புதன், 6 மே, 2020

சமக்கிருதத்தில் உள்ள நேரடி & மூலத் தமிழ்ச் சொற்களின் தோற்றம் - பகுதி 25

சொல்

பொருள்

தமிழ்ச்சொல்

மூலச் சொல்லும்

தோன்றும் முறையும்

கேகயம்

மயில்

கேகேயம்

கேகே + அம் = கேகேயம் = கேகே என்று ஒலிப்பது

கேகை

மயில் குரல்

கேகே

கேகே >>> கேகை = கேகே என்ற ஒலி.

தாரம்

ஓசை

தாலம்

தாலு (=ஒலி) >>> தாலம் >>> தாரம் = ஒலி

கேதாரம்

மயில்

கேதாரம்

கே + தாரம் (=ஓசை) = கேதாரம் = கே கே என்று ஒலிப்பது

சதம்

நூறு

சத்தம்

அற்றம் (=முடிவு) >>> அத்தம் >>> சத்தம் >>> சதம் = எண்ணிக்கையின் முடிவு. பி.கு: பழங்காலத்தில் எண்ணிக்கையானது நூறு நூறாக எண்ணப்பட்டது.

சதபத்திரம்

மயில்

சதபத்திரம்

சதம் (=நூறு) + பத்திரம் (=இறகு) = சதபத்திரம் = நூற்றுக்கணக்கான இறகுகளைக் கொண்டது.

சந்திரகம்

மயில் தோகை

சத்திறகம்

சதம் (=நூறு) + இறகு + அம் = சத்திறகம் >>> சந்திரகம் = நூற்றுக் கணக்கான இறகுகளைக் கொண்டது.

சந்திரகி

மயில்

சத்திறகி

சதம் (=நூறு) + இறகி = சத்திறகி >>> சந்திரகி = நூற்றுக்கணக்கான இறகுகளைக் கொண்ட பறவை.

சிகி

மயில்

சிகை

சிகை (=கொண்டை) >>> சிகி = கொண்டை உடையது

சிகாவலம்

மயில்

சிகாவலம்

சிகை (=உச்சி) + ஆவலம் (=ஆர்ப்பரிப்பு) = சிகாவலம் = உச்ச ஒலியில் ஆர்ப்பரிப்பது.

சிகண்டி

மயில்

சிகண்டி

சிகை (=கொண்டை) + அண்டு (=பொருந்து) + இ = சிகண்டி = கொண்டை பொருந்தியது.

ஞமலி

மயில்

நாவாலி

நாவு (=அழை) + ஆலி (=ஒலி) >>> நாவாலி >>> ஞாமாலி >>> ஞமலி = அழைப்பதைப் போன்ற ஒலியை எழுப்புவது.

தீத்தாங்கம்

மயில்

தீத்தாங்கம்

தீத்தம் (=ஒளி, அழகு) + அங்கம் (=உடல்) = தீத்தாங்கம் = அழகான உடலைக் கொண்டது.

நகரவிரம்

மயில்

நகரவிரம்

நகர் + அவிர் (=அழகு) + அம் = நகரவிரம் = நகரும் அழகு

நவிரம்

மயில்

நவிலம்

நவில் (= பெரிதாக ஒலி, பாடு) >>> நவிலம் >>> நவிரம் = பாடுவதைப் போலப் பெரிதாக ஒலிப்பது. 

நாகவாரிகம்

மயில்

நாகபாறிகம்

நாகம் (=பாம்பு) + பாறு (=கொல், சிதறடி) + இகம் = நாகபாறிகம் >>> நாகவாரிகம் = பாம்பைக் கொன்று சிதறடிப்பது.

நீலகண்டம்

மயில்

நீலகண்டம்

நீலம் + கண்டம் (=கழுத்து) = நீலகண்டம் = நீலநிறக் கழுத்தினைக் கொண்டது.

பிரபாதிகம்

மயில்

பிரபாதிகம்

பிரபை (=ஒளி, அழகு) + அதிகம் (=மிகுதி) = பிரபாதிகம் = மிகுந்த அழகினைக் கொண்டது.

பீலி

தோகை, மயில்

பீலி

பீலி (=தோகை) >>> பீலி = தோகையைக் கொண்டது

மாயூரம், மயூரம்

மயில்

பையூரம்

பை (=அழகு) + ஊர் (=நகர்) + அம் = பையூரம் >>> பாயூரம் >>> மாயூரம், மயூரம் = நகரும் அழகு. ஒ.நோ: நகர் + அவிர் (=அழகு) + அம் = நகரவிரம் = நகரும் அழகு = மயில்.

மார்ச்சாரகம்

மயில்

வார்ச்சாரங்கம்

வார் (=மேகம்) + சாரங்கம் (=வில்) = வார்ச்சாரங்கம் >>> மார்ச்சாரகம் = மேகங்களைக் கண்டதும் தோகையை வில்லாக விரிக்கும் இயல்பினது.

மேகாரம்

மயில்

மேகாரம்

மேகம் + ஆரம் (=வில்) = மேகாரம் = மேகங்களைக் கண்டதும் தோகையை வில்லாக விரிக்கும் இயல்பினது.

மேகானந்தி

மயில்

மேகானந்தி

மேகம் + ஆனந்தி = மேகானந்தி = மேகங்களைக் கண்டதும் ஆனந்தம் கொள்வது.

மேனாதம்

மயில்

மேனாதம்

மேல் + நாதம் (=ஓசை) = மேனாதம் = மேலோங்கிய ஓசையை எழுப்புவது.

விசித்திராங்கம்

மயில்

விசித்திராங்கம்

விசித்திரம் (=அழகோவியம்) + அங்கம் (=உடல்) = விசித்திராங்கம் = அழகான ஓவியம் போன்ற உடலைக் கொண்டது

விசித்திரம்

அழகோவியம்

பைசித்திரம்

பை (=அழகு) + சித்திரம் (=ஓவியம்) = பைசித்திரம் >>> பிசித்திரம் >>> விசித்திரம் = அழகோவியம்

வீரந்தரம்

மயில்

வீறந்தரம்

வீறு (=அழகு) + அந்தரம் (=எல்லை) = வீறந்தரம் >>> வீரந்தரம் = அழகின் எல்லை

புசம்

தோள்

மூசம்

மூசு (=நெருங்கு, திரள்) + அம் = மூசம் >>> புசம் = திரட்சி உடையது = மார்பு, தோள்.

அகிபுசம்

தோகை, மயில்

அக்கிமூசம்

அக்கி (=கண்) + மூசு (=திரள், தொகு) + அம் = அக்கிமூசம் >>> அகிபுசம் = கண்களின் தொகுப்பு = தோகை. ஒ.நோ: பிணி (=தொகு) + முகம் (=கண்) = பிணிமுகம் = கண்களின் தொகுப்பு.

கலவம்

தோகை, மயில்

கலவம்

கலவு (=சேர், தொகு) + அம் = கலவம் = தொகுப்பு, தோகை.

கலபி

மயில்

கலவி

கலவம் (=தோகை) >>> கலவி >>> கலபி = தோகை உடையது

களத்தொனி

மயில்

காளத்தொனி

காளம் (=ஊதுகொம்பு) + தொனி (=ஓசை) = காளத்தொனி >>> களத்தொனி = ஊதுகொம்பின் ஓசை போல ஒலிப்பது.

காளகண்டம்

மயில்

காளகண்டம்

காளம் (=கருமை, நீலம்) + கண்டம் (=கழுத்து) = காளகண்டம் = நீலநிற கழுத்தைக் கொண்டது. ஒ.நோ: நீலகண்டம் = மயில்.

வாகு

ஒளி, அழகு

வாகு

வகு (=அறு) >>> வாகு = அறுக்கும் இயல்புடையது = ஒளி. ஒ.நோ: பகு (=அறு) >>> பகல், பகர்.

கிருகவாகு

மயில்

கிருகவாகு

கிருகம் (=இருப்பிடம்) + வாகு (=அழகு) = கிருகவாகு = அழகின் இருப்பிடமாக விளங்குவது.

கேது

மயில்

கேது

கே + து = கே கே என்று ஒலி எழுப்புவது

மோரி

மயில்

மௌலி

மௌலி (=கிரீடம், கொண்டை) >>> மோலி >>> மோரி = கிரீடம் போன்ற கொண்டையை உடையது = மயில். ஒ.நோ: சிகை (=கொண்டை) + அண்டு (=பொருந்து) + இ = சிகண்டி = கொண்டை பொருந்தியது = மயில்

குண்டலி

மயில்

கூட்டாலி

கூடு (=மிகு, நீளு) + ஆலி (=ஒலி) = கூட்டாலி >>> குண்டலி = மிக நீளமான ஒலியை எழுப்புவது.

இமை

மயில்

இமை

இமை (=கண்) >>> இமை = கண் போன்ற வடிவம் பல கொண்டது

அராவைரி

மயில்

அராவைரி

அரா (=பாம்பு) + வைரி (=எதிரி, பகை) = அராவைரி = பாம்புப்பகை

மஞ்ஞை

மயில்

பையை

பை (=மிகு, அழகு) + ஐ = பையை >>> பய்யை >>> மஞ்ஞை = மிக்க அழகினைக் கொண்டது.

மயில்

மயில் பறவை

பையில்

பை (=அழகு) + இல் (=இருப்பிடம்) = பையில் >>> மையில் >>> மயில் = அழகின் இருப்பிடமாக விளங்குவது.

சரணம்

மயில், தோகை

சரணம்

சரண் (=இருப்பிடம்) + அம் (=அழகு) = சரணம் = அழகின் இருப்பிடமாக விளங்குவது.

பிரக்கியாதம்

புகழ்

பிறங்கேற்றம்

பிறங்கு (=விளங்கு) + ஏற்றம் (=உயர்வு) = பிறங்கேற்றம் >>> பிறக்கேத்தம் >>> பிரக்கியாதம் = விளங்கும் உயர்வு..

பிரக்கியாதி

புகழ் பெற்றது

பிறங்கேற்றி

பிறங்கேற்றம் (=புகழ்) >>> பிறங்கேற்றி >>> பிறக்கேத்தி >>> பிரக்கியாதி = புகழ் உடையது.

பிரக்கியானம், பிரக்கினை, பிரக்ஞை

உணர்ச்சி

பிறங்குணை

பிறங்கு (=தோன்று) + உண் (=அனுபவி) + ஐ = பிறங்குணை >>> பிறக்குணை >>> பிரக்கினை >>> பிரக்ஞை, பிரக்யானம் = மனதில் தோன்றி அனுபவிக்கப் படுவது.

பிரக்கிரமம்

தொடக்கம்

பிறங்கிருவம்

பிறங்கு (=தோன்று, தொடங்கு) + இரு + அம் = பிறங்கிருவம் >>> பிரக்கிருமம் >>> பிரக்கிரமம் = தொடங்கி இருப்பது.

பிரகசனம்

சிரிப்பு

விறகாயணம்

விற (=மிகு) + காய் (=ஒளிர், சிரி) + அணம் = விறகாயணம் >>> பிரகாசணம் >>> பிரகசனம் = மிகுதியான சிரிப்பு.

பிரகடம்

விளம்பரம்

பிறக்காடம்

பிறக்கு (=தோன்றச்செய், அறியச்செய்) + ஆடு (=சொல்) + அம் = பிறக்காடம் >>> பிரகடம் = பிறர் அறியச் சொல்லுதல்.

பிரகடனம்

விளம்பரம்

பிறக்காடணம்

பிறக்கு (=தோன்றச்செய், அறியச்செய்) + ஆடு (=சொல்) + அணம் = பிறக்காடணம் >>> பிரகடனம் = பிறர் அறியச் சொல்லுதல்.

பிரகத்வாதம், பிரகத்வாயு

வயிற்றுப் பொருமல்

பிறங்குவாதம்

பிறங்கு (=மிகு) + வாதம் (=காற்று) = பிறங்குவாதம் >>> பிரக்குவாதம் >>> பிரகத்வாதம் = வயிற்றில் காற்று மிகுதல்.

பிரகம்பனம்

காற்று

பிறக்கப்பணம்

பிறக்கு (=நிலைபெயர்) + அப்பு (=தாக்கு) + அணம் = பிறக்கப்பணம் >>> பிரகம்பனம் = பொருட்களைத் தாக்கி நிலைபெயரச் செய்வது 

பிரகம்பனம்

நரகம்

வீறாகம்படம்

வீறு (=அறு, தாக்கு) + ஆகம் (=உடல்) + படு (=பள்ளம்) + அம் = வீறாகம்படம் >>> வீரகம்பணம் >>> பிரகம்பனம் = பாவிகளின் உடலை அறுத்தும் தாக்கியும் தண்டிக்கும் பள்ளமான இடம்.

பிரகரணம்

சந்தர்ப்பம்

பிறங்காரணம்

பிறங்கு (=தோன்று, நிகழ்) + ஆர் (=பொருந்து) + அணம் = பிறங்காரணம் >>> பிரகரணம் = நிகழுமாறு பொருந்துவது.

பிரகரம்

அடி

விறகரம்

விற (=தாக்கு) + கரம் (=கை) = விறகரம் >>> பிரகரம் = கையால் தாக்குதல்.

பிரகரி

அடி

விறகரி

விறகரம் (=அடி) >>> விறகரி >>> பிரகரி = அடி

பிரகற்பதி, பிரகச்`பதி

குருவுக்கெல்லாம் குரு

பிறங்கற்பதி

பிறங்கல் (=பெருமை, உயர்வு) + பதி (=குரு) = பிறங்கற்பதி >>> பிரக்கற்பதி >>> பிரகற்பதி = பெரிய / உயர்ந்த குரு

பிரகாசம்

பேரொளி

விறகாயம்

விற (=மிகு) + காய் (=ஒளிர்) + அம் = விறகாயம் >>> பிரகாசம் = மிகுதியாக ஒளிர்வது.

பிரகாசி

மிக்கு ஒளிர்

விறகாய்

விற (=மிகு) + காய் (=ஒளிர்) = விறகாய் >>> பிரகாசி = மிகுதியாக ஒளிவீசு

பிரகாண்டம்

மரம்

பிறக்காண்டம்

பிறக்கம் (=கிளை) + அண்டு (=பொருந்து) + அம் = பிறக்காண்டம் >>> பிரகாண்டம் = பல கிளைகள் பொருந்தியது.

பிரகாண்டரம்

மரம்

பிறங்கண்டறம்

பிறங்கு (=மிகு, விளங்கு) + அண்டம் (=உலகம்) + அறம் (=தருமம்) = பிறங்கண்டறம் >>> பிரக்காண்டறம் >>> பிரகாண்டரம் = உலகில் பிறர்க்குத் தருமம் செய்வதில் மிக்கு விளங்குவது.

பிரகாரணம்

நன்கொடை, பெருங்கொடை

பிறங்காரணம்

பிறங்கு (=மிகு) + ஆர் (=கொடு) + அணம் = பிறங்காரணம் >>> பிரக்காரணம் >>> பிரகாரணம் = மிகுதியாகக் கொடுத்தல்.

பிரகாரம்

முறை, விதம்

பிறங்காறம்

பிறங்கு (=நிகழ்) + ஆறு (=வழி) + அம் = பிறங்காறம் >>> பிரக்காரம் >>> பிரகாரம் = நிகழும் வழி = முறை, விதம்

பிரகாரம்

வகுப்பு, வகை

பிறங்காறம்

பிறங்கு (=நிகழ்) + ஆறு (=பிரிவு) + அம் = பிறங்காறம் >>> பிரக்காரம் >>> பிரகாரம் = நிகழும் பிரிவு = வகை, வகுப்பு

பிரகிருதம்

நிகழ்காலம்

பிறங்கிறுதம்

பிறங்கு (=நிகழ்) + இறுது (=காலம்) + அம் = பிறங்கிறுதம் >>> பிரக்கிருதம் >>> பிரகிருதம் = நிகழ்காலம்.

பிரகிருதி

மூலம்

பிறங்கிருதி

பிறங்கு (=தோன்று) + இறுதி (=அடிப்பகுதி) = பிறங்கிறுதி >>> பிரக்கிருதி >>> பிரகிருதி = தோன்றும் அடிப்பகுதி.

பிரகீரணம்

பாவம், கொலை

பிறகீறணம்

பிற + கீறு (=அறு, கொல்) + அணம் = பிறகீறணம் >>> பிரகீரணம் = பிறரை அறுத்துக் கொல்லுதல்.

பிரகுத்தம்

மான் கொம்பு

பிறக்குந்தம்

பிறக்கம் (=மரக்கிளை) + உந்து + அம் = பிறக்குந்தம் >>> பிரகுத்தம் = உந்துகின்ற மரக்கிளை போன்ற உறுப்பு.

பிரகோவம்

கடுமை

விறகோபம்

விற (=மிகு) + கோபம் (=சினம்) = விறகோபம் >>> பிரகோவம் = மிகுந்த சினம் = கடுமை.

பிரகாரம்

நடைபாதை

பிறங்காறம்

பிறங்கு (=நிகழ், நட) + ஆறு (=வழி) + அம் = பிறங்காறம் >>> பிரக்காரம் >>> பிரகாரம் = நடக்கும் வழி.

சங்கம்

ஒலி, சொல்

சங்கம்

சங்கு (=குரல்வளை) >>> சங்கம் = குரல்வளையில் இருந்து தோன்றுவது = ஒலி, சொல்.

பிரசங்கம்

மிகுதியான பேச்சு, விளக்கம்

விறசங்கம்

விற (=மிகு) + சங்கம் (=சொல்) = விறசங்கம் >>> பிரசங்கம் = மிகுதியாகச் சொல்லுதல், விளக்குதல்.

பிரசங்கி

மிகுதியாய்ப் பேசு

விறசங்கி

விறசங்கம் (=மிகுதியாகப் பேசுதல்) >>> விறசங்கி >>> பிரசங்கி

பிரசங்கி

விளக்குபவர்

விறசங்கி

விறசங்கம் (=விளக்கம்) >>> விறசங்கி = விளக்குபவர்.

பிரசஞ்சை, பிரசம்சை

புகழ்ச்சி, வாழ்த்து

விறசஞ்சை

விற (=சிற) + சஞ்சை (=சொல்) = விறசஞ்சை >>> பிரசஞ்சை >>> பிரசம்சை = சிறப்பித்துச் சொல்லுதல்.

சஞ்சை

சொல், ஒலி

சஞ்சை

அசை (=சொல்) >>> அஞ்சை >>> சஞ்சை = சொல், ஒலி

பிரசண்டம்

கடுமை

விறசாட்டம்

விற (=மிகு) + சாடு (=கண்டி) + அம் = விறசாட்டம் >>> பிரசண்டம் = மிகுதியாகக் கண்டித்தல்

பிரசண்டன்

கடுமையாளன்

விறசாட்டன்

விற (=மிகு) + சாடு (=கண்டி) + அன் = விறசாட்டன் >>> பிரசண்டன் = மிகுதியாகக் கண்டிப்பவன்.

பிரசத்தி, பிரசக்தி

தக்க சமயம்

விறசாற்றி

விற (=செறி, நெருங்கு) + சாற்று (=அமை) + இ = விறசாற்றி >>> பிரசத்தி >>> பிரசக்தி = நெருக்கமாக அமைவது.

பிரசத்தி

சாசனம்

பிறசாற்றி

பிற (=தோன்று) + சாற்று (=பலர் அறியச்செய்) + இ = பிறசாற்றி >>> பிரசத்தி = பலரும் அறியுமாறு தோன்றியது.

பிரசரணம்

வளைத்துத் தாக்குதல், கொள்ளையடிக்கை

விறசாரணம்

விற (=தாக்கு) + சார் (=வளை) + அணம் = விறசாரணம் >>> பிரசரணம் = வளைத்து / சூழ்ந்து தாக்குதல் = கொள்ளையடித்தல்

பிரசலை

மனக்கலக்கம்

பிறசலை

பிற (=தோன்று) + சலம் (=சுழற்சி) + ஐ = பிறசலை >>> பிரசலை = மனதில் தோன்றும் சுழற்சி.

சலம்

சுழற்சி

சலம்

அலம் (=சுழற்சி) >>> சலம் = சுழற்சி

பிரசவம்

மகப்பேறு

பிறசவ்வம்

பிற (=தோன்று) + சவ்வு + அம் = பிறசவ்வம் >>> பிரசவம் = சவ்வுக்குள் இருந்து தோன்றுதல்.

பிரசவி

பெற்றெடு

பிறசவ்வி

பிறசவ்வம் (=மகப்பேறு) >>> பிறசவ்வி >>> பிரசவி = பெற்றெடு

பிரசன்னம்

சாட்சியாகத் தோன்றுதல்

பிறசான்றம்

பிற (=தோன்று) + சான்று (=சாட்சி, காட்சி) + அம் = பிறசான்றம் >>> பிரசன்னம் = சாட்சியாகத் தோன்றுதல், காட்சியளித்தல்.

பிரசாதம்

சிறப்புச்சோறு

விறசாதம்

விற (=சிற) + சாதம் (=சோறு) = விறசாதம் >>> பிரசாதம் = சிறப்பாகக் கொடுக்கப்படும் சோறு.

பிரசாதனம்

வெள்ளி, கொக்கு

பிறசாறாணம்

பிற (=தோன்று) + சாறு (=தெளிவு, வெண்மை) + ஆணம் (=பொருள்) = பிறசாறாணம் >>> பிரசாதனம் = வெண்மையாகத் தோன்றும் பொருட்கள் = வெள்ளி, கொக்கு.

பிரசாந்தி

முழு அமைதி

விறசாந்தி

விற (=மிகு) + சாந்தி (=அமைதி) = விறசாந்தி >>> பிரசாந்தி = முழு அமைதி.

சாந்தி

அமைதி

சாற்றி

சாற்று (=அமை) >>> சாற்றி >>> சாத்தி >>> சாந்தி = அமைதி

பிரசாமம்

மனவமைதி

விறசமம்

விற (=மிகு) + சமம் (=அமைதி) = விறசமம் >>> பிரசாமம் = மிகுதியான அமைதி.

பிரசாரம்

மிகுதியாகப் பேசுதல்

விறசாலம்

பிற + சாலம் (= மிகுதியான பேச்சு) = விறசாலம் >>> பிரசாரம் = பிறருக்காக மிகுதியாகப் பேசுதல். ஒ.நோ: சாலம் (=மிகைப்பேச்சு) >>> சலம்பு = மிகுதியாகப் பேசு.

பிரசாரம்

வேங்கை

பிறசாலம்

பிற (=தோன்று, பூ) + சால் (=புகழ், ஒளி) + அம் = பிறசாலம் >>> பிரசாரம் = ஒளிமிக்க பூக்களைக் கொண்டது.

பிரசித்தம், பிரசித்தி

வெளிப்படையாகப் பரவியது, புகழ்

பிறசிந்தம்

பிற (=தோன்று, வெளிப்படு) + சிந்து (=பரவு) + அம் = பிறசிந்தம் >>> பிரசித்தம் = வெளிப்படையாகப் பரவியது = புகழ்.

பிரசுரம்

படைத்தல்

பிறசூலம்

பிற (=தோன்று) + சூல் (=கரு) + அம் = பிறசூலம் >>> பிரசுரம் = கருவில் இருந்து தோன்றுதல் = படைத்தல்.

பிரசுரம்

மிகுதி, பெருக்கம்

பிறசுரம்

பிற (=தோன்று) + சுர (=பெருகு, மிகு) + அம் = பிறசுரம் >>> பிரசுரம் = மிகுதியாகத் தோன்றுதல்

சூதம்

கருப்பம்

சூதம்

சூல் (=கரு) + தல் >>> சூறல் (=கருப்பமாதல்) >>> சூறம் >>> சூதம் = கருப்பம்.

பிரசூதம், பிரசூதி

குழந்தைப்பேறு

பிறசூதம்

பிற (=தோன்று) + சூதம் (=கருப்பம்) = பிறசூதம் >>> பிரசூதம் = கருப்பத்தில் இருந்து தோன்றுதல்.

பிரசூதிகை, பிரசூதை

குழந்தை பெற்றெடுத்தவள்

பிரசூதிகை, பிரசூதை

பிரசூதி (=மகப்பேறு) >>> பிரசூதிகை, பிரசூதை = மகப்பேறு உற்றவள், குழந்தை பெற்றவள்.

பிரசூனம்

பூ, மலர்

விறசூனம்

விற (=மிகு, மேம்படு) + சூனம் (=அரும்பு) = விறசூனம் >>> பிரசூனம் = அரும்பில் இருந்து மேம்பட்டது = மலர்.

சூனம்

அரும்பு

சூலம்

சூல் (=கரு) >>> சூலம் >>> சூனம் = அரும்பு

பிரசை

குடிமக்கள்

பிறாசை

பிற (=தோன்று) + அசை (=தங்கு, வாழ்) = பிறாசை >>> பிரசை = தோன்றி வாழ்பவர்கள்.

பிரஞ்ஞன்

அறிஞன், புலவன்

விறாய்நன்

விற (=மிகு) + ஆய் (=அறி) + நன் = விறாய்நன் >>> பிரஞ்ஞன் = மிக்க அறிவுடையவன்.

பிரஞ்ஞை

மிக்க அறிவு, புலமை

விறாயை

விற (=மிகு) + ஆய் (=அறி) + ஐ = விறாயை >>> பிரஞ்ஞை = மிகுதியான அறிவு

பிரட்சாளகம், பிரட்சாளனம்

கால்களுக்கு நீரால் சிறப்பு செய்தல்

விறக்காலாக்கம்

விற (=சிற) + கால் + ஆக்கம் (=நீர்) = விறக்காலாக்கம் >>> பிரக்காலகம் >>> பிரக்சா~ளகம் >>> பிரட்சாளகம் = கால்களுக்கு நீரால் சிறப்பு செய்தல்.

பிரட்டம்

பெருமை மிக்கது

வீறண்டம்

வீறு (=பெருமை) + அண்டு (=செறி, மிகு) + அம் = வீறண்டம் >>> வீரட்டம் >>> பிரட்டம் = பெருமை மிக்கது.

பிரட்டம்

கடியப்பட்டது, விலக்கப்பட்டது

விரட்டம்

விரட்டு (=கடி, விலக்கு) + அம் = விரட்டம் >>> பிரட்டம் = கடியப்பட்டது / விலக்கப்பட்டது

பிரட்டன்

விலக்கப்பட்டவன்

விரட்டன்

விரட்டு (=கடி, விலக்கு) + அன் = விரட்டன் >>> பிரட்டன் = கடியப்பட்டவன் / விலக்கப்பட்டவன்.

பிரடை

முடுக்காணி

விரட்டை

விரட்டு (=முடுக்கு) >>> விரட்டை >>> பிரடை = முடுக்காணி

பிரணயம்

பேரன்பு

விறநயம்

விற (=மிகு) + நயம் (=அன்பு) = விறநயம் >>> பிரணயம் = மிகுதியான அன்பு = பேரன்பு.

பிரணவம்

ஓம் எனும் ஒலி

விறனாவம்

விறல் (=வெற்றி, சிறப்பு) + நாவு (=ஒலி) + அம் = விறனாவம் >>> பிரணவம் = வெற்றியைத் தரும் சிறப்புடைய ஒலி.

பிரணாமம்

வணக்கம்

மிறைநாமம்

மிறை (=வளை, பணி) + நாமம் (=சொல்) = மிறைநாமம் >>> மிறய்ணாமம் >>> பிரணாமம் = பணிவைக் காட்டும் சொல்.

பிரத்தல்

எழுத்திலா ஓசை

வீறற்றால்

வீறு (=கீறு, எழுது) + அல் + தால் (=ஒலி) = வீறற்றால் >>> பிரத்தல் = எழுத்து இல்லாத ஒலி.

பிரத்தியக்கம், பிரத்தியட்சம்

காட்சி, கண்ணால் காண்பது.

வீறந்தியாகம்

வீறு (=ஒளி) + அந்தி (=கிடை) + ஆகம் (=கண்) = வீறந்தியாகம் >>> பிரத்தியக்கம் >>> பிரத்தியக்ச~ம் >>> பிரத்தியட்சம் = ஒளியால் கண்ணுக்குக் கிட்டுவது = காட்சி.

பிரத்தியக்கு

மேற்கு

வீறற்றிக்கு

வீறு (=ஒளி) + அல் (=மறை) + திக்கு (=திசை) = வீறற்றிக்கு >>> பீரத்திக்கு >>> பிரத்தியக்கு = ஒளி மறையும் திசை

பிரதி

ஒப்பானது, நகல்

பிறத்தி

பிற (=தோன்று) + அத்து (=பொருந்து) + இ = பிறத்தி >>> பிரதி = பொருந்தித் தோன்றுவது.

பிரதி

பதில், மாற்று

விலத்தி

விலத்து (=மாற்று) >>> விலத்தி >>> விரத்தி >>> பிரதி = மாற்று.

பிரதி

முதன்மை, ஒன்று, ஒவ்வொரு

பிறாதி

பிற (=தோன்று) + ஆதி (=முதல்) = பிறாதி >>> பிரதி = முதலில் தோன்றியது = முதன்மை, ஒன்று >>> ஒவ்வொரு

பிரதி

முழுமை, மிகுதி

விறத்தி

விற (=மிகு, நிறை) + அத்து (=பொருந்து) + இ = விறத்தி >>> பிரதி = முழுமை, மிகுதி.

அபகாரம்

தீமை

அவகாரம்

அவம் (=தீங்கு) + காரம் (=செயல்) = அவகாரம் >>> அபகாரம்

அவம்

தீங்கு

அவம்

அவி (=கெடு) >>> அவம் = கேடு, தீங்கு

பிரத்தியபகாரம்

பழிக்குப் பழி

பிரதியபகாரம்

பிரதி (=பதில்) + அபகாரம் (=தீமை) = பிரதியபகாரம் >>> பிரத்தியபகாரம் = பதிலுக்குத் தீமை செய்தல்.

பிரத்தியருத்தம்

மறுமொழி

பிரதியருத்தம்

பிரதி (=பதில்) + அருத்து (=ஊட்டு) + அம் = பிரதியருத்தம் >>> பிரத்தியருத்தம் = பதில் ஊட்டுதல் = மறுமொழி கூறல்.

பிரத்தியவாயம்

குற்றம்

விலத்தியவையம்

விலத்தி (=கடியப்பட்டது) + அவை (=நெரி, துன்புறுத்து) + அம் = விலத்தியவையம் >>> பிரத்தியவாயம் = கடியப்பட்ட துன்பம்.

பிரத்தியாகாரம்

நுகரவிடாமல் புலன்களைத் தடுத்தல்

விலத்தியாக்காரம்

விலத்தி (=விலக்கு) + ஆக்கம் (=பொருள்) + ஆர் (=நுகர், அனுபவி) + அம் = விலத்தியாக்காரம் = பிரத்தியாகாரம் = பொருட்களை நுகரவிடாமல் புலன்களை விலக்குதல். 

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

உங்கள் கருத்துக்களைத் தமிழில் தட்டச்சு செய்யும் வழி:
வலப்பக்கத்தில் உள்ள பகுதியில் தமிழ் ஒலிகளை ஆங்கில எழுத்துக்களில் அசசடித்து நகல் செய்து இங்கே ஒட்டலாம்.