வெள்ளி, 24 ஏப்ரல், 2020

சமக்கிருதத்தில் உள்ள நேரடி & மூலத் தமிழ்ச் சொற்களின் தோற்றம் - பகுதி 22


சொல்
பொருள்
தமிழ்ச்சொல்
மூலச்சொல்லும்
தோன்றும் முறையும்
வாணலி, பாணலி
வறுக்கும் சட்டி
வறலி, வாட்டலி
(1). வறு >>> வறல் >>> வறலி >>> வடலி >>> வாணலி >>> பாணலி = வறுக்க உதவும் சட்டி. (2) வாட்டல் >>> வாட்டலி >>> வாண்டலி >>> வாணலி >>> பாணலி = வாட்ட உதவுவது.
பாணி
பக்கம்
பாணி
பணி (=சாய், சார்) >>> பாணி = சார்பு, பக்கம்.
பாணி
கை
பாணி
(2). பாணி (=பக்கம்) >>> பாணி = பக்கங்களில் இருப்பது = கை. ஒ.நோ: பக்கம் = சிறகு = பக்கங்களில் இருப்பது.
பாணி, வாணி
சொல், பேச்சு, பாட்டு
பன்னி, பண்ணி
(1). பன்னு (=பேசு) >>> பன்னி >>> பாணி >>> வாணி. (2) பண்ணு (=பாடு) >>> பண்ணி >>> பாணி >>> வாணி = பாட்டு, சொல்.
பாணி
சக்கரைக் குழம்பு, பழச்சாறு
பாணி
பனி (=இனிப்பானது, நீர்) >>> பாணி = இன்சுவை கொண்ட நீர்மப் பொருட்கள். 
பாணி
கள்
பாணி
பனி (=வெண்மை, நீர்) >>> பாணி = வெண்ணிற நீர்மம்.
பாணி
நீர்
பனி
பனி (=நீர்) >>> பாணி
பாணி
ஊர், சோலை, காடு, நாடு
பண்ணை
பண்ணை >>> பாணி = ஊர், தோட்டம், காடு, நாடு.
பாணி
பொருள், கடைத்தெரு
பாணி
பண்ணியம் (=பொருள்) >>> பாணி = பொருள், பொருட்கள் கிடைக்குமிடம்
பாணி
முறை
மாணி
மாண் (=ஒழுங்கு) >>> மாணி >>> பாணி = முறை
பாணிகை
அகப்பை
பணிகை
பணி (=செயல்) + கை = பணிகை >>> பாணிகை = கைபோல செயல்படுவது = அகப்பை.
பாணிசம்
கைந்நகம்
பாணியம்
பாணி (=கை) + இய (=செல், நீள்) = பாணிய >>> பாணிசம் = கைவிரல்களில் இருந்து நீண்டு வளர்வது.
பாணிதம்
கருப்பஞ்சாறு
பனிதம்
பனி (=நீர்) + இதம் (=இனிமை) = பனிதம் >>> பாணிதம் = இன்சுவை கொண்ட நீர் = கருப்பஞ்சாறு.
பாணிதம்
கற்கண்டு
பாணிதம்
பாணி (=பொருள்) + இதம் (=இனிமை) = பாணிதம் = இன்சுவை கொண்ட பொருள் = கற்கண்டு
பாணிரம்
தாமரை
பணிறம்
பனி (=நீர்) + நிற (=ஒளிர், எரி) = பணிறம் >>> பாணிரம் = நீரில் தீப்பிடித்து எரிவதைப் போல ஒளிரும் மலர்.
பாணிருகம்
தாமரை
பனிறுக்கம்
பனி (=குளிர்ச்சி) + இறுக்கம் (=மூடல்) = பனிறுக்கம் >>> பாணிருகம் = இரவின் குளிர்ச்சியில் மூடிக் கொள்ளும் மலர்
பாணிவாதன்
வாணிகன்
பாணிமாறன்
பாணி (=பொருள்) + மாறு (=விற்றல்) + அன் = பாணிமாறன் >>> பாணிவாதன் = பொருளை விற்பவன்.
பாத்தம்
செய்தி, தரம்
மாற்றம்
மாற்று (=பேச்சு, தரம்) >>> மாற்றம் >>> பாத்தம் = செய்தி, தரம்
பாத்தி
பகுதி, பங்கு
பாற்றி
பாற்று (=பகு, பிரி) >>> பாற்றி >>> பாத்தி = பிரிவு, பகுதி
பாத்தி
வீடு
பற்று
பற்று (=தங்குமிடம்) >>> பத்து >>> பாத்தி
பாத்தியம், பாத்திசம், பாத்தியதை
உரிமை, உறவு, பிணை, பங்கு
பற்றியம்
பற்று >>> பற்றியம் >>> பாத்தியம் >>> பாத்திசம், பாத்தியதை = உரிமை, உறவு, பிணை, பங்கு.
பாத்திபம்
பூமி
பாத்திமம்
பாத்தி (=வீடு) >>> பாத்திமம் >>> பாத்திபம் = உயிர்களின் வீடு.
பாத்தியன்
உரிமையாளன்
பாத்தியன்
பாத்தியம் (=உரிமை) >>> பாத்தியன் = உரிமையாளன்
பாத்தியன்
அடியார்
பத்தியன்
பத்தி (=அன்பு) >>> பத்தியன் >>> பாத்தியன் = அன்புடையவர்
பாத்திரம்
கொள்கலம்
பற்றிரம்
பற்று (=கொள், பெறு) + இர (=வேண்டு) = பற்றிரம் >>> பாத்திரம் = வேண்டிப் பெற உதவுவது = கொள்கலம். ஒ.நோ: பற்று (=கொள்) >>> பற்றல் >>> பத்தல் >>> பத்தர் = கொள்கலம்.
பாத்திரம்
வேசம், நடிக்கும் தோற்றம்
பற்றிரம்
பற்று (=பூசு) + இரு = பற்றிரம் >>> பாத்திரம் = பூசப்பட்டிருக்கும் வேசம், நடிக்கும் தோற்றம்
பாத்திரம்
உடல்
பற்றிரம்
பற்று (=ஆதாரம்) + இரு = பற்றிரம் = பாத்திரம் = உயிருக்கு ஆதாரமாக இருப்பது = உடல்.
பாத்திரம்
மந்திரி
பற்றிறம்
பல் + திறம் (=சூழ்ச்சி, நுட்பம்) = பற்றிறம் >>> பத்திறம் >>> பாத்திரம் = பல நுட்பங்களை அறிந்தவன் = மந்திரி. ஒ.நோ: பல் + திறம் = பற்றிறம் >>> மத்திறம் >>> மந்திரம் >>> மந்திரி.
மந்திரம்
பலவகை நுட்பம் கொண்டது
பற்றிறம்
பல் + திறம் (=சூழ்ச்சி, நுட்பம்) = பற்றிறம் >>> மத்திறம் >>> மந்திரம் = பல்வகை நுட்பம் / சூழ்ச்சிகளைக் கொண்டது.
மந்திரி
நுட்பம் அறிந்தவன்
மந்திரி
மந்திரம் (=நுட்பம், சூழ்ச்சி) >>> மந்திரி = நுட்பம் / சூழ்ச்சி அறிந்தவன்
பாத்திரம்
இலை
பற்றீரம், பைத்திறம்
(1). பற்று (=உடல்) + ஈரம் (=பசுமை) = பற்றீரம் >>> பத்திரம் >>> பாத்திரம் = பசுமையான உடலைக் கொண்டது. (2) பை (=பசுமை) + திறம் (=உடல்) = பைத்திறம் >>> பாத்திரம் = பசுமையான உடலைக் கொண்டது = இலை
பாத்திரம்
வாய்க்கால்
பற்றிறம்
பல் + திறம் (=வழி) = பற்றிறம் >>> பாத்திரம் = பல வழிகளைக் கொண்டது = வாய்க்கால்.
பாத்தில்
தங்கும் வீடு
பற்றில்
பற்று (=தங்கு) + இல் (=வீடு) = பற்றில் >>>பாத்தில்= தங்கும் வீடு
பாத்து
உணவு, சோறு
பத்து
பற்று (=கொள், உண்) >>> பத்து >>> பாத்து = உணவு. ஒ.நோ: பற்று (=கொள், உண்) >>> பற்றம் >>> பத்தம் >>> வத்தம், பதம் = உண்ணப்படுவது = சோறு.
பாதகம்
கேடு, குற்றம், பாவம்
பாறகம்
பாறு (=அழிவு) + அகம் = பாறகம் >>> பாதகம் = அழிவை உடையது = குற்றம், கேடு, பாவம்
பாதி
கெடு, துன்புறு
பாறி
பாறு (=அழிவு, கேடு) >>> பாறி >>> பாதி = கெடு, அழி, துன்புறு
பாதி
தடைசெய்
மறி
மறி (=தடு) >>> மதி >>> பாதி
பாதிப்பு
கேடு, துன்பம்
பாறிப்பு
பாறி (=கெடு, துன்புறு) >>> பாறிப்பு >>> பாதிப்பு
பாதிப்பு
தடை
மறிப்பு
மறி (=தடு) >>> மறிப்பு >>> பாறிப்பு >>> பாதிப்பு
பாதகம்
தடை
மறாக்கம்
மறு (=தடு) + ஆக்கம் (=பொருள்) = மறாக்கம் >>> பதாக்கம் >>> பாதகம் = தடுக்கும் பொருள் = தடை.
பாதங்கம், பதங்கம்
பொடி
பாறங்கம்
பாறு (=சிதறு) + அங்கம் (=பொருள்) = பாறங்கம் >>> பாதங்கம் >>> பதங்கம் = சிதறிய பொருள் = பொடி.
பாதம்
கால், அடி
பாறம்
பாறு (=நீங்கு, நட, ஓடு) >>> பாறம் >>> பாதம் = நடக்கவும் ஓடவும் உதவுகின்ற உறுப்பு.
சாகை
மரக்கிளை, உட்பிரிவு
அகை
அகை (=பிரிவு, கிளை) >>> ஆகை >>> சாகை
பாதசாகை
கால்விரல்
பாதசாகை
பாதம் (=கால்) + சாகை (=பிரிவு, கிளை) = பாதசாகை = காலில் இருந்து பிரிந்து / கிளைத்துச் செல்வது = கால் விரல்.
பாதபம், பாதவம்
மரம், தோப்பு
பாதப்பம்
பாதம் (=கால்) + அப்பு (=பற்று) + அம் = பாதப்பம் >>> பாதபம் >>> பாதவம் = காலால் பற்றி இருப்பது = மரம் >>> தோப்பு
பாதபம், பாதவம்
மலை
மாதவம்
மா (=பெரிய) + தவம் (=நிலையானது) = மாதவம் >>> பாதவம் >>> பாதபம் = மிகப்பெரிய நிலையான பொருள்.
பதம், பாதம்
நீர்
பற்றம்
பற்று (=பசை, ஈரம்) >>> பற்றம் >>> பத்தம் >>> பதம் >>> பாதம் = ஈரம் உடையது = நீர்.
பாதனம்
காலில் விழுந்து வணங்குதல்
பாதணை
பாதம் (=காலடி) + அணை (=பொருந்து) = பாதணை >>> பாதனம் = காலடியில் பொருந்துதல் = காலில் விழுந்து வணங்குதல்
ஆர், ஆரல்
நெருப்பு, தீ
ஆர், ஆரல்
ஆர் (=உண்ணு, பரவு) >>> ஆர் >>> ஆரல் = தன்னுடன் சேர்ந்த பொருளை உண்பதும் பரவக் கூடியதும் ஆனது.
அரவிந்தம்
தாமரை
ஆரமிழ்தம்
ஆர் (=நெருப்பு) + அமிழ்தம் (=நீர்) = ஆரமிழ்தம் >>> ஆரவிய்த்தம் >>> அரவிந்தம் = நீரில் பற்றி எரியும் நெருப்பு போன்ற மலர்.
தாமரை
செந்நிற மலர்
தாபலை
தாபம் (=நெருப்பு) + அலை (=நீர்) = தாபலை >>> தாமரை = நீரில் பற்றி எரியும் நெருப்பு போன்ற மலர்.
தபம், தாபம்
நெருப்பு, தீ
தபம்
தபுத்து (=உலர்த்து) >>> தபம் >>> தாபம் = உலர்த்துவது = நெருப்பு
நீரசம்
தாமரை
நிறயம்
நிறம் (=நெருப்பு) + அயம் (=நீர்) = நிறயம் >>> நீரசம் = நீரில் பற்றி எரியும் நெருப்பு போன்ற மலர். 
பாதாளம், பாதலம்
மிகவும் கீழே இருப்பது
மாதாளம்
மா (=மிகுதி) + தாள் (=அடி) + அம் = மாதாளம் >>> பாதாளம் >>> பாதலம் = மிகவும் அடியில் / கீழே இருப்பது.
பாதாளம்
குகை
பாறளம்
பாறு (=தோண்டு, குடை) + அளம் (=இடம்) = பாறளம் >>> பாதளம் >>> பாதாளம் = குடைவுற்ற இடம்
பாதலம், பாதாளம்
நரகம்
பாறலம்
பாறு (=பள்ளம்) + அலம் (=துன்பம்) = பாறலம் >>> பாதலம் >>> பாதாளம் = பாவிகளைத் துன்புறுத்தும் பள்ளம்.
பாதாளம்
மறைவிடம்
பதளம்
பது (=ஒளி, மறை) + அளம் (=இடம்) = பதளம் >>> பாதாளம் = ஒளிந்து கொள்ளும் இடம்.
பாதாளி
வலையைப் போல சிக்கலானது
பறாளி
பறி (=வலை) + ஆளு (=பயன்படுத்து) = பறாளு >>> பாதாளி = வலையைப் பயன்படுத்துவதைப் போல சிக்கலாக இருப்பது. 
பாதிமம்
நாலில் ஒன்று
பாதிமம்
பாதம் (=கால்) >>> பாதிமம் = கால் பாகம் = நாலில் ஒன்று
பாதிரம்
சந்தனம்
பற்றீரம்
பற்று (=பூச்சு) + ஈரம் (=குளிர்ச்சி) = பற்றீரம் >>> பத்தீரம் >>> பாதிரம் = குளிர்ச்சிக்காக பூசப்படுவது = சந்தனம்.
பாதிரி, பாதிரை
மூங்கில்
பைத்திரி
பை (=எரி) + திரி = பைத்திரி >>> பய்த்திரி >>> பாதிரி = காடுகளில் எரியுண்டாக்கும் திரிபோலச் செயல்படுவது.
பாதிரியம்
செவிடு
பற்றிரியம்
பற்று (=கேள்) + இரி (=நீங்கு) + அம் = பற்றிரியம் >>> பத்திரியம் >>> பாதிரியம் = கேட்டல் நீங்கிய நிலை.
பாதிலி
வலை
பறிலி
பறி (=வலை) >>> பறிலி >>> பதிலி >>> பாதிலி
பாது
காவல்
பாது
பது (=மூடு, மறை) >>> பாது = மூடி மறைத்தல் = காவல்
பாது
சூரியன்
பாற்று
பால் (=வெண்மை, ஒளி) >>> பாற்று (=காய், ஒளிர்) >>> பாத்து >>> பாது = காய்பவன் / ஒளிர்பவன்
பாதுகம், பாதுகை
செருப்பு
பாதுகம், பாதுகை
பாதம் (=காலடி) + உகம் (=ஏற்றது) = பாதுகம் >>> பாதுகை = காலடிக்கு ஏற்புடையது = செருப்பு
பாதேயம்
கட்டுச்சோறு
பதேயம்
பதம் (=உணவு) + ஏய் (=பொருத்து, கட்டு) + அம் = பதேயம் >>> பாதேயம் = கட்டப்பட்ட உணவு.
பாதை
வழி
பாறை
(1). பாறு (=நீங்கு, செல், நட) >>> பாறை >>> பாதை = நடப்பதற்கான இடம். (2). பாதம் (=காலடி) >>> பாதை = காலடிகள் உருவாக்கிய தடம்.
பாதை
படகு
பஃறி
பஃறி (=படகு) >>> பாறி >>> பாதி >>> பாதை
பாதை
துன்பம்
பாறை
பாறு (=அழி, கெடு) >>> பாறை >>> பாதை = கேடு, அழிவு
பாதோசம்
தாமரை
பைத்தோயம்
பை (=எரி) + தோயம் (=நீர்) = பைத்தோயம் >>> பய்த்தோசம் >>> பாதோசம் = நீரில் எரியும் நெருப்பு போன்ற மலர்
பாந்தம்
இணக்கம், பற்று
பற்றம்
பற்று (=இணக்கம்) >>> பற்றம் >>> பத்தம் >>> பாந்தம்
பாந்தவம்
உறவு
பாந்தம்
பாந்தம் (=இணக்கம்) + அம் = பாந்தமம் >>> பாந்தவம் = உறவு
பாதல்
மேகம்
பாந்தள்
பாந்தள் (=பாம்பு) >>> பாந்தல் >>> பாதல் = மேகம். பி.கு: பாம்பைக் குறிக்கும் பல சொற்கள் மேகத்தையும் குறிக்கும். ஒ.நோ: பாம்பு, நாகம், அரவு.
பாந்தன்
வழிப்போக்கன்
பாத்தன்
பதம் (=வழி) >>> பாத்தன் >>> பாந்தன் = வழியில் செல்வோன்
பாந்து
பொந்து, இடைவெளி
பாத்து, பாந்து
(1). பாத்து (=பிளவு, விரிசல்) >>> பாந்து = இடைவெளி, பொந்து. (2). பாந்து (=ஒளி, பதுங்கு) >>> பாந்து = ஒளியும் / பதுங்கும் இடம்
பாந்தள்
பாம்பு
பைத்தல்
பை (=சின, சீறு) >>> பைத்தல் >>> பாந்தள் = சீறுவது.
பாந்தள்
மேகம்
பாந்தல்
பாந்து (=மூடு, மறை) >>> பாந்தல் >>> பாந்தள் = மூடிமறைப்பது
பாப்பம்
சோறு
பாப்பம்
பாவு (=விரி, மலர்) >>> பாப்பு (=மலர்த்து) >>> பாப்பம் = மலர்த்தப் பட்டது = அவித்த சோறு.
பாவம், பாபம்
கருமை
பாப்பம்
பாப்பு (=மேகம்) >>> பாப்பம் >>> பாபம் >>> பாவம் = மேகத்தின் கருநிறம்.
பாபக்கினம்
எள்
பாபக்கினம்
பாபம் (=கருமை) + அக்கு (=சிறுமை, நுண்மை) + இனம் = பாபக்கினம் = கருநிறங்கொண்ட நுண்ணிய பொருள் = எள்
பாபத்தி
வேட்டை
மாபற்றி
மா (=விலங்கு) + பற்று (=பிடி) = மாபற்று >>> மாபற்றி >>> பாபத்தி = விலங்குகளைப் பிடித்தல்.
பாபத்து, பாபது
தனி கணக்கு
பாபற்று
பா (=பிரிவு) + பற்று (=கணக்கு) = பாபற்று >>> பாபத்து = கணக்குப் பிரிவு = தனிப்பட்ட கணக்கு.
பாவமூர்த்தி
வேட்டைக்காரன்
மாவவ்வுறுத்தி
மா (=விலங்கு) + வவ்வுறுத்து (=பிடிபடச்செய், அகப்படுத்து) + இ = மாவவ்வுறுத்தி >>> பாவம்முறுத்தி >>> பாவமூர்த்தி = விலங்குகளை பிடிபடச்செய்பவன் / அகப்படுத்துபவன்.
பீடு, பீடை
துன்பம், கேடு
வீறு, வீறை
வீறு (=தாக்கு, துன்புறுத்து) >>> வீறை >>> பீடை = துன்பம்
பாபிட்டன், பாபிச்~டன்
பெரும் பாவம் செய்தவன்
மாபீட்டன்
மா (=பெரிய) + பீடு (=கேடு) + அன் = மாபீட்டன் >>> பாபிட்டன் >>> பாபிச்~டன் = பெரும் கேட்டை உடையவன்.
பாபு
பெருமை மிக்கவர்
மாபூ
மா (=பெருமை) + பூ (=தோன்று) = மாபூ >>> பாபு = பெருமை தோன்றுபவர்.
பாபு
பகுதி, பிரிவு
வப்பு
வப்பு (=பிளவு, பிரிவு) >>> பப்பு >>> பாபு = பிரிவு, பகுதி
பாபு
கதவு
பம்மு
பம்மு (=மூடு, மறை) >>> பப்பு >>> பாபு = மூட உதவுவது
பாம்பு
நீர்க்கரை
பாம்பு
பாவு (=நீளு) >>> பாபு >>> பாம்பு = நீளமானது = நீர்க்கரை. ஒ.நோ: பாவு (=நீளு) >>> பாவு = நீளமானது = நெசவின் பாவு.
பாம்பு
தாளக்கருவி
பாம்பு
பம்பு (=ஒலி) >> பாம்பு = ஒலி எழுப்புவது
பாம்புரி
அகழி
பாப்புரி, பயம்புரி
(1). பா (=காவல்) + புரி (=கோட்டை) = பாப்புரி >>> பாம்புரி = கோட்டையின் காவலுக்காக அமைக்கப்பட்ட நீர்நிலை. (2) பயம் (=நீர்நிலை) + புரி (=கோட்டை) = பயம்புரி >>> பாம்புரி = கோட்டையைச் சுற்றியிருக்கும் நீர்நிலை.
பாமம், பாமை
சிரங்கு, புண்
வப்பம்
வப்பு (=பிளவு, கீறல்) >>> வப்பம் >>> பம்மம் >>> பாமம் = கீறலால் உண்டாவது = புண்
வாவி
குளம்
வவ்வி
வவ்வு (=பறி, தோண்டு) = வவ்வி >>> வாவி = தோண்டப்பட்டது
பாமம்
ஒளி, அழகு
பாமம்
பாவு (=நீள், பரவு) >>> பாமு >>> பாமம் = நீண்டு பரவுவது = ஒளி. ஒ.நோ: நீ (=நீளு) >>> நீமம் = நீளமானது = ஒளி.
பாமம்
சினம்
பைமம்
பை (=சின) + மம் = பைமம் >>> பய்மம் >>> பாமம் = சினம்
பாமன்
சூரியன்
பாமன்
பாமம் (=ஒளி) >>> பாமன் = ஒளி தருபவன் = சூரியன்
பாமரம்
மூடத்தனம்
பம்மாரம்
பம்மு (=மூடு, மறை) + ஆர் (=கூர்மை, அறிவு) + அம் >>> பம்மாரம் >>> பாமரம் = மூடிய / மறைவுண்ட அறிவு
பாமரன்
மூடன்
பாமரன்
பாமரம் (=மூடத்தனம்) >>> பாமரன் = மூடன்
பாமன்
சகோதரி கணவன்
மாமன்
மாமன் >>> பாமன் = சகோதரியின் கணவன்.
பாமினி
அழகிய பெண்
பாமினி
பாமம் (=ஒளி, அழகு) >>> பாமினி = அழகான பெண்
பாயாசம், பாயசம்
பால் சேர்த்து செய்த உணவு
பாயாசம், பாயசம்
பயம் (=பால்) + ஆய் (=உண்ணு) + அம் = பயாயம் >>> பாயாசம் >>> பாயசம் = பால் சேர்த்து செய்த உணவு
பாயதானம்
பால்சோறு
பயத்தன்னம்
பயம் (=பால்) >>> பயத்து + அன்னம் (=சோறு) = பயத்தன்னம் >>> பாயதானம் = பால் சோறு
பாயு, பாயுரு
குதம்
வாயு
வாய் (=வழி, துளை) >>> வாயு >>> பாயு >>> பாயுரு = குதம்
பார்ப்பான், பார்ப்பனன்
அறிஞன், புலவன்
பார்ப்பான்
பார் (=அறி) >>> பார்ப்பான் >>> பார்ப்பனன் = அறிஞன், புலவன்
பார்த்திபம், பார்த்திவம்
பூமி, பூமி தொடர்பானது, நில ஊதியம்
பருதிமம்
பருதி (=பூமி) + மம் = பருதிமம் >>> பார்த்திவம், பார்த்திபம் = பூமி, பூமி தொடர்பானவை, நிலத்தில் இருந்து பெறப்படும் ஊதியம்.
பார்த்திவன்
அரசன்
பார்த்திவன்
பார்த்திவம் (=பூமி, நிலம்) >>> பார்த்திவன் = நிலத்தின் அரசன்.
பார்வதம்
வேம்பு
பார்வற்றம்
பார்வை (=சூனியம்) + அற்றம் (=இன்மை) = பார்வற்றம் >>> பார்வத்தம் >>> பார்வதம் = சூனியத்தை இல்லாமல் செய்வது.
பார்வதி
செம்மண்
பார்பற்றி
பார் (=நிலம்) + பற்று (=படி, தங்கு) + இ = பார்பற்றி >>> பார்வத்தி >>> பார்வதி = நிலத்தில் படிந்திருப்பது.
பாரகம்
திரைச்சீலை
மறாக்கம்
மறை + ஆக்கம் (=துணி) = மறாக்கம் >>> பராக்கம் >>> பாரகம் = மறைப்பைச் செய்யும் துணி.
பாரகம்
தோணி, கப்பல்
பாறாக்கம்
பாறு (=நீங்கு, கட) + ஆக்கம் (=நீர்) = பாறாக்கம் >>> பாராக்கம் >>> பாரகம் = நீரைக் கடக்க உதவுவது.
பாரகன்
சுமப்பவன்
பாரகன்
பாரம் (=சுமை) >>> பாரகன் = சுமப்பவன்
பாரங்கதன்
வேதத்தை நன்கு அறிந்தவன்
பாரங்கதன்
பார் (=அறி) + அங்கம் (=வேதம்) = பாரங்கம் >>> பாரங்கதன் = வேதத்தை நன்கு அறிந்தவன்.
பாரகன்
வேதத்தை நன்கு அறிந்தவன்
பாரங்கன்
பார் (=அறி) + அங்கம் (=வேதம்) = பாரங்கம் >>> பாரங்கன் >>> பாரகன் = வேதத்தை நன்கு அறிந்தவன்.
பாரகன்
மாலுமி
பாரகன்
பாரகம் (=தோணி, கப்பல்) >>> பாரகன் = கப்பல் ஓட்டுபவன்
அங்கம்
பொருள்
ஆக்கம்
ஆக்கம் (=பொருள்) >>> அங்கம்
பாரங்கம்
இலவங்கப்பட்டை
மரக்கம்
மரம் + அக்கு (=தோல்) + அம் = மரக்கம் >>> பாரங்கம் = மரத்தின் தோல் = பட்டை.
பாரசவம்
ஆயுதம்
பறைச்சவம்
பறை >>> பறைச்சு (=அழி,கொல்) >>> பறைச்சவம் >>> பாரசவம் = அழிக்க / கொல்ல உதவுவது.
பாரசிகை
பருந்து
பறசிகை
பற + சிகை (=உச்சி, உயரம்) = பறசிகை >>> பாரசிகை = உச்சத்தில் / உயரத்தில் பறப்பது.
பாரணம்
உண்ணுதல்
வாரன்னம்
வார் (=நிறை) + அன்னம் (=உணவு) = வாரன்னம் >>> பாரணம் = வயிற்றை உணவினால் நிறைத்தல்.
பாரணம்
நிறைவு
வாரணம்
வார் (=நிறை) + அணம் = வாரணம் >>> பாரணம் = நிறைவு
பாரணம், பாரணை
மேகம்
மாராணம்
மாரி (=மழை) + ஆணம் (=பற்றுக்கோடு) = மாராணம் >>> பாரணம் = மழைக்கான பற்றுக்கோடாக இருப்பது
பாரதன்
தீ
பாறத்தன்
பாறு (=அழி) + அத்து (=பொருந்து, சேர்) + அன் = பாறத்தன் >>> பாரதன் = சேர்ந்தவற்றை அழிக்கும் இயல்பினது.
பாரதன்
கூத்தன்
பரதன்
பரதம் (=கூத்து) >>> பரதன் >>> பாரதன் = கூத்தன்
பாரதி
சரசுவதி
பாராதி
பார் (=அறி, கல்) + ஆதி (=அடிப்படை, முதல்) = பாராதி >>> பாரதி = கற்பதற்கு அடிப்படையாக விளங்கும் தெய்வம்
பாரதி
பண்டிதன்
பாரதி
பார் (=அறி) + அதி (=மிகுதி) = பாரதி = மிக்க அறிவுடையவன்
பாரதி
சொல்
மாறத்தி
மாறு (=பேசு) + அத்து (=பொருந்து) + இ = மாறத்தி >>> பாரதி = பேசுதலுடன் பொருந்தியது = சொல்.
வார்த்தை
சொல்
மாறத்தை
(2). மாறு (=பேசு) + அத்து (=பொருந்து) + ஐ = மாறத்தை >>> வார்த்தை = பேசுதலுடன் பொருந்தியது = சொல்.
பாரதி
மரக்கலம்
வாரத்தி
வாரி (=நீர்) + அத்து (=பற்று) + இ = வாரத்தி >>> பாரதி = நீரில் பற்றுக்கோடாக இருப்பது.
பாரபட்சம்
ஒரு பக்கமாகச் சார்தல்
பரபக்கம்
பரம் (=சார்பு) + பக்கம் = பரபக்கம் >>> பாரபக்ச~ம் >>> பாரபட்சம் = ஒரு பக்கமாகச் சார்ந்திருக்கும் நிலை.
பத்தியம்
விசாரணை
பற்றியம்
பற்று (=கொள், கேள், கவனி) + இயம் (=சொல்) = பற்றியம் >>> பத்தியம் = கொள்ளப்படும் / கேட்கப்படும் சொல். 
பாரபத்தியம்
மேல் விசாரணை
பரபத்தியம்
பரம் (=மேல்) + பத்தியம் (=விசாரணை) = பரபத்தியம் >>> பாரபத்தியம் = மேல் விசாரணை.
பாரம்
பூமி
பாரம்
பருமை >>> பாரம் = பருமை கொண்டது = பூமி. ஒ.நோ: பரு (=பருமை) >>> பருதி = பருமை கொண்டது = பூமி.
பாரம்
பருத்தி
பாலம்
பால் (=வெண்மை) >>> பாலம் >>> பாரம் = வெண்மையானது.
பாரம்
நீர்க்கரை
வாரம்
வார் (=நீளு) >>> வாரம் >>> பாரம் = நீளமானது = கரை
பாரம்
முடிவு, நிறைவு
வாரம்
வார் (=நிறை) >>> வாரம் >>> பாரம் = நிறைவு
பாரம், பாரா
பாதரசம்
பாலம்
பால் (=வெண்மை) >>> பாலம் >>> பாரம் = வெண்மையானது.
அச்`திவாரம்
தாங்கும் பகுதி
ஆற்றுபாரம்
(2). ஆற்று (=பொறு, சும) + பார் (=பரப்பு) + அம் = ஆற்றுபாரம் >>> அத்துவாரம் >>> அச்`திவாரம் = பொறுக்கும் / சுமக்கும் பரப்பு.
பாரம்பரியம்
பரவல்
பரம்பரையம்
பரம்பு (=பரவு) + அரை (=அடி, வேர்) + அம் = பரம்பரையம் >>> பாரம்பரியம் = வேரின் பரவல்.
பாரமார்த்திகம்
மெய் ஞானம்
பரமருத்திகம்
பரம் (=மேல்) + அருத்தம் (=பொருள்) + இகம் = பரமருத்திகம் >>> பாரமார்த்திகம் = மேலான பொருள் = மெய்ஞானம்
பாரமிதம், பாரமிதை
மேலான நன்மை
பரமிதம்
பரம் (=மேல்) + இதம் (=நன்மை) = பரமிதம் >>> பாரமிதம் = மேலான நன்மை.
பாரமேட்டி
துறவி
பாரமெற்றி
பாரம் (=பொறுப்பு, சுமை) + எற்று (=உதை, தள்ளு) + இ = பாரமெற்றி >>> பாரமேட்டி = பொறுப்பு / சுமையைத் தள்ளியவர்.
பாரவம்
வில் நாண்
வலாவம்
வல (=செலுத்து) + ஆவம் (=கயிறு) = வலாவம் >>> பாரவம் = அம்பைச் செலுத்த உதவும் கயிறு.
பாரவிருதம்
உதவி
பாரவிறுத்தம்
பாரம் (=சுமை) + இறுத்து (=வீழ்த்து, இறக்கு) + அம் = பாரவிறுத்தம் >>> பாரவிருதம் = சுமையை இறக்கி வைத்தல். 
பாரவிருதம்
பலி
பரவிறுத்தம்
பரம் (=கடவுள்) + இறுத்து (=கொடு, வழங்கு) + அம் = பரவிறுத்தம் >>> பாரவிருதம் = கடவுட்கு வழங்கப்படுவது.
பாரா
காவல்
பாரா
பார் (=கவனி) >>> பாரா = கவனித்துக் கொள்ளல்.
பாரா
பகுதி, பிரிவு
பாறா
பாறு (=பகு, பிரி) >>> பாறா >>> பாரா = பிரிவு, பகுதி
பாராத்தியம்
துன்பம்
பாறத்தியம்
பாறு (=அழிவு, கேடு) + அத்து (=பொருந்து) + இயம் = பாறத்தியம் >>> பாராத்தியம் = அழிவு / கேடு பொருந்தியது.
பாராயணம்
ஓதுகை, கல்வி
பறையணம்
பறை (=ஒலி, ஓது) + அணம் = பறையணம் >>> பறாயணம் >>> பாராயணம் = ஓதுதல், கல்வி
பாராயணன்
ஓதுவான்
பறையணன்
பாராயணம் (=ஓதுகை) >>> பாராயணன் = ஓதுவான்
பாராயணன்
ஒன்றைக் குறித்து இயங்குபவன்
பாரயணன்
பார் (=கவனி, குறி) + அயணன் (=இயங்குபவன்) = பாரயணன் >>> பாராயணன் = ஒன்றைக் குறித்து இயங்குபவன்.
பாராயணி
சரசுவதி
பாராயணி
பாராயணம் (=கல்வி) >>> பாராயணி = கல்விக் கடவுள்.
பாராயணிகன்
மாணவன்
பாராயணிகன்
பாராயணம் (=கல்வி) >>> பாராயணிகன் = கற்பவன்.
பாராருகம்
பாறை
பரலூக்கம்
பரல் (=கல்) + ஊக்கம் (=மிகுதி, வலிமை) = பரலூக்கம் >>> பரரூக்கம் >>> பாராருகம் = வலிமை கொண்ட பெருங்கல்.
பாராவதம்
புறா
பறவத்தம்
பற + அத்து (=சேர்ப்பி) + அம் = பறவத்தம் >>> பாராவதம் = பறந்துசென்று சேர்ப்பிப்பது.
பாராவதம்
குரங்கு
மரப்பற்றம்
மரம் + பற்று + அம் = மரப்பற்றம் >>> பரவத்தம் >>> பாராவதம் = மரத்தைப் பற்றித் தொங்குவது.
பாராவதம்
மலை
பாரப்பதம்
பாரம் (=சுமை) + பதம் (=இடம்) = பாரப்பதம் >>> பாராவதம் = பூமி தாங்கும் சுமை போல விளங்கும் இடம்.
பாராவதம்
கருங்காலி மரம்
மாலாம்பதம்
மால் (=கருமை) + ஆம் + பதம் (=கால்) = மாலாம்பதம் >>> பாராப்பதம் >>> பாராவதம் = கருநிறக் கால் கொண்டது.
பாராவாரம்
கடல், கடற்கரை
பாரவாரம்
பாரம் (=கரை) + வார் (=நீளு) + அம் = பாரவாரம் = நீளமான கரையினைக் கொண்டது.

2 கருத்துகள்:

  1. தொடர்ந்து வாசிக்கிறேன். பல புதிய செய்திகளையும், சொல் பயன்பாட்டையும் அறிகிறேன். நன்றி.
    (எங்கள் பள்ளி நூற்றாண்டு விழா மலர்ப் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளதால் பதிவுகளைப் பார்ப்பதில் சற்று தாமதம் ஏற்படுகிறது.)

    பதிலளிநீக்கு

உங்கள் கருத்துக்களைத் தமிழில் தட்டச்சு செய்யும் வழி:
வலப்பக்கத்தில் உள்ள பகுதியில் தமிழ் ஒலிகளை ஆங்கில எழுத்துக்களில் அசசடித்து நகல் செய்து இங்கே ஒட்டலாம்.