புதன், 29 ஏப்ரல், 2020

சமக்கிருதத்தில் உள்ள நேரடி & மூலத் தமிழ்ச் சொற்களின் தோற்றம் - பகுதி 23


சொல்
பொருள்
தமிழ்ச்சொல்
மூலச் சொல்லும்
தோன்றும் முறையும்
பாரி
பூந்தாது
பாறி
பாறு (=சிதறு) >>> பாறி >>> பாரி = சிதறல், பொடி
பாரி
பாத்திரம்
வாரி
வாரு (=தோண்டு, பள்ளமாக்கு) >>> வாரி >>> பாரி = பள்ளமுடையது = பாத்திரம்.
பாரி
கயிறு
வாரி
வரி (=கட்டு) >>> வாரி >>> பாரி = கட்ட உதவுவது = கயிறு
பாரி
கடல்
வாரி
வாரி (=கடல்) >>> பாரி
பாரி
மனைவி
பாரி
பரி (=அன்பு) >>> பாரி = கணவன்மேல் அன்புடையவள்
பாரி
சிங்கம்
பாரி, வாலி
(1). வாரி (=தலைமயிர்) >>> பாரி = அதிக தலைமயிரைக் கொண்டது = சிங்கம். (2). வாலம் (=தலைமயிர்) >>> வாலி >>> பாரி = மிகுதியான தலைமயிரைக் கொண்டது = சிங்கம்.
வாரி
தலைமயிர்
வாரி
வாரு (=கோது, நீவு) >>> வாரி = கோதப்படுவது = தலைமயிர்
பாரி
கள்
பாலி
பால் (=வெண்மை) >>> பாலி >>> பாரி = பால் போலவே வெண்மையாகத் தோன்றுவது.
பாரி
பருத்தது
பாரி
பாரம் (=பருமை) >>> பாரி = பருமனானது
பாரி
முதலானது
பாரி
பரம் (=மேல்) >>> பாரி = மேலானது, முதன்மையானது
பாரி
காவல்
பாரி
பார் (=கவனி) >>> பாரி = கவனித்துக் கொள்ளுகை.
பாரிசேடம்
எச்சத்தைக் கொள்ளுதல்
பரிசேடம்
பரி (=கொள்) + சேடம் (=மிச்சம்) = பரிசேடம் >>> பாரிசேடம் = மிச்சத்தை / எச்சத்தை உட்கொள்ளல்.
பாரிகன்
சுமப்பவன்
பாரிகன்
பாரம் (=சுமை) >>> பாரிகன் = சுமப்பவன்
பாரிசம்
பக்கம், திசை
பாலியம்
பால் (=பக்கம்) + இயம் = பாலியம் >>> பாரிசம் = பக்கம், திசை
பாரிடம்
பூதம்
பாறிறம்
பாறு (=தாக்கு) + இறு (=சாவு) + அம் = பாறிறம் = பாரிடம் = இறந்த பின்னரும் தாக்குவது
பாரிணேயம்
அன்புப் பரிசு
பாரிநேயம்
பாரி (=கொடு) + நேயம் (=அன்பு) = பாரிநேயம் >>> பாரிணேயம் = அன்பினால் கொடுக்கப்படுவது.
பாரிதோசிகம்
அன்புப் பரிசு
பாரிதோயிங்கம்
பாரி (=கொடு) + தோய் (=நட்புசெய்) + இங்கம் (=பொருள்) = பாரிதோயிங்கம் >>> பாரிதோசிக்கம் >>> பாரிதோசிகம் = நட்புக்காக கொடுக்கப்படும் பொருள்.
பாரிபத்திரம்
வேம்பு
மாரிபத்திரம்
மாரி (=மழை, குளிர்ச்சி) + பத்திரம் (=இலை) = மாரிபத்திரம் >>> பாரிபத்திரம் = மழை / குளிர்ச்சியைத் தரும் இலை. பி.கு: மழையைத் தருவிக்கும் என்று நம்பப் படுவதாலும் உடல் வெப்பத்தைக் குறைத்துக் குளிர்ச்சியை உண்டாக்குவதாலும் வேப்பமரத்தை மாரியம்மன் என்று இன்றும் வழிபடுகின்றனர்.
பாரியம்
வேம்பு
மாரியம்
மாரி (=மழை, குளிர்ச்சி) >>> மாரியம் >>> பாரியம் = மழை / குளிர்ச்சியைத் தருவது. பி.கு: மழையைத் தருவிக்கும் என்று நம்பப் படுவதாலும் உடல் வெப்பத்தைக் குறைத்துக் குளிர்ச்சியை உண்டாக்குவதாலும் வேப்பமரத்தை மாரியம்மன் என்று இன்றும் வழிபடுகின்றனர்.
பாரியை, பாரியாள்
மனைவி
பரியை
பரி (=அன்பு) + இயை (=பொருந்து) = பரியை >>> பாரியை = அன்பு பொருந்தியவள்.
பாரிவர்ணம்
முள்ளங்கி
பாரிவண்ணம்
பாரி (=கள்) + வண்ணம் (=நிறம்) = பாரிவண்ணம் >>> பாரிவர்ணம் = கள்ளின் நிறத்தில் இருப்பது.
பாரிச்~, வருச~ம்
மழை
மாரீயம்
மாரி (=மேகம்) + ஈ (=கொடு) + அம் = மாரீயம் >>> பாரிச்~ >>> வருச~ம் = மேகத்தின் கொடை.
பாரு
மருந்து
பாரு
(1). பாறு (=நீக்கு) >>> பாரு = நோயை நீக்குவது. (2). பாரி (=காப்பாற்று) >>> பாரு = நோயிலிருந்து காப்பது.
மருந்து
நோய் நீக்குவது
பருத்து
பரு (=துன்பம், நோய்) + உத்து (=கழி, நீக்கு) = பருத்து >>> மருந்து = நோய் நீக்குவது.
பாலகம்
எள்
மாலக்கம்
மால் (=கருமை) + அக்கம் (=சிறுமை, தானியம்) = மாலக்கம் >>> பாலகம் = கருமைநிறச் சிறிய தானியம்
பாலகன், பாலன்
காப்பான்
பாலகன்
பாலி (=பாதுகா) >>> பாலகன் = பாதுகாப்பவன்
பாலகன்
குழந்தை
பாலாக்கன்
பால் + ஆக்கம் (=உணவு) = பாலாக்கம் >>> பாலாக்கன் >>> பாலகன் = பாலையே உணவாகக் கொள்வது.
பாலன்
குழந்தை
வாலன்
வால் (=இளமை) >>> வாலன் >>> பாலன் = இளமை உடையது
பாலம்
பூமி
மல்லம்
மல் (=வளம்) >>> மல்லம் >>> மாலம் >>> பாலம் = வளம் நிறைந்தது = பூமி.
பாலம்
கிளை
பாலம்
பால் (=பிரிவு) >>> பாலம் = பிரிவுடையது
பாலம்
நெற்றி
பாலம்
பாளம் (=தட்டை) >>> பாலம் = தட்டையான உறுப்பு.
பாலம்
மழு
பாலம்
பாளம் (=துண்டு) >>> பாலம் = துண்டு செய்வது
பாலம்
இணைப்பது
பாளம், வாலம்
(1). பாளம் (=இணைப்புத் துண்டு) >>> பாலம். (2). வல (=கட்டு, இணை) >>> வாலம் >>> பாலம் = இணைப்பது
பாலம்
அணைக்கட்டு
பாலம்
பாலி (=பாதுகா) >>> பாலம் = நீரைப் பாதுகாப்பது.
பாலா
ஈட்டி, வேல்
வாளா
வள் (=கூர்மை, நீளம், வலிமை) >>> வாளா >>> பாலா = கூர்மையான வலிமையான நீண்ட பொருள்.
பாலி
கள்
பாலி
பால் (=வெண்மை) >>> பாலி = வெண்மையானது
பாலி
ஆலமரம்
வாலி
வால் (=தொங்குவது, விழுது) >>> வாலி >>> பாலி = தொங்குகின்ற பல விழுதுகளை உடையது
பாலிகை
முளைப்பாரி
பலிகை
பலி (=விளை) >>> பலிகை >>> பாலிகை = விளையும் கலம்.
பாலிகை
இளம்பெண்
வாலிகா
வால் (=இளமை) >>> வாலிகா >>> பாலிகை = இளம்பெண்
பாலிகை
காதணி
வாலிங்கம்
வால் (=தொங்குவது) + இங்கம் (=பொருள்) = வாலிங்கம் >>> வாலிகம் >>> பாலிகை = காதில் தொங்கும் பொருள்.
பாலிகை
உதடு
பாலிங்கை
பால் (=சாறு) + இங்கு (=தங்கு, பொதி) + ஐ = பாலிங்கை >>> பாலிக்கை >>> பாலிகை = சாறு பொதிந்த பாகம்.
பாலிகை
கைப்பிடி
வலிகை
வலி (=பிடி) + கை = வலிகை >>> பாலிகை = கைப்பிடி
பாலிகை
வட்டம்
வலிகை
வல (= சுற்று) >>> வலி >>> வலிகை >>> பாலிகை = வட்டம்
பாலிகை
நீர் பாய்ச்சல்
பாலிகை
பாலி (=பரப்பு, பாய்ச்சு) >>> பாலிகை = நீர் பாய்ச்சல்.
பாலிசம்
அறியாமை
பாலியம்
(1). பாலி (=பாதுகா, மூடு, மறை) >>> பாலியம் >>> பாலிசம் = அறிவு மூடியிருக்கும் நிலை. (2). பால் + இயம் = பாலியம் >>> பாலிசம் = வெளுத்ததெல்லாம் பால் என்று நினைப்பது.
பாலிசன்
முட்டாள்
பாலியன்
பாலிசம் (=அறியாமை) >>> பாலிசன் = மூடன்
பாலியம்
இளம்பருவம்
வாலியம்
வால் (=இளமை) >>> வாலியம் >>> பாலியம் = இளம்பருவம்
பாலியம்
குழந்தைப் பருவம்
பலியம்
பலி (=தோன்று, பிற) >>> பலியம் >>> பாலியம் =  குழந்தையின் பிறப்புப் பருவம்
பாலியன்
இளைஞன்
பாலியன்
பாலியம் (=இளம்பருவம்) >>> பாலியன் = இளைஞன்
பாலியன்
ஆண்குழந்தை
பாலியன்
பாலியம் (=குழந்தைப்பருவம்) >>> பாலியன் = ஆண் குழந்தை
பாலினி
காப்பவள்
பாலினி
பாலி (=பாதுகா) >>> பாலினி = காப்பவள்
பாலுகம்
கற்பூரம்
பாலுகம்
பால் (=வெண்மை) + உகு (=கரை) + அம் = பாலுகம் = காற்றில் கரைந்து அழியும் வெண்மையான பொருள்.
பாலை
இளம்பெண்
வாலை
வால் (=இளமை) >>> வாலை >>> பாலை = இளம்பெண்
பாலை
குழந்தை
பாலி
பலி (=தோன்று, பிற) >>> பாலி >>> பாலை = பிறந்த குழந்தை
பாவகம்
தீ
பாவகம்
பாவு (=பரவு) + அகை (=எரி) + அம் = பாவகம் = பரவி எரிவது
பாவகம்
கொலை
பாவாகம்
பா (=பகு, வெட்டு) + ஆகம் (=உடல்) = பாவாகம் >>> பாவகம் = உடலை வெட்டுதல்.
பாவகம்
எண்ணம், தியானம்
பாவகம்
பாவு (=படர்) + அகம் (=மனம்) = பாவகம் = மனதில் படர்வது = எண்ணம், தியானம்.
பாவகம்
உருவம்
பாவாக்கம்
பா (=நிழல்) + ஆக்கம் (=தோற்றம்) = பாவாக்கம் >>> பாவகம் = நிழலான தோற்றம் = உருவம்
பாவகம்
பாசாங்கு
பம்மாக்கம்
பம்மு (=மூடு, மறை) + ஆக்கம் (=செயல்) = பம்மாக்கம் >>> பாவாக்கம் >>> பாவகம் = மூடி மறைக்கும் செயல்.
பாவகன்
பரிசுத்தன்
பாவகன்
பாவம் + அகை (=முறி, அழி) + அன் = பாவகன் = பாவங்களை முறித்தவன் / அழித்தவன்.
பாவகன்
தீ
பாவகம்
(1). பாவகம் (=தீ) >>> பாவகன். (2). பாவம் + அகை (=முறி, அழி) + அன் = பாவகன் = பாவங்களை முறிப்பது / அழிப்பது.
பாவகன்
விசமுறிவு வைத்தியன்
பாப்பகன்
பாப்பு (=பாம்பு) + அகை (=முறி) + அன் = பாப்பகன் >>> பாவகன் = பாம்பின் நஞ்சினை முறிப்பவன்.
பாவம்
கருஞ்செயல்
பம்மம்
பம்மு (=மூடு, மறை) >>> பம்மம் >>> பவ்வம் >>> பாவம் = மூடி மறைக்கும் கருஞ்செயல்கள் = வஞ்சனை, பொய், களவு.
பாவம்
எண்ணம், தியானம்
பாவம்
பாவு (=படர்) >>> பாவம் = மனதில் படர்வது = எண்ணம், தியானம்.
பாவம்
நிலைப்பாடு
பாவம்
பாவு (=ஊன்று, நில்) >>> பாவம் = நிலை.
பாவம்
விளையாட்டு
பம்பம்
பம்பு (=வேடிக்கை) >>> பம்பம் >>> பப்பம் >>> பவ்வம் >>> பாவம் = வேடிக்கையாகச் செய்யப்படுவது.
பாவலா
சுற்றித் திரிதல்
பாவலா
பா (=பரவு, திரி) + வல (=சுற்று) = பாவல >>> பாவலா = சுற்றித் திரிதல்.
பாவனம்
சுத்தம்
பாவணம்
பா (=தூய்மை) + அணம் = பாவணம் >>> பாவனம் = சுத்தம்
பாவனன்
சுத்தம் செய்பவர்
பாவணன்
பாவனம் (=தூய்மை) >>> பாவனன் = தூய்மை செய்பவர்
பாவனம்
மருந்து குழைத்தல்
பாவணம், மாவணம்
(1). பாவு (=கல) >>> பாவணம் >>> பாவனம் = மருந்துகளைக் கூட்டிக் கலத்தல். (2) மா (=பொடி) + அணை (=கல) = மாவணை >>> மாவணம் >>> பாவனம் = பொடிகளைக் கலத்தல்.
பாவனை
எண்ணம், தியானம்
பாவனை
பாவம் (=எண்ணம், தியானம்) >>> பாவன் >>> பாவனை
பாவனை
தெளிவு
பாவனை
பாவனம் (=தூய்மை) >>> பாவனை = தூய்மையால் உண்டாவது = தெளிவு.
பாவனை
ஒப்பு, போலி
பப்பணை
பப்பு (=ஒப்பு, சமம்) >>> பப்பணை >>> பவ்வனை >>> பாவனை = ஒப்பானது = போலி.
பாவனை
நடத்தை
பாவணை
பாவு (=நட) + அணை >>> பாவணை >>> பாவனை = நடத்தலுடன் பொருந்தியது = நடத்தை.
பாவனை
அடையாளம்
பாவனை
பா (=நிழல்) + வனை (=வரை) = பாவனை = நிழல் போல வரையப்படுவது = அடையாளம்.
பாவனை
வேசம்
பம்மணை
பம்மு (=மூடு, மறை) >>> பம்மணை >>> பவ்வணை >>> பாவனை = மூடி மறைத்துச் செய்வது = வேசம்.
பாவி
எண்ணு, தியானி
பாவி
பாவம் (=எண்ணம், தியானம்) >>> பாவி = எண்ணு, தியானி
பாவி
தீயவன்
பாவி
பாவம் (=கருஞ்செயல்) >>> பாவி = கருஞ்செயல் புரிபவன்
பாவி
வரக்கூடியது
பாவி
பாவம் (=கருத்து, நோக்கம்) >>> பாவி = எதிர்நோக்கப்படுவது
அப்பாவி
பாவமற்றவன், சாது
அப்பாவி
அல் + பாவம் = அற்பாவம் >>> அப்பாவம் >>> அப்பாவி = பாவம் அற்றவன், சாது
பாவிகம்
மையக்கருத்து
பாவிங்கம்
பாவு (=பரவு) + இங்கம் (=அறிவு, கருத்து) = பாவிங்கம் >>> பாவிகம் = பாடலில் பரவியிருக்கும் மையக் கருத்து.
பாவியம்
எண்ண / தியானிக்கத் தகுந்தது
பாவியம்
பாவு (=எண்ணு, தியானி) >>> பாவியம் = எண்ணத்தக்கது, தியானிக்கத் தகுந்தது.
ரேணு
தூசு, துகள்
அரேணு
அரை (=பாதி) + அணு (=துகள்) = அரேணு >>> ரேணு = சிறுதுகள்
பாவை
பொம்மை
பப்பை
பப்பு (=ஒப்பு, சமம்) >>> பப்பை >>> பவ்வை >>> பாவை = ஒப்பானது / சமமானது = போலி, பொம்மை.
பாவை
அழகி
பாவை
பா (=அழகு) >>> பாவை = அழகானது = அழகிய பெண்
பாளி
அடையாளம்
பாலி
பலி (=தோன்று) >>> பாலி >>> பாளி = தோற்றம், அடையாளம்
பாளி
துணி
பாளம்
பாளம் (=துணி) >>> பாளி
பாளிதம்
சோறு, குழம்பு
பலிதம்
பலி (=உணவு) >>> பலிதம் >>> பாளிதம் = சோறு, குழம்பு
பாளிதம்
பட்டுத்துணி
பாளிதம்
பாளம் (=பளபளப்பு, துணி) = பாளிதம் = பளபளப்பான துணி
பாளிதம்
கற்கண்டு
பாளிதம்
பாளம் (=துண்டு) + இதம் (=இனிமை) = பாளிதம் = இனிமை உடைய துண்டுப் பொருள்.
பாளிதம்
சந்தனம்
மலிதம்
மல் (=நறுமணம்) + இதம் (=குளிர்ச்சி) = மலிதம் >>> பாளிதம் = நறுமணமும் குளிர்ச்சியும் தருவது.
பாளை
கரு
பாளை
பாளை (=உறை, பை) >>> பாளை = கர்ப்பப்பைக்குள் இருப்பது
பாளை
குழந்தை
பாலி
பலி (=தோன்று, பிற) >>> பாலி >>> பாலை >>> பாளை = பிறந்த குழந்தை.
பாளையம்
சேனை
பாழியம்
பாழி (=போர்) >>> பாழியம் >>> பாளையம் = போர் செய்வது
பாளையம்
பாசறை
பாழியம்
பாழி (=பாசறை) >>> பாழியம் >>> பாளையம்
பாளையம்
மலைகள் சூழ்ந்த ஊர்
மாலயம்
மால் (=மலை) + அயம் (=பள்ளம்) = மாலயம் >>> பாளையம் = மலைகள் சூழ்ந்த பள்ளமான இடம்.
பாற்கரன்
சூரியன்
பால்கரன்
பால் (=வெண்மை, ஒளி) + கரம் (=கை) = பாற்கரம் >>> பாற்கரன் = ஒளியைக் கைகளாகக் கொண்டவன்.
பாற்றம்
செய்தி, தரம்
மாற்றம்
மாற்று (=பேச்சு, தரம்) >>> மாற்றம் >>> பாற்றம்
பாறல்
எருது
பாறல்
பாறு (=கீறு, உழு) >>> பாறல் = உழுவதற்கு உதவுவது
பானக்கம், பானகம்
இனிய நீர் உணவு
பானாக்கம்
பான்மை (=இனிமை) + ஆக்கம் (=உணவு) = பானாக்கம் >>> பானக்கம் >>> பானகம் = இனிமையான உணவு.
பானகம்
மோர்
பனாக்கம்
பனி (=நீர்) + ஆக்கம் (=உணவு) =பனாக்கம் >>>பானகம்= நீருணவு
பானசம்
பலாப்பழச் சாறு
பானசம்
பனசம் (=பலா) >>> பானசம் = பலாப்பழச் சாறு / மது.
பானம்
குடித்தல், மது, குடிக்கப்படுவது
பானம்
பா (=குடி) >>> பானம் = குடித்தல், குடிக்கப்படுவது, மது, நீருணவு.
பானீயம், பானியம்
நீர்
பனியம்
பனி (=நீர்) >>> பனியம் >>> பானியம் >>> பானீயம்.
பானு
சூரியன், ஒளி, அழகு
வானு
வான் (=ஒளி) >>> வானு >>> பானு = ஒளி தருபவன், ஒளி உடையது.
பானு
அரசன், தலைவன்
மாணு
மாண் (=சிறப்பு, தலைமை) >>> மாணு >>> பானு = சிறப்பும் தலைமையும் உடையவன்.
பானுபலை
வாழை
பானுபலை
பானு (=ஒளி) + பலம் (=பழம்) + ஐ = பானுபலை = ஒளிமிக்க / மஞ்சள்நிறப் பழங்களைத் தருவது.
பானை
அளக்கும் பாத்திரம்
மாணை
மாண் (=அளவு) >>> மாணை >>> பானை = அளவுடையது / அளக்க உதவுவது.
பாசிதம்
பேச்சு
வாசிதம்
வாசி (=பேசு) >>> வாசிதம் >>> பாசிதம் = பேச்சு
பாச்`கரன்
சூரியன்
பைங்கரன், பைங்காரன்
(1). பசுமை (=ஒளி) + காரன் (=செய்பவன்) >>> பைங்காரன் >>> பய்ங்கரன் >>> பாச்`கரன் = ஒளி செய்பவன். (2) பை (=ஒளிர்) + கரன் = பைங்கரன் >>> பய்ங்கரன் >>> பாச்`கரன் = ஒளிரும் கரங்களைக் கொண்டவன்.
பசுமம்
திருநீறு
பசுமம்
(2). பசுமை (=ஒளி, வெண்மை) >>> பசுமம் = வெண்மையானது.
பிக்கம்
குட்டி, கன்று
மிக்கம்
மிகு (=பெருக்கு, எஞ்சு) >>> மிக்கம் >>> பிக்கம் = இனப் பெருக்கத்தின் விளைவாக எஞ்சுவது.
பிக்காரி
பிச்சைக்காரன்
பைக்காரி
பைக்கம் (=பிச்சை) + ஆர் (=உண்) + இ = பைக்காரி >>> பிக்காரி = பிச்சை எடுத்து உண்பவன்.
பிக்கு
சிக்கல், தடை
விக்கு
வீக்கு (=கட்டு, அடக்கு, தடு) >>> பிக்கு = தடை, பிணி, சிக்கல்.
பிக்கு
பிச்சை
பைக்கம்
பைக்கம் (=பிச்சை) >>> பிக்கம் >>> பிக்கு
பிக்குணி
பிச்சைக்காரன்
பைக்குணி
பைக்கம் (=பிச்சை) + உண் + இ = பைக்குணி >>> பிக்குணி = பிச்சை எடுத்து உண்பவன்.
பிகம்
குயில்
விகாம்
விகு (=மூடு, மறை) + ஆம் (=மாமரம்) = விகாம் >>> பிகம் = மாமரத்தில் மறைந்திருப்பது.
பிங்கலம், பிங்களம்
செல்வம், பொன்
வீக்கலம்
வீ (=நீங்கு, கழி) + கலம் (=பொருள்) = வீக்கலம் >>> பிங்கலம் = கழியக்கூடிய பொருள். ஒ.நோ: செல் (=நீங்கு) >>> செல்வம்.
பிங்கம்
செம்பொன்
பிங்கம்
பிங்கலம் (=பொன்) >>> பிங்கம் = செம்பொன் நிறம்.
பிங்கலன்
குபேரன்
பிங்கலன்
பிங்கலம் (=செல்வம்) >>> பிங்கலன் = செல்வம் மிக்கவன்
பிங்கலை
ஆந்தை
வீக்கலை
வீகம் (=பறவை) + அல் (=இரவு) + ஐ = வீக்கலை >>> பிங்கலை = இரவுநேரப் பறவை.
பிங்கலை, பிங்களை
யானை
வீங்கலை
வீங்கு (=பெரு) + அல் (=கருமை) + ஐ >>> வீங்கலை >>> பிங்கலை = பெருத்த கரிய உடல் உடையது = யானை
பிங்களம்
களிம்பு
வீக்கலம்
வீக்கம் (=இறுக்கம்) + அல் + அம் = வீக்கலம் >>> பிங்களம் = இறுக்கம் அற்றது = குழைவானது.
பிங்களம்
வஞ்சகம், மறைப்பு
வீக்காளம்
வீக்கம் (=மூடல், மறைப்பு) + ஆள் (=செய்) + அம் = வீக்காளம் >>> பிங்களம் = மறைத்துச் செய்தல்.
பிங்கலம்
பிரிவு, வேறுபாடு
வீக்கலம்
வீ (=இன்மை) + கலம் (=கலப்பு, சேர்க்கை) = வீக்கலம் >>> பிங்களம் = கலப்பு / சேர்க்கை இன்மை =பிரிவு.
விகலம்
சிதைவு, பிரிவு
வீக்கலம்
வீ (=இன்மை) + கலம் (=கலப்பு, சேர்க்கை) = வீக்கலம் >>> விகலம் = கலப்பு / சேர்க்கை இன்மை = சிதைவு, பிரிவு.
விகாரம்
சிதைவு, வேறுபாடு
விகலம்
விகலம் (=சிதைவு, பிரிவு) >>> விகாரம்
விகாரம்
உண்டுறை, இல்லம்
பிகாரம்
பிகு (=உறை, தங்கு) + ஆர் (=உண்ணு) + அம் = பிகாரம் >>> விகாரம் = உண்டு உறையும் இடம்
பிங்குசம்
தலை அணி
வீக்குச்சம்
வீக்கு (=கட்டு, அணி) + உச்சம் (=தலை) = வீக்குச்சம் >>> பிங்குசம் = தலையில் அணியப்படுவது.
பிச்சம், பிசம், பிஞ்சம்
சிறகு, பீலி
வீசம்
வீசு (=பற) >>> வீசம் >>> பிச்சம் >>> பிஞ்சம், பிசம் = பறக்க உதவுவது = சிறகு.
பிச்சம்
மயிர்
மிச்சம்
மிசை (=மேலிடம், தலை) >>> மிச்சம் >>> பிச்சம் = தலையின் மேல் இருப்பது = மயிர். ஒ.நோ: மிசை (=தலை, மேலிடம்) + இக (=கட, நீளு) = மிச்சிகம் >>> மிஞ்சிகம் = தலையின் மேல் நீளமாக இருப்பது = பெண்களின் கூந்தல்.
மிஞ்சிகம்
கூந்தல்
மிச்சிகம்
மிசை (=தலை, மேலிடம்) + இக (=கட, நீளு) = மிச்சிகம் >>> மிஞ்சிகம் = தலையின் மேல் நீளமாக இருப்பது = கூந்தல்.
பிச்சன்
பைத்தியக் காரன்
மையன்
மை (=மயக்கம்) >>> மையன் >>> மியன் >>> பிசன் >>> பிச்சன் = அறிவு மயக்கம் கொண்டவன்.
பிச்சாணா, பிசாணா
படுக்கை
வீழாணம்
வீழ் (=படு) + ஆணம் (=பற்றுக்கோடு) = வீழாணம் >>> பீசாணம் >>> பிச்சாணா = படுத்தற்குரிய பற்றுக்கோடு
பிச்சி
மண மலர்
வீசி
வீசு (=பரவு, மண) >>> வீசி >>> பிச்சி = மணக்கும் மலர்.
பிச்சிலம்
குழம்பு, கஞ்சி
பிசைலம்
(1). பிசை (=நீருடன் கல, உண்ணு) >>> பிசைலம் >>> பிசிலம் >>> பிச்சிலம் = நீர் கலந்து உண்ணப்படுவது = குழம்பு, கஞ்சி
பிச்சிலம்
ஈரம்
மிச்சிலம்
மிச்சில் (=எச்சில், ஈரம்) >>> மிச்சிலம் >>> பிச்சிலம் = ஈரம்
பிச்சம், பிச்சு
பைத்தியம்
மையம்
மை (=மயக்கம்) >>> மையம் >>> மியம் >>> பிசம் >>> பிச்சம் >>> பிச்சு = அறிவின் மயக்கம்.
பிச்சுவா
கையீட்டி, கத்தி வகை
பீச்சுபா
பீச்சு (=செலுத்து) + பா (=வகு, பிள) = பீச்சுபா >>> பிச்சுவா = செலுத்திப் பிளப்பது = கையீட்டி, கத்தி வகை.
பிச்சை
இழிந்த உணவு, கொடை
வீழாய், வீசை
(1). வீழ் (=தாழ், இழி) + ஆய் (=உண்ணு) = வீழாய் >>> பீசாய் >>> பிச்சை = இழிவான உணவு. (2) வீசு (=வழங்கு, கொடு) >>> வீசை >>> பிச்சை = கொடுக்கப்படுவது, கொடை.
பிச்சை
வாழை
பைச்சாய்
பை (=பசுமை, ஒளிர், பெரு) + சாய் (=இலை) = பைச்சாய் >>> பிச்சை = பசுமையான பளபளப்புடைய பெரிய இலைகளைக் கொண்டது.
கதலி
செவ்வாழை
கதளி
கதம் (=சிவப்பு) + அளி (=கனி) = கதளி >>> கதலி = செங்கனி
பிச்சை
மரகதம்
பைச்சாய்
பை (=பச்சை) + சாய் (=ஒளி) = பைச்சாய் >>> பிச்சை = பச்சை நிறத்தில் ஒளிர்வது.
பிச்சை
பளிங்கு
பைச்சாய்
பை (=அழகு, வலிமை) + சாய் (=ஒளி) = பைச்சாய் >>> பிச்சை = ஒளிரக்கூடிய அழகான வலிமையான பொருள்.
பிசங்கம்
செம்பொன் நிறம்
பைசெக்கம்
பை (=ஒளி, பொன்னிறம்) + செக்கம் (=சிவப்பு) = பைசெக்கம் >>> பிசெங்கம் >>> பிசங்கம் = பொன்மை கலந்த செந்நிறம்
பிசண்டம்
வயிறு
பைசாற்றம்
பை + சாற்று (=நிறை) + அம் = பைசாற்றம் >>> பிசாட்டம் >>> பிசண்டம் = நிறைக்கப்படும் பை போன்றது.
பிசண்டம்
விலங்கின் முதுகு
மிசாற்றம்
மிசை (=மேல்புறம்) + ஆற்று (=பொறு, சும) + அம் = மிசாற்றம் >>> பிசாட்டம் >>> பிசண்டம் = பொறுக்கும் மேல்புறம்
பிசண்டிலன்
பெருவயிற்றன்
பிசண்டிலன்
பிசண்டம் (=வயிறு) >>> பிசண்டிலன் = பெருவயிறு உடையான்
பிசம்
தாமரைத் தண்டு
வீழம்
வீழ் (=விழுது, வேர்) >>> வீழம் >>> பிசம் = தாமரைத் தண்டு. பி.கு: தாமரைக்குத் தண்டே வேராகும்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

உங்கள் கருத்துக்களைத் தமிழில் தட்டச்சு செய்யும் வழி:
வலப்பக்கத்தில் உள்ள பகுதியில் தமிழ் ஒலிகளை ஆங்கில எழுத்துக்களில் அசசடித்து நகல் செய்து இங்கே ஒட்டலாம்.