ஞாயிறு, 17 மே, 2020

சமக்கிருதத்தில் உள்ள நேரடி & மூலத் தமிழ்ச் சொற்களின் தோற்றம் - பகுதி 29


சொல்

பொருள்

தமிழ்ச் சொல்

மூலச்சொல்லும்

தோன்றும் முறையும்

முட்டம், புட்டம்

காக்கை

முற்றம்

முற்று (=கூடு, சூழ், தாக்கு) + அம் = முற்றம் >>> முட்டம் >>> புட்டம் = கூட்டமாகக் கூடி சூழ்ந்து தாக்குவது.

அரிட்டம்

காக்கை

ஆரீட்டம்

ஆர் (=உண்) + ஈட்டம் (=கூட்டம்) = ஆரீட்டம் >>> அரிட்டம் = கூட்டமாகக் கூடி உண்பது.

கரடம்

காக்கை

கரடம்

கரடு (=கபடம், தந்திரம்) >>> கரடம் = தந்திரம் மிக்கது.

கரும்பிள்ளை

காக்கை

கரும்பிள்ளை

கருமை + பிள்ளை (=பறவைக் குஞ்சு) = கரும்பிள்ளை = கருநிறப் பறவை.

கலவகம்

காக்கை

காளவாகம்

காளம் (=கருமை) + ஆகம் (=உடல்) = காளவாகம் >>> கலவகம் = கருநிற உடல் கொண்டது.

காக்கை

காக்கை

காக்கை

கா + கா + ஐ = காக்கை = கா கா என்று கத்துவது

காகம்

காக்கை

காகம்

கா + கா + அம் = காகம் = கா கா என்று கத்துவது

காரி

காக்கை

காறி

காறு (=கருமையாகு, கமறு) >>> காறி >>> காரி = தொண்டை கமறுவதைப் போல ஒலிக்கும் கருநிறப் பறவை.

காலஞ்சொல்லி

காக்கை

காலஞ்சொல்லி

காலம் + சொல் (=உணர்த்து) + இ = காலஞ்சொல்லி = விருந்தினர் வரும் காலத்தை உணர்த்துவதாக அறியப்படுவது.

கொடி

காக்கை

கொடி

கொட்டி (=கூட்டம், ஓசை) >>> கொடி = கூட்டமாகக் கூடி ஒலி எழுப்புவது.

சிகரம்

காக்கை

சீகாரம்

சீ (=அகற்று, தூய்மைசெய்) + கார் (=கருமை) + அம் = சீகாரம் >>> சிகரம் = தூய்மைசெய்யும் கரும்பறவை.

சொற்புள்

காக்கை

சொற்புள்

சொல் (=உணர்த்து) + புள் (=நிமித்தம், பறவை) = சொற்புள் = விருந்தினர் வரும் நிமித்தத்தை உணர்த்தும் பறவை.

தீர்க்காயுசு

காக்கை

தீர்க்காயுசு

தீர்க்கம் (=நீட்சி) + ஆயுசு (=வாழ்நாள்) = தீர்க்காயுசு = தினமும் சோறு வைத்தால் நீண்ட ஆயுளைத் தருமென்று நம்பப்படுவது

துரோணம்

காக்கை

துறோணம்

துறு (=நெருங்கு, கூடு) + உண் + அம் = துறோணம் >>> துரோணம் = கூடி உண்பது.

நந்தம்

காக்கை

நந்தம்

நத்தம் (=கூட்டம், கருமை) >>> நந்தம் = கூடி வாழும் கருநிறப் பறவை.

நராந்தம், நரந்தம்

காக்கை

நரற்றம்

நரற்று (=ஒலி, அழை, கூட்டு) + அம் = நரற்றம் >>> நரத்தம் >>> நரந்தம், நராந்தம் = இனத்தை அழைத்துக் கூட்டுவது.

நைச்சி, நைசியம்

காக்கை

நைச்சீயம்

(2). நை (=அழி, இற) + சீ (=அகற்று, தூய்மைசெய்) + அம் = நைச்சீயம் >>> நைசியம், நைச்சி = இறந்தவற்றை அகற்றித் தூய்மைசெய்வது.

பரபிருதம்

காக்கை

பறைவிருந்தம்

பறை (=சொல்லு) + விருந்து + அம் = பறைவிருந்தம் >>> பறய்பிருத்தம் >>> பரபிருதம் = விருந்தினர் வருகையைச் சொல்வது.

பராதாரம்

காக்கை

பாறைதாரம்

பாறை (=கல்) + தாரம் (=தருவித்தல், நீர்) = பாறைதாரம் >>> பாறய்தாரம் >>> பராதாரம் = கற்களால் நீர் தருவிப்பது.

பலி

காக்கை

பலி

பலி (=நிகழ், நட, ஒலி) >>> பலி = நடக்கப் போவதை தனது ஒலியால் உணர்த்துவதாக அறியப்படுவது.

பலிபுட்டம்

காக்கை

பலிபுச்சம்

பலி (=சோறு) + புசி (=உண்) + அம் = பலிபுச்சம் >>> பலிபுச்~டம் >>> பலிபுட்டம் = சோறு உண்பது.

பிசுனம்

காக்கை

பிசுணம்

பிசி (=சோறு) + உண் + அம் = பிசுணம் >>> பிசுனம் = சோறு உண்பது.

யமம்

காக்கை

யாப்பம்

யாப்பு (=சூழ்ச்சி, தந்திரம்) + அம் = யாப்பம் >>> யம்மம் >>> யமம் = தந்திரம் மிக்கது.

வாயசம்

காக்கை

வாயசம்

வாய் (=நிகழ், நட) + அசை (=ஒலி, சொல்) + அம் = வாயசம் = நிகழப் போவதை தனது ஒலியால் சொல்வதாகக் கருதப்படுவது.

அப்பிரகிருட்டம்

காக்கை

அப்பிறை கீறூட்டம்

அப்பு (=நீர்) + இறை (=உயர்த்து) + கீறு (=துண்டு, கல்) + ஊட்டு (=இடு) + அம் = அப்பிறைகீறூட்டம் >>> அப்பிரகிருட்டம் = கல் துண்டுகளை இட்டு நீரை உயர்த்துவது.

உரண்டம்

காக்கை

ஊறாட்டம்

ஊறு (=வல்லூறு) + ஆட்டு (=துரத்து, வெல்லு) + அம் = ஊறாட்டம் >>> உரட்டம் >>> உரண்டம் = வல்லூறைத் துரத்தி வெல்லக் கூடியது.

கரவதம்

காக்கை

கரைபற்றம்

கரை (=ஒலி, அழை) + பற்று (=உண்) + அம் = கரைபற்றம் >>> கரய்வத்தம் >>> கரவதம் = இனத்தை அழைத்து உண்பது.

கூகாரி

காக்கை

கூகறி

கூ (=கூப்பிடு, அழை) + கறி (=உண்) = கூகறி >>> கூகாரி = இனத்தை அழைத்து உண்பது.

பிராட்டி

தலைவி

வீறாட்டி

வீறு (=மேன்மை, பெருமை) + ஆட்டி = வீறாட்டி >>> பிராட்டி = மேன்மை / பெருமை உடையவள்

பிராணம், பிராணன்

உயிர் மூச்சு

விராணம்

(2). விரை (=புகை, ஆவி) + ஆணம் (=பற்றுக்கோடு, ஆதாரம்) = விராணம் >>> பிராணம், பிராணன் = உயிரிகளின் ஆதாரமாய் விளங்குகின்ற ஆவி = உயிர்மூச்சு.  

பிராணதன்

உயிரளித்தோன், படைப்பாளி

பிராணதன்

பிராணம் (=உயிர்) + தா (=கொடு) + அன் = பிராணதன் = உயிர் கொடுத்தவன் = படைப்பாளி

பிராணதன்

வலியவன்

வீறணத்தன்

வீறணம் (=வலிமை) + அத்து (=பொருந்து) + அன் = வீறணத்தன் >>> பிராணதன் = வலிமை பொருந்தியவன்

பிராணம், பிராணன்

வீரம், வலிமை

வீறாணம்

வீறு (=வெற்றி) + ஆணம் (=ஆதாரம், அடிப்படை) = வீறாணம் >>> பிராணம், பிராணன் = வெற்றிக்கு அடிப்படையானது

பிராணி

மூச்சுவிடு

பிராணி

பிராணம் (=மூச்சு) >>> பிராணி = மூச்சுவிடு

பிராணி

உயிரி

பிராணி

பிராணம் (=உயிர்) >>> பிராணி = உயிர் உடையது

பிராணி

மரப்பட்டை, தோல்

விலாணை

வில (=தடு, மறை) + அணை (=பொருந்து) = விலாணை >>> பிராணி = மறைக்கும் விதமாகப் பொருந்தியிருப்பது.

பிராத்தி, பிராப்தி, பிராப்தம், பிராத்தம்

நற்பேறு

வீறத்தி, வீறத்தம்

வீறு (=நன்மை) + அத்து (=அடை) + இ / அம் = வீறத்தி / வீறத்தம் >>> பிராத்தி / பிராத்தம் >>> பிராப்தி / பிராப்தம் = நன்மை அடைதல்.

பிராத்திகன்

பெறச்செய்பவன்

வீறத்திகன்

பிராத்தி (=பேறு) >>> பிராத்திகன் = பெறச்செய்பவன்

பிராதம்

விடியல், காலை

விலாற்றம்

வில (=விலகு, நீங்கு) + அற்றம் (=காலம், இருள்) = விலாற்றம் >>> பிராத்தம் >>> பிராதம் = இருள் விலகும் காலம்.

பிராதம்மியம், பிராதமிகம்

முதலிடம், முற்பட்டது

விறாத்தவியம்

விற (=முற்படு) + அத்தம் (=இடம்) + இயம் = விறாத்தவியம் >>> பிராதம்மியம் = முற்பட்ட இடம் = முதன்மை.

பிராதமிகன்

அண்ணன்

விறாத்தமிகன்

பிராதமிகம் (=முற்பட்டது) >>> பிராதமிகன் = முற்பட்டவன்

பிராதன், பிராதா

உடன்பிறந்தோன்

பிறாத்தன்

பிற + அத்து (=பொருந்து, உடனாகு) + அன் = பிறாத்தன் >>> பிராத்தன் >>> பிராதா = உடன் பிறந்தவன்.

பிராதானியம்

முதன்மை

பிரதானியம்

பிரதானம் (=முதன்மை) + இயம் >>> பிராதானியம்

பிராதிபதிகம்

பகாப்பதம்

விலாறைபதிகம்

வில (=பிரி, பகு) + அறை (=இன்மை) + பதம் + இகம் = விலாறைபதிகம் >>> பிராதைபதிகம் >>> பிராதிபதிகம் = பகுத்தல் இல்லாப் பதம் = பகாப்பதம்

பிராதிபாசிகம்

பிரதிபலிப்பது

பிரதிபயிகம்

பிரதி (=எதிர்) + பை (=ஒளிர்) + இகம் = பிரதிபயிகம் >>> பிராதிபாசிகம் = எதிரே ஒளிர்வது.

பிராது

புகார்

மிறாற்று

மிறை (=குற்றம், பழி) + ஆற்று (=சுமத்து) = மிறாற்று >>> பிராத்து >>> பிராது = குற்றம் சுமத்துதல்.

பிராந்தகன், பிராந்தன், பிராந்து

அறிவு மயங்கியவன்

பிராந்தகன்

பிராந்தம் (=மயக்கம், கலக்கம்) + அகன் = பிராந்தகன் = சிந்தை மயங்கியவன் / கலங்கியவன்

பிராந்தம்

ஓரம்

வீறந்தம்

வீறு (=துண்டு, கூறு) + அந்தம் (=முடிவு) = வீறந்தம் >>> பிராந்தம் = துண்டின் முடிவு = ஓரம்.

பிராந்தம்

நாடு, பெருநிலம்

வீறத்தம்

வீறு (=பெருமை) + அத்தம் (=இடம்) = வீறத்தம் >>> பீரந்தம் >>> பிராந்தம் = பெரிய இடப்பரப்பு கொண்டது.

பிராந்தியம்

நாடு, பெருநிலம்

வீறத்தியம்

வீறு (=பெருமை) + அத்தம் (=இடம்) + இயம் = வீறத்தியம் >>> பீரந்தியம் >>> பிராந்தியம் = பெரிய இடப்பரப்பு கொண்டது.

பிராந்தி

பேதி

பிறழ்த்தி

பிறழ் (=நிலைகெடு, கலங்கு) >>> பிறழ்த்து >>> பிறழ்த்தி >>> பிறய்ந்தி >>> பிராந்தி = வயிற்றைக் கலக்குவது.

பிராந்து

பருந்து

விறாற்று

விற (=சுற்று, சுழல்) + ஆற்று (=வலிமையாகு) = விறாற்று >>> பிராத்து >>> பிராந்து = வானில் சுற்றிக்கொண்டே இருப்பதான வலிமை மிக்க பறவை.

பிராப்பியம்

பெறத்தக்கது

வீறப்பியம்

வீறு (=நன்மை) + அப்பு (=பொருந்து) + இயம் = வீறப்பியம் >>> பீரப்பியம் >>> பிராப்பியம் = பொருந்தக்கூடிய நன்மை.

பிராபவம்

மேன்மை

விறபாவம்

விற (=மேம்படு) + பாவம் (=நிலை) = விறபாவம் >>> பிரபாவம் = மேம்பட்ட நிலை = மேன்மை.

பிராமணன்

கல்வியில் சிறந்தவன்

விறபாணன்

விற (=மேம்படு, மிகு) + பாண் (=பாட்டு, கல்வி) + அன் = விறபாணன் >>> பிரமாணன் >>> பிராமணன் = மேம்பட்ட / மிக்க கல்வி அறிவினைக் கொண்டவன்.

பிராமாணிகன்

நம்புதற்குரியவன்

பிரமாணிக்கன்

பிரமாணிக்கம் (=உறுதி, நம்பிக்கை) >>> பிராமாணிகன்

பிராமாணியம்

ஆதாரங்களால் அளக்கப்பட்டது

பிரமாணியம்

பிரமாணம் (=அளவு, ஆதாரம்) + இயம் = பிரமாணியம் >>> பிராமாணியம் = ஆதாரங்களால் அளவிடப்பட்டது.

பிராமியம்

பிரம்ம முகூர்த்தம்

விறாமையம்

விற (=மேம்படு) + அமையம் (=பொழுது) = விறாமையம் >>> பிராமியம் = மேலான பொழுது.

பிராயச்சித்தம்

பரிகாரம்

மிறயாயிற்றம்

மிறை (=குற்றம், பழி) + ஆய் (=நீக்கு, களை) + இறு (=பதிலளி) + அம் = மிறயாயிற்றம் >>> பிரயாசித்தம் >>> பிராயசித்தம் = குற்றம் / பழியை நீக்குவதான பதில்வினை.

பிராயம்

நேரம், வயது

விரயம்

விரை (=ஓடு) + அம் = விரயம் >>> பிராயம் = ஓடிக்கொண்டே இருப்பது = நேரம், வாழ்நாள்.

பிராயம்

சமம்

விறயம்

விறை (=நிமிர், சமமாகு) + அம் = விறயம் >>>பிராயம் = சமம்

பிராயிகம்

பெரும்பான்மை

விறயிகம்

விற (=மிகு) + இகம் = விறயிகம் >>> பிராயிகம் = மிகுதி

பிராயோபவேசம், பிராயோப வேசனம்

உண்ணாமல் அமர்ந்திருந்து உயிர் நீத்தல்

விரயோம்பா மேயம்

விரை (=புகை, ஆவி, உயிர்) + ஓம்பு (=போற்று) + ஆ + மே (=பொருந்து, அமர்) + அம் = விரயோம்பாமேயம் >>> பிரயோப்பாவேசம் >>> பிராயோபவேசம் = தனது ஆவியைப் / உயிரைப் போற்றாமல் அமர்ந்திருத்தல்.

பிரார்த்தனம், பிரார்த்தனை

நறுமணப் பொருட்களை நுகர்வித்து வழிபாடு செய்தல்

விரயருத்தணம்

விரை (=வாசனை, புகை, மலர், சந்தனம்) + அருத்து (=நுகர்வி, ஊட்டு) + அணம் = விரயருத்தணம் >>> பிரார்த்தனம் = வாசனை மிக்க புகை, பூக்கள், சந்தனாதிப் பொருட்களை இறைவனுக்கு நுகர்வித்தல் = வழிபாடு செய்தல். 

பிரார்த்தனம், பிரார்த்தனை

வேண்டுதல்

விரார்த்தணம்

விரு (=விரும்பு) + ஆர்த்து (=அறியச்செய்) + அணம் = விரார்த்தணம் >>> பிரார்த்தனம் = தனது விருப்பத்தை இறைவன் அறியச்செய்தல்.

பிரார்த்தி

வேண்டு, வழிபடு

பிரார்த்தி

பிரார்த்தனை (=வேண்டுதல், வழிபாடு) >>> பிரார்த்தி

பிரியம்

விருப்பம், அன்பு

விரியம்

(2).விரு (=விரும்பு) + இயம் = விரியம் >>> பிரியம் = விருப்பம்

வீரை

தாய், மனைவி

வீரை

விரு (=விரும்பு) + ஐ = வீரை = விருப்பம் உடையவள்.

பிரார்த்தம், பிராரத்தம், பிராரப்தம்

முன்வினைப் பயனை அனுபவித்தல்

பிரயருத்தம்

பிரை (=பயன்) + அருத்து (=ஊட்டு) + அம் = பிரயருத்தம் >>> பிரார்த்தம் >>> பிராரத்தம் >>> பிராரப்தம் = வினைப்பயன் ஊட்டப்படுதல்.

பிராரம்பம்

தொடக்கத்தின் தொடக்கம்

பிறாரம்பம்

பிற (=தோன்று) + ஆரம்பம் (=தொடக்கம்) = பிறாரம்பம் >>> பிராரம்பம் = தொடக்கத்தின் தோற்றம்.

பிராரம்பி

தொடக்கத்தைத் தொடங்கு

பிறாரம்பி

பிறாரம்பம் (=தொடக்கத்தின் தொடக்கம்) >>> பிறாரம்பி >>> பிராரம்பி = தொடக்கத்தைத் தொடங்கு

பிராவண்ணியம்

ஈடுபாடு

விரவண்ணியம்

விரவு (=கல, பழகு) + அண்ணு (=நெருங்கு) + இயம் = விரவண்ணியம் >>> பிராவண்ணியம் = நெருங்கிப் பழகுதல்.

பிராவம்

கொல்லை, காடு

புறவம்

புறவம் (=கொல்லை, காடு) >>> பிராவம். ஒ.நோ: (1) புரள் >>> பிரள். (2) புழுக்கை >>> பிழுக்கை. (3) புரி >>> பிரி

பிராவிரச்சீயன்

முற்றும் துறந்தவர்

விறவிரசையன்

விற (=மிகு, முற்று) + விரசு (=கடி, நீக்கு) + ஐயன் (=பெரியோன்) = விறவிரசையன் >>> பிரவிரசியன் >>> பிராவிரச்சீயன் = முற்றும் கடிந்த பெரியோன்.

பிராறு

நீர் நிறைந்த ஆறு

விறாறு

விற (=மிகு, பெருகு) + ஆறு = விறாறு >>> பிராறு = நீர் மிகுந்த ஆறு.

பிராறு

நீர் இயங்கும் பாதை

விராறு

விரை (=செல், ஓடு) + ஆறு (=வழி, நீர்) = விராறு >>> பிராறு = நீர் செல்லும் / ஓடும் வழி.

பிரான்

தலைவன்

விறான்

விற (=மிகு, மேம்படு) + அன் = விறான் >>> பிரான் = மேம்பட்டவன் = தலைவன்.

பிரியம், பிரிசம், பிரிசல்

பற்றாக்குறை

பிரியம்

பிரி (=நீக்கு, குறை) + அம் = பிரியம் >>> பிரிசம் = பற்றாக்குறை.

பிரிசாலம், பிரிசாரம்

தன்னைத் தானே விரும்புதல்

விரியலம்

விரு (=விரும்பு) + இயல் (=தன்மை) + அம் = விரியலம் >>> பிரிசாலம் >>> பிரிசாரம் = தன்னைத் தான் விரும்புதல்.

பிரிசாலம், பிரிசாரம்

வற்புறுத்தல்

விரியலம்

விரு (=விரும்பு) + இயல் (=உடன்படுத்து) + அம் = விரியலம் >>> பிரிசாலம் >>> பிரிசாரம் = தமது விருப்பத்திற்குப் பிறரை உடன்படச் செய்தல்.

பிரியன்

காதலன், கணவன்

விரியன்

விரு (=விரும்பு) + இயன் = விரியன் >>> பிரியன் = விருப்பம் கொண்டவன்.

பிரியை

காதலி, மனைவி

விரியை

விரியன் (=காதலன், கணவன்) >>> விரியை >>> பிரியை

பிரீத்தி, பிரீதி

விருப்பம், மகிழ்ச்சி.

விரின்றி

விரு (=விரும்பு) + இன் (=இனிமை, மகிழ்ச்சி) + தி = விரின்றி >>> பிரிற்றி >>> பிரீத்தி = விருப்பமும் மகிழ்ச்சியும் கலந்தது.

பிருக்கம்

சிறுநீரகம்

விருகம்

விரை (=கொட்டை) + உகு (=சிந்து, சொரி) + அம் = விருகம் >>> பிருக்கம் = நீரைச் சிந்தும் கொட்டையுடைய உறுப்பு.

பிருகதி

மாமரம்

வீறுகதி

வீறு (=ஒளி, மஞ்சள்) + உக (=விரும்பு) + தி = வீறுகதி >>> பிருகதி = விரும்பத்தக்க மஞ்சள்நிறப் பழங்களை உடையது.

பிருகுடி

புருவம்

வீறுகுணி

வீறு (=வளைவு) + குணி (=வில்) >>> வீறுகுணி >>> பிருகுடி = வில் போன்ற வளைவைக் கொண்டது.

பிருங்கம்

வண்டு

விருகம்

விரை (=பூந்தேன்) + உக (=விரும்பு) + அம் =  விருகம் >>> விருக்கம் >>> பிருங்கம் = பூந்தேனை விரும்புவது.

பிருசகன்

கொலைகாரன்

வீறுசாகன்

வீறு (=வெட்டு) + சாகம் (=உடல்) + அன் = வீறுசாகன் >>> பிருசகன் = உடலை வெட்டிக் கொல்பவன்.

சாகம்

உடல்

ஆகம்

ஆகம் (=உடல்) >>> சாகம்

பிருட்டம், பிருச்~டம்

குண்டிப் பகுதி

புறூற்றம்

புறம் (=பின்பக்கம்) + ஊறு (=தசை) + அம் = புறூற்றம் >>> புருட்டம் >>> பிருட்டம் = பின்பக்கத் தசை. ஒ.நோ: (1) புரள் >>> பிரள். (2) புரி >>> பிரி. (3) புழுக்கை >>> பிளுக்கை.

பிருட்டம்

இடுப்பு

புறூட்டம்

புறம் (=பகுதி, இடம்) + ஊடு (=நடு) + அம் = புறூட்டம் >>> புருட்டம் >>> பிருட்டம் = நடுவில் இருக்கும் பகுதி.

பிருட்டம்

முதுகு

புறூற்றம்

புறம் (=பின்பக்கம்) + ஊறு (=உடல்) + அம் = புறூற்றம் >>> புருட்டம் >>> பிருட்டம் = உடலின் பின்பக்கம். ஒ.நோ: (1) புரள் >>> பிரள். (2) புரி >>> பிரி. (3) புழுக்கை >>> பிளுக்கை.

பிருட்டம்

அரைத்த மாவு

வீறுற்றம்

வீறு (=துண்டு, கூறு) + உறு + அம் = வீறுற்றம் >>> பிருட்டம் = துண்டாக்கப்பட்டது / கூறுசெய்யப்பட்டது.

பிருடை

மரையாணி

புருடை

புரி (=முறுக்கு, முடுக்கு) + உடை (=துண்டு) = புருடை >>> பிருடை = முடுக்கப்படும் சிறுதுண்டு.

பிருடை

தக்கை

புரூட்டை

புரை (=ஓட்டை, துளை) + ஊட்டு (=திணி) + ஐ = புரூட்டை >>> புருடை >>> பிருடை = துளையில் திணிக்கப்படுவது.

பிருடை, புருடை, புரூடா

பித்தலாட்டம், பொய்

விலுறை

புரை (=பொய்) + உடை = புருடை >>> பிருடை = பொய்யினை உடையது = பித்தலாட்டம்.

பிருத்தியன்

அடிமை

பிறுந்தியன்

பிறை (=வளைவு, பணிவு) + உந்து (=செல், இயங்கு) + இயன் = பிறுந்தியன் >>> பிருத்தியன் = பணிவுடன் இயங்குபவன்.

பிருதிவி

பூமி

வீறுதீவி

வீறு (=மிகுதி, பெருமை) + தீவு + இ = வீறுதீவி >>> பிருதிவி = மிகப் பெரிய தீவாக இருப்பது. பி.கு: நாற்புறமும் நீர் சூழ்ந்தது தீவு எனப்படும். பூமியைக் கடல்நீர் நாற்புறமும் சூழ்ந்திருப்பதால் பூமியே மிகப்பெரும் தீவாகும்.

திவி

சொர்க்கம்

தீமி

தீம் (=இனிமை, மகிழ்ச்சி) + இ = தீமி >>> திவி = இனிமை / மகிழ்ச்சி நிறைந்த இடம்.

பிருதூதரம்

ஆட்டுக்கிடா

விருந்தூதரம்

விருந்து + உதரம் (=வயிறு) = விருந்தூதரம் >>> பிருதூதரம் = வயிற்றுக்கு விருந்தாக அமைவது.

பிருந்தம்

கூட்டம்

விறுந்தம்

விற (=மிகு) + உந்து (=பெருகு) + அம் = விறுந்தம் >>> பிருந்தம் = மிகுதியான பெருக்கம்.

பிருந்தம், பிருந்தை

துளசி

விருந்தம்

விரை (=நறுமணம்) + உந்து (=அனுப்பு, பரப்பு) + அம் = விருந்தம் >>> பிருந்தம் = நறுமணம் பரப்புவது.

பிருமத்தி

பெருமயக்கம்

வீறுமத்தி

வீறு (=மிகுதி) + மதம் (=மயக்கம்) + இ = வீறுமத்தி >>> பிருமத்தி = மிகுதியான மயக்கம்.

பிரேட்சை

அறிவு

வீறேயை

வீறு (=ஒளி) + ஏய் (=ஒப்பு) + ஐ = வீறேயை >>> பிரேசை >>> பிரேச்சை >>> பிரேட்சை = ஒளி போன்றது.

பிரேட்சை

காணப்படுதல்

பிறேயை

பிற (=தோன்று) + ஏய் (=எதிர்ப்படு) + ஐ = பிறேயை >>> பிரேசை >>> பிரேச்சை >>> பிரேட்சை = எதிர்ப்பட்டுத் தோன்றுதல்.

பிரேட்சை

மரக்கிளை

பிறேஞ்சை

பிற (=தோன்று) + எஞ்சு + ஐ = பிறேஞ்சை >>> பிரேச்சை >>> பிரேட்சை = தோன்றி எஞ்சி இருப்பது.

பிரேட்சை

விளையாட்டு

விரேசை

விரை (=ஓடு) + அசை (=ஆடு) = விரேசை >>> பிரேச்சை >>> பிரேட்சை = ஓடி ஆடுதல்.

பிரேடணம்

அனுப்புகை

புறேறணம்

புறம் (=வெளி) + எறி (=செலுத்து) + அணம் = புறேறணம் >>> புரேடணம் >>> பிரேடணம் = வெளியே செலுத்துதல்.

பிரேதம்

பிணம்

விரேற்றம்

விரை (=புகை, ஆவி, உயிர்) + எற்று (=நீங்கு) + அம் = விரேற்றம் >>> பிரேத்தம் >>> பிரேதம் = உயிர் நீங்கியது.

பிரேதம், பிரேதகம்

பேய்

பிரேதகம்

பிரேதம் (=பிணம்) + அகம் = பிரேதகம் = இறந்த உடலைக் கொண்டது = பேய்.

பிரேதம்

தெற்குத்திசை

புறேற்றம்

புறம் (=பக்கம்) + ஏற்றம் (=வலிமை) = புறேற்றம் >>> புரேத்தம் >>> புரேதம் >>> பிரேதம் = வலிமையான பக்கம் = வலப்பக்கம் = தெற்கு. பி.கு: நம் உடலில் வலதுகையே வலிமை மிக்கதாக இருப்பதாலும் கிழக்குநோக்கி நிற்கையில் வலப்பக்கமே தெற்கு என்பதாலும் இப் பெயர் ஏற்பட்டது.

பிரேதம்

முதுகு, பின்புறம்

புறேறம்

புறம் (=பின்பக்கம்) + ஏறு (=பரவு) + அம் = புறேறம் >>> புரேதம் >>> பிரேதம் = பின்பக்கப் பரப்பு

பிரேயம்

கள்

பிரேயம்

பிரை (=மோர்) + ஏய் (=ஒப்பு) + அம் = பிரேயம் = மோரைப் போல வெண்மையும் புளிப்பும் கொண்டது.

பிரேரணம், பிரேரணை

தூண்டுதல்

புறேறணம்

புறம் (=வெளி) + ஏறு (=எழு) + அணம் = புறேறணம் >>> பிரேரணம் = வெளியே எழுமாறு செய்தல்.

பிரேரகம்

தூண்டுவது

புறேறாக்கம்

புறம் (=வெளி) + ஏறு (=எழு) + ஆக்கம் (=பொருள்) = புறேறாக்கம் >>> பிறேறாக்கம் >>> பிரேரகம் = வெளியே எழுமாறு செய்வது.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

உங்கள் கருத்துக்களைத் தமிழில் தட்டச்சு செய்யும் வழி:
வலப்பக்கத்தில் உள்ள பகுதியில் தமிழ் ஒலிகளை ஆங்கில எழுத்துக்களில் அசசடித்து நகல் செய்து இங்கே ஒட்டலாம்.