புதன், 12 ஆகஸ்ட், 2020

சமக்கிருதத்தில் உள்ள நேரடி & மூலத் தமிழ்ச்சொற்களின் தோற்றம் - பகுதி 41

 

சொல்

பொருள்

தமிழ்ச் சொல்

மூலச்சொல்லும்

தோன்றும் முறையும்

மிருத்தியுபலம்

இலந்தை

விருந்துபழம்

விரை (=கொட்டை) + உந்து (=பெரு, உருள்) + பழம் = விருந்துபழம் >>> மிருத்தியுபலம் = பெரிய உருண்டையான கொட்டையைக் கொண்ட பழம்

மிருத்தியுபலை

வாழை

வீறுந்துபழை

வீறு (=இனிமை, ஒளி, மிகுதி) + உந்து (=பெரு) + பழம் + ஐ = வீறுந்துபழை >>> மிருத்தியுபலை= ஒளிமிக்க இனிய பெரும்பழம்.

மிருத்தியுபலை

மூங்கில்

வீறுந்துவலை

வீறு (=தீ) + உந்து (=எழுப்பு) + உவலை (=சருகு) = வீறுந்துவலை >>> மிருத்தியுபலை = சருகுகளில் தீயை எழுப்புவது.

மிருத்து, மிருதை

மண்

விருந்து

விரை (=விதை) + உந்து (=பிற, தோன்று) = விருந்து >>> மிருத்து = விதைகளைப் பிறக்கச் செய்வது.

மிருத்து

எமன், சாவு

பிறிது

பிறிது (=மரணம்) >>> மிருத்து = சாவு, யமன்

மிருத்துகரன்

குயவன்

மிருத்துகரன்

மிருத்து (=மண்) + கரம் (=செயல்) + அன் = மிருத்துகரன் = மண்ணைக் கொண்டு செய்பவன்.

மிருத்துசூதி

நண்டு

மிருத்துசூறி

மிருத்து (=நிலம்) + சூறு (=தோண்டு) + இ = மிருத்துசூறி >>> மிருத்துசூதி = நிலத்தைத் தோண்டி வளைசெய்வது.

மிருத்துவீசம்

மூங்கில்

வீறுந்துவீயம்

வீறு (=தீ) + உந்து (=எழுப்பு) + வீ (=அழிவு) + அம் = வீறுந்துவீயம் >>> மிருத்துவீசம் = தீயை எழுப்பி அழிவை உண்டாக்குவது.

மிருதகம், மிருதபம்

பிணம்

பிறிதாகம்

பிறிது (=மரணம்) + ஆகம் (=உடல்) = பிறிதாகம் >>> மிருதகம் = மரணம் அடைந்த உடல்.

மிருதங்கம்

பெரிய தோல் இசைக்கருவி

வீறுந்தங்கம்

வீறு (=ஒலி) + உந்து (=எழுப்பு, பெரு) + அங்கம் (=பொருள்) = வீறுந்தங்கம் >>> மிருதங்கம் = ஒலி எழுப்பும் பெரிய பொருள்.

மிருதங்கம்

மூங்கில்

வீறுந்தகம்

வீறு (=தீ) + உந்து (=எழுப்பு) + அகம் (=இலை) = வீறுந்தகம் >>> மிருதங்கம் = இலைகளில் தீயை எழுப்புவது.

மிருதண்டன், மிருதாண்டன்

சூரியன்

வீறுந்தண்டன்

வீறு (=ஒளி) + உந்து (=செலுத்து) + அண்டம் (=உலகம்) + அன் = வீறுந்தண்டன் >>> மிருதண்டன் = உலகிற்கு ஒளி செலுத்துபவன்

மிருதம்

மரணம், போர், பிணம், நஞ்சு

பிறிதம்

பிறிது (=மரணம்) + அம் = பிறிதம் >>> மிருதம் = மரணம், மரணம் அடைந்தது, மரணம் தருவது. 

மிருதமத்தம், மிருதுமத்தம்

நரி

விருந்தமற்றம்

விருந்தம் (=உணவு) + மறை (=ஏமாற்று) + அம் = விருந்தமற்றம் >>> மிருதமத்தம் = ஏமாற்றி உணவைப் பெறுவது.

மிருதாரசிங்கி

ஈயம்

வீறுதாரசிங்கி

வீறு (=பொடி) + தாரம் (=வெண்மை) + சிங்கி (=நஞ்சு) = வீறுதாரசிங்கி >>> மிருதாரசிங்கி = வெண்ணிற நச்சுப் பொடி.

சிங்கி

நஞ்சு

இக்கி

இகு (=கொல்) + இ = இக்கி >>> சிக்கி >>> சிங்கி = கொல்வது.

மிருதி

மரணம்

பிறிது

பிறிது (=மரணம்) + இ = பிறிதி >>> மிருதி

மிருதி

இற

பிறிதி

பிறிது (=மரணம்) + இ = பிறிதி >>> மிருதி = மரணி, இற

மிருதி

எண்ணம்

வீறுதி

வீறு (=தலை) + உதி (=தோன்று) = வீறுதி >>> மிருதி = தலையில் தோன்றுவது.

மிருதினி

நிலம்

விருந்தினி

விரை (=விதை) + உந்து (=பிற) + இனி = விருந்தினி >>> மிருதினி = விதையைப் பிறக்கச் செய்வது.

மிருது

மென்மை

புருறு

புரை (=குழி) + உறு (=தொடு) = புருறு >>> முருது >>> மிருது = தொட்டால் குழியும் தன்மை.

மிருது

மந்தம், பொறுமை

பொறுதி

பொறுதி (=பொறுமை, தாமதம்) >>> புருது >>> முருது >>> மிருது = பொறுமை, தாமதம்.

மிருதுளம்

மென்மை ஆனது

மிருதுளம்

மிருது (=மென்மை) + உள் + அம் = மிருதுளம் = மென்மை உடையது.

மிருதுன்னகம்

தங்கம்

வீறுதுன்னாக்கம்

வீறு (=ஒளி, வளை) + துன்னு (=செறி) + ஆக்கம் (=செல்வம்) = வீறுதுன்னாக்கம் >>> மிருதுன்னகம் = ஒளிச்செறிவுடைய வளையக்கூடிய செல்வம்.

மிருதோற்பவம்

கடல்

மிருதோர் பம்பம்

மிருதை (=பூமி) + உரு (=தோன்று) + பம்பு (=செறி) + அம் (=நீர்) = மிருதோர்பம்பம் >>> மிருதோற்பவம் = பூமியில் தோன்றிச் செறிந்த நீர்.

மிலேச்சன், மிலைச்சன்

வேடன்

விலேயன்

வில் + ஏ (=அம்பு, எய்யும் தொழில்) + அன் = விலேயன் >>> மிலேச்சன் = வில்லில் அம்புகொண்டு எய்யும் தொழிலினன்.

வார்த்தை

சொல்

மாறுதை

(3). மாறு (=பேசு) + தை = மாறுதை >>> வார்த்தை = பேச்சு

பேமாணி, பேமானி

கேடு கெட்டவன்

வேமாணி

வே (=அழி) + மாண் (=சிறப்பு, பெருமை) + இ = வேமாணி >>> பேமாணி >>> பேமானி = பெருமை / சிறப்பு அழிந்தவன்.

கசுமாலம், கசுமலம், கச்`மாலம்

அருவருக்கத் தக்க கழிவுப் பொருள்

காய்மலம்

காய் (=வெறு, அருவரு) + மலம் (=கழிவு) = காய்மலம் >>> கச்`மாலம் >>> கசுமாலம் >>> கசுமலம் = அருவருக்கத் தக்க கழிவுப் பொருள்..

டகாட்டி, டகால்டி

நம்பிக்கைத் துரோகம்

இடங்காட்டி

இடம் + காட்டி = இடங்காட்டி >>> டக்காட்டி >>> டகால்டி = இடத்தைக் காட்டிக் கொடுத்தல் = நம்பிக்கைத் துரோகம்.

டுபாக்கு, டுபாக்கூர்

இட்டுக் கட்டிக் கூறுதல்

இடுவாக்கு

இடு (=இட்டுக்கட்டு) + வாக்கு (=சொல்) = இடுவாக்கு >>> டுபாக்கு >>> டுபாக்கூர் = இட்டுக்கட்டிச் சொல்லுதல்.

கம்மனாட்டி, கம்முனாட்டி

இழிசெயல் புரிபவன்

கயமைநாட்டி

கயமை (=கீழ்மை, இழிவு) + நாட்டு (-=செய்) + இ = கயமைநாட்டி >>> கம்மனாட்டி = இழிவான / கீழான செயல் புரிபவன்.

மீகாமன்

மாலுமி

வியங்கமன்

வியம் (=ஏவல்) + கம் (=நீர்) + அன் = வியங்கமன் >>> மீகாமன் = நீரில் செலுத்துபவன் = மாலுமி.

மீடம்

மூத்திரம்

வீறம்

வீறு (=நீக்கு, கழி) + அம் (=நீர்) = வீறம் >>> மீடம் = கழிக்கப்பட வேண்டிய நீர் = சிறுநீர்.

மீமாஞ்சம், மீமாஞ்சை

உயர்சிந்தனை க்குரியது

மீமானசம்

மீ (=உயர்ந்த) + மானசம் (=சிந்தனைக் குரியது) = மீமானசம் >>> மீமாஞ்சம், மீமாஞ்சை = உயர்ந்த சிந்தனைக் குரியது.

மீரம்

கடல்

மீறம்

மீறு (=மிகு, அளவுகட) + அம் (=நீர்) = மீறம் >>> மீரம் = அளவு கடந்த நீர் = கடல்.

மீராசு

விளைபயன்

பீறாயு

பிற (=தோன்று, விளை) + ஆயம் (=பயன், நன்மை) + உ = பீறாயு >>> மீராசு = விளையும் பயன்.

மீலம்

வானம்

மேலம்

மேல் + அம் = மேலம் >>> மீலம் = மேலிருப்பது = ஆகாயம்

மீலனம்

கண் இமைத்தல்

மூலணம்

முலை (=கண்ணிமை) + அணம் = மூலணம் >>> மீலனம் = கண்ணை இமைத்தல்.

மீனம், மீன்

மீன்

மீனம்

மின் (=மினுக்கு) + அம் (=நீர்) = மீனம் = நீரில் மினுக்குவது

மீனாண்டி

சர்க்கரை

பீனாண்ணி

பின்னம் (=பொடி) + ஆணு (=இனிப்பு) + இ = பீனாண்ணி >>> மீனாண்டி = இனிப்பான பொடி.

முக்காரம், முகரம்

பெரு முழக்கம்

முக்காரம்

முக்கு (=பெருமுயற்சி செய்) + ஆர் (=ஒலி) + அம் = முக்காரம் = பெருமுயற்சி செய்து வெளிப்படும் ஒலி = பேரொலி

முக்காரம்

தாழ்ப்பாள்

முக்காரம்

முக்கு (=மறை) + ஆர் (=இணை, தண்டு) + அம் = முக்காரம் = கதவை மறைத்து இணைக்க உதவும் தண்டு.

முக்காரம், முச்~காரம்

பிடிவாதம்

மிக்காரம்

மிகு (=எதிர்) + ஆர் (=பொருந்து, ஒப்பு) + அம் = மிக்காரம் >>> முக்காரம் >>> முச்~காரம் = ஒப்புக்கொள்ளாமல் எதிர்த்தல்.

முக்காரம்

ஓட்டையை அடைத்தல்

பொக்காரம்

பொக்கு (=ஓட்டை) + ஆர் (=நிறை) + அம் = பொக்காரம் >>> புக்காரம் >>> முக்காரம் = ஓட்டையை நிறைத்தல்.

முக்கியம்

மேம்பாடு, முதன்மை

மிக்கியம்

மிகு (=சிற, மேம்படு) + இயம் (=தன்மை) = மிக்கியம் >>> முக்கியம் = மேம்பாடு, சிறப்பு, முதன்மை

முக்தாகரம்

முத்துச்சிப்பி

முத்தாகரம்

முத்து + ஆகரம் (=உறைவிடம்) = முத்தாகரம் >>> முக்தாகரம் = முத்தின் உறைவிடம் = முத்துச்சிப்பி.

ஆகரம்

உறைவிடம்

அங்கறம்

அங்கு (=தங்கு) + அறை (=இடம்) + அம் = அங்கறம் >>> ஆகரம் = தங்குமிடம்.

வந்தனம்

பணிவைக் கூறுஞ்சொல்

மாற்றணம்

மாறு (=பணி, சொல்) + அணம் = மாற்றணம் >>> மாத்தனம் >>> வந்தனம் = பணிவைக் குறிக்கும் சொல்.

முகந்தகம்

வெங்காயம்

மீகந்தாக்கம்

மீ (=மிகுதி) + கந்தம் (=நெடி) + ஆக்கம் (=உணவு) = மீகந்தாக்கம் >>> முகந்தகம் = மிக்க நெடியைக் கொண்ட உண்பொருள்.

முகம்

தொடக்கம்

புகம்

புகு (=தொடங்கு) + அம் = புகம் >>> முகம் = தொடக்கம்

முகம்

வாசல், வாய்

புகம்

புகு (=நுழை) + அம் = புகம் >>> முகம் = நுழைவாயில், வாய்

முகம்

மேலிடம்

புகம்

புகு (=ஏறு, உயர்) + அம் = புகம் >>> முகம் = உயர்நிலை

முகம்

நுனி, பார்வை

புகம்

புகு (=உட்செல்) + அம் = புகம் >>> முகம் = உள்ளே செல்வது = நுனி, பார்வை.

முகம்

தியானம்

புகம்

புகு (=அகப்படு) + அம் = புகம் >>> முகம் = அகத்தில் படுவது.

முகம்

தோற்றம், இயல்பு,நிலை

புகம்

புகு (=நிகழ், தோன்று) + அம் = புகம் >>> முகம் = தோற்றம், வடிவம், இயல்பு, நிலை.

முகர்

முத்திரை

முகார்

முகம் (=தோற்றம், வடிவம்) + ஆர் (=பொருத்து, பதி) = முகார் >>> முகர் = பொருத்தப் / பதிக்கப்படும் வடிவம்.

முகரம்

காகம்

முகாரம்

முகம் (=வாசல்) + ஆர் (=பொருந்து, ஒலி) + அம் = முகாரம் >>> முகரம் = வீட்டு வாசலில் பொருந்தி ஒலிப்பது.

முகரம்

சங்கு

முக்காரம்

முக்கு (=பெருமுயற்சி செய்) + ஆர் (=ஒலி) + அம் = முக்காரம் >>> முகரம் = பெருமுயற்சி செய்து ஒலிக்கப்படுவது.

முகரன், முகரி

ஆரவாரம் செய்பவன்

முகரன், முகரி

முகரம் (=பேரொலி) + அன் = முகரன் = பேரொலி செய்வோன்

முகரி, முகரை

மூக்கினடி

முகரி

முகர் (=மோந்துபார்) + இ = முகரி = மோந்து பார்க்குமிடம்

முகரிமை

பேரறிவு

 மிகறிவை

மிகு + அறிவு + ஐ = மிகறிவை >>> முகரிமை = மிக்க அறிவு

முகாக்கினி

கொள்ளிவாய் பிசாசு

முகாக்கினி

முகம் (=வாய்) + அக்கினி (=தீ, கொள்ளி) = முகாக்கினி = வாயில் கொள்ளியை / தீயைக் கொண்ட பிசாசு.

முகாக்கினி

காட்டுத்தீ

மிகாக்கினி

மிகை (=மிகுதி) + அக்கினி (=தீ) = மிகாக்கினி >>> முகாக்கினி = மிகுதியான தீ.

முகாந்தரம், முகாந்திரம்

மூலம்

புகாற்றரம்

புகு (=நுழை, செல்) + ஆறு (=வழி) + அரம் = புகாற்றரம் >>> முகாத்தரம் >>> முகாந்தரம் = செல்லும் வழி = மூலம்.

முகாந்தரம், முகாந்திரம்

காரணம்

புகாத்தரம்

புகு (=நிகழ், நட) + ஆதி (=அடிப்படை) + அரம் = புகாத்தரம் >>> முகாந்தரம் = நிகழ்வதற்கான அடிப்படை.

முகாம், முகான்

தங்கிச் செல்லுமிடம்

புகம்

புகு (=அடை, அகப்படு, செல்) + அம் = புகம் >>> முகாம் = அடைந்து அகப்பட்டுச் செல்லும் / நீங்கும் இடம்.

முகாரி

தலைவன்

முகாரி

முகம் (=தொடக்கம், முன்னிலை) + ஆர் (=பொருந்து) + இ = முகாரி = முன்னிலையில் பொருந்தி இருப்பவன்.

முகாவளி

எதிர்முகம்

முகமலை

முகம் + மலை (=எதிர்) = முகமலை >>> முகாவளி = எதிர்முகம்

முகாவளி

எதிர்முகமாக ஆக்கு

முகமலை

முகம் + மலை (=எதிர்) = முகமலை >>> முகாவளி = எதிர்முகமாக ஆக்கு.

முகாபலா, முகாபிலா, முகாபுலா

எதிர்த்து நிற்கை, ஒப்பிடுகை

முகமலை

முகாவளி (=எதிர்முகமாக ஆக்கு) >>> முகாபலி >>> முகாபலா, முகாபுலா, முகாபிலா = எதிர்த்து நிற்கை, எதிரெதிரே வைத்து ஒப்பிடுகை.

முகூர்த்தம், முகுத்தம்

நல்லநேரம்

மிகீறுதம்

(2). மிகை (=மேன்மை, பெருமை) + இறுது (=பொழுது) + அம் = மிகீறுதம் >>> முகூர்த்தம் = மேன்மையான பொழுது.

முகுடம்

கிரீடம்

முகுடம்

முகம் (=தலை) + உடு (=அணிவி) + அம் = முகுடம் = தலையில் அணிவிக்கப் படுவது.

முகுரம்

கண்ணாடி

முகுரம்

முகம் + உரு (=வடிவம், தோன்று) + அம் = முகுரம் = முகத்தின் வடிவத்தைத் தோன்றுமாறு செய்வது.

முகுரம்

இலைத்தளிர்

பூகீரம்

பூ (=தோன்று, அரும்பு) + கீரை (=இலை) + அம் = பூகீரம் >>> முகுரம் = அரும்பிய இலை = இலைத்தளிர்

முகுளம்

பூந்தண்டு

முகுளம்

முகை (=மலர்) + உள் + அம் = முகுளம் = மலர் உள்ள இடம்.

முச்சலிக்கை, முச்சலிக்கா

உடன்படிக்கை

பொஞ்சளிக்கை

பொஞ்சு (=உடன்படு) + அளி (=கொடு) + கை = பொஞ்சளிக்கை >>> புச்சலிக்கை >>> முச்சலிக்கை = உடன்பட்டுக் கொடுத்தல்.

முசர், முசரு

தயிர்

மூசாரு

மூசு (=திரள்) + ஆர் (=தங்கு, உறை, உண்ணு) + உ = மூசாரு >>> முசரு, முசர் = திரண்டு உறைந்த உணவுப் பொருள்.

முசலம், முயலம்

உலக்கை

மூழலம்

மூழ் (=ஆழ், அழுந்து) + அலை (=அடி, இடி) + அம் = மூழலம் >>> முயலம் >>> முசலம் = ஆழ்ந்து இடிப்பது.

முசலி

பல்லி

பொஞ்சாலி

பொஞ்சு (=உடன்படு) + ஆல் (=ஒலி) + இ = பொஞ்சாலி >>> புச்சலி >>> முசலி = உடன்படுவதைப் போல ஒலிப்பது.

முசலி

பச்சோந்தி, ஓணான்

பைசலி

பை (=நிறம்) + சலம் (=வஞ்சனை, மாறுபாடு) + இ = பைசலி >>> பிசலி >>> மிசலி >>> முசலி = நிறத்தை மாற்றி வஞ்சிப்பது.

முசலி

உடும்பு

மூழளி

மூழ் (=பற்றிக்கொள்) + அள் (=செறிவு, இறுக்கம்) + இ = மூழளி >>> முசலி = இறுக்கமாகப் பற்றிக் கொள்வது.

முசலி

முதலை

மூழாலி

மூழ் (=மூழ்கு, மறை) + ஆலம் (=நீர்) + இ = மூழாலி >>> முசலி = நீரில் மூழ்கி மறைந்திருப்பது.

முசாதகம்

வெண் தாமரை

பூசந்தகம், மூசந்தகம்

(1). பூ (=வெண்மை, மலர்) + சந்தி (=இரவு) + அஃகு (=குவி, மூடு) + அம் (=நீர்) = பூசந்தகம் >>> முசாதகம் = இரவில் மூடிக் கொள்ளும் வெண்ணிற நீர்ப்பூ. (2) மூசு (=மூடு) + அந்தி (=இரவு) + அகம் (=உள், வண்டு) = மூசந்தகம் >>> முசாதகம் = இரவில் வண்டுகளை உள்ளே மூடிக் கொள்வது.

முசாவரி, முசாபரி, முசாபர்

பயணம், பயணிகள்

புழைவரி, புழைபரி

புழை (=வழி) + வரி / பரி (=செல்) = புழைவரி / புழைபரி >>> முசய்வரி / முசய்பரி >>> முசாவரி / முசாபரி = வழியில் செல்லுதல் = பயணம் >>> பயணிகள்.

முசிறு

எறும்பு

மூசீரு

மூசு (=மொய்) + ஈர் (=உண்ணு, இழு) + உ = மூசீரு >>> முசிறு = உணவை மொய்த்து இழுத்துக் கொண்டு செல்வது. .

முசிரம்

வள்ளன்மை

வீசீரம்

வீசு (=வழங்கு) + ஈரம் (=அன்பு) = வீசீரம் >>> மிசிரம் >>> முசிரம் = அன்புகொண்டு வழங்குவது.

முகுந்தம்

கடல்

முகுந்தம்

முகை (=கூட்டம், தொகுதி) + உந்து (=நீர்) + அம் = முகுந்தம் = நீரின் தொகுதி = கடல்.

முஞ்சரம்

தாமரைத் தண்டு

மூழரம்

மூழ் (=மூழ்கு) + அரை (=தண்டு) + அம் (=நீர், உணவு) = மூழரம் >>> முசரம் >>> முஞ்சரம் = நீரில் மூழ்கியிருக்கும் தண்டுணவு

முஞ்சி

புல்

பையி

பையம் (=புல்) + இ = பையி >>> பிசி >>> புஞ்சி >>> முஞ்சி

அங்குசம்

செலுத்த உதவுவது

அக்குயம்

(2). அக்கு (=கூர்மை) + உய் (=செலுத்து) + அம் = அக்குயம் >>> அங்குசம் = செலுத்த உதவும் கூரிய பொருள்.

முட்டா

சொத்து

வீற்றா

வீறு (=செல்வம்) + ஆ = வீற்றா >>> மிட்டா >>> முட்டா

முட்டி, முச்~டி

மூடிய கை

மூட்டி

மூட்டம் (=மூடியிருப்பது) + இ = மூட்டி >>> முட்டி >>> முச்~டி = விரல்களை மூடியிருக்கும் நிலை.

முட்டி

பிச்சை

வீற்றீ

வீறு (=வளை, பணி, உணவு) + ஈ (=கொடு) = வீற்றீ >>> மிட்டி >>> முட்டி = கொடு என்று பணிந்து பெறும் உணவு.

முட்டி, மிட்டி

மண்பானை

வீற்றீ

வீறு (= நிலம், மண்) + ஈ (=படை) = வீற்றீ >>> மிட்டி >>> முட்டி = மண்ணைக்கொண்டு படைக்கப்பட்டது.

முட்டி

பலியுணவு

வீற்றீ

வீறு (=கொல், உணவு) + ஈ (=படை) = வீற்றீ >>> மிட்டி >>> முட்டி = கொன்று படைக்கப்படும் உணவு.

முட்டி

செங்கல் துண்டு

வீற்றி

வீறு (=மண், துண்டு) + இ = வீற்றி >>> மிட்டி >>> முட்டி = மண்ணாலான சிறிய துண்டு.

முட்டி

வெல்லக் கட்டி

வீற்றி

வீறு (=இனிமை, துண்டு, உணவு) + இ = வீற்றி >>> மிட்டி >>> முட்டி = இனிப்பான உணவுத் துண்டு.

முண்டகம்

தாமரை

மூடகம்

மூடு + அகம் (=உள், வண்டு) = மூடகம் >>> முட்டகம் >>> முண்டகம் = உள்ளே வண்டுகளை மூடிக் கொள்வது.

முண்டகம்

தலை, நெற்றி

முட்டாகம்

முடி (=உச்சி) + ஆகம் (=உடல்) = முட்டாகம் >>> முண்டகம் = உடலின் உச்சியில் இருப்பது = தலை >>> நெற்றி.

முண்டகம்

வாழை

வீற்றாக்கம்

வீறு (=ஒளி, இனிமை, வளை) + ஆக்கம் (=உணவு) = வீற்றாக்கம் >>> மிட்டாகம் >>> முண்டகம் = ஒளிமிக்க இனிப்பான வளைந்து தொங்கும் உணவினைக் கொடுப்பது.

முண்டகம்

கடல்

முற்றாக்கம்

முற்று (=மிகு, பெருகு) + ஆக்கம் (=நீர்) = முற்றாக்கம் >>> முட்டாக்கம் >>> முண்டகம் = மிக்க நீருடையது.

முண்டம்

தலை, நெற்றி

முட்டம்

முடி (=உச்சி) + அம் = முட்டம் >>> முண்டம் = உச்சியில் இருப்பது = தலை >>> நெற்றி.

முண்டம்

மொட்டைத் தலை

முட்டம்

முடி (=மயிர், அழி, தலை) + அம் = முட்டம் >>> முண்டம் = மயிர் அழிக்கப்பட்ட தலை

முண்டம்

குறையுடைய உடல்

முட்டம்

முடை (=குறைவு, உடல்) + அம் = முட்டம் >>> முண்டம் = தலை / கை / கால் / உடை போன்றவற்றில் ஏதேனும் குறைவுடைய உடல்.

முண்டம்

கரு

பிண்டம்

பிண்டம் (=கரு) >>> மிண்டம் >>> முண்டம்.

முண்டம்

முட்டாள்

மூடம்

மூடம் (=அறிவின்மை) >>> முட்டம் >>> முண்டம் = அறிவற்றவன் = முட்டாள்.

முண்டம்

உருண்டை

முட்டம்

முட்டை (=உருண்டை) + அம் = முட்டம் >>> முண்டம்

முண்டம்

கோல்

வீற்றம்

வீறு (=அடி, துண்டு) + அம் = வீற்றம் >>> மீட்டம் >>> முண்டம் = அடிக்க உதவும் துண்டுப் பொருள்.

முண்டம்

துண்டு

வீற்றம்

வீறு (=வெட்டு) + அம் = வீற்றம் >>> மீட்டம் >>> முண்டம் = வெட்டப்பட்டது = துண்டு.

முண்டம்

பிட்டு

பிட்டு

பிட்டு + அம் = பிட்டம் >>> மிண்டம் >>> முண்டம்

முண்டம்

மூட்டுவாய்

மூட்டு

மூட்டு + அம் = மூட்டம் >>> முண்டம்

முண்டம்

கட்டி

முற்றம்

முற்று (=பெரு, வலிமையாகு) + அம் = முற்றம் >>> முட்டம் >>> முண்டம் = வலிமையான பெரும்பொருள்.

முண்டனம், முண்டிதம்

தலையை மழித்தல்

முண்டணம்

முண்டம் (=மழித்த தலை) + அணம் = முண்டணம் >>> முண்டனம் = தலையை மழித்தல்.

முண்டா

தோள்

வீற்றா

வீறு (=வலிமை, வளைவு, இடம்) + ஆ = வீற்றா >>> மிட்டா >>> முண்டா = வலிமை மிக்க வளைவான இடம் = தோள்.

முண்டாசு

தலைப்பாகை

முண்டாசு

முண்டம் (=தலை, நெற்றி) + அசை (=கட்டு, அணி) + உ = முண்டாசு = தலையில் / நெற்றியில் கட்டப்படுவது.

முண்டான்

மஞ்சள் கிழங்கு

வீற்றான்

வீறு (=வலிமை, ஒளி, துண்டு) + ஆன் = வீற்றான் >>> மிட்டான் >>> முண்டான் = ஒளி / அழகு தரக்கூடிய வலிய துண்டு.

முண்டி

முட்டாள்

மூடி

மூடம் (=அறிவின்மை) + இ = மூடி >>> முட்டி >>> முண்டி = அறிவற்றவன்.

முண்டி

தலைமழி

முண்டி

முண்டம் (=மழித்த தலை) >>> முண்டி = தலையை மழி

விதவை

கணவனை இழந்தவள்

வீறம்மை

வீறு (=பொலிவு, நீங்கு) + அம்மை (=பெண்) = வீறம்மை >>> விதவை = பொலிவு நீங்கிய பெண்.

முத்தகம்

எறிபடை / எய்படை

முற்றகம்

முற்று (=அழி, தாக்கு) + அகை (=விட்டுவிட்டுச் செல்) + அம் = முற்றகம் >>> முத்தகம் = விட்டுவிட்டுச் சென்று தாக்கி அழிப்பது = எறியப்படும் / எய்யப்படும் ஆயுத வகைகள்

முத்தம்

இன்பம், மகிழ்ச்சி

வீற்றம்

வீறு (=இனிமை) + அம் = வீற்றம் >>> மித்தம் >>> முத்தம் = இன்பம், மகிழ்ச்சி.

முத்தம், முத்தி

மோட்சம்

முற்றம்

முற்று (=இற, அடை) + அம் = முற்றம் >>> முத்தம் = இறந்தபின் அடையப்படுவது. 

முத்தம், முத்தி

விடுதலை

வீற்றம்

வீறு (=நீங்கு, விடுபடு) + அம் = வீற்றம் >>> மித்தம் >>> முத்தம் = விடுபடுதல்.

முத்தம்

புல்

முற்றம்

முறி (= வளை, இலை) + அம் = முற்றம் >>> முத்தம் = வளைந்திருக்கும் இலை = புல்.

முத்தாய்

குற்றம் சாட்டுபவன்

மிற்றாய்

மிறை (=குற்றம்) + ஆய் (=தெரி, சுட்டு) = மிற்றாய் >>> முத்தாய் = குற்றங்களைச் சுட்டிக் காட்டுபவன்.

முத்தாயலே

குற்றம் சாட்டப் பட்டவர்

மிற்றேயாள்

மிறை (=குற்றம்) + ஏய் (=பொருத்து, சுமத்து) + ஆள் = மிற்றேயாள் = முத்தேயால் >>> முத்தாயாலே = குற்றம் சுமத்தப்பட்ட ஆள்.

முத்தாளம்

காலை

வீற்றளம்

வீறு (=ஒளி, தோன்று) + அளவை (=காலம்) + அம் = வீற்றளம் >>> மித்தாளம் >>> முத்தாளம் = ஒளி தோன்றும் காலம்.

முத்தானம்

அடுப்பு

பொத்தாணம்

பொத்து (=தீ மூட்டு) + ஆணம் (=பற்றுக்கோடு) = பொத்தாணம் >>> புத்தானம் >>> முத்தானம் = தீ மூட்டப்படும் பற்றுக்கோடு.

முத்தி

திசை

புற்றி

புறம் (=பக்கம்) + இ = புற்றி >>> முத்தி = பக்கம், திசை

முத்தி

தேமல்

பொற்றி

பொறி (=புள்ளி, நிறம்) + இ = பொற்றி >>> புத்தி >>> முத்தி = நிறம் கொண்ட புள்ளி.

முத்திரை

அடையாள உருவம்

முத்தீரை, பொற்றீரை

(1). முத்து (=பதி) + ஈர் (=எழுது) + ஐ = முத்தீரை >>> முத்திரை. (2). பொறி (=அழுத்து, பதி) + ஈர் (=எழுது) + ஐ = பொற்றீரை >>> புத்திரை >>> முத்திரை = பதிக்கப்படும் எழுத்து / உருவம்.

முத்து

அழகு, மகிழ்ச்சி

வீறு

வீறு (=அழகு, இன்பம்) + உ = வீற்று >>> மித்து >>> முத்து = அழகு, இன்பம்

முத்து, முந்து

வெண்குருகு

புதா, வீற்று

(1). புதா (=நாரை) + உ = புத்து >>> முத்து. (2). வீறு (=ஒளி, வெண்மை, விரை) + உ = வீற்று >>> மித்து >>> முத்து = வெண்ணிறத்தில் விரைந்து செல்வது.

முதம்

மகிழ்ச்சி

வீறு

வீறு (=இன்பம்) + அம் = வீறம் >>> பிதம் >>> புதம் >>> முதம்

முதலை, முதளை

நீர் விலங்கு

மிதலை

மித + அலை (=நீர், இயங்கு) = மிதலை >>> முதலை = நீரில் மிதந்தவாறே இயங்கக் கூடியது.

முதாம்

நிரந்தரம் ஆனது

முற்றம்

முற்று (=தங்கு, நிலைபெறு) + அம் = முற்றம் >>> முத்தம் >>> முதாம் = நிலைபெற்றது, நிரந்தரமானது

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

உங்கள் கருத்துக்களைத் தமிழில் தட்டச்சு செய்யும் வழி:
வலப்பக்கத்தில் உள்ள பகுதியில் தமிழ் ஒலிகளை ஆங்கில எழுத்துக்களில் அசசடித்து நகல் செய்து இங்கே ஒட்டலாம்.