ஞாயிறு, 10 மே, 2020

சமக்கிருதத்தில் உள்ள நேரடி & மூலத் தமிழ்ச்சொற்களின் தோற்றம் - பகுதி 27


   

சொல்

பொருள்

தமிழ்ச் சொல்

மூலச்சொல்லும்

தோன்றும் முறையும்

ஆந்தை

ஆந்தை

அற்றை

அல் (=இரவு) + தா (=தாவு, பாய்) + ஐ = அற்றை >>> ஆத்தை >>> ஆந்தை = இரவில் தாவித் திரிவது.

ஆண்டலை

ஆந்தை

அற்றாலை

அல் (=இரவு) + தாலு (=அலறு, ஒலி) + ஐ = அற்றாலை >>> ஆட்டலை >>> ஆண்டலை = இரவில் அலறுவது.

கோட்டான்

ஆந்தை வகை

கோட்டான்

கோடு (=கொம்பு) + ஆன் = கோட்டான் = கொம்பு போன்ற அமைப்பினைத் தலைமேல் கொண்ட ஆந்தை வகை.

குடிஞை

ஆந்தை வகை

கோடியை

கோடு (=கொம்பு) + இயை = கோடியை >>> குடிஞை = கொம்பு போன்ற அமைப்பினைத் தலையில் கொண்டது.

கூகை, கூகம்

ஆந்தை வகை

கூகை, கூகம்

கூ >>> கூகை, கூகம் = கூ கூ என்று பெருங்குரல் எழுப்புவது.

குரால்

ஆந்தை

குரல்

குரு (=தோன்று, வெளிப்படு) + அல் (=இரவு) = குரல் >>> குரால் = இரவில் வெளிப்படுவது.

ஊமன்

ஆந்தை வகை

ஊவன்

ஊ + அன் = ஊவன் >>> ஊமன் = ஊ ஊ என்று ஊளையிடுவதைப் போல ஒலிப்பது

யூகம்

ஆந்தை

ஊகம்

ஊகி (=கணி) >>> ஊகம் >>> யூகம் = கணிப்பது. பி.கு: இருளில் இரையின் இருப்பினை அதன் ஒலி / அதிர்வைக் கேட்டுக் கணித்துத் தாக்கும் இயல்புடையது ஆந்தை.

இருடி

ஆந்தை

இருளி

இருள் (=இரவு) >>> இருளி >>> இருடி = இரவில் திரிவது

ஓரை

ஆந்தை

ஓரை

ஓர் (=கேள், கணி) >>> ஓரை = கேட்டுக் கணிப்பது. பி.கு: இருளில் இரையின் இருப்பினை அதன் ஒலி / அதிர்வைக் கேட்டுக் கணித்துத் தாக்கும் இயல்புடையது ஆந்தை.

நத்து

ஆந்தை

நத்து

நத்தம் (=இரவு, விரும்பு) >>> நத்து = இரவுப் பொழுதை விரும்புவது = ஆந்தை.

முதுபுள்

ஆந்தை

முதுபுள்

முது (=பேரறிவு) + புள் (=பறவை) = முதுபுள் = பேரறிவு கொண்ட பறவையாகக் கருதப்படுவது.

கின்னரம், கின்னரி

ஆந்தை வகை

கிண்ணாலம்

கிண் (=கிண்கிணி) + ஆலு (=ஒலி) + அம் = கிண்ணாலம் >>> கின்னரம் = கிண்கிணியைப் போல ஒலி எழுப்புவது

கூன்

ஆந்தை

கூன்

குனி (=திருப்பு, உற்றுப்பார்) >>> கூன் = தலையை முழுதுமாய்த் திருப்பி உற்றுப்பார்க்க வல்லது.

திவாந்தம்

ஆந்தை

திவாந்தம்

திவா (=பகல்) + அந்தம் (=மறைவு) = திவாந்தம் = பகலில் பெரும்பாலும் மறைந்து இருப்பது.

திவம், திவா

வெயில், பகல்

தீப்பம்

தீப்பு (=எரி, கருக்கு) >>> தீப்பம் >>> திவ்வம் >>> திவம், திவா = எரிப்பது / கருக்குவது = வெயில், பகல்.

அந்தம்

குருடு, இருள்

அற்றம்

அற்றம் (=மறைவு) >>> அத்தம் >>> அந்தம் = ஒளி மறைவுற்று இருக்கும் நிலை = இருள், குருடு

நிசாசரம்

ஆந்தை

நிசாசரம்

நிசா (=இரவு) + சல (=இயங்கு) + அம் = நிசாசலம் >>> நிசாசரம் = இரவில் இயங்குவது.

சர

இயங்கு, திரி

அல

அல (=திரி, இயங்கு) >>> சல >>> சர

நிசாடம்

ஆந்தை

நிசாடம்

நிசா (=இரவு) + ஆடு (=இயங்கு) + அம் = நிசாடம் = இரவில் இயங்குவது

பீருகம்

ஆந்தை

வீறுகம்

வீறு (=ஒளி) + உகு (=மறை) + அம் = வீறுகம் >>> பீருகம் = ஒளியின்போது மறைந்து கொள்வது.

பேசகம்

ஆந்தை வகை

பேயாகம்

பேய் + ஆகம் (=கண்) = பேயாகம் >>> பேசகம் = பேய் போன்ற அச்சுறுத்தும் கண்களைக் கொண்டது.

மூங்கா

ஆந்தை

மூக்கா

மூக்கு (=அலகு) >>> மூக்கா >>> மூங்கா = வாய் தெரியாததால் மூக்கில் பேசுவதாகக் கருதப்படுவது.

யாழ்

ஆந்தை

யாழ்

ஆழ் (=நிலை, ஊன்று) >>> யாழ் = ஓரிடத்தில் நிலையாக இருந்து நெடுநேரம் ஊன்றிப் பார்ப்பது.

வக்கிரநாசிகம்

ஆந்தை

வக்கிரநாசிகம்

வக்கிரம் (=வளைவு) + நாசி (=அலகு) + கம் = வக்கிரநாசிகம் = சிறிய வளைந்த அலகினைக் கொண்டது.

வக்கிரம்

வளைவு

வாங்கிரம்

வாங்கு (=வளை) + இரு + அம் = வாங்கிரம் >>> வக்கிரம் = வளைவாக இருப்பது.

வாயசாராதி

ஆந்தை

மாயசாரதி

மாயம் (=கருப்பு, இருள்) + சாரதி (=இயங்குபவன்) = மாயசாரதி >>> வாயசாராதி = இருளில் இயங்குபவன்.

ஊனம்

ஆந்தை வகை

ஊனம்

ஊ >>> ஊனம் = ஊ ஊ என்று ஒலிப்பது

கபிஞ்சலம்

ஆந்தை

கவிஞ்சலம்

கவி (=மூடு, மறை, இருளு) + சல (=இயங்கு) + அம் = கவிச்சலம் >>> கபிஞ்சலம் = இருளில் இயங்குவது.

ஊலூகம், உலூகம்

ஆந்தை வகை

ஊளுகம்

ஊளை + உகு (=பற) + அம் = ஊளுகம் >>> ஊலூகம், உலூகம் = ஊ ஊ என்று ஒலிக்கும் பறவை.

கௌசிகம், கோசிகம்

ஆந்தை வகை

கப்புசிக்கம்

கப்பு (=கிளை) + சிக்கம் (=குடுமி) = கப்புசிக்கம் >>> கவ்வுசிகம் >>> கவுசிகம், கௌசிகம், கோசிகம் = கிளைத்த குடுமி போல காதுகளைக் கொண்டது.

பொய்கை

ஆந்தை

பொய்கை

பொய் (=மரப்பொந்து) >>> பொய்கை = மரப்பொந்தில் வசிப்பது.

பிரபு

மேம்பட்ட பிறப்பினர்

விறபூ

விற (=மேம்படு) + பூ (=பிறப்பு) = விறபூ >>> பிரபு = மேம்பட்ட பிறப்பினை உடையவர்.

பிரபு

பாதரசம்

வீறப்பு

வீறு (=ஒளி, வெண்மை) + அப்பு (=நீர்) = வீறப்பு >>> பிரபு = வெண்ணிற நீர் போன்றது.

பிரபுத்தன்

மிக விழிப்பாக இருப்பவன்

விறமுற்றன்

விற (=மிகு) + முறை (=கவனி) + அன் = விறமுற்றன் >>> பிரபுத்தன் = மிக்க கவனமுள்ளவன்.

பிரபூதபலி

இறந்துபோன பிதிர்களுக்கான படையல்

விறபூதபலி

விற (=மேம்படு) + பூதம் (=ஆவி) + பலி (=சோறு) = விறபூதபலி >>> பிரபூதபலி = மேல்நிலை அடைந்த ஆவிகளுக்கான படையல்.

பிரபேதம்

வகை

பிறபேதம்

பிற (=தோன்று) + பேதம் (=வேறுபாடு) = பிறபேதம் >>> பிரபேதம் = வேறுபட்டுத் தோன்றுவது.

பிரபோதம்

பேரறிவு

விறபோதம்

விற (=மிகு) + போதம் (=கல்வி, அறிவு) = விறபோதம் >>> பிரபோதம் = மிக்க கல்வி அறிவு

போதம்

கல்வி, அறிவு

போற்றம்

போற்று (=பாடு) + அம் = போற்றம் >>> போத்தம் >>> போதம் = பாட்டு, கல்வி, அறிவு. பி.கு: பழங்காலத்தில் கல்வியானது பாட்டு வடிவில்தான் கற்பிக்கப்பட்டது.

பிரபோதனம்

கற்பிக்கை

பிறபோதணம்

பிற (=தோன்று) + போதம் (=அறிவு) + அணம் = பிறபோதணம் >>> பிரபோதனம் = அறிவு தோன்றுமாறு செய்தல் = கற்பித்தல்.

பிரம்பு

கடல்

விறம்பு

விற (=செறி, மிகு) + அம்பு (=நீர்) = விறம்பு >>> பிரம்பு = மிகச் செறிவுடைய நீர் = கடல்.

பிரம்பு

வெண்ணெய், நெய்

வீறம்பு

வீறு (=ஒளி, வெண்மை) + அம்பு (=நீர்) = வீறம்பு >>> பிரம்பு = வெண்மையான / ஒளிமிக்க நீர் போன்றது.

பிரம்பு

வரப்பு, கரை

விலம்பு

வில (=தடு) + அம்பு (=நீர்) = விலம்பு >>> பிரம்பு = நீரைத் தடுப்பது = வரப்பு, கரை

பிரமணம்

சுழற்சி, மயக்கம்

விறவணம்

வீற்று (=வட்டம்) <<< விற (=சுழல்) + அணம் = விறவணம் >>> பிரமணம் = சுழற்சி >>> கிறக்கம், மயக்கம்

பிரமதம், பிரமத்தம், பிரமாத்தியம்

மிகு மயக்கம்

விறமதம்

விற (=மிகு) + மதம் (=மயக்கம்) = விறமதம் >>> பிரமதம் >>> பிரமத்தம் >>> பிரமாத்தியம் = மிகுதியான மயக்கம்

பிரமத்தம்

போதைப்பொருள்

பிறமதம்

பிற (=தோன்று) + மதம் (=போதை) = பிறமதம் >>> பிரமத்தம் = போதையைத் தோற்றுவிப்பது

பிரமத்தம், பிரமாதம், பிரமாத்தியம்

பிழை, அசட்டை

பிறமதம்

பிற (=தோன்று) + மதம் (=செருக்கு, மயக்கம்) = பிறமதம் >>> பிரமாதம் >>> பிரமத்தம் >>> பிரமாத்தியம் = செருக்கு / மயக்கத்தால் உண்டாவது.

பிரமதனம்

தயிர் கடைதல்

விலமத்தணம்

வில (=பிரி) + மத்து (=சுழற்று) + அணம் = விலமத்தணம் >>> பிரமதனம் = பிரித்து எடுப்பதற்காகச் சுழற்றுதல்.

பிரமதனம்

கொலை

விறமாற்றணம்

விற (=வெல்) + மாறு (=பகை) + அணம் = விறமாற்றணம் >>> பிரமத்தணம் >>> பிரமதனம் = பகையை வெல்லுதல்.

பிரமதாலயம்

நரகம்

பிரமதாலயம்

பிரமதம் (=பிழை) + அலை (=துன்புறுத்து) + அயம் (=பள்ளம்) = பிரமதாலயம் = செய்த பிழைக்காகத் துன்புறுத்தப்படும் பள்ளம்.

பிரமதிதம்

கடைந்த மோர்

விலமத்திதம்

வில (=பிரி) + மத்து (=சுழற்று) + இதம் (=இனிமை) = விலமத்திதம் >>> பிரமதிதம் = சுழற்றிப் பிரித்து எடுக்கப்பட்ட இனிமையான பொருள்.

பிரமதை

அழகிய பெண்

விறபதை

விற (=மிகு) + பதம் (=அழகு) + ஐ = விறபதை >>> பிரமதை = மிக்க அழகுடையவள்.

பிரமம், பிரமை

கிறக்கம், மயக்கம், கலக்கம்

விறமம்

விற (=சுழல்) + மம் = விறமம் >>> பிரமம் = சுழற்சி, கிறக்கம், மயக்கம், கலக்கம்

பிரமபத்திரம், பிரமபத்திரி

புகையிலை

விறமபத்திரம்

விறமம் (=கிறக்கம்) + பத்திரம் (=இலை) = விறமபத்திரம் >>> பிரமபத்திரம் = கிறக்கத்தைத் தரும் இலை.

பிரமம்

ஒளி, சூரியன், சந்திரன், அக்கினி

பிறமம்

பிற (=தோன்று, வெளிப்படு) + மம் = பிறமம் >>> பிரமம் = வெளிப்பட்டுத் தோன்றுவது = ஒளி >>> ஒளியைத் தருவதான சூரியன், சந்திரன், அக்கினி ஆகிய மூலங்கள்.

பிரமபிங்கை

வெள்ளி

பிரமவிங்கம்

பிரமம் (=ஒளி, வெண்மை) + இங்கம் (=பொருள்) = பிரமவிங்கம் >>> பிரமபிங்கை = வெண்ணிறப் பொருள்

பிரமம்

முழு முதல்

விறமம்

விற (=மேம்படு) + மம் = விறமம் >>> பிரமம் = மேம்பட்டது, தலையாயது = முழுமுதல்.

பிரமம்

ஆடு

வீறம்மம்

வீறு (=வெட்டு, அறு) + அம்மு (=உண்ணு) + அம் = வீறம்மம் >>> பிரமம் = வெட்டி / அறுத்து உண்ணப்படுவது

பிரமம்

நடு

விலமம்

வில (=பிரி) + மம் = விலமம் >>> பிரமம் = பிரிப்பது

பிரமம்

சக்கரம், சுழல்காற்று

விறமம்

விற (=சுழல்) + மம் = விறமம் = சுழல்வது = சுழல்காற்று, சக்கரம்.

பிரமம்

தவறு

விலமம்

வில (=விலகு, பிசகு) >>> விலமம் >>> பிரமம் = பிசகு

பிரமம், பிரமை

ஞானம்

விலமம்

வில (=பிரி, பகு) + மம் = விலமம் >>> பிரமம் = பகுத்துக் காணும் இயல்புடையது = ஞானம்.

பிரமரம்

வண்டு, தேனீ

விறவாரம்

விற (=செறி, மொய்) + ஆர் (=ஒலி, உண்ணு) + அம் = விறவாரம் >>> பிரமரம் = ஒலித்துக் கொண்டே மொய்த்து உண்பன.

பிரமரி

சுழற்சி

விறமறி

விற (=சுழல்) + மறி (=மீளு) = விறமறி >>> பிரமரி = மீண்டும் மீண்டும் சுழல்தல்.

பிரமாண்டம்

மிகப் பெரியது, உலகம்

விறமட்டம்

விற (=மிகு) + மட்டம் (=அளவு) = விறமட்டம் >>> பிரமாண்டம் = மிகுதியான அளவுடையது, உலகம்

பிரமாணம்

பெரியது

விறமாணம்

விற (=மிகு) + மாண் (=அளவு) + அம் = விறமாணம் >>> பிரமாணம் = அளவு மிக்கது = பெரியது

பிரமாணம்

பொருந்தும் அளவு

விறமாணம்

விற (=செறி, பொருந்து) + மாண் (=அளவு) + அம் = பிறமாணம் >>> பிரமாணம் = பொருந்தும் அளவு.

பிரமாணம், பிரமாணிக்கம்

ஆதாரம், உறுதி, மேற்கோள்

விறவாணம்

விற (=செறி, பொருந்து) + ஆணம் (=பற்றுக்கோடு) = விறவாணம் >>> பிரமாணம் = பொருத்தமான பற்றுக்கோடு

பிரமாணம், பிரமாணிக்கம்

சத்தியம், உண்மை

விறவாணம்

விற (=வெல்) + ஆணம் (=பற்றுக்கோடு) >>> விறவாணம் >>> பிரமாணம் = வெல்கின்ற பற்றுக்கோடு.

பிரமாணம்

விதிமுறை

விறவண்ணம்

விற (=செறி, பொருந்து) + வண்ணம் (=வகை) = விறவண்ணம் >>> பிரமாணம் = பொருந்தும் வகை.

பிரமாணம், பிரமாணிக்கம்

ஆணை, கட்டளை

பிறபணம்

பிற + பணி + அம் = பிறபணம் >>> பிரமாணம் = பிறரைப் பணியச் செய்வது.

பிரமாணம்

சபதம், உறுதிமொழி

விறபன்னம்

விற (=பொருந்து, நிலைபெறு) + பன்னு (=சொல்) + அம் = விறபன்னம் >>> பிரமாணம் = நிலைபேறாக / உறுதியாகச் சொல்லப்படுவது = சபதம், உறுதிமொழி

பிரமாணன்

உண்மையானவன்

பிரமாணன்

பிரமாணம் (=உண்மை) >>> பிரமாணன்

பிரமாணி

அளவிடு

பிரமாணி

பிரமாணம் (=அளவு) >>> பிரமாணி = அளவிடு

பிரமாணி

நம்பு, உறுதிகொள்

பிரமாணி

பிரமாணம் (=உறுதி) >>> பிரமாணி = உறுதிகொள்

பிரமாணி

அடிபணி, இணங்கு

பிரமாணி

பிரமாணம் (=கட்டளை) >>> பிரமாணி = ஒப்புக்கொள்

பிரமாணி

விதி, நியமி

பிரமாணி

பிரமாணம் (=விதிமுறை) >>> பிரமாணி = விதி, நியமி

பிரமாணி

பெரியோன்

பிரமாணி

பிரமாணம் (=பெரியது) >>> பிரமாணி = பெரியோன்

பிரமாணி

பெரும்புலவன், பேரறிஞன்

பிரமாணி

பிரமாணம் (=மேற்கோள்) >>> பிரமாணி = பல நூல்களில் இருந்து மேற்கோள் காட்டும் அறிவுடையவன்.

பிரமாதம்

பெரியது

விறபதம்

விற (=மிகு) + பதம் (=அளவு) = விறபதம் >>> பிரமாதம் = அளவு மிகுந்தது = பெரியது.

பிரமாதா

அளப்பவன்

விலபதன்

வில (=பிரி) + பதம் (=அளவு) + அன் = விலபதன் >>> பிரமாதன் >>> பிரமாதா = பிரித்து அளப்பவன்.

பிரமாதா

தாய்வழிப் பாட்டன்

விறமாதா

விற (=மேம்படு) + மாதா (=தாய்) = விறமாதா >>> பிரமாதா = தாய்க்கு மேம்பட்டவர் = தாய்வழிப் பாட்டன்

பிரமாதாமகன்

தாய்வழித் தாத்தாவின் தந்தை

பிரமாதாமகன்

பிரமாதா (=தாய்வழிப் பாட்டன்) + மகன் = பிரமாதாமகன் = தாய்வழிப் பாட்டனை மகனாகக் கொண்டவன்.

பிரமாதாமகி

தாய்வழிப் பாட்டனின் தாய்

பிரமாதாமகி

பிரமாதாமகன் >>> பிரமாதாமகி

பிரமாதிகை

கற்பிழந்தவள்

விறமாதிகை

விற (=மேம்படு, சிற) + மாது (=பெண்) + இக (=நீங்கு) + ஐ = விறமாதிகை >>> பிரமாதிகை = மேம்பாடு / சிறப்பு நீங்கிய பெண் = கற்பிழந்தவள்.

பிரமாபணம்

கொலை

விறவம்பணம்

விற (=வெல்) + வம்பு (=பகை) + அணம் = விறவம்பணம் >>> பிரமப்பணம் >>> பிரமாபணம் = பகையை வெல்லுதல்

பிரமாம்பசு

பசுமூத்திரம்

விறமாப்பயம்

விற (=மேம்படு) + மா (=விலங்கு) + பயம் (=ஒழுகுவது, நீர்) = விறமாப்பயம் >>> பிரமாம்பசம் >>> பிரமாம்பசு = மேம்பட்ட விலங்கின் ஒழுகும் நீர்.

பிரமானந்தம்

பேரின்பம்

பிரமானந்தம்

பிரமம் (=முழுமுதல், இறை) + ஆனந்தம் (=இன்பம்) = பிரமானந்தம் = இறைவனால் அடையும் இன்பம்.

பிரமி

மயங்கு, திகை

பிரமி

பிரமம் (=மயக்கம், கலக்கம்) >>> பிரமி = மயங்கு, திகை

பிரமிப்பு

திகைப்பு

பிரமிப்பு

பிரமி (=திகை) >>> பிரமிப்பு = திகைப்பு, மயக்கம்

பிரமிசம்

நழுவுகை

விலவியம்

வில (=விலகு, நழுவு) + இயம் = விலவியம் >>> பிரமிசம் = நழுவுகை.

பிரமிசம்

கேடு

விறவீயம்

விற (=மேம்படு) + வீ (=அழி) + அம் = விறவீயம் >>> பிரமிசம் = மேம்பாட்டை அழிப்பது.

பிரமிதி

நல்லறிவு

பிரமிதி

பிரமம் (=அறிவு) + இதம் (=நன்மை) + இ = பிரமிதி.

பிரமிருதம்

உழவுத் தொழில்

விறமிர்தம்

விற (=மிகு, பெருக்கு) + அமிர்தம் (=உணவு) = விறமிர்தம் >>> பிரமிருதம் = உணவைப் பெருக்கும் தொழில்.

பிரமிருதம்

விளைச்சல்

பிறமிர்தம்

பிற (=தோன்று, விளை) + அமிர்தம் (=உணவு) = பிறமிர்தம் >>> பிரமிருதம் = விளைந்த உணவு.

பிரமு

பொருமு, மிகு

விறவு

விற (=மிகு) >>> விறவு >>> பிரமு = பெருகு, மிகு

பிரமு

அடி, தாக்கு

விறவு

விற (=பொரு, தாக்கு) >>> விறவு >>> பிரமு = அடி

பிரமுகம்

உயர்வானது, சிறந்தது

பிறவுகம்

பிற (=தோன்று) + உக (உயர்) + அம் = பிறவுகம் >>> பிரமுகம் = உயர்வு தோன்றுவது, சிறந்தது.

பிரமுகம்

நிகழ்காலம்

பிறமுகம்

பிற (=தோன்று) + முகம் (=கண்) = பிறமுகம் >>> பிரமுகம் = கண் எதிரே தோன்றுதல் = நிகழ்காலம்.

பிரமுகன்

உயர்வானவன்

பிறவுகன்

பிற (=தோன்று) + உக (உயர்) + அன் = பிறவுகன் >>> பிரமுகன் = உயர்வு தோன்றுபவன், சிறந்தவன்

பிரமூடன்

பெரும் முட்டாள்

விறமூடன்

விற (=மிகு) + மூடன் (=முட்டாள்) = விறமூடன் >>> பிரமூடன் = மிகவும் முட்டாள்.

பிரமேயம்

சந்தேகம்

பிரமேயம்

பிரமம் (=மயக்கம்) + ஏய் (=பொருந்து) + அம் = பிரமேயம் = மயக்கம் பொருந்தியது = சந்தேகம்

பிரமேயம்

நூல் பொருள்

பிரமேயம்

பிரமம் (=அறிவு) + ஏய் (=பொருந்து) + அம் = பிரமேயம் = நூலில் பொருந்திய அறிவு.

பிரமேயம்

சந்தர்ப்பம்

பிறவேயம்

பிற (=தோன்று) + ஏய் (=பொருந்து) + அம் = பிறவேயம் >>> பிரமேயம் = பொருத்தமாகத் தோன்றுவது.

பிரமை

பெருமோகம், பைத்தியம்

விறமை

விற (=மிகு) + மை (=மயங்கு) = விறமை >>> பிரமை = மிக்க மயக்கம் = பெருமோகம், பைத்தியம்

பிரமை

அறியாமை

பிறமை

பிற (=தோன்று) + மை (=இருள்) = பிறமை >>> பிரமை = இருள் தோற்றம் = அறியாமை.

பிரமோதம்

பெருமகிழ்ச்சி

விறபோதம்

விற (=மிகு) + போதை (=களிப்பு) + அம் = விறபோதம் >>> பிரமோதம் = பெருங்களிப்பு, பெருமகிழ்ச்சி

பிரமோதனி

மல்லிகை

விரைபோதணி

விரை (=நறுமணம்) + போதை (=மயக்கம்) + அணி (=பொருந்து) = விரைபோதணி >>> பிரமோதனி = மயக்கம் தரும் நறுமணம் பொருந்தியது.

பிரயத்தனம்

பெருமுயற்சி

விறயெத்தனம்

விறை (=மிகு) + எத்தனம் (=முயற்சி) = விறயெத்தனம் >>> பிரயத்தனம் = மிகுதியான முயற்சி.

எத்தனம்

முயற்சி

எற்றணம்

எற்று (=முட்டு, மோது, அசை) + அணம் = எற்றணம் >>> எத்தனம் = முட்டி மோதி அசைத்துப் பார்த்தல்.

எத்தனி

முயல்

எற்றணி

எற்றணம் (=முயற்சி) >>> எற்றணி >>> எத்தனி = முயல்.

பிரயதன்

பரிசுத்தன்

மிறயற்றன்

மிறை (=குற்றம்) + அறு + அன் = மிறயற்றன் >>> பிரயத்தன் >>> பிரயதன் = குற்றமற்றவன்.

பிரயாசம், பிரயாசை

பெருமுயற்சி

விறயசம்

விறை (=மிகு) + அசை (=முயல்) + அம் = விறயசம் >>> பிரயாசம் = மிகுதியான முயற்சி.

பிரயாசி

முயல்பவர்

விறயசி

விறயசம் (=முயற்சி) >>>விறயசி >>>பிரயாசி = முயல்பவர்

பிரயாணம்

பயணம்

விரயணம்

(2). விரை (=செல், பயணி) + அணம் = விரயணம் >>> பிரயாணம் = செல்லுதல், பயணித்தல்.

பிரயுக்தம்

மிகுதியாகப் பெற்றது, அளுவம்

விறயுற்றம்

விறை (=மிகு) + உறு (=பெறு) + அம் = விறயுற்றம் >>> பிரயுத்தம் >>> பிரயுக்தம் = மிகுதியாகப் பெற்றது.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

உங்கள் கருத்துக்களைத் தமிழில் தட்டச்சு செய்யும் வழி:
வலப்பக்கத்தில் உள்ள பகுதியில் தமிழ் ஒலிகளை ஆங்கில எழுத்துக்களில் அசசடித்து நகல் செய்து இங்கே ஒட்டலாம்.