ஞாயிறு, 5 டிசம்பர், 2021

99. (சதிரம் > சந்தோசம்) சமக்கிருதத்தில் உள்ள நேரடி & மூலத் தமிழ்ச்சொற்களின் தோற்றம்

 

சொல்

பொருள்

தமிழ்ச் சொல்

தோன்றும் முறை

சதிரம், CATHIRAM

உடல், BODY

ஆதிறம்

ஆ (=உயிர்) + திறம் (=நிலைபேறு) = ஆதிறம் >>> அதிரம் >>> சதிரம் = உயிர் நிலைபெற்று இருப்பது = உடல். 

சதிருசம், CATHIRUCAM

ஒப்புமை, SIMILARITY

அற்றிருசம்

ஆறு (=தன்மை) + இருசு (=நேர்மை, சமம்) + அம் = அற்றிருசம் >>> அத்திருசம் >>> சதிருசம் = சமமான தன்மை

சதிவு, CATHIVU, சதிமானம், CATHIMAANAM

வஞ்சனை, FRAUD

சதி

சதி  + வு / மானம் >>> சதிவு, சதிமானம்

சதீலம், CATHEELAM

காற்று, WIND

அற்றிலம்

ஆறு (=அடங்கு, ஓய், தன்மை) + இல் (=இன்மை) + அம் = அற்றிலம் >>> சத்திலம் >>> சதீலம் = ஓய்வற்ற தன்மையது

சதீலம், CATHEELAM

மூங்கில், BAMBOO

அற்றிலம்

அறை (=குகை, துளை) + இலை (=தண்டு) + அம் (=நீளம்) = அற்றிலம் >>> சத்திலம் >>> சதீலம் = துளையுடைய நீண்ட தண்டு = மூங்கில்.

சதீனகம், CATHEENAKAM, சதீனம், CATHEENAM

பயறு, PULSE

ஆய்தீனக்கம்

ஆய் (=சிறுமை) + தீனி (=உணவு) + அக்கம் (=தானியம்) = ஆய்தீனக்கம் >>> சதீனகம் = சிறுதானிய உணவு

சதுக்கம், CATHUKKAM

சந்திப்பு, JUNCTION

அத்துகம்

அத்தம் (=வழி) + உக (=பொருந்து, கூடு) + அம் (=இடம்) = அத்துகம் >>> சதுக்கம் = வழிகள் கூடும் இடம்

சதுக்கம், CATHUKKAM

சந்து, LANE

அத்துகம்

அத்தம் (=வழி) + உகு (=தேய், சுருங்கு) + அம் = அத்துகம் >>> சதுக்கம் = சுருங்கிய வழி = சந்து

சதுக்கம், CATHUKKAM

மேடை, PLATFORM

அத்துகம்

அத்தம் (=வழி, இடம்) + உகை (=எழு, உயர்) + அம் = அத்துகம் >>> சதுக்கம் = உயரமான இடம் = மேடு, மேடை

சதுக்கம், CATHUKKAM

தலைப்பாகை, TURBAN

சத்துக்கம்

சாத்து (=அணி) + உக்கம் (=தலை, வட்டம்) = சத்துக்கம் >>> சதுக்கம் = தலையில் வட்டமாக அணிவது

சதுர், CATHUR

மலிவு, CHEAPNESS

சதிர்

சதிர் (=மலிவு) >>> சதுர்

சதுர், CATHUR

செயல்முறை, MEANS

அற்றூர்

ஆறு (=வழி, முறை) + ஊர் (=நடத்து) = அற்றூர் >>> சத்தூர் >>> சதுர் = நடத்துகின்ற வழிமுறை

சதுர், CATHUR

நடனம், DANCE

சதிர்

சதிர் (=நடனம்) >>> சதுர்

சதுர், CATHUR

நான்கு, FOUR

சதுரம்

சதுரம் (=நாற்பக்கம் உடையது) >>> சதுர் = நான்கு

சதுர்க்கதி, CATHURKKATHI

ஆமை, TORTOISE

அறூர்க்கதி

ஆறு (=தணி, மெதுவாகு) + ஊர் + கதி (=பயணம்) = அறூர்க்கதி >>> சதுர்க்கதி = மெதுவாக ஊர்ந்து பயணிப்பது = ஆமை

சதுர்த்தி, CATHURTHTHI, சதுர்த்திகை, CATHURTHTHIKAI

நான்காம் நாள், FOURTH DAY

சதுருற்றி

சதுர் (=நான்கு) + உறை (=நாள்) + இ = சதுருற்றி >>> சதுருத்தி >>> சதுர்த்தி = நான்காவது நாள்.

சதுரங்கம், CATHURANKAM

கட்டத்துக்குள் போர் விளையாட்டு, CHESS GAME

எதிரக்கம்

எதிர் (=பகை, போர்) + அகை (=செலுத்து, கூறுபாடு, கட்டம்) + அம் (=பொருந்து) = எதிரக்கம் >>> அதுரங்கம் >>> சதுரங்கம் = கட்டத்தில் பொருந்தியவாறே பகையை எதிர்த்துச் செலுத்திப் போரிடுதல் = கட்டத்துக்குள் போர் விளையாட்டு

சதுரம், CATHURAM

செங்குத்தான சம தூரங்களைக் கொண்டது, SQUARE

செந்தூரம்

செம்மை (=ஒற்றுமை, சமம், நேர்மை, செங்குத்து) + தூரம் = செந்தூரம் >>> சத்தூரம் >>> சதுரம் = செங்குத்தான சம தூரங்களைக் கொண்டது.

சதுரம், CATHURAM

திறமை, ABILITY

சதிர்

சதிர் (=திறமை) + அம் = சதிரம் >>> சதுரம்

சதுரம், CATHURAM

நாகரீகம், DIGNITY

அற்றீரம்

ஆறு (=அடங்கு, பணி) + ஈர் (=இனிமை) + அம் (=சொல்) = அற்றீரம் >>> சத்திரம் >>> சதுரம் = இனிமையாகவும் பணிவாகவும் சொல்லுதல் = நாகரீகம்

சதுரம், CATHURAM

விவேகம், WISDOM

அற்றீரம்

அறம் (=அறிவு) + ஈர் (=நுண்மை) + அம் = அற்றீரம் >>> சத்திரம் >>> சதுரம் = நுட்பமான அறிவு

சதுனி, CATHUNI

வவ்வால், BAT

அதிணிழி

ஆதி (=பாதம்) + இணை (=பொருத்து, பற்று) + இழி (=தாழ்) = அதிணிழி >>> அதுணி >>> சதுனி = பாதங்களால் பற்றிக்கொண்டு தாழ்ந்திருப்பது = வவ்வால்.

சதேரன், CATHAERAN

பகைவன், ENEMY

எதிரி

எதிரி (=பகைவன்) + அன் = எதிரன் >>> அதேரன் >>> சதேரன்

சதை, CATHAI

கூழ், PULP

சேறு

சேறு (=கூழ்) + ஐ = செறை >>> செதை >>> சதை

சதை, CATHAI

சோடி, PAIR

அத்தை

அத்து (=பொருந்து, இணை) + ஐ = அத்தை >>> சத்தை >>> சதை = இணைந்திருப்பது

சதை, CATHAI

கண், EYE

எயிறு

எயிறு (=கண்) + இ = எயிறை >>> அய்தை >>> சதை

சதோடம், CATHOATAM

குற்றமுடையது, HAVING FLAW

எதொட்டம்

ஏதம் (=குற்றம்) + ஒட்டு (=பொருந்து) + அம் = எதொட்டம் >>> அதோடம் >>> சதோடம் = குற்றம் பொருந்தியது

சந்தகம், CANTHAKAM

இடியாப்பம், MOULDED VERMICELLI

ஆழ்த்தகம்

ஆழ்த்து (=அமுக்கு, பிழி) + அகை (=எரி, அவி) + அம் (=நீர், நீளம், உணவு) = ஆழ்த்தகம் >>> சாத்தகம் >>> சந்தகம் = அமுக்கிப் பிழிந்து நீரில் அவித்த நீண்ட உணவு

சந்தகம், CANTHAKAM

இன்பம், JOY

எத்தகம்

ஏதம் (=துன்பம்) + அகை (=நீங்கு, இல்லாகு) + அம் = எத்தகம் >>> அந்தகம் >>> சந்தகம் = துன்பமின்மை = இன்பம்

சந்தகன், CANTHAKAN

சந்திரன், MOON

அந்தகன்

அந்தி (=இரவு) + அகை (=எரி, ஒளிர்) + அன் = அந்தகன் >>> சந்தகன் = இரவில் ஒளிர்பவன்

சந்தசு, CANTHACU

இசைப்பாட்டு, MUSICAL SONG

சத்தசு

சத்தம் (=இசை, சொல்) + அசை (=கட்டு) + உ = சத்தசு >>> சந்தசு = இசைச் சொற்களால் கட்டப்படுவது = இசைப்பாட்டு

சந்தடி, CANTHATI

இரைச்சல், TUMULT

சத்தடி

சத்தம் + அடு (=சேர், மிகு) + இ = சத்தடி >>> சந்தடி = மிகுந்த சத்தம் = இரைச்சல், கூச்சல்.

சந்தடி, CANTHATI

கூட்டம், CROWD

அத்தடி

அத்து (=பொருந்து, கூடு) + அடை + இ = அத்தடி >>> அந்தடி >>> சந்தடி = கூடி அடைவது = கூட்டம்.

சந்ததம், CANTHATHAM

எப்போதும், ALWAYS

அற்றறம்

அற்றம் (=காலம்) + அற (=முழுவதும்) + அம் = அற்றறம் >>> சத்ததம் >>> சந்ததம் = காலம் முழுவதும்

சந்ததி, CANTHATHI

பரம்பரை, LINEAGE

எய்தாதி

எய்து (=தோன்று, பெறு) + ஆதி (=ஒன்று, மூலம்) = எய்தாதி >>> அத்ததி >>> சந்ததி = ஒரே மூலத்தில் தோன்றிப் பெறப்படுபவை = பரம்பரை

சந்ததி, CANTHATHI

குழந்தை, BABY

எய்தாதி

எய்து (=தோன்று, பெறு) + ஆதம் (=உயிர்) + இ = எய்தாதி >>> அத்ததி >>> சந்ததி = உயிர் தோன்றிப் பெறுவது

சந்தம், CANTHAM

அழகு, BEAUTY

ஐது

ஐது (=அழகு) + அம் = ஐதம் >>> அத்தம் >>> சந்தம்

சந்தம், CANTHAM

நிறம், COLOUR

அத்தம்

அத்து (=பொருந்து) + அம் (=ஒளி) = அத்தம் >>> சந்தம் = பொருந்திய ஒளி = நிறம்.

சந்தம், CANTHAM

வடிவம், FORM

எய்தம்

எய்து (=தோன்று) + அம் = எய்தம் >>> அத்தம் >>> சந்தம் = தோன்றுவது = தோற்றம், வடிவம்

சந்தம், CANTHAM

இன்பம், DELIGHT

அற்றேம்

அறு (=இல்லாகு) + ஏம் (=வருந்து) = அற்றேம் >>> சத்தேம் >>> சந்தம் = வருத்தம் இன்மை = இன்பம்.

சந்தம், CANTHAM

வழக்கம், CUSTOM

அற்றம்

ஆறு (=வழி, நெறிமுறை) + அம் (=நீளம், தொடர்ச்சி) = அற்றம் >>> சத்தம் >>> சந்தம் = தொடரும் நெறிமுறை

சந்தம், CANTHAM, சந்து, CANTHU, சந்தை, CANTHAI

இசைப்பாட்டு, MUSICAL SONG

சற்றம்

சாற்று (=ஒலி, சொல், அமை) + அம் (=இனிமை) = சற்றம் >>> சத்தம் >>> சந்தம் = இனிமையாய் ஒலிக்கும் சொற்களால் அமைக்கப்படுவது = இசைப்பாட்டு.

சந்தம், CANTHAM

எண்ணம், THOUGHT

அறம்

அறம் (=அறிவு, எண்ணம்) >>> சதம் >>> சந்தம்

சந்தம், CANTHAM, சாந்தம், CAANTHAM, சந்து, CANTHU

சந்தனம், SANDAL

அற்றம்

ஆற்று (=கூட்டு, சூட்டைத் தணி) + அம் (=நீர், ஒளி, பொருத்து, பூசு) = அற்றம் >>> சத்தம் >>> சந்தம் = சூட்டைத் தணிப்பதற்காக நீருடன் கூட்டிப் பூசும் ஒளிரும் பொருள்.

சந்தம், CANTHAM

ஓட்டை, HOLE

அறை

அறை (=குகை, ஓட்டை) + அம் = அற்றம் >>> சத்தம் >>> சந்தம் = துளை.

சந்தம், CANTHAM

நஞ்சு, POISON

அற்றம்

அறு (=கொல்) + அம் (=உணவு) = அற்றம் >>> சத்தம் >>> சந்தம் = கொல்லும் உணவு = நஞ்சு

சந்தம், CANTHAM

சந்திரன், MOON

அந்தம்

அந்தி (=இரவு) + அம் (=ஒளி) = அந்தம் >>> சந்தம் = இரவில் ஒளியாக இருப்பது = சந்திரன்

சந்தயம், CANTHAYAM

சந்தேகம், DOUBT

அற்றாயம்

அற்றம் (=முடிவு, உறுதி) + ஆய் (=நீங்கு) + அம் = அற்றாயம் >>> சத்தாயம் >>> சந்தயம் = உறுதி இல்லாதது

சந்தர்த்தாரை, CANTHARTHTHAARAI

ஓயாத மழை, INCESSANT RAIN

அற்றறுதாரை

அற்றம் (=முடிவு) + அறு (=இல்லாகு) + தாரை (=மழை) = அற்றறுதாரை >>> சத்தருதாரை >>> சந்தர்த்தாரை = முடிவு இல்லாத மழை.

சந்தர்ப்பம், CANTHARPPAM

அருமையான பொழுது, OCCASION

அற்றருப்பம்

அற்றம் (=பொழுது) + அருப்பம் (=அருமை) = அற்றருப்பம் >>> சத்தருப்பம் >>> சந்தர்ப்பம் = அருமையான பொழுது

சந்தரி, CANTHARI

துளசி, BASIL

செற்றரி

செற்றை (=இலை) + அரி (=திருமால், பச்சை) = செற்றரி >>> சத்தரி >>> சந்தரி = திருமாலுக்கான பச்சிலை.

சந்தனம், CANTHANAM

குளிர்ச்சிக்காக பூசும் பொருள், SANDAL

அற்றணம்

ஆற்று (=கூட்டு, சூட்டைத் தணி) + அணி (=பூசு) + அம் (=நீர், ஒளி) = அற்றணம் >>> சத்தணம் >>> சந்தனம் = சூட்டைத் தணிப்பதற்காக நீருடன் கூட்டிப் பூசும் ஒளிரும் பொருள்.

சந்தனம், CANTHANAM

புகைவண்டி, TRAIN

அற்றணம்

அறு (=நீங்கு, செல்) + அணி (=வரிசை, பொருந்து) + அம் = அற்றணம் >>> சத்தனம் >>> சந்தனம் = வரிசையாய்ப் பொருந்திச் செல்வது = புகைவண்டி.

சந்தா, CANTHAA

முன்பதிவுக் கட்டணம், SUBSCRIPTION

அற்றாய்

அற்றம் (=காலம், உறுதி) + ஆய் (=தேர்ந்தெடு, பணம்) = அற்றாய் >>> சத்தா >>> சந்தா = தேர்ந்தெடுத்த காலத்திற்கான உறுதிப் பணம்

சந்தாபம், CANTHAAPAM

சுடுகை, SCORCHING

அற்றாவம்

ஆற்று (=நீக்கு) + ஆவி + அம் (=நீர்) = அற்றாவம் >>> அத்தாபம் >>> சந்தாபம் = நீரை ஆவியாக நீக்குதல்.

சந்தாபம், CANTHAAPAM

துன்பம், DISTRESS

அற்றவம்

அறம் (=இன்பம்) + அவி (=அழி, இல்லாகு) + அம் = அற்றவம் >>> சத்தபம் >>> சந்தாபம் = இன்பம் இல்லாமை

சந்தாபம், CANTHAAPAM

பாவத்திற்கு இரங்கல், REPENTANCE

அற்றாவம்

அற்றம் (=குற்றம், வருத்தம்) + ஆவி (=மனம்) + அம் = அற்றாவம் >>> சத்தாபம் >>> சந்தாபம் = குற்றத்திற்காக மனம் வருந்துதல் = பாவத்திற்கு இரங்கல்

சந்தாபம், CANTHAAPAM

நரகம்,

அற்றவம்

அற்றம் (=அழிவு, மரணம், குற்றம்) + அவை (=வருத்து, இடம்) + அம் = அற்றவம் >>> சத்தபம் >>> சந்தாபம் = மரணித்தோர் குற்றத்திற்காக வருத்தப்படும் இடம் = நரகம்

சந்தாயம், CANTHAAYAM

கூடிச் செய்வது, COMMUNAL ACTION

அற்றாயம்

ஆற்று (=நடத்து) + ஆயம் (=கூட்டம்) = அற்றாயம் >>> சத்தாயம் >>> சந்தாயம் = கூடி நடத்துவது

சந்தானகரணி, CANTHAANAKARANHI

வெட்டிய உறுப்பைப் பொருத்தும் மருந்து, REUNITING MEDICINE

அற்றணைகரணி

அறை (=துண்டி, உறுப்பு) + அணை (=பொருத்து) + கரணி (=மருந்து) = அற்றணைகரணி >>> சத்தணகரணி >>> சந்தானகரணி = துண்டித்த உறுப்பைப் பொருத்தும் மருந்து

சந்தானம், CANTHAANAM

குழந்தை, BABY

எய்தணம்

எய்து (=தோன்று, பெறு) + அணு (=உயிர்) + அம் = எய்தணம் >>> அத்தணம் >>> சந்தானம் = உயிர் தோன்றிப் பெறுவது.

சந்தானம், CANTHAANAM

பரம்பரை, LINEAGE

அத்தணம்

ஆதி (=ஒன்று, மூலம்) + அணை (=உண்டாகு, தோன்று) + அம் = அத்தணம் >>> சந்தானம் = ஒரே மூலத்தில் தோன்றியவை

சந்தானம், CANTHAANAM

அம்பெய்கை, ARCHERY

எய்தனம்

எய் + தனு (=வில்) + அம் (=அம்பு) = எய்தனம் >>> அத்தனம் >>> சந்தானம் = வில்லில் அம்பெய்தல்

சந்தி, CANTHI, சந்திப்பு, CANTHIPPU, சந்து, CANTHU

சந்திப்பு, JUNCTION

அத்தி

அத்து (=பொருந்து, கூடு, வழி, இடம்) + இ = அத்தி >>> சத்தி >>> சந்தி = வழிகள் கூடுமிடம்

சந்தி, CANTHI, சந்திப்பு, CANTHIPPU, சந்து, CANTHU

கூடுகை, UNION

அத்தி

அத்து (=கூடு) + இ = அத்தி >>> சத்தி >>> சந்தி = கூடுகை.

சந்தி, CANTHI, சந்து, CANTHU

பொழுது, TIME

அற்றம்

அற்றம் (=பொழுது) + இ = அற்றி >>> சத்தி >>> சந்தி

சந்தி, CANTHI

மூங்கில், BAMBOO

அற்றெழி

அறை (=குகை, துளை) + எழு (=உயர், மரம்) + இ = அற்றெழி >>> சத்தெயி >>> சந்தி = துளையுடைய உயரமான மரம்

சந்தி, CANTHI

சேர், JOIN

அத்து

அத்து (=பொருத்து, சேர்) >>> சத்து >>> சத்தி >>> சந்தி

சந்தி, CANTHI, அந்தி, ANTHI

இரவு, NIGHT

அற்றம்

அற்றம் (=இரவு) + இ = அற்றி >>> அத்தி >>> அந்தி >>> சந்தி

சந்தி, CANTHI, அந்தி, ANTHI

மாலை, EVENING

அற்றூழி

அற்றம் (=மறைவு, பொழுது) + ஊழ் (=வெயில், ஒளி) = அற்றூழ் >>> சத்தூய் >>> சந்தி = ஒளி மறையும் பொழுது

சந்தி, CANTHI

வழிபாடு, வணக்கம், WORSHIP

சற்றி

சாற்று (=இசை, புகழ், போற்று) + இ = சற்றி >>> சத்தி >>> சந்தி = இசையுடன் போற்றுதல் = வழிபாடு, வணக்கம்

சந்தி, CANTHI

திருவிழா, FESTIVAL

சாறு

சாறு (=திருவிழா) + இ = சற்றி >>> சத்தி >>> சந்தி

சந்தி, CANTHI

பாடை, BIER

அற்றி

அற்றம் (=அழிவு, மரணம், சோர்வு, உறக்கம்) + இ = அற்றி >>> சத்தி >>> சந்தி = மரணித்தோர் உறங்குவது

சந்தி, CANTHI

எய், SHOOT

எறி

எறி (=எய்) >>> எதி >>> செதி >>> சதி >>> சந்தி

சந்திப்பு, CANTHIPPU

காணிக்கை, OFFERING AT MEETING

சந்தீவு

சந்தி (=காண்) + ஈவு (=கொடை) = சந்தீவு >>> சந்திப்பு = கண்டு கொடுப்பது. = காணிக்கை.

சந்தியை, CANTHIYAI

மல்லிகை, JASMINE

அற்றூழை

அறு (=அகற்று) + ஊழ் (=கெட்டநாற்றம், மலர், ஒளி, வெண்மை) + ஐ = அற்றூழை >>> சத்தூயை >>> சந்தியை = கெட்ட நாற்றத்தை அகற்றும் வெண்மலர்

சந்திரகம், CANTHIRAKAM

தேனீ, BEE

சற்றீரகம்

சாறு (=தேன்) + ஈர் (=உண்) + அகம் (=பறவை) = சற்றீரகம் >>> சத்திரகம் >>> சந்திரகம் = தேன் உண்ணும் பறவை

சந்திரகம், CANTHIRAKAM

மயில் தோகை, PEACOCK’S TAIL

எயிற்றிறகம்

எயிறு (=கண்) + இறகு + அம் (=அழகு, நீளம்) = எயிற்றிறகம் >>> அத்திரகம் >>> சந்திரகம் = அழகிய கண்களைக் கொண்ட நீண்ட இறகு = மயில் தோகை.

சந்திரகம், CANTHIRAKAM, சந்திரி, CANTHIRI, சந்திரிகை, சந்திரிகம், CANTHIRIKAI, CANTHIRIKAM

ஓலையின் உறைச் சுருள், OLA ENVELOPE IN FORM OF RING

அத்திறகம்

ஆதி (=வட்டம், வளையம்) + இறை (=இலை, ஓலை) + அகம் (=உள்ளடக்கம்) = அத்திறகம் >>> சந்திரகம் = ஓலையை உள்ளடக்கிய வளையம்.

சந்திரகம், CANTHIRAKAM

வெண்மிளகு, WHITE PEPPER

அழற்றீரகம்

அழற்றி (=மிளகு) + ஈரம் + கம் (=வெண்மை) = அழற்றீரகம் >>> சய்த்திரகம் >>> சந்திரகம் = வெண்மையான ஈரமிளகு

சந்திரகம், CANTHIRAKAM

நகம், NAIL

அத்தீரங்கம்

அத்து (=பொருந்து) + ஈர் (=அறு, கீறு) + அங்கை (=விரல்) + அம் (=நீளம்) = அத்தீரங்கம் >>> சத்திரகம் >>> சந்திரகம் = விரலில் நீளமாகப் பொருந்திக் கீறுவது = நகம்

சந்திரகி, CANTHIRAKI

மயில், PEACOCK

சந்திரகி

சந்திரகம் (=மயில் தோகை) + இ = சந்திரகி = மயில் தோகையைக் கொண்டது = மயில்.

சந்திரம், CANTHIRAM

கற்பூரம், CAMPHOR

அற்றுரம்

ஆற்று (=கொடு) + உரு (=எரி) + அம் (=ஒளி, அழகு) = அற்றுரம் >>> சத்துரம் >>> சந்திரம் = எரிந்து ஒளி தருகின்ற அழகிய பொருள் = கற்பூரம்.

சந்திரம், CANTHIRAM

தங்கம், GOLD

அழற்றிறம், சத்தீரம்

(1) அழல் (=ஒளிர்) + திறம் (=செல்வம், மேன்மை) = அழற்றிறம் >>> சய்த்திரம் >>> சந்திரம் = ஒளிர்கின்ற மேலான செல்வம். (2) சாத்து (=அணி) + ஈர் (=கவர்) + அம் (=அழகு, ஒளி) = சத்தீரம் >>> சந்திரம் = கவரும் அழகுடைய ஒளியணி

சந்திரம், CANTHIRAM

நீர், WATER

அற்றிரம்

ஆற்று (=சூட்டைத் தணி) + இரி (=ஓடு, ஒழுகு) + அம் (=உணவு) = அற்றிரம் >>> சத்திரம் >>> சந்திரம் = சூட்டைத் தணிக்கின்ற ஒழுகும் உணவு = நீர்.

சந்திரன், CANTHIRAN

நிலா, MOON

அந்திறம்

அந்தி (=இரவு) + இறை (=பாய்ச்சு) + அம் (=அழகு, ஒளி) = அந்திறம் >>> சந்திரம் >>> சந்திரன் = இரவில் அழகிய ஒளியைப் பாய்ச்சுபவன்.

சந்திராதபம், CANTHIRAATHAPAM

நிலவொளி, MOON LIGHT

சந்திரதாமம்

சந்திரம் (=நிலா) + தாமம் (=ஒளி) = சந்திரதாமம் >>> சந்திராதபம் = நிலவின் ஒளீ

சந்திரி, CANTHIRI

நாட்காட்டி, CALENDAR

அற்றீரி

அற்றம் (=காலம்) + ஈர் (=கீறு, குறி) + இ = அற்றீரி >>> சத்திரி >>> சந்திரி = காலக் குறிப்பு

சந்திரிகை, CANTHIRIKAI

நிலா, MOON

அந்திறைகை

அந்தி (=இரவு) + இறை (=பாய்ச்சு) + கை (=ஒளி) = அந்திறைகை >>> சந்திரிகை = இரவில் ஒளி பாய்ச்சுபவன்.

சந்தில், CANTHIL

சனி, SATURN

அற்றில்

அற்றம் (=இருள், கருமை) + இல் (=வீடு, கிரகம்) = அற்றில் >>> சத்தில் >>> சந்தில் = கரிய கிரகம் = சனி

சந்தில், CANTHIL

மூங்கில், BAMBOO

அத்தெல்

அத்து (=காடு, பொருத்து, மூட்டு) + எல் (=ஒளி, தீ) = அத்தெல் >>> சந்தில் = காட்டில் தீயை மூட்டுவது

சந்து, CANTHU

பொருத்து, JOINT

அத்து

அத்து (=பொருத்து) >>> சத்து >>> சந்து

சந்து, CANTHU

இடுப்பு, HIP

சத்து

அத்து (=அரைப்பட்டிகை, பொருத்து, இடம்) >>> சத்து >>> சந்து = அரைப்பட்டிகையைப் பொருத்தும் இடம் = இடுப்பு

சந்து, CANTHU

குறுகிய வழி, LANE

அத்தோய்

அத்தம் (=வழி) + ஓய் (=சுருங்கு) = அத்தோய் >>> சத்துய் >>> சந்து = சுருங்கிய வழி

சந்து, CANTHU

பிளவு, CLEAVAGE

அறை

அறை (=பிரிவு, பிளவு) + உ = அற்று >>> சத்து >>> சந்து

சந்து, CANTHU

தூது, MESSAGE, தூதன், MESSENGER

அத்துய்

அத்து (=பொருத்து, சேர்) + உய் (=நீக்கு, பிரி, அனுப்பு) = அத்துய் >>> சத்து >>> சந்து = பிரிவை நீக்கிச் சேர்த்து வைப்பதற்காக அனுப்பப் படுவது = தூது

சந்து, CANTHU

சமாதானம், RECONCILIATION

அத்துய்

அத்து (=பொருத்து, சேர்) + உய் (=நீக்கு, பிரி, அறிவி, சொல்) = அத்துய் >>> சத்து >>> சந்து = பிரிவை நீக்கிச் சேர்த்து வைப்பதற்காகச் சொல்லப் படுவது = சமாதானம்

சந்துட்டி, CANTHUTTI, சந்துச்~டி, CANTHUSHTI

மகிழ்ச்சி, JOY

அந்துட்டி

அந்தம் (=கேடு, துன்பம்) + உடை (=அழி, இல்லாகு) + இ = அந்துட்டி >>> சந்துட்டி >>> சந்துச்~டி = துன்பம் அற்றது

சந்துடி, CANTHUTI

ஏலம், CARDAMOM

சற்றொட்டி

சாறு (=நறுமணம்) + ஒட்டு (=தோல்) + இ = சற்றொட்டி >>> சத்துட்டி >>> சந்துடி = நறுமணத் தோல் உடையது

சந்தூக்கு, CANTHOOKKU

சிறுபெட்டி, HAND BOX

ஆய்தூக்கு

ஆய் (=சிறுமை) + தூக்கு (=பெட்டி) = ஆய்தூக்கு >> அத்தூக்கு >>> சத்தூக்கு >>> சந்தூக்கு = சிறுபெட்டி

சந்தேகம், CANTHAEKAM

ஐயம், DOUBT

அற்றெஃகம்

அற்றம் (=முடிவு, அழிவு) + எஃகு (=எட்டு, ஆராய்) + அம் = அற்றெஃகம் >>> சத்தேகம் >>> சந்தேகம் = முடிவை எட்டாமல் ஆராய்தல்.

சந்தேகம், CANTHAEKAM

ஆராய்ச்சி, RESEARCH

அற்றெஃகம்

அறம் (=எண்ணம்) + எஃகு (=ஆராய்) + அம் = அற்றெஃகம் >>> சத்தேகம் >>> சந்தேகம் = ஆராயும் எண்ணம்.

சந்தேகம், CANTHAEKAM

மறைகேடு, RISK

அற்றேகம்

அற்றம் (=மறைந்திருப்பது, கேடு) + ஏகு (=நட, நிகழ்) + அம் = அற்றேகம் >>> சத்தேகம் >>> சந்தேகம் = மறைந்திருந்து நிகழும் கேடு = ஆபத்து.

சந்தேசம், CANTHAECAM

தூது, MESSAGE

அத்தேயம்

அத்து (=பொருத்து, சேர்) + ஏ (=செலுத்து, அனுப்பு) + அம் (=சொல்) = அத்தேயம் >>> சத்தேசம் >>> சந்தேசம் = சேர்த்து வைப்பதற்காகச் சொல்லி அனுப்பப் படுவது = தூது

சந்தை, CANTHAI

கடைத்தெரு, BAZAAR

சாத்து

சாத்து (=வணிகக் கூட்டம்) + ஐ = சத்தை >>> சந்தை = வணிகர் கூட்டத்தைக் கொண்டது = கடைத்தெரு

சந்தை, CANTHAI

கூட்டம், CROWD

சாத்து

சாத்து (=கூட்டம்) + ஐ = சத்தை >>> சந்தை

சந்தோசம், CANTHOACAM

இன்பம், JOY

அற்றோயம்

அற்றம் (=கேடு, துன்பம்) + ஓய் (=அழி, இல்லாகு) + அம் = அற்றோயம் >>> சத்தோசம் >>> சந்தோசம் = துன்பமின்மை

வேதம், VAETHAM

மறைமொழி, VEDA

மாறம்

மறை + அம் (=சொல், மொழி) = மாறம் >>> வாதம் >>> வேதம் = மறைமொழி

தசை, THACAI

மாமிசம், MEAT

தெயாய்

தேயம் (=உடல்) + ஆய் (=கொய்) = தெயாய் >>> தெயை >>> தசை = கொய்யப்பட்ட உடல்

பாதம், PAATHAM

காலடி, FOOT

பாதம்

பதி (=பூமி, ஊன்று) + அம் = பாதம் = பூமியில் ஊன்றப் படுவது = காலடி..

ஆதி, AATHI

பாதம், FOOT

ஆத்தி

அத்து (=பூமி, பொருத்து, பதி, வரையறை, உறுப்பு) + இ = ஆத்தி >>> ஆதி = பூமியில் பதிக்கும் உறுப்பு = பாதம்.

ஆதி, AATHI

பூமி, EARTH

ஆற்றி

ஆற்று (=பொறு, சும) + இ = ஆற்றி >>> ஆத்தி >>> ஆதி = சுமப்பது = பூமி.

ஆதி, AATHI

வட்டம், CIRCLE

ஆறி

அறுவு / அறு (=முழுமை) + இ = ஆறி >>> ஆதி = வட்டம்

 

.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

உங்கள் கருத்துக்களைத் தமிழில் தட்டச்சு செய்யும் வழி:
வலப்பக்கத்தில் உள்ள பகுதியில் தமிழ் ஒலிகளை ஆங்கில எழுத்துக்களில் அசசடித்து நகல் செய்து இங்கே ஒட்டலாம்.