வியாழன், 20 ஜனவரி, 2022

2. (அத்தம் > அரவிந்தம்) சங்க இலக்கியச் சொற்பிறப்பியல் (Tamil Etymological Dictionary - Part 2 - aththam to aravintham )

தமிழ்ச்சொல்

பொருள்

மேற்கோள்

பிறப்பியல்

அத்தம்

வழி

அக. 109

ஆறு (=வழி) + அம் = அற்றம் >>> அத்தம்

அத்தம்

பாலை

அக. 17

அறை (=இன்மை, இடம்) + அம் (=நீர்) = அற்றம் >>> அத்தம் = நீர் இல்லாத இடம் = பாலை

அத்தன்

தந்தை

குறு. 93

ஏற்று (=நிறுவு, உண்டாக்கு) + அன் = எற்றன் >>> அத்தன் = உண்டாக்கியவன் = தந்தை

அத்திரி

கோவேறு

நற். 278

ஆய் (=விரை) + தீரம் (=நீர்க்கரை, வலிமை) + இ = அய்த்தீரி >>> அத்திரி = நீர்க்கரைகளில் விரைந்தோடும் வலிமை கொண்டது = கோவேறு

அதர்

வழி

புற. 150

ஆறு (=வழி) + அர் = அறர் >>> அதர்

அதர்

மாவு உணவு

புற. 299

அறை (=துண்டு) + ஆர் (=மிகு, உண்) = அறார் >>> அதர் = மிகவும் துண்டாக்கிய உணவு = மாவு உணவு

அதரி

கதிரிலிருந்து நெல்லைப் பிரித்தல்

மது. 94

ஏறு (=காளை, மிதி) + அரி (=நெற்கதிர், நெல், பிரித்தெடு) = எறரி >>> அதரி = நெற்கதிர்களின் மேல் காளைகளை மிதிக்கவிட்டு நெல்லைப் பிரித்தெடுத்தல்.

அதவம்

அத்தி

நற். 95

அத்து (=சிவப்பு, கூடு, செறி) + அமை (=நெருங்கு, தண்டு) + அம் (=இனிமை, பழம்) = அத்தமம் >>> அதவம் = தண்டுகளில் நெருங்கிச் செறியும் செந்நிற இனிய பழம்

அதள்

தோல்

மலை. 419

ஏறு (=வடு) + அள் (=செறி) = எறள் >>> அதள் = வடுக்களைச் செறியச்செய்வது = தோல்

அந்தணர்

வேதியர்

புற. 2

அந்தி (=மாலை, தீ) + அணை (=உண்டாக்கு) + அர் = அந்தணர் = மாலைப்பொழுதில் தீயை உண்டாக்குவோர்

அந்தணர்

உழவர்

பரி. 11

அறை (=நிலம், பாத்தி) + அணை (=உண்டாக்கு) + அர் = அற்றணர் >>> அத்தணர் >>> அந்தணர் = நிலத்தைப் பாத்தி செய்து உண்டாக்குவோர் = உழவர்

அந்தணன்

கடவுள்

பரி. 5

அந்தம் (=இறப்பு) + அணை (=இல்லாகு, பிற) + அன் = அந்தணன் = பிறப்பும் இறப்பும் இல்லாதவன் = கடவுள்

அந்தரம்

ஆகாயம்

திரு. 174

அறை (=இடம், இன்மை) + ஆர் (=பரவு, நிறை) + அம் = அற்றாரம் >>> அத்தரம் >>> அந்தரம் = இன்மை பரவி நிறைந்திருக்கும் இடம் = ஆகாயம்

அந்தரம்

மேகம்

அக. 68

ஆல் (=நீர்) + தரு (=படை) + அம் = அற்றரம் >>> அத்தரம் >>> அந்தரம் = நீரைப் படைப்பது = மேகம்

அந்தி

மறையும் சூரியன்

பெரு. 413

ஆழ் (=மூழ்கு, மறை) + தீ (=சூரியன்) = ஆழ்த்தீ >>> அந்தி = மறையும் சூரியன், சூரியன் மறைவு

அந்தி

தோன்றும் சூரியன்

புற. 34

எழு (=தோன்று) + தீ (=சூரியன்) = எழுதீ >>> அயுதி >>> அந்தி = தோன்றும் சூரியன்

அப்பு

அம்பு

அக. 9

எய் + பூ (=கூர்மை) = எய்ப்பூ >>> அப்பு = எய்யப்படும் கூரிய பொருள்

அம்பணம்

மரக்கால்

பதி. 66

ஆம்பி (=கொள்கலம்) + எண் (=அள) + அம் = அம்பெணம் >>> அம்பணம் = அளப்பதற்கான கொள்கலம்

அம்பணம்

படகு

ஐங். 143

அம்பு (=வட்டம்) + அணை (=கரை, சேர், உதவி) + அம் = அம்பணம் = கரையைச் சேர உதவும் வட்டப் பொருள்

அம்பர்

அங்கே

பெரு. 117

அ (=அந்த) + ஆர் (=இடம்) = அவ்வார் >>> அம்பர் = அந்த இடம் = அங்கே

அம்பல்

பழிச்சொல்

நற். 36

அம் (=சொல்) + எள் (=நிந்தை, பழி) = அம்மெள் >>> அம்பல் = பழிச்சொல்.

அம்பல்

பேரொலி

நற். 85

அம் (=ஒலி) + பல் (=பல, மிகுதி) = அம்பல் = மிக்க ஒலி

அம்பலம்

வில்

பரி. 18

அம்பு + ஆள் + அம் = அம்பாளம் >>> அம்பலம் = அம்பினை ஆள்வது = வில்

அம்பா

ஆறு

பரி. 11

அம் (=நீர்) + பா (=பரப்பு, செல்) = அம்பா = செல்கின்ற நீர்ப் பரப்பு = ஆறு

அம்பி

படகு

ஐங். 168

அம்பு (=நீர், வட்டம்) + ஏ (=செலுத்து) = அம்பே >>> அம்பி = நீரில் செலுத்தப்படும் வட்டப் பொருள் = படகு

அம்பு

வில்லில் எய்வது

பதி. 33

எய் + பூ (=கூர்மை) = எய்ப்பூ >>> அப்பு >>> அம்பு = எய்யப்படும் கூரிய பொருள்

அம்புலி

சந்திரன்

கலி. 80

ஏமம் (=இரவு, இனிமை) + ஒளி = எம்மொளி >>> அம்புலி = இரவில் இனிதாய் ஒளிர்பவன் = சந்திரன்

அமயம், அமையம்

பொழுது

நெடு. 75, குறு. 154

அமை (=வரவிரு, நிகழ், இற) + அம் (=நீளம்) = அமையம் >>> அமயம் = வரவிருத்தல், நிகழ்தல், இறத்தல் என்ற மூன்றினால் நீளும் தன்மையினது = பொழுது

அமர்

போர்

மது. 128

அவை (=கூட்டம், அழி) + ஆர் (=சண்டையிடு) = அவார் >>> அமர் = கூட்டமாகச் சண்டையிட்டு அழித்தல்

அமர்

நிறைந்த அழகு

குறு. 286

அமை (=பொருந்து) + ஆர் (=நிறை, அழகு) = அமார் >>> அமர் = நிறைவாகப் பொருந்திய அழகு

அமர்

விருப்பம்

ஐங். 64

அவா (=விருப்பம்) + அர் = அவர் >>> அமர்

அமர்ப்பு

ஒளிரும் அழகு

நற். 179

அம் (=அழகு) + ஆர் (=ஒளிர்) + பு = அமார்ப்பு >>> அமர்ப்பு = ஒளிரும் அழகு

அமரர்

தேவர்

புற. 55

அம் (=அமுதம்) + ஆர் (=உண்) + அர் = அமாரர் >>> அமரர் = அமுதம் உண்டவர் = தேவர்

அமலை

உருண்டைச் சோறு

புற. 33

அம் (=உணவு) + அள் (=கல, செறி, திரட்டு) + ஐ = அமளை >>> அமலை = கலந்து திரட்டிய உணவு

அமலை

மிகுதி

குறு. 369

அவி (=குறை) + அல் (=இன்மை) + ஐ = அவலை >>> அமலை = குறைவற்றது = மிகுதி

அமலை

மகிழ்ச்சிக் கூத்து

அக. 142

ஏமம் (=மகிழ்ச்சி) + ஆலு (=ஒலி, ஆடு) + ஐ = எமாலை >>> அமலை = மகிழ்ச்சியுடன் ஒலித்து ஆடுதல்

அமளி

படுக்கை

பெரு. 252

அமை (=படு) + அளை (=கூடிக்கல, அனுபவி) + இ = அமளி = படுக்கவும் கூடிக்கலந்து அனுபவிக்கவும் அமைந்தது

அமிர்து, அமிர்தம்

இனிய உணவு

மது. 532, பரி. 8

அம் (=உணவு) + ஈர் (=இனிமை, நெய்ப்பு) + து = அமீர்து >>> அமிர்து = நெய்ப்புடைய இனிய உணவு

அமிழ்து, அமிழ்தம்

சாவா மருந்து

சிறு. 101, குறு. 83

ஆவி (=உயிர், வலிமை, வெளியேறு) + இழு (=நீட்டு) + துய் (=உண்) = அவிழுதுய் >>> அமிழ்து = உயிர் வெளியேறுவதை நீட்டித்து வலிமைதரும் உணவு

அமிழ்து, அமிழ்தம்

இனிய கலப்பு உணவு

கலி. 20, குறு. 201

அம் (=பால், உணவு) + இழுது (=தேன், நெய், இனிமை) = அமிழுது >>> அமிழ்து >>> அமுது = தேன், நெய், பால் முதலியன கலந்த இனிய உணவு

அமுது, அமுதம்

இனிய கலப்பு உணவு

பெரு. 475, நற். 65

அம் (=பால், உணவு) + இழுது (=தேன், நெய், இனிமை) = அமிழுது >>> அமிழ்து >>> அமுது = தேன், நெய், பால் முதலியன கலந்த இனிய உணவு

அமை

மூங்கில்

அக. 388

அம் (=நீளம், வளைவு) + ஐ = அமை = வளையக் கூடிய நீண்ட பொருள் = மூங்கில்

அமைதி

பொருத்தம்

அக. 375

அமை (=பொருந்து) + தி = அமைதி = பொருத்தம்

அமைவு

தங்கல்

குறு. 4

அமை (=தங்கு) + வு = அமைவு = தங்கல்

அயம்

குளம்

அக. 62

ஆழ் (=பள்ளமாகு) + அம் (=நீர்) = அழம் >>> அயம் = நீருடைய பள்ளம் = குளம்

அயம்

அழகு

அக. 38

ஆய் (=அழகு) + அம் = அயம்

அயம்

நீரோட்டம்

கலி. 46

ஆய் (=விரை) + அம் (=நீர்) = அயம் = விரையும் நீர்

அயர்ச்சி

சோர்வு

ஐங். 396

அயர் (=சோர்) + சி = அயர்ச்சி = சோர்வு

அயர்வு

சோர்வு

குறு. 316

அயர் (=சோர்) + வு = அயர்வு = சோர்வு

அயர்வு

விருந்து

பரி. 17

ஆய் (=கொண்டாடு) + ஆர் (=சேர், உண்) + வு = அயார்வு >>> அயர்வு = சேர்ந்து உண்டு கொண்டாடுதல்

அயல்

அருகு

பரி. 14

ஏய் (=எதிர்ப்படு, நெருங்கு) + அல் = எயல் >>> அயல் = நெருக்கம், அருகு, பக்கம்

அயல்

வேறு

கலி. 129

ஏய் (=பொருந்து) + அல் (=இல்லாகு) = எயல் >>> அயல் = பொருத்தம் இல்லாதது = வேறு

அயல்

விரைவு

பெரு. 226

ஆய் (=விரை) + அல் = அயல் = விரைவு

அயலார்

வேற்றார்

கலி. 59

அயல் (=வேறு) + ஆர் = அயலார் = வேற்றார்

அயலோர்

வேற்றார்

நற். 73

அயல் (=வேறு) + ஓர் = அயலோர் = வேற்றார்

அயறு

சீழ்

புற. 22

ஆய் (=நீங்கு, அழகு, வெண்மை) + அறை (=வெட்டு, காயம்) + உ = அயறு = காயத்தில் இருந்து வெண்மையாய் நீங்குவது = சீழ்

அயா

சோர்வு

கலி. 40

எய் (=இளை, சோர்) + ஆ = எயா >>> அயா = சோர்வு

அயிர்

சர்க்கரை

மது. 625

ஆய் (=நுண்மை, பொடி) + ஈர் (=இனிமை) = அயீர் >>> அயிர் = இனிப்பான பொடி = சர்க்கரை

அயிர்

வெண்கடுகு

நெடு. 56

ஐ (=அழகு, வெண்மை, நுண்மை, சளி) + ஈர் (=அறு, நீக்கு) = அயீர் >>> அயிர் = சளியை நீக்கும் வெண்ணிற நுண்பொருள் = வெண்கடுகு

அயிர்

வெண்மணல்

நற். 163

ஆய் (=அழகு, வெண்மை) + ஈர் (=இழு, பரப்பு, நுண்மை) = அயீர் >>> அயிர் = வெண்மையாய்ப் பரவியிருக்கும் நுண்பொருள் = வெண்மணல்

அயிர்

பூந்தாது

அக. 154

அழி (=வண்டு) + ஈர் (=இழு, நுண்மை, இனிமை) = அழீர் >>> அயிர் = வண்டுகளை இழுக்கும் இனிய நுண்பொருள்

அயிர்

சந்தேகம்

அக. 84

ஆய் (=எண்ணு) + ஈர் (=அறு, இரண்டுபடு) = அயீர் >>> அயிர் = இரண்டுபட்ட எண்ணம் = சந்தேகம்

அயிர்ப்பு

கூத்து

நற். 46

ஆய் (=அசை, ஆடு) + ஈர் (=இழு, நீட்டு) + பு = அயீர்ப்பு >>> அயிர்ப்பு = நீண்ட ஆட்டம்

அயிரை

மீன்வகை

குறு. 166

ஆய் (=அசை, அழகு, சிறுமை) + ஈரம் (=நீர்) + ஐ = அயீரை >>> அயிரை = நீரில் சிறியதாய் அழகாக அசைவது

அயில்

கூர்மை

பரி. 18

ஆய் (=குத்து, நுண்மை) + இல் = அயில் = குத்துகின்ற நுண்மை = கூர்மை

அயில்

இரும்பு

கலி. 135

ஆய் (=பொன்) + எல் (=இருள், கருமை) = அயெல் >>> அயில் = கரும்பொன் = இரும்பு

அயிலை

மீன் வகை

அக. 70

ஆய் (=சிறுமை, அழகு, அசை) + ஏல் (=நீர்) + ஐ = அயேலை >>> அயிலை = நீரில் சிறியதாய் அழகாக அசைவது = மீன்

அயினி

வெண்சோறு

புற. 77

ஆய் (=அழகு, வெண்மை) + இனை (=எரி, சமை) + இ = அயினி = வெண்ணிறமாய்ச் சமைக்கப்பட்டது

அரக்கம்

இரத்தம்

அக. 14

அரி (=அறு, ஒழுகு, சிவப்பு) + ஆக்கை (=உடல்) + அம் = அராக்கம் >>> அரக்கம் = அறுத்தால் செந்நிறத்தில் உடலில் இருந்து ஒழுகுவது = இரத்தம்

அரக்கன்

பெரிய உருவத்தவன்

புற. 378

ஆர் (=பெரு) + ஆக்கை (=உடல்) + அன் = அராக்கன் >>> அரக்கன் = பெரிய உடலைக் கொண்டவன்

அரக்கு

செம்மெழுகு

பொரு. 43

அரி (=சிவப்பு, ஒழுகு) + அகை (=எரி) + உ = அரக்கு = எரித்தால் செந்நிறத்தில் ஒழுகுவது

அரக்கு

சிவப்பு

பெரு. 293

அரி (=நிறம்) + அகை (=எரி) + உ = அரக்கு = எரிநிறம்

அரங்கு, அரங்கம்

மேடை

கலி. 79, பரி. 8

ஆர் (=கட்டு, இடம்) + அகை (=உயர், வகு) + உ = அரக்கு >>> அரங்கு = உயரமாக வகுத்துக் கட்டும் இடம்

அரசன், அரசர்

மன்னன், மன்னர்

குறு. 276, அக. 338

ஆர் (=பூமி, நாடு) + ஐ (=தலைமை) + அன் = அரையன் >>> அரைசன், அரசன் = நாட்டின் தலைவன்

அரசு

நாட்டுத் தலைமை

மது. 128

ஆர் (=பூமி, நாடு) + ஐ (=தலைமை) + உ = அரையு >>> அரைசு, அரசு = நாட்டின் தலைமை

அரசியல்

நாட்டுத் தலைமைமுறை

மது. 191

ஆர் (=பூமி, நாடு) + ஐ (=தலைமை) + இயல் (=முறை) = அரையியல் >>> அரசியல் = நாட்டுத் தலைமை முறை

அரண், அரணம்

கோட்டை

பட். 229, ஐங். 444

ஆர் (=கட்டு, மறை) + ஏண் (=உயரம், வளைவு, எல்லை) = அரேண் >>> அரண் = எல்லையை வளைத்து உயரமாகக் கட்டப்படும் மறைப்பு = கோட்டை

அரணம்

கவசம்

பதி. 52

அரி (=ஆயுதம், தாக்கு) + அணை (=தடை, கட்டு, அணி) + அம் = அரணம் = ஆயுதத் தாக்குதலைத் தடுக்க அணியப் படுவது = கவசம்

அரணம்

செருப்பு

பெரு. 69

அரி (=கல், அறு) + அணை (=தடை, கட்டு, அணி) + அம் = அரணம் = கற்கள் அறுப்பதைத் தடுக்க அணியப் படுவது = செருப்பு

அரணம்

அடைக்கலம்

பதி. 59

ஆர் (=பொருந்து, இடம்) + அணை (=ஆதரவு) + அம் = அரணம் = ஆதரவாகப் பொருந்தும் இடம்

அரந்தை

அழுது புலம்பல்

புற. 221

அரற்று (=அழுது புலம்பு) + ஐ = அரற்றை >>> அரத்தை >>> அரந்தை = அழுது புலம்பல்

அரம்

அறுக்கும் வாள்

ஐங். 194

அரி (=அறு, ஆயுதம்) + அம் = அரம் = அறுக்கும் ஆயுதம்

அரம்பு

ஆறலைக் கள்வர்

அக. 179

ஆர் (=மறை, பொருந்து, போரிடு, கூடு) + அம்பு = அரம்பு = மறைவாகப் பொருந்தி அம்பினால் போரிடும் கூட்டம்

அரமியம்

நிலாமுற்றம்

மது. 451

அரி (=சந்திரன்) + அமை + ஏ (=மேலிடம்) + அம் (=ஒளி) = அரமேயம் >>> அரமியம் = சந்திரனின் ஒளிக்காக அமைக்கப்பட்ட மேலிடம் = நிலாமுற்றம்

அரலை

பஞ்சு, நார்

அக. 309

அரி (=பிரி, மென்மை, குவியல்) + எல் (=ஒளி, வெண்மை) + ஐ = அரெலை >>> அரலை = பிரித்துக் குவிக்கப்படும் வெண்ணிற மென்பொருள் = பஞ்சு, நார்

அரலை

நார்ச்செடி

நற். 121

அரி (=வரி, பச்சை, பிரி, மென்மை) + எல் (=ஒளி, வெண்மை) + ஐ = அரெலை >>> அரலை = வெண்ணிற மென்பொருள் பிரிக்கப்படும் வரிகளைக் கொண்ட பசுஞ்செடி = மரல், நார்ச்செடி

அரலை

தவறு

புற. 381

ஆர் (=பொருந்து) + அல் (=இன்மை) + ஐ = அரலை = பொருத்தம் இல்லாதது = தவறு, குற்றம்

அரவணை

பாம்புப் படுக்கை

கலி. 105

அரவு (=பாம்பு) + அணை (=படுக்கை) = அரவணை = பாம்புப் படுக்கை

அரவம்

ஒலி

பரி. 18

அரவு (=ஒலி) + அம் = அரவம்

அரவம்

இடியோசை

புற. 211

அரவு (=மேகம், ஒலி) + அம் = அரவம் = மேக ஒலி

அரவம், அரவு, அரா

பாம்பு

பரி. 19, கலி. 50, நற். 125

ஆர் (=பொருந்து, நிலம், செல், வளை) + ஆப்பு (=உடல்) + அம் = அராப்பம் >>> அரவம் = நிலத்தில் உடல் பொருந்தியவாறு வளைந்து செல்வது = பாம்பு

அரவு

மேகம்

கலி. 105

ஆர் (=சேர், ஒலி, ஒளிர், மறை) + அவை (=கூட்டம்) + உ = அரவு = கூட்டமாகச் சேர்ந்து ஒளியை மறைப்பதும் ஒலிப்பதும் ஆனது = மேகம்

அரவிந்தம்

தாமரை

பரி. 12

அரி (=இதழ், சூரியன், வண்டு) + அவி (=மறை, அடக்கு) + இறை (=பொழுது) + அம் = அரவிற்றம் >>> அரவித்தம் >>> அரவிந்தம் = சூரியன் மறைந்த பொழுதில் வண்டுகளை இதழ்களுக்குள் அடக்குவது = தாமரை

 

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

உங்கள் கருத்துக்களைத் தமிழில் தட்டச்சு செய்யும் வழி:
வலப்பக்கத்தில் உள்ள பகுதியில் தமிழ் ஒலிகளை ஆங்கில எழுத்துக்களில் அசசடித்து நகல் செய்து இங்கே ஒட்டலாம்.