) = சேய்முக்காய் >>> செமுக்கா >>> சமுக்கா = தூரமான இடத்தில் இருப்பதைக் கண்டறிய உதவுவது

சமுக்கா, CAMUKKAA

திசைமானி, MARINER’S COMPASS

அழிமுக்காய்

ஆழி (=கடல்) + முகம் (=பக்கம், திசை) + ஆய் (=அறி) = அழிமுக்காய் >>> சமுக்கா = கடலில் திசையை அறிய உதவுவது

சமுக்காரம், CAMUKKAARAM

சுத்தமாக்கல், PURIFICATION

அவிக்கறம்

அவி (=அழி) + கறை + அம் = அவிக்கறம் >>> சமிக்கரம் >>> சமுக்காரம் = கறையை அழித்தல் = சுத்தமாக்கல்

சமுக்கு, CAMUKKU

ஊரும் தவிசு, SEAT FOR RIDING

அமுக்கு

அமை (=பொருந்து, அமர்) + உகை (=செலுத்து, உயர், பதி) + உ = அமுக்கு >>> சமுக்கு = அமர்ந்து செலுத்துவதற்காக உயரத்தில் பதிக்கப்படுவது.

சமுகம், CAMUKAM, சமூகம், CAMOOKAM

கூட்டம், ASSEMBLY

அமூங்கம்

அமை (=பொருந்து) + ஊங்கு (=மிகுதி) + அம் = அமூங்கம் >>> சமூகம் = மிகுதியாகப் பொருந்தியது = கூட்டம்

சமுகம், CAMUKAM, சமூகம், CAMOOKAM

அவைத் தலைவர், HEAD OF ASSEMBLY

அவூங்கம்

அவை + ஊங்கு (=மேம்பட்டது) + அம் = அவூங்கம் >>> சமூகம் = அவையில் மேம்பட்டவர்

சமுகம், CAMUKAM, சமூகம், CAMOOKAM

பேட்டி, INTERVIEW

அய்முகம்

ஐ (=பெரியோன்) + முக (=எதிர்கொள், காண்) + அம் (=சொல்) = அய்முகம் >>> சமுகம் = பெரியோரைக் கண்டு அவர் சொல்லை எதிர்கொள்ளுதல்.

சமுகம், CAMUKAM, சமூகம், CAMOOKAM

போர்ப்படை, ARMY

அவுகம்

அவை (=கூட்டம்) + உகு (=அழி) + அம் = அவுகம் >>> சமுகம் = அழிக்கும் கூட்டம் = போர்ப்படை

சமுச்சயம், CAMUCCAYAM

கூட்டம், CROWD

செமிசயம்

செம் (=நிறை, மிகு) + இசை (=பொருந்து) + அம் = செமிசயம் >>> சமுச்சயம் = மிகுதியாகப் பொருந்தியது

சமுசயம், CAMUCAYAM

ஆராய்ச்சி, சந்தேகம், RESEARCH, SUSPICION

அமிழாயம்

அமிழ் (=ஆழ்) + ஆய் (=ஆராய்) + அம் = அமிழாயம் >>> சமுசயம் = ஆழ்ந்து ஆராய்தல், சந்தேகம்

சமுசாகி, CAMUCAAKI

கவலை, WORRIES

அவிழகி

அவிழ் (=நீங்கு, இல்லாகு) + அகம் (=மனம், இன்பம்) + இ = அவிழகி >>> சமுசாகி = மனதில் இன்பம் இல்லாமை

சமுசாகி, CAMUCAAKI

திருப்தி, SATISFACTION

அவிழகி

அவிழ் (=திற, தீர்) + அகம் (=விருப்பம்) + இ = அவிழகி >>> சமுசாகி = விருப்பம் தீர்தல்

சமுசாகி, CAMUCAAKI

சாக்கு சொல்லுதல், EXPLAINING EVASIVELY

செப்புசாக்கி

செப்பு (=சொல்லு) + சாக்கு + இ = செப்புசாக்கி >>> சமுசாகி = சாக்கு சொல்லுதல்

சமுசாரம், CAMUCAARAM

செய்தி, NEWS

அம்புசரம்

அம்பு (=உலகம்) + சரி (=செல், நட) + அம் (=சொல், பேச்சு) = அம்புசரம் >>> சமுசாரம் = உலக நடப்புப் பேச்சு

சமுசாரம், CAMUCAARAM

விவசாயம், AGRICULTURE

அமுழேரம்

அமை (=உண்டாக்கு) + உழு + ஏர் + அம் (=உணவு) = அமுழேரம் >>> சமுசாரம் = ஏரால் உழுது உணவை உண்டாக்குதல் = விவசாயம்

சமுசு, CAMUCU

கலகக் கூட்டம், RIOTOUS ASSEMBLY

அவுழு

அவை (=கூட்டம்) + உழ (=கலக்கு, குழப்பு) + உ = அவுழு >>> சமுசு = கலக்கிக் குழப்பும் கூட்டம்

சமுசு, CAMUCU

சதித் திட்டம், PLOT

அவூழு

அவி (=அழி) + ஊழ் (=மறை, நினை, சிந்தி) + உ = அவூழு >>> சமுசு = மறைவான அழிவுச் சிந்தனை = சதித் திட்டம்

சமுத்தி, CAMUTHTHI

நிறைவு, FULLNESS

அமுந்தி

அமை (=முடி) + உந்து (=பெருகு) + இ = அமுந்தி >>> சமுத்தி = பெருகி முடிதல் = நிறைவு

சமுத்தி, CAMUTHTHI

பாடல் முடிவுச் சொல், WORD GIVEN FOR ENDING OF POEM TO CHECK SKILL

அமுத்தி

அமை (=முடி, கொடு) + உத்தி (=சொல்) = அமுத்தி >>> சமுத்தி = முடிவில் அமைப்பதற்காகக் கொடுக்கப்படும் சொல்.

சமுத்திரம், CAMUTHTHIRAM

கடல், OCEAN

செம்முத்திரம்

செம்மு (=பெருகு, பரவு) + திரை (=அலை) + அம் (=நீர்) = செம்முத்திரம் >>> சமுத்திரம் = பெருகிப் பரவுகின்ற நீரலைகளைக் கொண்டது = கடல்

சமுத்திரம், CAMUTHTHIRAM

பெருங்கூட்டம், BIG CROWD

செம்முத்திறம்

செம்மு (=பெருகு) + திறம் (=கூட்டம்) = செம்முத்திறம் >>> சமுத்திரம் = பெருங்கூட்டம்

சமுதாடு, CAMUTHAATU

ஈட்டி வகை, KIND OF DAGGER

எவுதாறு

ஏவு (=எறி) + தாறு (=குத்துக்கோல்) = எவுதாறு >>> அமுதாடு >>> சமுதாடு = எறியப்படும் குத்துக்கோல்

சமுதாய், CAMUTHAAY

சமாளி, TO MANAGE DIFFICULTIES AND FINISH WORK

அமுந்தாய்

அமை (=தாங்கு, முடி) + உந்து (=முன்னேறு) + ஆய் (=வருந்து) = அமுந்தாய் >>> சமுதாய் = வருத்தம் தாங்கி முன்னேறி முடி = சமாளி.

சமுதாய், CAMUTHAAY

சமாதானப்படுத்து, TO RECONCILE

அமுந்தேய்

அமை (=உடன்படு) + உந்து (=நீக்கு) + ஏய் (=எதிர்) = அமுந்தேய் >>> சமுதாய் = எதிர்ப்பை நீக்கி உடன்படுத்து

சமுதாயம், CAMUTHAAYAM

இனம், CLAN

செம்முதாயம்

செம்மு (=கட்டு, சேர்) + தாயம் (=சுற்றம்) = செம்முதாயம் >>> சமுதாயம் = சுற்றங்களின் சேர்க்கை = இனம்

சமுதாயம், CAMUTHAAYAM

உடன்படிக்கை, AGREEMENT

அமுத்தாயம்

அமை (=உடன்படு, இயற்று) + உத்தி (=சொல்) + ஆயம் (=கூட்டம்) = அமுத்தாயம் >>> சமுதாயம் = கூடி உடன்பட்ட சொற்களால் இயற்றப்படுவது.

சமுதாளி, CAMUTHAALHI

ஈட்டி வகை, KIND OF DAGGER

அமுந்தயிலி

அம் (=போர்) + உந்து (=செலுத்து, எறி) + அயில் (=வேல்) + இ = அமுந்தயிலி >>> சமுதாளி = போரில் எறியும் வேல்

சமுற்பவம், CAMURHPAVAM

பிறப்பு, BIRTH

அவுறுப்பமம்

ஆவி (=உயிர்) + உறுப்பு (=உடல்) + அமை (=உண்டாகு) + அம் = அவுறுப்பமம் >>> சமுற்பவம் = உடலில் உயிர் உண்டாகுதல் = பிறப்பு

சமூலம், CAMOOLAM

முழுமை, FULLNESS

அவீலம்

அவி (=கெடு, குறை) + இல் (=இன்மை) + அம் = அவீலம் >>> சமூலம் = குறைவற்றது = முழுமை

சமேதம், CAMAETHAM

சேர்க்கை, UNION

அவேறம்

அவி (=அழி, இல்லாகு) + ஏறு (=செல், பிரி) + அம் = அவேறம் >>> சமேதம் = பிரிவின்மை = சேர்க்கை

சமை, CAMAI

ஆண்டு, YEAR

அமை

அமை (=காலம், முடி) >>> சமை = கால முடிவு = ஆண்டு

சமை, CAMAI

அமைதி, PEACE

அமை

அமை (=அமைதியாகு) >>> சமை = அமைதி

சமை, CAMAI

பொறுமை, PATIENCE

அமை

அமை (=பொறு) >>> சமை = பொறுமை

சய்யல், CAYYAL, சாயல், CAAYAL

ஒப்புமை, SIMILARITY

அய்யள்

ஆய் (=அறி) + அள் (=செறி, பொருந்து) = அய்யள் >>> சய்யல் >>> சாயல் = பொருத்தமாக அறியப்படுவது

சய்யை, CAYYAI

போக்கு, COURSE, FLOW

அய்யை

ஆய் (=அசை, போ) + ஐ = அய்யை >>> சய்யை = போக்கு

சயகண்டி, CAYAKANTI, சயகண்டை, CAYAKANTAI

இரும்புத் தட்டொலி, GONG

அயக்கடி

அயம் (=இரும்பு) + கடி (=குறுந்தடி, ஒலி, பூசை, பொழுது) = அயக்கடி >>> சயகண்டி = பூசையின் பொழுது குறுந்தடியால் ஒலிக்கப்படும் இரும்பு

சயகம், CAYAKAM

மலர்மொட்டு, FLOWER BUD

அயகம்

ஆய் (=அழகு, மென்மை) + அஃகு (=குவி) + அம் = அயகம் >>> சயகம் = அழகும் மென்மையும் கொண்டு குவிந்தது

சயந்தனம், CAYANTHANAM

வண்டி, CAR

அழாத்தணம்

ஆழி (=சக்கரம்) + ஆதி (=ஓட்டம்) + அணம் = அழாத்தணம் >>> சயந்தனம் = சக்கரத்தால் ஓடுவது = வண்டி

சயம், CAYAM

போர் வெற்றி, WAR VICTORY

அழம்

அழி (=தோற்கடி, வெல்) + அம் (=போர்) = அழம் >>> சயம் = போரில் வெல்லுதல்.

சயம், CAYAM

சூரியன், SUN

அழம்

ஆழி (=சக்கரம்) + அம் (=ஒளி) = அழம் >>> சயம் = ஒளிரும் சக்கரம் = சூரியன்

சயம், CAYAM

கூட்டம், CROWD

ஆயம்

ஆயம் (=கூட்டம்) >>> சாயம் >>> சயம்

சயம், CAYAM

பூமாலை, GARLAND

அயம்

ஆய் (=தேர்ந்தெடு, குத்து) + அம் (=மலர், அழகு, பொருத்து, நீளம்) = அயம் >>> சயம் = மலர்களைத் தேர்ந்தெடுத்துக் குத்திப் பொருத்தி அழகுற நீளமாக்கப்பட்டது = பூமாலை.

சயம், CAYAM

சிதைவு, DAMAGE

அழம்

அழி (=சிதை) + அம் = அழம் >>> சயம் = சிதைவு

சயம், CAYAM

சர்க்கரை, SUGAR

அயம்

ஆய் (=நுட்பம், பொடி) + அம் (=இனிமை, உணவு) = அயம் >>> சயம் = இனிப்பான பொடி உணவு = சர்க்கரை

சயம், CAYAM

ஆம்பல், WATER LILY

அழம்

அழி + அம் (=நீர், ஒளி, சிரிப்பு, பொழுது, மலர்) = அழம் >>> சயம் = ஒளி அழிந்த பொழுதில் சிரிக்கும் நீர் மலர்

சயம்பு, CAYAMPU

தானே உண்டாவது, SELF EXISTENT

அயம்மு

ஆய் (=பிரி, தனிப்படு) + அமை (=உண்டாகு) + உ = அயம்மு >>> சயம்பு = தானே உண்டாவது

சயனம், CAYANAM

படுக்கை, BED

அயணம்

ஆய் (=மென்மை) + அணை (=படு) + அம் = அயணம் >>> சயனம் = படுப்பதற்கான மென்மையான பொருள்

சயனம், CAYANAM

உறக்கம், SLEEP

ஏயணம்

ஏய் (=பொருந்து) + அணை (=படுக்கை) + அம் = ஏயணம் >>> அயனம் >>> சயனம் = படுக்கையில் பொருந்துகை

சயனம், CAYANAM

புணர்ச்சி, SEXUAL UNION

ஏயணம்

ஏய் (=பொருந்து, கூடு) + அணை (=தழுவு) + அம் = ஏயணம் >>> அயனம் >>> சயனம் = தழுவிக் கூடுதல்

சயனி,

படு, SLEEP, புணர், MATE

சயனி

சயனம் (=தூக்கம், புணர்ச்சி) + இ = சயனி = தூங்கு, புணர்

சயாலு, CAYAALU

சோம்பேறி, LAZY FELLOW

அயாளு

அயா (=சோர்வு, சோம்பல்) + ஆள் + உ = அயாளு >> சயாலு = சோம்பலுடைய ஆள்

சயி, CAYI

வெல்லு, TO DEFEAT

சயி

சயம் (=வெற்றி) + இ = சயி = வெல்லு

சயிக்கம், CAYIKKAM

மென்மை, FINENESS

அழிக்கம்

அழி (=இல்லாகு) + இகு (=திரள், கெட்டியாகு) + அம் = அழிக்கம் >>> சயிக்கம் = கெட்டியாக இல்லாமை

சயிக்கை, CAYIKKAI, சயிகை, CAYIKAI

சைகை, SIGN

சைகை

சைகை >>> சயிகை, சயிக்கை

சயித்தம், CAYITHTHAM

கோவில், TEMPLE

அயிற்றம்

ஐ (=தலைவன், கடவுள்) + இறை (=தங்கல், இடம்) + அம் = அயிற்றம் >>> சயித்தம் = கடவுள் தங்கும் இடம்

சாத்தான், CAATHTHAAN, சயித்தான், CAYITHTHAAN, சைத்தான், CAITHTHTHAAN

தீய ஆவி, EVIL SPIRIT

ஆற்றான்

அறம் (=சாவு, நன்மை, புண்ணியம்) + ஆன் (=இல்லாகு, உயிர்) = ஆற்றான் >>> சாத்தான் = நன்மை / புண்ணியம் இல்லாத இறந்துபட்ட உயிர் = தீய ஆவி

சயித்தியம், CAYITHTHIYAM

குளிர்ச்சி, CHILLNESS

அழித்தீயம்

அழி + தீ (=வெப்பம்) + அம் = அழித்தீயம் >>> சயித்தியம் = வெப்பத்தின் அழிவு = குளிர்ச்சி

சயித்தியம், CAYITHTHIYAM

குளிர்காலம், WINTER SEASON

அழித்தீயம்

அழி + தீ (=வெப்பம்) + அம் (=காலம்) = அழித்தீயம் >>> சயித்தியம் = வெப்பம் அழிந்த காலம்

சயித்தியம், CAYITHTHIYAM

மூளைச்சாவு நோய், COMA

அயிற்றியம்

ஆய் (=அறி, உணர், நீங்கு) + இறை (=காலம், ஆசனம், படுக்கை) + இயை (=பொருந்து) + அம் (=நீளம்) = அயிற்றியம் >>> சயித்தியம் = உணர்வில்லாமல் நீண்ட காலம்  படுக்கையில் பொருந்தி இருத்தல்

சயிந்தவம், CAYINTHAVAM

குதிரை, HORSE

அயிற்றமம்

ஆய் (=குத்து, விரை) + இறை (=ஆசனம்) + அமை (=அமர்) + அம் (=அம்பு, ஒப்பு) = அயிற்றமம் >>> சயிந்தவம் = ஆசனத்தில் அமர்ந்து குத்தியதும் அம்புபோல விரைவது

சயிந்தவம், CAYINTHAVAM

தலை, HEAD

அயிற்றமம்

ஆய் (=அறி) + இறை (=தங்கல், இடம்) + அமை (=உண்டாகு) + அம் = அயிற்றமம் >>> சயிந்தவம் = அறிவு உண்டாகித் தங்கும் இடம் = தலை

சயிலம், CAYILAM, சைலம், CAILAM

மலை, MOUNTAIN

எயிலம்

ஏ (=அடுக்கு, பெருக்கம்) + இல் (=இடம், நிலம்) + அம் = எயிலம் >>> அயிலம் >>> சயிலம் >>> சைலம் = அடுக்கடுக்காகப் பெருக்கமுடைய நிலம் = மலை

ஆன்மா, AANMAA

பிரிந்த உயிர், DEPARTED SOUL

ஆன்மா

ஆன் (=நீங்கு, பிரி) + மா (=உயிர்) = ஆன்மா = பிரிந்த உயிர்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

உங்கள் கருத்துக்களைத் தமிழில் தட்டச்சு செய்யும் வழி:
வலப்பக்கத்தில் உள்ள பகுதியில் தமிழ் ஒலிகளை ஆங்கில எழுத்துக்களில் அசசடித்து நகல் செய்து இங்கே ஒட்டலாம்.