ஞாயிறு, 5 ஏப்ரல், 2020

சமக்கிருதத்தில் உள்ள நேரடி & மூலத் தமிழ்ச் சொற்களின் தோற்றம் - பகுதி 17

சொல்
பொருள்
தமிழ்ச்சொல்
மூலச்சொல்லும் தோன்றும் முறையும்
பரிசகம்
சித்திரசாலை
வரிச்சகம்
வரி (=எழுத்து, பூச்சு) >>> வரிச்சு (=எழுது, பூசு) + அகம் (=இடம்) = வரிச்சகம் = பரிசகம் = வரையும் இடம்.
பரிச்சதம்
போர்வை
பரிச்சாத்தம்
பரி (=பாதுகா) + சாத்து (=மூடு) + அம் = பரிச்சாத்தம் >>> பரிச்சதம் = பாதுகாப்புக்காக மூடிக் கொள்ள உதவுவது.
பரிச்சந்தம்
அரசமுத்திரை
பரிச்சந்தம்
பரி (=பெருமை, உயர்வு) + சந்தம் (=முத்திரை) = பரிச்சந்தம் = பெருமை / உயர்வு உடையோரின் முத்திரை.
பரிச்சயம், பரிச்சதம், பரிச்சை
பழக்கம்
பரிசையம்
பரி (=அன்புசெய்) + இசை (=பொருந்து) + அம் = பரிசையம் = பரிச்சயம், பரிச்சதம் = அன்புசெய்து பொருந்துதல்.
பரிச்சயி
பழகு
பரிச்சயி
பரிச்சயம் (=பழக்கம்) >>> பரிச்சயி = பழகு
பரிசம்
திருமண நிச்சயதார்த்தம்
வரிச்சம்
வரை (=எல்லை, முடிவு) >>> வரிச்சு (=முடிவுசெய், நிச்சயி) >>> வரிச்சம் >>> பரிசம் = திருமணத்தை நிச்சயித்தல்.
பரிசம், பரிசனம்
தொடுகை
வரிச்சம்
வரி (=படு, பொருந்து) >>> வரிச்சு (=படச்செய், தொடு) >>> வரிச்சம் >>> பரிசம் = தொடுகை. 
பரிசனம்
சொந்தபந்தம்
பரிசனம்
பரி (=சூழ்) + சனம் (=மக்கள்) = பரிசனம் = சூழ்ந்திருக்கும் மக்கள், சொந்தபந்தம்
பரிசனம்
வேலையாட்கள்
பரிசனம்
பரி (=ஓடு) + சனம் (=மக்கள்) = பரிசனம் = ஓடிவேலை செய்யும் மக்கள் = வேலையாட்கள்.
பரிசனன்
காற்று
வரிச்சனன், பரிசனன்
(1). வரி (=படி) >>> வரிச்சு (=படியச்செய்) >>> வரிச்சனன் >>> பரிசனன் = படியச்செய்பவன். (2) பரிசனம் (=தொடுகை) >>> பரிசனன் = தொட்டுச்செல்பவன்.
பரிசன்னியம்
மேகம்
வாரிசனியம்
வாரி (=நீர்) + சனி (=உண்டாக்கு) + இயம் = வாரிசனியம் >>> பரிசன்னியம் = நீரை உண்டாக்குவது.
பரிசாரகம், பரிசாரம்
ஏவல்தொழில்
பரிசாராக்கம்
பரி (=ஓடு) + சார் (=அடை) + ஆக்கம் (=செயல்) = பரிசாராக்கம் >>> பரிசாரகம் = ஓடி அடைந்து செய்தல்.
பரிசாரகம், பரிசாரம்
சமையல் தொழில்
வரிச்சாராக்கம்
வரி (=ஒழுகு, வடி) >>> வரிச்சு (=வடியச்செய்) + ஆர் (=ஊட்டு) + ஆக்கம் (=செயல்) = வரிச்சாராக்கம் >>> பரிசாரகம் = வடியச்செய்து ஊட்டுவிக்கும் செயல் = சமையல் தொழில்.
பரிசாரகன்
வேலையாள், சமையல்காரன்
பரிசாரகன்
பரிசாரகம் (=ஏவல் தொழில், சமையல்) >>> பரிசாரகன் = ஏவலாள், சமையல்காரன்.
பரிசாரம்
அவை வணக்கம்
பரிசாரம்
பரி (=பெருமை) + சார் (=சாய், வணங்கு) + அம் = பரிசாரம் = பெருமை உடையோர் முன் சாய்ந்து வணங்குதல்.
பரிசாரிகை
வேலைக்காரி
பரிசாரிகை
பரிசாரகம் (=ஏவல்தொழில்) >>> பரிசாரிகை = வேலைக்காரி
பரிசி
தொடு
வரிச்சு
வரிச்சு (=படியச்செய், தொடு) >>> பரிசு >>> பரிசி = தொடு
பரிசீலனம், பரிசீலனை
மீள்சோதனை, மீளாய்வு.
பரிசீலனம்
பரி (=பகுத்தறி, ஆய்வுசெய்) + சீலனம் (=தொடர்ச்சி) = பரிசீலனம் = தொடர்ந்து ஆய்வுசெய்தல். 
பரிசு
ஒழுங்கு, விதி, தன்மை, கொடை, பெருமை
வரிசை
வரிசை (=ஒழுங்கு, விதி, தன்மை, கொடை, பெருமை) >>> பரிசு
பரிசுத்தம்
முழுத் தூய்மை
பரிசுத்தம்
பரி (=முழுமை) + சுத்தம் (=தூய்மை) = பரிசுத்தம் = முழுமையான தூய்மை.
பரிசோதனை
முழுச்சோதனை
பரிசோதனை
பரி (=முழுமை) + சோதனை = பரிசோதனை = முழுசோதனை
பரிசோதி
முழுஆய்வுசெய்
பரிசோதி
பரிசோதனை (=முழு ஆய்வு) >>> பரிசோதி.
பரிஞ்சு
வாள், வாட்பிடி
பரிஞ்சு
பரி (=அறு, வெட்டு) >>> பரிஞ்சு = அறுக்க / வெட்ட உதவுவது.
பரிட்டினகம்
பறவைகள் கூட்டமாகச் சுற்றிப் பறத்தல்
பரீட்டினகம்
பரி (=சூழ், சுற்று) + ஈட்டினம் (=கூட்டம்) + அகம் = பரீட்டினகம் >>> பரிட்டினகம் = பறவைகள் கூட்டமாகச் சேர்ந்து சுற்றிச் சுற்றிப் பறத்தல்.
பரிணதன்
கற்றவன்
பரிநாதன்
பரி (=அறி) + நாதம் (=இசை, பாட்டு) = பரிநாதம் >>> பரிநாதன் >>> பரிணதன் = இசை / பாட்டை அறிந்தவன்.
பரிணமி
இனம் மாறு
பரிணமி
பரிணாமம் (=இனவகை மாற்றம்) >>> பரிணமி
பரிணயம்
திருமணம்
வரிணையம்
வரி (=கட்டு, அணிவி) + இணை (=சேர், ஒன்றாகு) + அம் = வரிணையம் >>> பரிணயம் = தாலி கட்டி ஒன்றாகுதல்.
பரிணாமம்
இனவகை மாற்றம்
மாறினமம்
மாறு + இனம் + அம் = மாறினமம் >>> பரிணாமம் = ஒரு இனத்தில் இருந்து இன்னொரு இனமாக மாறுதல்.
பரிதபி, பரிதவி
இரங்கு, வருந்து
பரிதவி
பரிதாபம் (=இரங்கல், வருத்தம்) >>> பரிதபி, பரிதவி
பரிதாபம்
பிறர் துன்பம் கண்டு இரங்கல்
பரிதாபம்
பரி (=இரங்கு, வருந்து) + தாபம் (=கேடு, துன்பம்) = பரிதாபம் = பிறர்படும் துன்பத்தைக் கண்டு இரங்குதல் / வருந்துதல்
பரிதாபம்
பெருவேட்கை
பரிதாபம்
பரி (=மிகுதி) + தாபம் (=வேட்கை) = பரிதாபம் = மிகுவேட்கை
பரிதானம்
பெருங்கொடை
பரிதானம்
பரி (=மிகுதி) + தானம் (=கொடை) = பரிதானம் = பெருங்கொடை
பரிதானம்
பண்டமாற்று
மறிதானம்
மறி (=திரும்பச்செய்) + தானம் (=கொடை) = மறிதானம் >>> பரிதானம் = கொடுத்ததற்காகத் திரும்பக் கொடுத்தல்.
பரிதி
ஒளி வட்டம், வட்ட வடிவம்
பரிதி
பரி (=சூழ்) >>> பரிதி = சூழ்ந்திருப்பது = சூரிய, சந்திரனைச் சுற்றியுள்ள ஒளிவட்டம், வட்ட வடிவம்.
பரிதி
சூரியன்
பரிதீ
பரி (=சூழ், சுற்று) + தீ = பரிதீ >>> பரிதி = சுற்றிக் கொண்டே இருக்கும் தீ = சூரியன். ஒ.நோ: சூர் (=சுற்று) + இயன் (=கடப்பவன்) = சூரியன் = சுற்றிக் கடப்பவன்.
பரிதி
சக்கரம்
பரிதி
பரி (=சூழ், சுற்று) >>> பரிதி = சுற்றக்கூடியது.
பரிதி
ஒளி
பரிதி
பரி (=அறு) >>> பரிதி = அறுக்கும் இயல்புடையது. ஒ.நோ: பகு (=அறு) = பகல், பகர் = அறுக்கும் இயல்புடையது = ஒளி.
பரிநாமம்
புகழ்
பரிநாமம்
பரி (=பெருமை) + நாமம் (=பெயர்) = பரிநாமம் = பெரும்பெயர்
பரிநியாசம்
சொற்பொருள்
வரிநியாசம்
வரி (=சொல்) + நியாசம் (=தஞ்சம், அடைவு) = வரிநியாசம் >>> பரிநியாசம் = சொல்லின் அடைவு = பொருள்.
பரிநியாசம்
முழுமுடிவு
பரிநியாசம்
பரி (=முழுமை) + நியாசம் (=அடைவு, முடிவு) = பரிநியாசம் = முழுமையான முடிவு.
பரிபந்தி
எதிரி
பரிபந்தி
பரி (=அறுப்பு) + பந்தம் (=நட்பு) = பரிபந்தம் >>> பரிபந்தி = நட்பை அறுத்தவன் = எதிரி.
பரிபந்தி
திருடன்
பரிபந்தி
பரி (=கருமை) + பந்தம் (=கட்டு) = பரிபந்தம் >>> பரிபந்தி = கருமைநிறத் துணியால் கண்ணைக் கட்டியிருப்பவன்.
பரிபவம்
இழிவு, அவமானம்
பறிபாவம்
பறி (=பள்ளம், தாழ்வு) + பாவம் (=எண்ணம்) >>> பறிபாவம் = பரிபவம் = தாழ்வான எண்ணம் = இழிவு, அவமானம்
பரிபவி
அவமதி
பறிபவி
பறிபாவம் (=அவமானம்) >>> பறிபவி = அவமதி
பரிபாகம்
பெருஞ்சமையல்
பரிபாகம்
பரி (=மிகுதி) + பாகம்(=சமையல்) =பரிபாகம் =பெருஞ்சமையல்
பரிபாகம்
முழுபக்குவம்
பரிபாகம்
பரி (=முழுமை) + பாகம் (=பக்குவம்) = பரிபாகம் = முழுபக்குவம்
பரிபாகி
முழுபக்குவம் அடைந்தவன்
பரிபாகி
பரிபாகம் (=முழுபக்குவம்) >>> பரிபாகி = முழு பக்குவம் அடைந்தவன்.
பரிபாசை, பரிபாடை
குழூக்குறி
பரிபாசை
பரி (=கூட்டம்) + பாசை (=மொழி) = பரிபாசை = ஒரு கூட்டத்தினர் தமக்குள் பேசிக்கொள்ளும் மொழி.
பரிபாடி
ஒழுங்கு
வரிபாடி
வரி (=வரிசை) + பாடு (=முறை) >>> வரிபாடு >>> வரிபாடி >>> பரிபாடி = வரிசைமுறை.
பரிபாலகன், பரிபாலனன்
காப்பாற்றுபவன்
பரிபாளகன், பரிபாளணன்
பரிபாளி (=காப்பாற்று) >>> பரிபாளகன் = காப்பாற்றுபவன்
பரிபாலனம், பரிபாலனை
முழுப்பாதுகாப்பு
பரிபாளணம், பரிபாளணை
பரி (=முழுமை) + பாளணம் (=பாதுகாப்பு) = பரிபாளணம் = முழுமையான பாதுகாப்பு அளித்தல்.
பரிபாலி
முழுப்பாதுகாப்பு கொடு
பரிபாளி
பரிபாளணம் (=முழுப்பாதுகாப்பு) >>> பரிபாளி = முழுப்பாதுகாப்பு கொடு.
பரிபீடனம்
நரகம்
பறிவீறனம்
பறி (=பள்ளம்) + வீறு (=வெட்டு, அடி) + அனம் = பறிவீறனம் = பரிபீடனம் = பாவம் செய்தோரை வெட்டியும் அடித்தும் தண்டிக்கின்ற பள்ளமான இடம் = நரகம்.
பரிபுப்புசம்
நுரையீரலைச் சூழ்ந்த சவ்வு
பரிபுப்புசம்
பரி (=சூழ்) + புப்புசம் (=நுரையீரல்) = பரிபுப்புசம் = நுரையீரலைச் சூழ்ந்திருக்கும் சவ்வு.
பரிபுரம்
சிலம்பு, சலங்கை
பரிபுலம்
பரி (=அணி) + புலம் (=ஒலி) = பரிபுலம் >>> பரிபுரம் = ஒலிக்கக் கூடிய அணிகலன் = சிலம்பு, சலங்கை.
பரிபூரணம்
முழுநிறைவு, மரணம், முத்தி
பரிபூரணம்
பரி (=முழுமை) + பூரணம் (=நிறைவு, முடிவு) = பரிபூரணம் = முழுமையான நிறைவு, முடிவு, மரணம், முத்தி.
பருப்பதம், பருவதம், பர்வதம்
மலை
பருப்பதம்
பருமை + பதம் (=இடம்) = பருப்பதம் >>> பருவதம் >>> பர்வதம் = அகற்சியும் உயரமும் மிக்க பெரிய இடம்.
பல்லவி
பலமுறை பாடப்படுவது.
பல்லம்மை
பல் (=பலமுறை) + அம்மை (=பாட்டு) = பல்லம்மை >>> பல்லவ்வை >>> பல்லவி = பலமுறைப் பாடப்படும் வரிகள்.
பாம்பு
மேகம்
பாம்பு
பம்பு (=திரள், செறி) >>> பாம்பு = திரள்வது / செறிவது.
பாரம்
சுமக்கப்படுவது
பாரம்
பரி (=சும) >>> பாரம் = சுமக்கப்படுவது.
பாலனம், பாலனை
பாதுகாப்பு
பாளணம்
பாளி (=பாதுகாவல் செய்) + அணம் >>> பாளணம் >>> பாலனம் = பாதுகாப்பு.
பாலி
பாதுகா
பாளி
பாளை (= பூக்களைப் பாதுகாக்கும் உறை) >>> பாளி >>> பாலி = பாதுகாவல் செய்.
பிகில்
நீண்ட ஒலி
பயில்
பயில் (=அழை, ஒலி) >>> பகில் >>> பிகில் = அழைப்பதற்காக எழுப்பப்படும் நீண்ட ஒலி. 
பிரவேசம்
வாசல்
பரவேயம்
பர (=கட, செல்) + வேயம் (=வழி) = பரவேயம் = பரவேசம் >>> பிரவேசம் = கடப்பதற்கான வழி.
பிரவேசம்
உள்நுழைகை
பரவேயம்
பர (=கட, செல்) + வேயம் (=வழி) = பரவேயம் = பரவேசம் >>> பிரவேசம் = வழியாகச் செல்லுதல்.
புப்புசம்
நுரையீரல்
பூப்புயம்
பூ (=மலர், விரி) + புய் (=திரள், சுருங்கு) + அம் = பூப்புயம் >>> புப்புசம் = விரிந்து சுருங்கும் தன்மை கொண்டது. ஒ.நோ: புய் (=திரள்) >>> புயல் = திரள்வது = மேகம்.
பூரணம்
நிறைவு, முடிவு
பூரணம்
பூரி (=நிறை) >>> பூரணம் = நிறைவு, முடிவு.
பைத்தியம், பயித்தியம்
மனம் கலங்கிய நிலை
பேத்தியம்
பேது (=மயங்கு, கலங்கு) + இயம் = பேத்தியம் >>> பைத்தியம் >>> பித்தியம், பயித்தியம் = மன மயக்க / கலக்க நிலை. ஒ.நோ: பேஎம் (=அச்சம்) >>> பையம் >>> பயம்.
பைரவம், வைரவம், பயிரவம்
அச்சம் தரும் வடிவம்
பைருவம்
பை (=அஞ்சு) + உருவம் = பையுருவம் >>> பைருவம் >>> பைரவம் >>> வைரவம், பயிரவம் = அச்சம் தரும் வடிவம்.
பைரவி, வைரவி, பயிரவி
காளி
பைரவி
பைரவம் (=அச்சம் தரும் வடிவம்) >>> பைரவி >>> பயிரவி = அச்சம் தரும் வடிவம் கொண்டவள்.
மண்டூகம்
தவளை
மண்டூக்கம்
மண் + தூக்கம் = மண்டூக்கம் >>> மண்டூகம் = மண்ணுக்குள் புதைந்து தூங்குவது.
மோட்சம்
உயர்நிலை
மோட்டம்
(2) மோடு (=உயர்நிலை) >>> மோட்டம் >>> மோட்சம்
வயோதிகம்
வயதான நிலை
வயோதிகம்
பயோதிகம் (=கடல் நுரை) >>> வயோதிகம் = கடல்நுரையைப் போலத் தலைமயிர் வெண்ணிறமாகும் வயதான நிலை.
வேயம்
துளை, வழி
வேயம்
வேய் (=துளையிடு) >>> வேயம் = துளை, வழி. ஒ.நோ: வேய் (=துளையிடு) >>> வேய் = துளையுடையது = மூங்கில்.

2 கருத்துகள்:

உங்கள் கருத்துக்களைத் தமிழில் தட்டச்சு செய்யும் வழி:
வலப்பக்கத்தில் உள்ள பகுதியில் தமிழ் ஒலிகளை ஆங்கில எழுத்துக்களில் அசசடித்து நகல் செய்து இங்கே ஒட்டலாம்.