ஞாயிறு, 10 மே, 2020

சமக்கிருதத்தில் உள்ள நேரடி & மூலத் தமிழ்ச் சொற்களின் தோற்றம் - பகுதி 28

சொல்

பொருள்

தமிழ்ச் சொல்

மூலச்சொல்லும் தோன்றும் முறையும்

பிரயோகம்

செலுத்துதல்

விரயோக்கம்

விரை + ஓக்கு (=எறி) + அம் = விரயோக்கம் >>> பிரயோகம் = விரைவாக எறிதல் = செலுத்துதல்.

பிரயோகம்

பயன்படுத்துதல்

பிரயோக்கம்

பிரை (=பயன்) + ஓக்கு (=எழுப்பு, தூண்டு) + அம் = பிரயோக்கம் >>> பிரயோகம் = பயனைத் தூண்டுதல்.

பிரயோகி

செலுத்து, பயன்படுத்து

பிரயோகி

பிரயோகம் (=செலுத்துகை, பயன்படுத்துகை) >>> பிரயோகி = செலுத்து, பயன்படுத்து.

பிரயோகம்

மருந்து

மிறயோக்கம்

மிறை (=நோய், வலி) + ஓக்கு (=நீக்கு) + அம் = மிறயோக்கம் >>> பிரயோகம் = நோய் / வலியை நீக்குவது

பிரயோகம்

மேற்கோள், உவமை

பிறயோகம்

பிற (=தோன்று) + யோகம் (=பொருத்தம்) = பிறயோகம் >>> பிரயோகம் = பொருத்தமாகத் தோன்றுவது.

யோகம்

பொருத்தம்

ஓகம்

ஒகு (=சேர், பொருந்து) + அம் = ஒகம் >>> ஓகம் >>> யோகம் = பொருத்தம்.

பிரயோகம்

குதிரை

விரயோக்கம்

விரை (=ஓடு) + ஓக்கு (=தூண்டு) + அம் = விரயோக்கம் >>> பிரயோகம் = தூண்டினால் ஓடக்கூடியது.

பிரயோகி

கெட்டிக்காரன்

பிரயோக்கி

பிரை (=பயன்) + ஓக்கு (=உண்டாக்கு) + இ = பிரயோக்கி >>> பிரயோகி = பயனை உண்டாக்கும் ஆற்றல் கொண்டவன்.

பிரயோசனம், பிரயோசகம்

பயன்படுத்துதல்

பிரயோச்சணம்

(2). பிரை (=பயன்) + ஓச்சு (=தூண்டு, எழுப்பு) + அணம் = பிரயோச்சணம் >>> பிரயோசனம் = பயனைத் தூண்டுதல்.

பிரயோசனம், பிரயோசகம்

நற்பயன், ஆதாயம்

பிரயோச்சணம்

பிரை (=பயன்) + ஓச்சம் (=உயர்வு) + அணம் = பிரயோச்சணம் >>> பிரயோசனம் = உயர்வான பயன்.

பிரயோச்சியன், பிரயோசகன்

பயன்படுத்துபவன்

பிரயோச்சியன்

பிரை (=பயன்) + ஓச்சு (=எழுப்பு, தூண்டு) + இயன் = பிரயோச்சியன் = பயனைத் தூண்டுபவன்.

பிரயோசனன், பிரயோசிகன்

பயன்படுபவன்

பிரயோச்சணன்

பிரயோச்சணம் (=பயன்பாடு) >>> பிரயோச்சணன் >>> பிரயோசனன் = பயன்படக் கூடியவன்

பிரரோகம்

தளிர்

விறலோங்கம்

விறல் (=தோன்று, வெளிப்படு) + ஓங்கு (=வளர்) + அம் = விறலோங்கம் >>> பிரரோக்கம் >>> பிரரோகம் = தோன்றி வளரும் இயல்புடையது = தளிர்.

பிரலம்பம்

மிகுதியாக ஆடுதல், தொங்குதல்

விறலம்பம்

விற (=மிகு) + அலம்பு (=ததும்பு, அசை, ஆடு) + அம் = விறலம்பம் >>> பிரலம்பம் = மிகுதியாக ஆடுதல் = தொங்குதல்.

பிரலம்பம்

மரக்கிளை

வீறாலம்பம்

வீறு (=பிரி, கிளை) + ஆலம்பம் (=பற்றுக்கோடு) = வீறாலம்பம் >>> பிரலம்பம் = கிளைந்து செல்லும் பற்றுக்கோடு = மரக்கிளை

பிரலாபம்

பெரும் பிதற்றல்

விறலப்பம்

விற (=மிகு) + அலப்பு (=பிதற்று) + அம் = விறலப்பம் >>> பிரலாபம் = மிகுதியாகப் பிதற்றுதல்.

பிரலாபி

பிதற்று, புலம்பு

விறலபி

விறலப்பம் (=பிதற்றல்) >>> விறலபி >>> பிரலாபி = பிதற்று

பிரலோடனம்

உருளுகை

விறலோடணம்

விறல் (=சுற்று) + ஓடு + அணம் = விறலோடணம் >>> பிரலோடனம் = சுற்றிக்கொண்டே ஓடுதல்.

பிரலோபம்

விருப்பம்

விறலோப்பம்

விறல் (=தோன்று) + ஓப்பு (=செலுத்து) + அம் = விறலோப்பம் >>> பிரலோபம் = உள்ளத்தில் தோன்றிச் செலுத்துவது.

பிரலோபனம்

காதலால் உண்டான மனக்கலக்கம்

விறலோம்பாணம்

விறலி (=பெண்) + ஓம்பு (=விரும்பு) + ஆணம் (=குழப்பம், கலக்கம்) = விறலோம்பாணம் >>> பிரலோப்பாணம் = பிரலோபனம் = பெண்மீது கொண்ட விருப்பத்தால் / காதலால் உள்ளத்தில் உண்டான கலக்கம்.  

பிரவகம்

காற்று

விரவகம்

விரவு (=கல, பரவு) + அகம் (=ஆகாயம், வெளி) = விரவகம் >>> பிரவகம் = வெளியில் பரவியிருப்பது.

பிரவாகம்

நீர்ப்பெருக்கு

விறவாக்கம்

விற (=மிகு, பெருகு) + ஆக்கம் (=நீர்) = விறவாக்கம் >>> பிரவாகம் = நீர்ப்பெருக்கு = வெள்ளம்

பிரவாகி, பிரவகி

பெருகி ஓடு

விறவாகி

விறவாக்கம் (=நீர்ப்பெருக்கு) >>> விறவாகி >>> பிரவாகி >>> பிரவகி >>> பெருகி ஓடு.

பிரவசனம்

விளக்கவுரை

விறவசனம்

விற (=மிகு) + வசனம் (=பேச்சு) = விறவசனம் >>> பிரவசனம் = மிகுதியான பேச்சு = விளக்கவுரை.

பிரவஞ்சன், பிரபஞ்சனன்

காற்று

விரவச்சன்

விரவு (=கல, பரவு) + அசை + அன் = விரவச்சன் >>> பிரவஞ்சன் >>> பிரபஞ்சனன் = எங்கும் கலந்து பரவியிருப்பதும் அசைவதும் ஆனது.

பிரவணம்

சந்திப்பு, பள்ளத்தாக்கு

விரவணம்

விரவு (=கல, சந்தி) + அணம் = விரவணம் >>> பிரவணம் = சந்திப்பு, இருமலைகள் சந்திக்கும் இடைவெளி.

பிரவணம்

வளைந்த தன்மை

விலவண்ணம்

வில (=வளை) + வண்ணம் (=தன்மை) = விலவண்ணம் >>> பிரவணம் = வளைந்த தன்மை.

பிரவத்தகம்

பெருங்காரியம்

விறவாற்றகம்

விற (=சிற) + ஆற்று (=செய்) + அகம் = விறவாற்றகம் >>> பிரவத்தகம் = சிறப்பான செயல்.

பிரவத்தம்

குடும்பம்

விரவத்தம்

விரவு (=கல, கூடு) + அத்து (=தங்கு) + அம் = விரவத்தம் >>> பிரவத்தம் = கலந்து / கூடித் தங்கியிருப்பது.

பிரவத்தி

கூட்டுழைப்பு

விரவாற்றி

விரவு (=கல, கூடு) + ஆற்று (=செய்) + இ = விரவாற்றி >>> பிரவத்தி = கூடிச் செய்யும் செயல்.

பிரவபணம்

விதைக்கை

விரைபாமணம்

விரை (=விதை) + பா (=பரப்பு, தூவு) + மண் + அம் = விரைபாமணம் >>> பிரய்வாபணம் >>> பிரவபணம் = விதைகளை மண்ணில் தூவுதல்.

பிரவயணம்

அங்குசம்

விரைவயனம்

விரை + வயன் (=இரும்பு) + அம் = விரைவயனம் >>> பிரய்வயனம் >>> பிரவயணம் = விரைவுபடுத்த உதவும் இரும்புக் கருவி.

பிரவர்த்தகம், பிரவர்த்தனம்

முயற்சி

விறவருத்தகம்

விற (=மேம்படு) + வருத்து + அகம் = விறவருத்தகம் >>> பிரவர்த்தகம் = மேம்பாட்டினைத் தரும் வருத்தம்.

பிரவர்த்தகன்

முயல்பவன்

விறவருத்தகன்

விற (=மேம்படு) + வருத்து + அகன் = விறவருத்தகன் >>> பிரவர்த்தகன் = மேம்பாட்டிற்காக வருத்திக் கொள்பவன்.

பிரவரம்

மரபு

பிறவாரம்

பிற (=தோன்று) + வார் (=நீள், தொடர்) + அம் = பிறவாரம் >>> பிரவரம் = தோன்றித் தொடர்ந்து வருவது.

பிரவாகம்

குளம்

விரவாக்கம்

விரவு (=அடை) + ஆக்கம் (=நீர்) = விரவாக்கம் >>> பிரவாகம் = நீர் அடைந்த இடம் = குளம்.

பிரவாகம்

தொழில்

விறவாக்கம்

விற (=மிகு, பெருக்கு) + ஆக்கம் (=பொருள், செயல்) = விறவாக்கம் >>> பிரவாகம் = பொருளைப் பெருக்கும் செயல் = தொழில்.

பிரவாகனாதி

தொன்றுதொட்டு வருவதான மரபு

பிறவாக்கனாதி

பிற (=தோன்று) + ஆக்கன் (=அமைப்பு, ஏற்பாடு) + ஆதி = பிறவாக்கனாதி >>> பிரவாகனாதி = ஆதியில் தோன்றிய ஏற்பாடு / அமைப்பு முறை = மரபு.

பிரவாசம்

கோவில்

விறவாசம்

விற (=மேம்படு) + வாசம் (=இருப்பிடம்) = விறவாசம் >>> பிரவாசம் = மேம்பட்ட இருப்பிடம் = கோவில்.

பிரவாசனம்

பிறநாட்டில் வாழ்தல்

பிறவாசணம்

பிற + வாசம் (=வாழ்க்கை) + அணம் = பிறவாசணம் >>> பிரவாசனம் = பிறநாட்டில் வாழ்வது.

பிரவாசனம்

கொலை

விலவாசணம்

வில (=பிரி, நீக்கு) + வாசி (=மூச்சு, உயிர்) + அணம் = விலவாசணம் >>> பிரவாசனம் = மூச்சை / உயிரைப் பிரித்தல் = கொல்லுதல்.

பிரவாணி

நாடா

விறபணி

விற (=செறி) + பணை (=கட்டு) + இ = விறபணி >>> பிரவாணி = செறித்துக் கட்ட உதவுவது.

பிரவாதம்

பெருங்காற்று

விறவாதம்

விற (=மிகு) + வாதம் (=காற்று) = விறவாதம் >>> பிரவாதம் = பெருங்காற்று.

பிரவாதம்

ஊர்ப்பேச்சு

பிறவாதம்

பிற + வாதம் (=பேச்சு) = பிறவாதம் >>> பிரவாதம் = பிறரது பேச்சு.

பிரவாரணம்

தடை

விலவாரணம்

வில (=தடு) + ஆர் (=பரவு, செல்) + அணம் = விலவாரணம் >>> பிரவாரணம் = செல்வதைத் தடுத்தல்

பிரவாரணம்

குடை

விலமாரணம்

வில (=தடு, மறை) + மாரி (=மழை) + அணம் = விலமாரணம் >>> பிரவாரணம் = மழைநீர் மேலே படாமல் மறைத்துத் தடுப்பது.

பிரவாரம்

ஆடை, புடவை

விலவாரம்

வில (=மறை) + ஆர் (=அணி) + அம் = விலவாரம் >>> பிரவாரம் = மறைப்பதற்காக அணியப்படுவது = ஆடை.

பிரவாலம்

இளந்தளிர்

பிறவாலம்

பிற (=தோன்று) + வால் (=இளமை) + அம் = பிறவாலம் >>> பிரவாலம் = இளமையாகத் தோன்றுவது.

பிரவாளம்

பவளம்

விரவளம்

விரவு (=கல, பரவு) + அள் (=செறி, வலிமை) + அம் = விரவளம் >>> பிரவாளம் = கடலில் செறிந்தும் பரவியும் இருப்பதான வலிமையான பொருள்.

பிரவிக்யாதி

புகழ்

பிறமிக்கறை

பிற (=தோன்று) + மிகு (=சிற) + அறை (=சொல்) = பிறமிக்கறை >>> பிரவிக்கதை >>> பிரவிக்கதி >>> பிரவிக்யாதி = சிறப்பு தோன்றும் சொல்.

பிரவிடை, பிரவுடை

திருமணத்திற்குப் பக்குவமான பெண்

விரவிடை

விரவு (=கல, கூடு) + இடை (=சமயம், பருவம்) = விரவிடை >>> பிரவிடை, பிரவுடை = கலப்பு / கூடுதலுக்கு ஏற்ற பருவத்தை அடைந்தவள்.

பிரவிருத்தி

முயற்சி

மிறைவிருத்தி

மிறை (=வருத்தம்) + விருத்தி (=வளர்ச்சி) = மிறைவிருத்தி >>> மிறய்விருத்தி >>> பிரவிருத்தி = வளர்ச்சிக்காக மேற்கொள்ளப்படும் வருத்தம்.

பிரவிருத்தன்

முயல்பவன்

மிறைவிருத்தன்

மிறை (=வருத்தம்) + விருத்தி (=வளர்ச்சி) + அன் = மிறைவிருத்தன் >>> மிறய்விருத்தன் >>> பிரவிருத்தன் = வளர்ச்சிக்காக வருத்தத்தை மேற்கொள்பவன்.

பிரவிருத்தி

முயற்சி செய்

மிறைவிருத்தி

மிறைவிருத்தி (=முயற்சி) >>> பிரவிருத்தி = முயற்சிசெய்

பிரவிருத்தி

மலம் கழித்தல்

விலவுலுத்தி

வில (=நீக்கு, கழி) + உலுத்தி (=மலம்) = விலவுலுத்தி >>> பிரவுருத்தி >>> பிரவிருத்தி = மலம் கழித்தல்.

பிரவீணதை

நுட்பம், திறமை

விறபின்னதி

விற (=மிகு) + பின்னம் (=பொடி, நுட்பம்) + தி = விறபின்னதி >>> பிரவீணதை = மிகுதியான நுட்பம்.

பிரவீணன்

திறமைசாலி

விறபின்னன்

விற (=மிகு) + பின்னம் (=பொடி, நுட்பம்) + அன் = விறபின்னன் >>> பிரவீணன் = மிகுதியான நுட்பம் அறிந்தவன் = திறமைசாலி.

பிரவுடம், பிரௌடம்

பெருமை, மேம்பாடு

விறவுறம்

விற (=சிற, மேம்படு) + உறு + அம் = விறவுறம் >>> பிரவுடம் = மேம்பாடு, பெருமை, சிறப்பு

பிரவுடன்

பெருமைமிக்கோன்

விறவுறன்

பிரவுடம் (=பெருமை) >>> பிரவுடன் = பெருமை மிக்கோன்

பிரவேசம், பிரவேசனம்

உள் நுழைகை

விலவேயம்

வில (=செல், கட) + வேயம் (=வழி) = விலவேயம் >>> பிரவேசம் = வழியாகச் செல்லுதல்.

பிரவேசம், பிரவேசனம்

நுழைவாயில்

விலவேயம்

வில (=செல், கட) + வேயம் (=வழி) = விலவேயம் >>> பிரவேசம் = செல்லும் வழி.

பிரவேசி

நுழை, உட்செல்

பிரவேசி

பிரவேசம் (=நுழைகை) >>> பிரவேசி = நுழை.

பிரவேசகன்

தூதன்

பிறவேயகன்

பிற + வேய் (=ஒற்று, செய்தி) + அகன் = பிறவேயகன் >>> பிரவேசகன் = பிறரது செய்தியைக் கொண்டவன்.

பிரவேசிதன்

நுழைபவன்

பிரவேசிதன்

பிரவேசம் (=நுழைகை) >>> பிரவேசிதன் = நுழைபவன்

பிரவேட்சணம்

கண்முன்னால் காணுதல்

பிறவேயணம்

பிற (=தோன்று) + ஏய் (=எதிர்ப்படு) + அணம் = பிறவேயணம் >>> பிரவேச்சணம் >>> பிரவேட்சணம் = எதிர்ப்பட்டுத் தோன்றுதல்.

பிரவேட்டம்

தோள்

விறவேணம்

விற (=மிகு) + ஏண் (=திண்மை, வலிமை) + அம் = விறவேணம் >>> பிரவேடம் >>> பிரவேட்டம் = மிக்க திண்மையும் வலிமையும் கொண்டது

பிரவேட்டம்

மணிக்கட்டு

விறமேட்டம்

விற (=செறி, பொருந்து) + மேடு (=கை) + அம் = விறமேட்டம் >>> பிரவேட்டம் = கை பொருந்துமிடம்.

பிரவேணி

சடை

விறவேணி

விற (=செறி) + வேணி (=மயிர்) = விறவேணி >>> பிரவேணி = செறிந்த மயிர் = சடை.

வேணி

மயிர், வேர்

மேனி

மென்மை (=நுண்மை, மிருது, தாழ்வு) >>> மேனி >>> வேணி = நுட்பமும் மிருதுவும் கொண்டு தாழ்ந்து / வீழ்ந்து இருக்கும் பொருள் = மயிர், வேர்

பிரவேணி

யானையின்மேல் அமரும் பலகை

விறவேணி

விற (=செறி, பொருத்து) + ஏணி (=உயரம், அடுக்கு) = விறவேணி >>> பிரவேணி = பொருத்தப்பட்ட உயரமான அடுக்கு.

பிரளயம்

பூமியின் அழிவு / இறுதிக் காலம்

பிறழயம், பிரளயம்

பிறழ் / பிரள் (=மாறுபடு, நிலைகெடு) + அயம் (=பள்ளம், பூமி) = பிறழயம் / பிரளயம் = பூமியானது தனது நிலைகெட்டு மாறுபாடு அடைதல். 

பிரளயம்

நீர்ப்பெருக்கு

பிரளயம்

பிரள் (=மிகு, உருள்) + அயம் (=நீர்) = பிரளயம் = மிகுதியாக உருண்டு ஓடிவரும் நீர்.

பிரசாபதி

அரசன்

பிரசாபதி

பிரசை (=குடிமக்கள்) + பதி (=தலைவன்) = பிரசய்பதி >>> பிரசாபதி = குடிமக்கள் தலைவன்

பிரச்`தானம், பிரத்தானம்

புறப்படுதல்

விலத்தானம்

வில (=நீங்கு, செல்) + தானம் (=இடம்) = விலத்தானம் >>> பிரத்தானம் >>> பிரச்`தானம் = இடத்தை விட்டு நீங்குதல்

பிரச்`தாபனம், பிரத்தாபனம்

அனுப்புதல்

விலத்தாமணம்

வில (=நீக்கு, செலுத்து) + தாமம் (=இடம்) + அணம் = விலத்தாமணம் >>> பிரத்தாபனம் >>> பிரச்`தாபனம் = இடத்தை விட்டு செலுத்துதல்.

பிரச்`தாபனம், பிரத்தாபனம்

நியமித்தல்

பிறத்தாபணம்

பிற + தாபி (=நிறுவு) + அணம் = பிறத்தாபணம் >>> பிரத்தாபனம் >>> பிரச்`தாபனம் = பிறரை நிறுவுதல்.

பிரத்தாபி, பிரச்`தாபி

புகழ், விளம்பரப் படுத்து, சொல்

பிரத்தாபி

பிரதாபம் (=புகழ்) >>> பிரத்தாபி >>> பிரச்`தாபி = புகழ், விளம்பரப்படுத்து. தெரியப்படுத்து, சொல்

பிரத்தாவம், பிரச்`தாவம், பிரத்தாபனை

விளம்பரம், வெளிப்படை

பிரத்தாவம்

பிரதாபம் (=புகழ்) >>> பிரத்தாவம் >>> பிரச்`தாவம் = விளம்பரம், வெளிப்படை, வதந்தி

பிராக்கியன்

அறிஞன்

விரகியன்

விரகு (=அறிவு) + இயன் = விரகியன் >>> பிராக்கியன் = அறிவு உடையவன்.

பிராக்கம், பிராக்கு

சென்றது, பழையது

விலாக்கம்

வில (=செல், கட) + ஆக்கம் (=ஆகியது) = விலாக்கம் >>> பிராக்கம் >>> பிராக்கு = சென்று / கடந்து ஆகியது.

பிராகபாவம்

பழையது இன்மை

பிராக்கபாவம்

பிராக்கம் (=பழையது) + பாவம் (=அழிவு, கேடு) = பிராக்கபாவம் >>> பிராகபாவம் = பழையது இன்மை

பிராகாதம்

போர்

வீறகற்றம்

வீறு (=வெறுப்பு, பகை) + அகற்று + அம் = வீறகற்றம் >>> பீரகத்தம் >>> பிராகாதம் = பகையை அகற்றுதல்.

பிரகாமியம்

விரும்பியதைப் பெறுதல்

விறகாமியம்

விற (=பொருந்து, அடை) + காமம் (=விருப்பம்) + இயம் = விறகாமியம் >>> பிரகாமியம் = விரும்பியதைப் பெறல்.

பிரகாரம், பிராகாரம்

கோயிலின் சுற்றுப்பாதை

விலகாறம்

(2). விலகு (=வளை, சுற்று) + ஆறு (=பாதை) + அம் = விலகாறம் >>> பிரகாரம், பிராகாரம் = சுற்றுப் பாதை.

பிரகாரம், பிராகாரம்

மதில்

விலங்காரம்

விலங்கு (=தடு, மறை) + ஆர் (=கட்டு) + அம் = விலங்காரம் >>> பிரக்காரம் >>> பிரகாரம், பிராகாரம் = தடுக்க / மறைக்கக் கட்டப்பட்டது.

பிரகிருதி, பிராகிருதம்

இயற்கை, தன்மை

பிறங்கிருதி

பிறங்கு (=தோன்று) + இரு + தி = பிறங்கிருதி >>> பிரக்கிருதி >>> பிரகிருதி, பிராகிருதம் = தோன்றி இருப்பது = இயற்கை, குணம்.

பிராகிருதர்

சாமானியர்

பிராகிருதர்

பிராகிருதம் (=இயற்கை) >>> பிராகிருதர் = இயல்பானவர்

பிராங்கம், பிராங்கணம்

பறை

பிறங்கம், பிறங்கணம்

(1). பிறங்கு (=ஒலி) + அம் = பிறங்கம் >>> பிராங்கம். (2). பிறங்கு (=ஒலி) + அணம் = பிறங்கணம் >>> பிராங்கணம் = ஒலி எழுப்புவது = பறை.

பிராசம்

கத்தி

வீறயம்

வீறு (=வெட்டு, நீக்கு) + அயம் (=இரும்பு) = வீறயம் >>> பிராசம் = வெட்டி நீக்கும் இரும்பு.

பிராசம்

எழுத்தோசையின் பொருத்தம்

விறாசம்

விற (=பொருந்து) + அசை (=எழுத்தோசை) + அம் = விறாசம் >>> பிராசம் = எழுத்தோசையின் பொருத்தம்

பிராசயம்

ஆதி, இயற்கை

பிறாசயம்

பிற (=தோன்று) + அசை (=தங்கு) + அம் = பிறாசயம் >>> பிராசயம் = தோன்றித் தங்கியது.

பிராசனம்

சோறு ஊட்டுதல்

பிறாயணம்

பிற + ஆய் (=உண்ணு) + அணம் = பிறாயணம் >>> பிராசனம் = பிறரை உண்ணச் செய்தல்.

அசனம்

உணவு, சோறு

ஆயணம்

(2). ஆய் (=உண்ணு) + அணம் = ஆயணம் >>> அசனம் = உண்ணப்படுவது = உணவு.

பிராசாதம்

கோயில், உப்பரிகை

விறசந்தம்

விற (=மேம்படு) + சந்தி (=கூடுமிடம்) + அம் = விறசந்தம் >>> பிரசத்தம் >>> பிராசாதம் = மேலான கூடுமிடம்.

ஆசை

விருப்பம்

ஆயை

(2). ஆய் (=விரும்பு) + ஐ = ஆயை >>> ஆசை = விருப்பம்

சத்திரம்

தங்கும் அமைப்பு

சாற்றிரம்

(2). சாற்று (=அமை) + இரு (=தங்கு) + அம் = சாற்றிரம் >>> சத்திரம் = தங்குவதற்கான அமைப்பு.

ஆசாரி

நுட்பம் அறிந்தோன்

ஆசறி

ஆசு (=நுட்பம்) + அறி = ஆசறி >>> ஆசாரி = நுட்பம் அறிந்தவன்.

ஆசாரியன், ஆச்சாரியன்

குரு

ஆசரியன்

ஆசு (=ஐயம்) + அரி (=அறு, நீக்கு) + அன் = ஆசரியன் >>> ஆசாரியன் = ஐயம் களைபவன். ஒ.நோ: ஆசு (=ஐயம்) + இரி (=நீக்கு) + அன் = ஆசிரியன் = ஐயம் நீக்குபவன்.

ஆசான்

குரு

ஆசான்

ஆசு (=நுட்பம், புலமை) + ஆன் = ஆசான் = நுட்பம் / புலமை வாய்ந்தவன்.

பிராசாரியன்

குருவுக்கெல்லாம் குரு

விறாசாரியன்

விற (=மேம்படு) + ஆசாரியன் = விறாசாரியன் >>> பிராசாரியன் = மேலான குரு.

பிராசி

கிழக்கு

பிறாயி

பிற (=தோன்று) + ஆய் (=ஒளி) + இ = பிறாயி >>> பிராசி = ஒளி தோன்றும் திசை.

பிராசி

முன்னுள்ளது

விறாசி

விற (=மேம்படு, முற்படு) + அசை (=இரு) + இ = விறாசி >>> பிராசி = முற்பட்டு இருப்பது

பிராசிகை

கொசு

விறாயிக்கை

விற (=செறி, மொய்) + ஆய் (=சிறுமை, குத்து) + இக்கு (=துன்பம்) + ஐ = விறாயிக்கை >>> பிராசிகை = கூட்டமாக மொய்த்துக் குத்தித் துன்புறுத்தும் சிற்றுயிரி.

பிராசீரம்

சுவர், வேலி

விலாசீரம்

வில (=தடு, மறை) + அசை (=கட்டு) + இரு + அம் = விலாசீரம் >>> பிராசீரம் = தடுக்க / மறைக்கக் கட்டப்பட்டு இருப்பது.

பிராசீனம்

பழமையானது, முற்பட்டது

விறாசீனம்

விற (=மேம்படு, முற்படு) + அசை (=தங்கு) + இனம் = விறாசீனம் >>> பிராசீனம் = முற்பட்டுத் தங்கியது.

பிராசீனர்

முன்னோர்

விறாசீனர்

விறாசீனம் (=முற்பட்டது) >>> விறாசீனர் = முன்னோர்

பிராஞ்ஞம்

அறிவு, புலமை

விறாயம்

விற (=மிகு) + ஆய் (=நுண்மை, நுட்பம்) + அம் = விறாயம் >>> பிராஞ்ஞம் = மிக நுட்பமானது = அறிவு.

பிராஞ்ஞன்

அறிஞன்

விறாயன்

விற (=மிகு) + ஆய் (=நுண்மை, நுட்பம்) + அன் = விறாயன் >>> பிராஞ்ஞன் = நுட்பம் மிக்கவன்.

2 கருத்துகள்:

உங்கள் கருத்துக்களைத் தமிழில் தட்டச்சு செய்யும் வழி:
வலப்பக்கத்தில் உள்ள பகுதியில் தமிழ் ஒலிகளை ஆங்கில எழுத்துக்களில் அசசடித்து நகல் செய்து இங்கே ஒட்டலாம்.